Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

Centrala telefoniczna 17 787 4000
Sekretariat 17 787 4011
sekretariat@um.mielec.pl
FAX 17 787 4015
Prezydent Miasta
Jacek Wiśniewski
17 787 4021
sekretariat@um.mielec.pl
Skarbnik miasta
Anna Kobylarz
17 787 4291
skarbnik@um.mielec.pl
Sekretarz miasta
Monika Szczodry
17 787 4041
sekretarz@um.mielec.pl
Organizacja urzędu 17 787 4042
Kontakt dla mediów
Marietta Mateja – Nowak
17 787 4115
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Andrzej Jędrychowski
17 787 4151

andrzej.jedrychowski@um.mielec.pl

Kierownik Biura Promocji i Sportu
Joanna Szteliga – Pomykała
17 787 4111
joanna.pomykala@um.mielec.pl 
Koordynator Biura Obsługi Prawnej
Anna Chatys
17 787 4103
achatys@um.mielec.pl
Kadry 17 787 4044
Kierownik Biura Obsługi Teleinformatycznej
Robert Groele
17 787 4141
rgroele@um.mielec.pl
Informatyk 17 787 4142
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Jadwiga Groele
17 787 4051
jgroele@um.mielec.pl
Ewidencja ludności 17 787 4052
17 787 4053
Dowody osobiste 17 787 4056
17 787 4057
Archiwum, gospodarka środkami trwałymi 17 787 4046
Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy
Agnieszka Kopera
17 787 4081
akopera@um.mielec.pl
Inspektor Ochrony Danych 

Robert Płoszaj

17 787 4033
iod@um.mielec.pl
Specjalista ds. BHP i P. Poż. 17 787 4032
Kierownik Referatu Podatków i Kontroli Podatkowej 

Anna Rzeźnik

17 787 43 52
Podatek rolny od gospodarstw rolnych 17 787 4336
Rejestr podatku VAT 17 787 4298
Podatek od środków transportu, opłata skarbowa, spadki, darowizny 17 787 4335
Podatek od nieruchomości – osoby prawne 17 787 4334
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 17 787 4333
17 787 4332 / 17 787 4331
Podatek od nieruchomości – księgowość, windykacja 17 787 4337

17 787 4338

Pomoc publiczna 17 787 4324
Kontrola zarządcza 17 787 4412
Kierownik Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Krystyna Dudek
17 787 4411
kdudek@um.mielec.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Małgorzata Basiak
17 787 4121
mkrempa@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Ochrona Środowiska i Gospodarki Odpadami

Agnieszka Garncarz

17 787 4271
agnieszka.garncarz@um.mielec.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Zastępca Naczelnika Lucjan Niziołek

 

17 787 4211

lucjan.niziolek@um.mielec.pl

Kierownik Referatu Zieleni
Anna Synowiec
17 787 4221
asynowiec@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Zenon Tokarski
17 787 4241
oc@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej
Monika Skowrońska-Ziomek
17 787 4251

mskowronska@um.mielec.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej
Józef Herda
17 787 4252
jherda@um.mielec.pl
Gospodarka energetyczna miasta 17 787 4258
Wycinka drzew, cmentarze, ochrona zwierząt 17 787 4223/4224
Zieleń miejska 17 787 4222
Gospodarka wodna, kanalizacja 17 787 4212
Inspektor ds. Działalności Gospodarczej 17 787 4034
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Waldemar Wiącek
17 787 4171
architekt@um.mielec.pl
Kierownik Biura Gospodarki Lokalowej
Aleksandra Skowron
17 787 4191
askowron@um.mielec.pl
Dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie 17 787 4196
Obrót lokalami gminy
Nabycia gruntów pod inwestycje 17 787 4193
Umowy na wejście w teren, nr porządkowe nieruchomości, sprawy rolne 17 787 4194
Kierownik Referatu Urbanistyki
Katarzyna Wojdylak
17 787 4181
kwojdylak@um.mielec.pl
Decyzje o warunkach zabudowy 17 787 4182/ 4185
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 787 4183
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 17 787 4172
Opłaty planistyczne, podziały działek 17 787 4186
Naczelnik Wydziału Edukacji
17 787 4361
Wyprawka szkolna, obowiązek nauki 17 787 4362
edukacja@um.mielec.pl
Fundusz zdrowotny, pracownicy młodociani  17 787 4364
Dotacje dla niepublicznych szkół, budżety szkół  17 787 4366
Arkusz organizacji szkoły 17 787 4665
Dowóz uczniów do szkół, SIO  17 787 4363
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Agata Ćwięka
17 787 4381
acwieka@um.mielec.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Jolanta Markowska-Rzeźnik
17 787 4401
jmarkowska@um.mielec.pl
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 17 787 4403
Rejestr placówek wsparcia dziennego 17 787 4403
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 17 787 4401
17 787 4384
Profilaktyka uzależnień 17 787 4402
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 17 787 4384
Mielecka Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny 17 787 4403
Mielecka Karta Seniora 17 787 4403
Tłumacz języka migowego 17 787 4382
Programy polityki zdrowotnej 17 787 4382
Organizacje pozarządowe, konsultacje społeczne 17 787 4392
17 787 4393
Komendant Straży Miejskiej
Arkadiusz Misiak
17 787 4421
straz.miejska@um.mielec.pl
Dyżurny Straży Miejskiej  17 787 4422
tel. alarmowy: 986
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Robert Grygiel
17 787 4131
usc@um.mielec.pl
Urząd Stanu Cywilnego 17 787 4132
Kierownik Biura Rady Miejskiej
Magdalena Pękalska
17 787 4091
rm@um.mielec.pl
Biuro Rady Miejskiej  17 788 8595
Koordynator ds. przedszkoli  17 747 9086
Audytor wewnętrzny 17 787 4031
Administrator serwisu internetowego 17 788 8590
Ochrona Środowiska, czyste powietrze 17 787 4232
Ochrona Środowiska, spory wodne 17 787 42 43
Gospodarka wodna, kanalizacja 17 787 42 12
 Transport i komunikacja miejska 17 787 42 55
Targowiska 17 787 40 34
Pomoc przy połączeniach zdalnych https://www.mielec.pl/pomoc.exe