Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dla Przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu oferuje szeroki wachlarz instrumentów pomocowych i rozwojowych dla przedsiębiorców. Jesteśmy jedną z najstarszych na Podkarpaciu instytucji, która zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości. Zaufało nam wielu przedsiębiorców!

Posiadamy pełną ofertę konkurencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności lub na rozwój. Wspieramy i udzielamy dotacji na szkolenia pracowników, a także kadr managerskich. Tworzymy warunki rozwojowe dla startupów. Agencja dysponuje także rozbudowaną siecią inkubatorów przedsiębiorczości, gdzie można skorzystać z wielu usług, a także można wynająć lokal pod działalność biurową, a także produkcyjną w konkurencyjnych cenach. Agencja zarządza także Mieleckim Inkubatorem Przedsiębiorczości, który dedykowany jest innowacyjnym startupom i przedsiębiorcom.

Zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15, a także w Internecie na naszych mediach społecznościowych.

Jeśli masz pomysł na biznes, lub chciałbyś rozwinąć swoją działalność gospodarczą to zapraszamy do kontaktu!

Nasza strona internetowa https://www.marr.com.pl/index-6.html

Nasz Facebook https://www.facebook.com/Agencja-Rozwoju-Regionalnego-MARR-SA-w-Mielcu-314981831965311

Zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem konsultantów

tel. (+48) 797 600 310

mail: marr@marr.com.pl

Nasza oferta:

Fundusz pożyczkowy – Agencja dysponuje wieloma instrumentami finansowymi, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Nasza oferta jest konkurencyjna. Zaufało nam wielu przedsiębiorców. Aktualnie szczególnie polecamy mikropożycznę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegóły https://www.marr.com.pl/index-9.html

Projekty (dotacje, szkolenia) – Jesteśmy operatorem wielu projektów rozwojowych. Uczestniczy projektów mogą skorzystać z szkoleń, dotacji i innych form wsparcia.

Aktualne projekty:

Akademia Kompetencji Menagera https://www.marr.com.pl/Akademia_1.html

Baza Usług Rozwojowych https://www.marr.com.pl/BUR.html

Pakiet na START https://www.marr.com.pl/Pakiet_1.html

Platformy startowe Start In Podkarpackie https://www.marr.com.pl/Start_in_Podkarpackie.html

Inkubatory Przedsiębiorczości IN TECH 1 i 2 – Agencja posiada dwa inkubatory przedsiębiorczości. Budynki inkubatorów znajdują się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W inkubatorach dysponujemy lokalami do wynajęcia pod działalność biurową i produkcyjną. Ponadto dysponujemy także powierzchnią do organizacji szkoleń i eventów.

Szczegóły na temat naszych inkubatorów https://www.intech-mielec.pl/

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jest operatorem miejskiego inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator znajduje się w bliskiej odległości od mieleckiej strefy przemysłowej. Inkubator dedykowany jest innowacyjnym przedsiębiorcom. Jak operator zajmujemy się administracją. Nasi konsultanci na bieżąco przekazują wiedzę na temat aktualnych szkoleń i naborów na dotację. Warto dodać, że przedsiębiorca, który korzysta z usług inkubatora ma dostęp to szerokiej oferty wsparcia dostępnej w MARR.

Więcej informacji – http://minp.marr.com.pl/


 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Mielcu informuje, że aktualnie posiada w swoim zarządzie do wynajęcia lokale użytkowe:

 1. al. Niepodległości 3 – pow. 26,24 m²
 2. ul. Chopina 2 – pow. 85,00 m² ( w tym piwnica o pow. 30,00 m²)
 3. ul. Targowa 7 – pow. 52,09 m²
 4. ul. Rynek Rzochowski 3 – pow. 84,80 m²
 5. ul. Solskiego 14 – pow. 80,00 m²
 6. ul. Legionów 8 – pow. 8,00 m²

Informacja i zdjęcia w/w lokali użytkowych http://mzbm.mielec.pl/lokale-uzytkowe-2/

MZBM Sp. z o.o. w Mielcu został upoważniony przez Zarząd Miasta do zawierania umów najmu lokali użytkowych na okresy do trzech oraz na okresy powyżej trzech lat z zachowaniem trybu przetargowego.

mzbm.mielec.pl


 

Zasady najmu lub użyczenia lokali użytkowych

 

W trosce o naszych obecnych Najemców bądź podmiotów biorących do używania lokal, jak również wszystkich podmiotów zainteresowanych wynajmem lub użyczeniem lokali użytkowych powstała ta zakładka. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami  przygotowanymi, w oparciu o permanentnie powtarzające się pytania.  Jesteśmy przekonani, że przedstawione przez nas informacje ułatwią Państwu w sposób prostszy i bardziej przejrzysty uzyskać odpowiedź.

W ramach wstępu…

Lokalami użytkowymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, są lokale                o przeznaczeniu innym niż lokale mieszkalne.

W dyspozycji Gminy Miejskiej Mielec są lokale w następujących lokalizacjach:

 1. Biernackiego 1
 2. Cyranowska 66
 3. Inwestorów 3D
 4. Jagiellończyka 7
 5. Mickiewicza 2
 6. Mickiewicza 13
 7. Przemysłowa 69
 8. Solskiego 10

Aktualnie dostępne lokale użytkowe:

1) zgodnie z zarządzeniem nr 767/220  Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, dostępny jest lokal użytkowy opisany poniżej:

 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia i opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Ustalenia dotyczące odpłatności Tryb użyczenia
1 Lokal użytkowy składający się z osiemnastu pomieszczeń, w tym sanitariaty, kuchnia, zaplecze, magazyny i zaplecze socjalne dla pracowników o łącznej pow. 163,56 m2, położony w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu, na działce nr 1723 o pow. 0,0574 ha. Przedmiotowy lokal nie jest wyposażony.

Stan prawny opisany został w Księdze Wieczystej nr TB1M/00047235/2

Działania realizowane przez spółdzielnię socjalną lub spółkę z o.o. non-profit w zakresie integracji społeczno zawodowej o profilu gastronomicznym.

 

Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Mielec.

Biorący do używania ponosi koszty związane z korzystaniem z nieruchomości i urządzeń zainstalowanych, takich jak opłaty za centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, odpady komunalne i inne wynikające z przepisów prawa, jak również jest zobowiązany do zawarcia umów na dostawy mediów. Bezprzetargowy, okres użyczenia na czas nieoznaczony

Podmioty zainteresowane wzięciem w użyczenie przedstawionego lokalu użytkowego proszone są  o złożenie wniosku w tej sprawie w Urzędzie Miejskim w Mielcu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pok. nr 12 lub pod nr tel. (17) 787-41-97.

 

Procedura oddania w najem lub użyczenie lokalu….

 1. Na wniosek – najem lub użyczenie.

Lokal użytkowy można wynająć składając wniosek w tut. Urzędzie w BOP (Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26) lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@um.mielec.pl.

Wniosek powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, przedmiot najmu, okres trwania najmu oraz przeznaczenie lokalu.

W przedmiotowej sprawie procedura wynajęcia lokalu oparta jest o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarki nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Zgodnie z Ustawą Prezydent Miasta Mielca podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuży niż 3 miesiące. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu.

W przypadku najmu lokalu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony konieczne jest wyrażenie zgody Rady Miejskiej w Mielcu.

 1. Przetarg – najem.

Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która złoży najkorzystniejszą ofertę na najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.

Decyzję w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu użytkowego do najmu  i wyborze właściwej formy przetargu podejmuje Prezydent Miasta Mielca.

Formy przeprowadzenia przetargu:

 • przetarg ustny nieograniczony,
 • przetarg ustny ograniczony,
 • przetarg pisemny nieograniczony,
 • przetarg pisemny ograniczony

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa.

Przebieg przetargu określa regulamin przetargu, który jest ustalany w zależności od formy przetargu, a następnie udostępniany publicznie.

W przypadku ogłoszenia przetargu na najem lokalu użytkowego, w szczególności podawane są informacje dotyczące:

 • określenia formy przetargu,
 • przedmiotu przetargu,
 • cenę wywoławczą,
 • obciążenia nieruchomości,
 • zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
 • terminie i miejscu przetargu,
 • wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia,
 • informacji o udostępnieniu lokalu w celu zapoznania się oferenta z jego stanem technicznym,
 • informacji o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu,
 • zastrzeżenie, że ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny

 

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

 

W przypadku dodatkowych pytań informację można uzyskać w Biurze Gospodarki Lokalowej,
ul. Żeromskiego 23, pok. 12 lub pod nr telefonu (17) 17 787 41 97.