Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Druki do pobrania:

oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej, ul. Żeromskiego 23 pokój 25 (I -piętro), tel. 17 787 4034.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł.

– 525 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu

(z wyjątkiem piwa )

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł.

 • 2.100 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000zł.

 • 1,4% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł.

 • 1,4% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł.

 • 2,7 % wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł.

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Mielec

Żeromskiego 26, 39-300 Mielec

Bank PKO BP

53 1020 4391 0000 6302 0183 8457

Termin i sposób załatwienia

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

Uchwała Nr LI/520/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Wymagane dokumenty

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej, ul. Żeromskiego 23 pokój 9 (parter), tel. 17 787 4034.

Opłaty

 

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 100 zł– na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia – uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

 

Dodatkowa procedura:

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości                                  w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Mielec

 1. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec

Bank PKO BP

53 1020 4391 0000 6302 0183 8457

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca
od daty wpływu wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Uchwała Nr LI/520/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.

Inne informacje

 • Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu.
 • W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.
 • Przedsiębiorca który, zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od powstania zmiany.
 • Zezwolenie cofa się w przypadku:
 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
 2. a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 3. b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 4. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 5. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 6. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 7. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 8. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

Wymagane dokumenty

 • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez prezydenta Miasta Mielca).

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej, ul. Żeromskiego 23 pokój 9 (parter), tel. 17 787 4034.

Opłaty

(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

 • 43,75 zł  – dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • 43,75 zł  –  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
 • 175 zł – dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Mielec

 1. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec

Bank PKO BP

53 1020 4391 0000 6302 0183 8457

Termin i sposób załatwienia

 

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr LI/521/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.