Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Deklaracja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości. Pod pojęciem właściciel nieruchomości rozumie się – właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmiotu władające nieruchomością.

Obowiązująca deklaracja:

Deklaracja obowiązująca od dnia 01.09.2019 r.:

Deklaracja archiwalna:

Deklaracja obowiązująca do dnia 31.08.2019 r.:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Pełnomocnictwa:

 

WAŻNE!!

Urodziło Ci się dziecko? Do mieszkania/domu wprowadziła się nowa osoba? Ktoś się wyprowadził, zmarł? Przypominamy, że każdą zmianę ilości osób zamieszkałych należy zgłaszać na bieżąco w tutejszym urzędzie (nieruchomości jednorodzinne) lub w administracji (bloki mieszkalne). Właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić każda zmianę ilości zamieszkałych osób do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.