Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Karta Rodziny 3+

wzór Mieleckiej Karty Rodziny 3+

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu nr XXXVIII/335/2014 z dnia 27 marca 2014 r. został przyjęty Program Mielecka Karta Rodziny 3+.

Komu przysługuje karta

W Programie „Mielecka Karta Rodziny 3+” mogą uczestniczyć rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie Gminy Miejskiej Mielec i rozliczające się z podatku dochodowego na rzecz Gminy, składające się z rodziców (jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki), oraz bez ograniczenia wieku, w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie uprawnienia daje karta

Karta uprawnia członków rodzin wielodzietnych, które przystąpią do Programu, do korzystania na preferencyjnych zasadach z:

 • oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu w zakresie korzystania z pływalni krytej Smoczka, pływalni krytej ul. Solskiego, kąpieliska letniego, lodowiska sztucznego, przy czym wysokość zniżki w cenie biletu wstępu wynosi 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do obowiązujących cen;
 • przejazdów liniami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu, tj. zniżek w cenach imiennych biletów okresowych, normalnych i ulgowych gminnych w wysokości: 30% dla rodziców i 50% dla dzieci, w stosunku do aktualnie obowiązujących cen i uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalonych na mocy odrębnej Uchwały;
 • oferty Samorządowego Centrum Kultury w postaci zniżek na bilety wstępu, ulg na zajęcia artystyczne oraz bezpłatnych wejściówek ustalonych na mocy odrębnego zarządzenia;
 • oferty przedszkoli miejskich polegającej na obniżeniu o 50% opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5-godzinny tj. w godzinach od 7.30 do 12.30;
 • oferty żłobków miejskich polegającej na obniżeniu o 50% opłaty stałej;
 • oferty innych jednostek poległych Gminie Miejskiej Mielec na podstawie odrębnych uchwał.

Posiadacze karty będą mogli skorzystać ponadto ze zniżek i ulg zaproponowanych przez Partnerów Programu tj. instytucje niepubliczne, prywatne firmy handlowo-usługowe, banki, kluby sportowe i inne.

Co zrobić, aby otrzymać kartę

Należy złożyć osobiście wypełniony i podpisany wniosek w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej miasta (formularz wniosku) lub w Urzędzie Miejskim Mielcu w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E i w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • aktualne zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, PESEL) – nie dotyczy dzieci do lat 4,
 • w przypadku rodziców lub opiekunów dowód tożsamości w celu weryfikacji danych,
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym powyżej 18 roku życia – aktualna legitymacja szkolna,
 • w przypadku studentów do 25 roku życia – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie stacjonarnym; w przypadku osób rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej – oświadczenie o kontynuowaniu nauki, ważne na okres 2 m-cy (wrzesień-październik),
 • akt urodzenia dziecka do lat 7 – w przypadku wystawienia dokumentu przez inny Urząd Stanu Cywilnego niż w Mielcu;
 • w przypadku rodzin zastępczych – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej,
 • w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,
 • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT).

Kiedy i gdzie można odebrać kartę

Wnioskodawca po odbiór karty zgłasza się do Centrum Obsługi Klienta w MKS przy ulicy Moniuszki 12, tel. 17 583 77 33, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku z następującymi dokumentami i załącznikami:

 • Potwierdzeniem złożenia wniosku,
 • Dowodem tożsamości,
 • Posiadaną dotychczas przez wnioskodawcę lub członków jego rodziny Mielecką Kartę Miejską, w celu zamiany jej na Kartę Rodziny 3+ (jeżeli dotyczy).

Przedłużenie karty

Przedłużenie ważności uprawnienia na kolejny okres następuje w Centrum Obsługi Klienta Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. W celu przedłużenia ważności uprawnienia należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • dla ucznia – legitymacja szkolna (do wglądu),
 • dla studenta – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki na studiach stacjonarnych,
 • dla osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przedłużenie uprawnień wiąże się z obowiązkiem dostarczenia wszystkich kart pozostałych członków rodziny w celu zakodowania nowej daty ważności uprawnienia.

Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych biorących udział w Programie Mielecka Karta Rodziny 3+

Dla firm i przedsiębiorców

Zapraszamy firmy i przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do Programu w charakterze partnera. Poprzez zaoferowanie mieleckim rodzinom wielodzietnym zniżek na dobra i usługi będą mieli Państwo okazję do pozyskania nowych, stałych klientów. Partnerstwo w programie to również okazja do budowania pozytywnego wizerunku Państwa firmy, działającej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

W celu przystąpienia do Programu wystarczy wypełnić i przesłać formularz deklaracji na adres ezieba@um.mielec.pl lub złożyć go osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26, w pokoju nr 3.

Zasady współpracy określone są w Porozumieniu między Gminą Miejską Mielec a Partnerem Programu.

Deklaracja uczestnictwa w programie „Mielecka Karta  Rodziny 3+”

Porozumienie o współpracy z partnerem programu “Mieleckiej Karty Rodziny 3+”