Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Mielcu

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 17  787 40 00
Faks: +48 17 787 40 15
E-mail: sekretariat@um.mielec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec

Data publikacji strony internetowej: 23.02.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  14.03.2023

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa Urzędu Miasta jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
 • Pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Miejskim w Mielcu są wyłączone z dostępności np. oświadczenia majątkowe.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa Urzędu Miasta www.mielec.pl spełnia wymagania w 96,05 %.

Ułatwienia na stronie www

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Mielcu posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło – żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • responsywność strony internetowej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na stronie internetowej zamieszczona jest informacja o urzędzie miejskim w języku łatwym do czytania ETR (EASY TO READ).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Urzędu Miasta osobą  do kontaktów  jest Izabela Piestrzyńska, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 787 43 82 oraz mailowo: Izabela.Piestrzynska@um.mielec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w  Mielcu i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec.
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Mielcu i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec.
3. Monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Mielcu i jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna, informacyjno – komunikacyjna

Urząd Miejski w Mielcu posiada trzy budynki, które obsługują mieszkańców w załatwianiu spraw urzędowych.

Budynek główny przy ulicy Żeromskiego 26. 

 1. Przed budynkiem wydzielono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnością
 2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku, drzwi otwierają się automatycznie. 
 3. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnością z systemem przyzywowym.
 4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego  status psa asystującego i zaświadczenie  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak urządzeń ułatwiających osobą z niepełnosprawnością wzroku zapoznanie się z dokumentami w powiększeniu, czy urządzeń lektorskich.
 6. Budynek nie posiada windy.
 7. Budynek jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna).
 8. W Urzędzie Miejskim w Mielcu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych – dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).
 • Kontakt osobisty z urzędem – osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby w Urzędzie Miejskim w Mielcu pok.9A co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w wybrany sposób: 
 • osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (pok. nr 9A)
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem: Urząd Miejski w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 23/3
 • pocztą e-mail: Izabela.Piestrzynska@um.mielec.pl
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl

 9.  Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone drogę ewakuacyjną. 

 

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy w Referacie Spraw Obywatelskich (tj. ewidencji ludności i dowodów osobistych), Urzędu Stanu Cywilnego lub otrzymać pomoc w załatwieniu pozostałych spraw realizowanych w tym budynku. 

Budynek przy ulicy Żeromskiego 23

 1. Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku.
 3. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnością z systemem przyzywowym.
 4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego  status psa asystującego i zaświadczenie  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 
 5. Budynek nie posiada windy.
 6. Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna).
 7. W Urzędzie Miejskim w Mielcu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych – dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).
 • Kontakt osobisty z urzędem – osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby w Urzędzie Miejskim w Mielcu pok.9A co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w wybrany sposób: 
 • osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (pok. nr 9A)
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem: Urząd Miejski w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 23/3
 • pocztą e-mail: Izabela.Piestrzynska@um.mielec.pl
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl

8. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzieloną drogę ewakuacyjną.

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej lub otrzymać pomoc w załatwieniu pozostałych spraw realizowanych w tym budynku. 

Budynek przy ul. Chopina 1

 1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 3. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego  status psa asystującego i zaświadczenie  o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 
 5. Budynek nie posiada windy.
 6. Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna).
 7. W Urzędzie Miejskim w Mielcu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych – dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).
 • Kontakt osobisty z urzędem – osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby w Urzędzie Miejskim w Mielcu pok.9A co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w wybrany sposób: 
 • osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (pok. nr 9A)
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem: Urząd Miejski w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 23/3
 • pocztą e-mail: Izabela.Piestrzynska@um.mielec.pl
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl

 8. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone drogę ewakuacyjną. 

 

W budynku mieszczą się biura Wydziału Edukacji. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w załatwieniu spraw z zakresu Wydziału Edukacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26.