Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Sesje Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z w o ł u j ę

LXXI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 21 marca (czwartek) 2024 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2024 rok.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2024 – 2043.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miejskiej Mielec na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Mielca.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działkach nr ew. 2906/48, 2907/21, 2906/49, 2906/52, 2906/53, 2906/56, 2906/57, 2906/59 (obręb 5 Smoczka) w rejonie ul. Edwarda Spilarewicza i Iwaszkiewicza wraz z infrastrukturą techniczną: budowa przyłączy wodociągowych, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy elektroenergetycznych oraz budowa sieci gazowej wraz z przyłączami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Mielcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
13. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
14. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
16. Informacja z realizacji programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za 2023 rok.
17. Podsumowanie VIII kadencji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady.
18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 LXX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 22 lutego (czwartek) 2024 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2024 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Mielca.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu, nieruchomości położonej w Mielcu, w rejonie ul. Drzewieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu, nieruchomości położonej przy ul. Długosza w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych przy ul. Kahla i Św. Brata Alberta w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej w Mielcu przy ul. Inwestorów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy (w rej. ul. Kilińskiego).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy (w rej. ul. Rzecznej).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących ulic: fragmentu ulicy Botanicznej i ulicy Chałubińskiego w mieście Mielec do kategorii drogi gminne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Brekieszów w mieście Mielec do kategorii drogi gminne.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących ulic: Pułaskiego i Kędziora w mieście Mielec do kategorii drogi gminne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Świętej Kingi w mieście Mielec do kategorii drogi gminne.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących ulic Warneńczyka i Dąbrówki w mieście Mielec do kategorii drogi gminne.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej – ulica Porannych mgieł.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej – ulica Letniego poranka.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej drogi wewnętrznej – ulica Miłosza Czesława.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec” na rok 2024.
 26. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 28. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2023 rok.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2024 rok.
 30. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2023 rok.
 31. Podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w kadencji 2022-2024.
 32. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 LXIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 21 grudnia (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.
 5. Pojęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2024 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2024 rok z ewentualnymi poprawkami.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2024-2043.
 11. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bogdan Bieniek

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 LXVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 listopada (środa) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 5. Pojęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonych w rejonie ulicy Powstańców Warszawy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działkach nr ew. 2906/48, 2907/21, 2906/49, 2906/52, 2906/53, 2906/56, 2906/57, 2906/59 (obręb 5 Smoczka) w rejonie ul. Edwarda Spilarewicza i Iwaszkiewicza wraz z infrastrukturą techniczną: budowa przyłączy wodociągowych, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy elektroenergetycznych oraz budowa sieci gazowej wraz z przyłączami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Mielca do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w drodze zarządzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Cyranka Południe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca “Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mielcu “Osiedle Szafera- część północna”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-202 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy miejskiej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Mielcu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
 25. „Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca za lata 2021– 2022”.
 26. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 października (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 9. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024″.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania osteoporozy ZAMIAST ZŁAMANIA ZRÓB BADANIA”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy miejskiej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2024-2027.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Mielec za rok szkolny 2022 – 2023.
 16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 17. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)

w dniu 14 października (sobota) 2023 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 września (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie miasta Mielca, na których zlokalizowane są drogi wewnętrzne (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) obsługujące zabudowę mieszkaniową.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mielcu w obręb 3. Przemysłowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Traugutta w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mielecka Orkiestra Symfoniczna i nadania jej statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. skargi z dnia 05.05.2023 r.).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. skargi z dnia 19.07.2023 r.).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (dot. wniosku z dnia 09.05.2023 r.).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (dot. wniosku z dnia 30.05.2023 r.).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 sierpnia (wtorek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Mielec do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)”.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.
 9. Prezentacja studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym odwiercenie nowych studni głębinowych wraz z budową rurociągu wody surowej oraz budowa nowej stacji uzdatniania wody w Mielcu”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy (dot. nieruchomości przy ul. Dębickiej).
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy miejskiej hali sportowo-widowiskowej w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2024-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 22 czerwca (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej – ulica Józefa Grzycha.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej – ulica Edwarda Spilarewicza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2024-2027.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LXII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 01 czerwca (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” – LIFE PODKARPACKIE.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla Przewodniczących Zarządów Osiedli na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w  drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej, urządzonej na części działki nr 2939/65 (obr. 1. Stare Miasto) w Mielcu – ulica Prosta.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 13. Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą siedziby Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia (dotyczy petycji złożonej przez Zarząd Oddziału Międzygminnego w Mielcu Związku Nauczycielstwa Polskiego).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia (dotyczy petycji złożonej przez mieszkańców drogi bocznej od ulicy Królowej Jadwigi 42).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LXI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 kwietnia (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Ocena stanu jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Mielec w 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w rejonie ulicy Powstańców Warszawy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mielcu w obręb 3. Przemysłowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dot. nieruchomości przy ul. Nowa).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dot. nieruchomości przy Al. Niepodległości i ul. Witosa).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu przy ul. Solskiego 10).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu przy ul. Biernackiego 1).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu (dot. sali przy ul. Cyranowska 66).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mielca.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2023 rok.
 17. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 oraz realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
 18. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 19. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2022 r.
 20. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Mielec za rok 2022.
 21. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.


Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 marca (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/584/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 02.03.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych przy ul. Kahla i ul. Świętego Brata Alberta w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej przy ul. Żurawskiego w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości i nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miejskiej Mielec na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagród artystycznych w Gminie Miejskiej Mielec.
 12. Sprawozdanie z rocznej działalności Mieleckiej Rady Seniorów za 2022 rok.
 13. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024 wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny”.
 15. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

z  w  o  ł  u  j  ę

  LIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 2 marca (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mielcu w obręb 3.Przemysłowy.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Mielec dla szkół niepublicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej, urządzonej na działce nr 615/3 (obr. 7. Rzochów) w Mielcu – ulica Bukowa.
 10. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 27 lutego (poniedziałek) 2023 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Omówienie sytuacji związanej z brakiem odbioru Hali Sportowej w Mielcu
  z uwzględnieniem przesłanek tego braku odbioru, a w szczególności z omówieniem jakie konkretnie niedociągnięcia w realizowanej inwestycji sprawiają, iż odbiór ze strony inwestora jest niemożliwy.
 3. Dyskusja w przedmiocie pkt 2. z porządku obrad.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40)

z  w  o  ł  u  j  ę 

 LVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 2 lutego (czwartek) 2023 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z dworca przesiadkowego przez podmioty realizujące przewozy osób, nie będące operatorami lub przewoźnikami publicznego transportu zbiorowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca na lata 2023-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielec Osiedle Centrum”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Solskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu, nieruchomości położonej przy ul. Witosa w Mielcu.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu na lata 2023-2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej, urządzonej na działce nr 615/3 (obr. 7. Rzochów) w Mielcu – ulica Bukowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej, urządzonej na działce nr 1546/1 (obr. 6. Wojsław) w Mielcu – ulica Malinowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec” na rok 2023.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2022 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2023 rok.
 23. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2022 rok.
 24. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 grudnia (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej PMM
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2023 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2023 rok z ewentualnymi poprawkami.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2023-2043.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu przy ul. Biernackiego 1 na rzecz Agencji Wydawniczo Reklamowej Korso).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu przy ul. Cyranowskiej 66 na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Francji).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podejmowania określonych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „SENIOR+” w Mielcu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 23. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn zm.) 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 LV sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 07 grudnia (środa) 2022 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek


 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę 

 LIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 01 grudnia (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Mielec dla szkół niepublicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu poprzez wniesienie przez Gminę Miejską Mielec wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu przy ul. Biernackiego 1 na rzecz Stowarzyszenia Piłki Siatkowej Stal Mielec).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 na rzecz Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu przy ul. Inwestorów na cele prowadzenia placówki wsparcia dziennego).
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023″.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Osiedla Rzochów oraz wyznaczenia miejsca i terminu ponownych wyborów Rady.
 25. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek


 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę 

 LIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 października (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja o prognozowanych warunkach i wzroście kosztów energii w Gminie Miejskiej Mielec w 2023 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Asnyka 2 w Mielcu i ustanowienia odpłatnej służebności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023″.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia Rady Osiedla Rzochów o złożeniu wymaganej liczby podpisów pod wnioskiem o odwołanie Rady Osiedla Rzochów.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Mielec za rok szkolny 2021/2022.
 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 26 września (poniedziałek) 2022 roku o godz. 14:30

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

 sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 września (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec położonej w Mielcu w rejonie ulicy Legionów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie przetargu części lokalu użytkowego wraz z przynależną piwnicą położonego w budynku przy Chopina 2 w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu ulicy Wolności, u zbiegu ulic Szafera oraz Powstańców Warszawy w Mielcu -Rondo Kapitana Jerzego Dębickiego.
 9. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

L sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 02 września (piątek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych miasta Mielca, pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Tuszyma.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych miasta Mielca, pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT oraz współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia przystanku osobowego na linii kolejowej nr 25.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 11. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 28 lipca (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)


 

                          

          

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 23 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Mielca 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2022/2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 13. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XLVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 02 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 10:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Sprawozdanie z monitoringu jakości powietrza kwiecień 2021 – kwiecień 2022 w Gminie Miejskiej Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Witosa w Mielcu – etap I.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z Euroboiska stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec, położonego w Mielcu przy ul. Warszawskiej, będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy parkowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi urządzonemu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu – Park Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”.
 16. Optymalizacja rozkładu jazdy komunikacji publicznej.
 17. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559)

z  w  o  ł  u  j  ę 

XLVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Mielcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Mielec.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu ulicy Wolności, u zbiegu ulic Szafera oraz Powstańców Warszawy w Mielcu -Rondo Wojciecha Korfantego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 14. Sprawozdanie z rocznej działalności Mieleckiej Rady Seniorów za 2021 rok.
 15. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za 2021 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2021 r.
 17. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

 

 


 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLV sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 13 kwietnia (środa) 2022 roku o godz. 14:30

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miejską Mielec na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 31 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stanowisko samorządu miasta Mielca w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Mielec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci pochodzenia ukraińskiego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi urządzonemu u zbiegu ulic Kilińskiego i Sobieskiego w Mielcu – „Skwer Ignacego Jana Paderewskiego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec” na rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024” wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
 7. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 


 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu

(sesja nadzwyczajna) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) w dniu 10 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 14:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Mielec w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 24 lutego (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony tj. 10 lat części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu nr 44 przy ul. Biernackiego 1).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu nr 6 przy ul. Mickiewicza 2).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieruchomości położonej przy Placu Armii Krajowej.
 1. Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca za lata 2019-2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 – 2029.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej, urządzonej na działkach nr 2706/1, 2707/2, 2705/3, 2710/5 (obr. 5. Smoczka) w Mielcu – ulica Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji (dotyczy petycji złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji (dotyczy petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Mielca w zakresie załatwienia wniosku.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2021 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLI sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 10 lutego (czwartek) 2022 roku o godz. 14:30

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  Marian Kokoszka

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XL sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 29 grudnia (środa) 2021 roku o godz. 09:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Mielca.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2021 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2022 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2022 rok z ewentualnymi poprawkami.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 12. Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022-2043.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Mielca na lata 2022 – 2028″.
 16. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 30 listopada (wtorek) 2021 roku o godz. 10:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Sprawozdanie z monitoringu jakości powietrza i poziomu hałasu w Gminie Miejskiej Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia przystanku osobowego na Linii kolejowej nr 25.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej pod drogę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 3 listopada (środa) 2021 roku
o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu poprzez wniesienie przez Gminę Miejską Mielec wkładu pieniężnego w postaci otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Mielec od Powiatu Mieleckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości miejskiej położonej w Mielcu przy ul. Żegoty na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulic Wolności, Partyzantów i Dąbrówki w Mielcu – „Rondo porucznika Edmunda Króla”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022″.
 11. Sprawozdanie z pracy doraźnej Komisji ds. wsparcia klubu FKS Stal Mielec oraz analizy sytuacji
  w klubie Handball Stal Mielec SA.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Mielec za rok szkolny 2020/2021.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bogdan Bieniek

Mielec, 23 września 2021 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 września (czwartek) 2021 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z zaawansowania prac, podjętych działań
  i poczynionych ustaleń w sprawie wsparcia klubu FKS Stal Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Smoczka D w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobą fizyczną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących ulic Matki Teresy, Śliwy Franciszka, Księdza Gwoździowskiego, Raciborskiego, Asnyka, Rusina, Duńskiej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Świętej Anny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu i nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi urządzonemu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu – „Skwer Ignacego Jana Paderewskiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Miejskiej Mielec do Mieleckiego Klastra Energii.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bogdan Bieniek

Mielec, 2 września 2021 r.

   

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 7 września (wtorek) 2021 r.
o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z sytuacją finansową klubu FKS Stal Mielec oraz omówienie możliwości i sposobu udzielenia pożyczki klubowi FKS Stal Mielec przez samorząd Miasta Mielca zgodnie z prośbą przekazaną w liście z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 sierpnia (czwartek) 2021 roku o godz. 13:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miejskiej Mielec lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego “Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów ponownych do rady osiedla Mościska w Mielcu oraz wyznaczenia radnego Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisji wyborczej.
 8. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bogdan Bieniek

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 czerwca (środa) 2021 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 5. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mielcu przyul. Głowackiego 23.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Ciołkosza w Mielcu do kategorii drogi gminne i ustalenia jej przebiegu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Aleje Świętego Jana Pawła II w Mielcu do kategorii drogi gminne i ustalenia jej przebiegu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Fibicha do kategorii drogi gminne i ustalenia jej przebiegu.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2021/2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia “Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024”.
 21. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  Marian Kokoszka

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 27 maja (czwartek) 2021 roku o godz. 09:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. projekt uchwały ws. zmian w budżecie na 2021 rok
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.projekt uchwały ws. zmiany WPF
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Mieleckiego Programu “Aktywny N+”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2020 r.
 13. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 27 kwietnia (wtorek) 2021 roku o godz. 15:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 29 kwietnia (czwartek) 2021 roku o godz. 09:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Prezydenta Miasta Mielca
 3. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie rozwiązania problemu kontrowersyjnej lokalizacji inwestycji stacji przeładunku odpadów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokali użytkowych usytuowanych w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 3 i Chopina 2 w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji przedsięwzięcia pn. „Mieleckie szkoły bez barier” w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Programach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku energetycznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Mielca.
 1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec.
 2. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 roku o godz. 10:00

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej 29.12.2020
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2021 rok z ewentualnymi poprawkami.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego Nr P-II.4131.2.328.2020  z dnia 03 grudnia 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Cyranka Południe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera – część północna”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
 21. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) 

z  w  o  ł  u  j  ę

XXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 26 listopada (czwartek) 2020 roku o godz. 10:00 

 

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok. 
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 
 6. Projekt uchwały ws. zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2021 rok. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu prawa własności lub  użytkowania wieczystego nieruchomości lub ich części, położonych w Mielcu, obręb 5. Smoczka. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi. 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie miasta Mielca, na których zlokalizowane są drogi wewnętrzne (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) obsługujące wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina”. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 23. Podjęcie uchwały  uchylającej Uchwałę Nr XVI/151/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za rezerwację stoiska handlowego na miejskich placach targowych oraz ustalenia jej wysokości. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Mielcu, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: “Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021″. 
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku “Black Red White” S.A. z siedzibą w Biłgoraju z dnia 14 października 2020 r. w przedmiocie obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 31. Podjęcie Apelu w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami. 
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Witosa  w Mielcu – Rondo Daniela Kozdęby. 
 33. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Mielec, 23 września 2020 r.

                                                                       

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 września (środa) 2020 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu – Sądu Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z Aleją Kwiatkowskiego i ulicą Partyzantów w Mielcu – Rondo Stefana Bastyra.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działkach nr 832/3, 832/2, 832/10, 832/17, 832/9, 831/5, 832/8, 831/3, 831/4, 767/3, 768/6, 768/9 
  (obr. 1. Stare Miasto) w Mielcu – ulica Skrzydlata.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2019 r.
 5. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 sierpnia (czwartek) 2020 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043
 5. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu przy ul. Solskiego 10).
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu przy ul. Biernackiego 1).
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową w Mielcu. (projekt nr 1 – rondo Bastyra; projekt nr 2 – rondo Ryczaja)
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy wewnętrznej na działce nr 932/4 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu – ulica Bursztynowa
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1416/8 (obr. 2. Osiedle) w Mielcu – ulica Miodowa
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu – Sądu Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 2 lipca (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 11. Podjęcie apelu Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 9 czerwca (wtorek) 2020 roku o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 6. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXI sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 28 maja (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu (w częściach po dokonaniu podziału) nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w obrębie 3. Przemysłowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Mielcu w obrębie 7. Rzochów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Cyranowskiej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działek nr 1625/2, 1643/3, 1645/14).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działki nr 1642/1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1897 (obr. 6. Wojsław) w Mielcu – ulica Pastelowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr XX/192/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 24. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2019 z prognozą na rok po ocenie.
 25. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za rok 2019.
 26. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
 27. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z w o ł u j ę

XX sesję Rady Miejskiej w Mielcu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania) w dniu 24 kwietnia (piątek) 2020 roku o godz. 17:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. 
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok. 
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa. 
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 12 marca (czwartek) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mielca.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                                      za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 20 lutego (czwartek) 2020 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 stycznia (środa) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na budowie zespołu 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Mielcu w rejonie ul. Matki Teresy i Powstańców Warszawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2019 oraz sprawozdanie za okres kadencji 2015-2019.
 9. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

 

mielec.tv

XLVII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z dn. 21.04.2018

mielec.tv

XLVI Sesja Rady Miejskiej z dn. 12.04.2018

mielec.tv

XLV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.03.2018

mielec.tv

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.02.2018

mielec.tv

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 07.02.2018

mielec.tv

XLII Sesja Rady Miejskiej w mielcu z dn. 25.01.2018

mielec.tv

XLI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2017

mielec.tv

XL Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2017

mielec.tv

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2017

mielec.tv

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.09.2017

mielec.tv

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 14.09.2017

mielec.tv

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.08.2017

mielec.tv

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 22.06.2017

mielec.tv

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.06.2017

mielec.tv

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 26.04.2017

mielec.tv

XXXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.03.2017

mielec.tv

XXXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 6.03.2017

mielec.tv

XXX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.02.2017

mielec.tv

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.12.2016

mielec.tv

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2016

mielec.tv

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2016

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXVI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 10.11.2016

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 10.11.2016 r. (czwartek) o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXV Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.10.2016

Zaproszenie na Uroczystą XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.10.2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im.M.Karłowicza w Mielcu ul.Kościuszki 10.

mielec.tv

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2016

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 20.10.2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.09.2016

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 15.09.2016 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.06.2016

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 23.06.2016 r. (czwartek) o godz.9.30 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zaproszenie na XXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 16.06.2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06.06.2016 cz. I

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06 06 2016 cz. II

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 06.06.2016 r (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27.04.2016

Zaproszenie na XX Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 27.04.2016 r (środa) o godz.10.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 18.03.2016

mielec.tv

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 4.02.2016