Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, rozpocznie się w środę (16 marca).

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie składane na wniosku.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

 Należy przygotować:

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
Usługa jest bezpłatna.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy ulicy Żeromskiego 26  – Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) na parterze.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00,
wtorek–piątek w godz. 7.30-15.30.

W  celu uzyskania bliższych informacji przed udaniem się do urzędu zalecamy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny na podane poniżej numery telefonów:
17 787 40 54,  17 787 40 55,  17 787 4056,  17 787 40 57,  17 787 40 58.

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.

FILM INSTRUKTAŻOWY DLA OBYWATELI UKRAINY – NADANIE NUMERU PESEL, PROFIL ZAUFANY ORAZ APLIKACJA MOBYWATEL

Centralny Ośrodek Informatyki oraz KPRM udostępnił film instruktażowy, który dotyczy procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski:

Materiał w filmie instruktażowym został podzielony na trzy części.

Pierwsza z nich pokazuje kroki związane z nadaniem numeru PESEL:

  • Kto może uzyskać?
  • Gdzie dostać numer PESEL?
  • Co musisz przygotować?
  • Jak dostać numer PESEL?
  • Ile będziesz czekać?
  • Ile zapłacisz?

Druga część dotyczy Profilu Zaufanego oraz objaśnia proces jego założenia.

Trzecia część filmu dotyczy niezbędnych informacji związanych z aplikacją mObywatel i dokumentu Diia.pl przygotowaną dla obywateli Ukrainy.

Materiał został przygotowany w języku ukraińskim, z polskimi oraz ukraińskimi napisami.