Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mielcu

Centrala telefoniczna 17 787 40 00
Sekretariat 17 787 40 11
sekretariat@um.mielec.pl
FAX 17 787 40 15
Prezydent Miasta
Jacek Wiśniewski
17 787 40 21
sekretariat@um.mielec.pl
Skarbnik miasta
Anna Kobylarz
17 787 42 91
skarbnik@um.mielec.pl
Sekretarz miasta
Monika Szczodry
17 787 40 41
sekretarz@um.mielec.pl
Organizacja urzędu 17 787 40 42
Kontakt dla mediów
Marietta Mateja – Nowak
17 787 41 15
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Andrzej Jędrychowski
17 787 41 51

andrzej.jedrychowski@um.mielec.pl

Kierownik Biura Promocji i Sportu
Joanna Szteliga – Pomykała
17 787 41 11
joanna.pomykala@um.mielec.pl 
Koordynator Biura Obsługi Prawnej
Anna Chatys
17 787 41 03
achatys@um.mielec.pl
Kadry 17 787 40 44
Kierownik Biura Obsługi Teleinformatycznej
Robert Groele
17 787 41 41
rgroele@um.mielec.pl
Informatyk 17 787 41 40
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Jadwiga Groele
17 787 40 51
jgroele@um.mielec.pl
Ewidencja ludności 17 787 40 52
17 787 40 53
Dowody osobiste 17 787 40 56
17 787 40 57
Archiwum, gospodarka środkami trwałymi 17 787 40 46
Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy
Agnieszka Kopera
17 787 40 81
akopera@um.mielec.pl
Inspektor Ochrony Danych 

Robert Płoszaj

17 787 40 33
iod@um.mielec.pl
Specjalista ds. BHP i P. Poż. 17 787 40 32
Kierownik Referatu Podatków i Kontroli Podatkowej 

Anna Rzeźnik

17 787 43 52
Podatek rolny od gospodarstw rolnych 17 787 43 36
Rejestr podatku VAT 17 787 42 98
Podatek od środków transportu, opłata skarbowa, spadki, darowizny 17 787 43 35
Podatek od nieruchomości – osoby prawne 17 787 43 34
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 17 787 43 33
17 787 43 32 / 17 787 43 31
Podatek od nieruchomości – księgowość, windykacja 17 787 43 37

17 787 43 38

Pomoc publiczna 17 787 43 24
Kontrola zarządcza 17 787 44 12
Kierownik Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Krystyna Dudek
17 787 44 11
kdudek@um.mielec.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Małgorzata Basiak
17 787 41 21
mkrempa@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Ochrona Środowiska i Gospodarki Odpadami

Agnieszka Garncarz

17 787 42 71
agnieszka.garncarz@um.mielec.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Zastępca Naczelnika Lucjan Niziołek

17 787 42 11

lucjan.niziolek@um.mielec.pl

Kierownik Referatu Zieleni
Anna Synowiec
17 787 42 21
asynowiec@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Zenon Tokarski
17 787 42 41
oc@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej
Monika Skowrońska-Ziomek
17 787 42 51

mskowronska@um.mielec.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej
Józef Herda
17 787 42 52
jherda@um.mielec.pl
Gospodarka energetyczna miasta 17 787 42 58
Wycinka drzew, cmentarze, ochrona zwierząt 17 787 42 23/42 24
Zieleń miejska 17 787 42 22
Gospodarka wodna, kanalizacja 17 787 42 12
Inspektor ds. Działalności Gospodarczej 17 787 40 34
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej
Aleksandra Skowron
17 787 41 91
askowron@um.mielec.pl
Najmy lokali użytkowych 17 787 41 97
Sprzedaż lokali mieszkalnych 17 787 41 97
Sprawy mieszkaniowe 17 787 43 83
Kierownik Referatu Dodatków Mieszkaniowych, Energetycznych i Pomocy Materialnej dla Uczniów

Agata Kurgan

17 787 42 01

akurgan@um.mielec.pl

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 17 787 42 02
Stypendia szkolne 17 787 42 02
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Waldemar Wiącek
17 787 4171
architekt@um.mielec.pl
Dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie 17 787 41 96
Nabycia gruntów pod inwestycje 17 787 41 93
Umowy na wejście w teren, nr porządkowe nieruchomości, sprawy rolne 17 787 41 94
Kierownik Referatu Urbanistyki
Katarzyna Wojdylak
17 787 41 81
kwojdylak@um.mielec.pl
Decyzje o warunkach zabudowy 17 787 41 82/ 41 85
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 787 41 83
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 17 787 41 72
Opłaty planistyczne, podziały działek 17 787 41 86
Naczelnik Wydziału Edukacji 17 787 43 61
Wyprawka szkolna, obowiązek nauki 17 787 43 62
edukacja@um.mielec.pl
Fundusz zdrowotny, pracownicy młodociani  17 787 43 64
Dotacje dla niepublicznych szkół, budżety szkół  17 787 43 66
Arkusz organizacji szkoły 17 787 46 65
Dowóz uczniów do szkół, SIO  17 787 43 63
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Agata Ćwięka
17 787 43 81
acwieka@um.mielec.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Jolanta Markowska-Rzeźnik
17 787 44 01
jmarkowska@um.mielec.pl
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 17 787 44 03
Rejestr placówek wsparcia dziennego 17 787 44 03
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 17 787 44 01
17 787 43 84
Profilaktyka uzależnień 17 787 44 02
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 17 787 43 84
Mielecka Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny 17 787 44 03
Mielecka Karta Seniora 17 787 44 03
Tłumacz języka migowego 17 787 43 82
Programy polityki zdrowotnej 17 787 43 82
Organizacje pozarządowe, konsultacje społeczne 17 787 43 92
17 787 43 93
Komendant Straży Miejskiej
Arkadiusz Misiak
17 787 44 21
straz.miejska@um.mielec.pl
Dyżurny Straży Miejskiej  17 787 44 22
tel. alarmowy: 986
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Robert Grygiel
17 787 41 31
usc@um.mielec.pl
Urząd Stanu Cywilnego 17 787 41 32
Kierownik Biura Rady Miejskiej
Magdalena Pękalska
17 787 40 91
rm@um.mielec.pl
Biuro Rady Miejskiej  17 788 85 95
Koordynator ds. przedszkoli  17 747 90 86
Audytor wewnętrzny 17 787 40 31
Administrator serwisu internetowego 17 788 85 90
Ochrona Środowiska, czyste powietrze 17 787 42 32
Ochrona Środowiska, spory wodne 17 787 42 43
Gospodarka wodna, kanalizacja 17 787 42 12
 Transport i komunikacja miejska 17 787 42 55
Targowiska 17 787 40 34
Pomoc przy połączeniach zdalnych https://www.mielec.pl/pomoc.exe