Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Deklaracja

Szanowni Państwo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej tj. właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć do Prezydenta Miasta Mielca  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:

  • pierwsza deklaracja: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca(w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych),
  • kolejna deklaracja/zmiana danych podanych w deklaracji: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmiana w związku ze śmiercią mieszkańca: do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Obowiązująca deklaracja:

Deklaracja obowiązująca od dnia 01.07.2020 r.:

Dla mieszkańca:

 

Deklarację wraz z wymaganymi dokumentami należy:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pok. nr 14 lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl) lub Gov.pl (https://gov.pl) wykorzystując formularz pisma ogólnego (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany).

 

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych nie są odbierane przez gminę.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wybranym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej – wykaz podmiotów wpisanych do rejestru: Wykaz-podmiotow-wpisanych-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nierucho.pdf (www.mielec.pl)

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mają obowiązek poinformować gminę o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych (na podstawie art. 6 ust 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prezydent miasta kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych).

Informacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko właściciela nieruchomości/nazwę firmy/nazwę instytucji;

– adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;

– adres siedziby;

– nazwę firmy odbierającej odpady komunalne;

– okres obowiązywania umowy.

Powyższe informacje prosimy przekazać każdorazowo po zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

– pocztą elektroniczną na adres odpadykomunalne@um.mielec.pl lub

– przez ePUAP (wymagany podpis za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) lub,

– listownie na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec
z dopiskiem „Gospodarka odpadami komunalnymi” lub

– osobiście w Urzędzie Miejskim w Mielcu (budynek za Policją), pokój 14, 15 w godz. wtorek-piątek 7:30 – 15:30, w poniedziałki do 8:00 – 16:00.

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach – w szczególności do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, segregowanie odpadów komunalnych.

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł.

W przypadku pytań, proszę o kontakt pod numerami telefonów (17) 787 42 72, (17) 787 42 73, (17) 787 42 74 lub pod adresem odpadykomunalne@um.mielec.pl.

 

Pełnomocnictwa:

 

 

WAŻNE!!

Urodziło Ci się dziecko? Do mieszkania/domu wprowadziła się nowa osoba? Ktoś się wyprowadził, zmarł? Przypominamy, że każdą zmianę ilości osób zamieszkałych należy zgłaszać na bieżąco w tutejszym urzędzie (nieruchomości jednorodzinne) lub w administracji (bloki mieszkalne). Właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić każda zmianę ilości zamieszkałych osób do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.