Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Akty prawne

PRAWO MIEJSCOWE:

UCHWAŁA NR XXVI/266/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec

UCHWAŁA NR XXVI/267/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA Nr XXII/220/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

UCHWAŁA NR V/48/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR XIX/186/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/265/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PRAWO KRAJOWE:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. ws. wzorów pełnomocnictw oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów