Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Konsultacje społeczne

W dniu 08.09.2023 r. rozpoczynamy ogólnomiejskie konsultacje społeczne w sprawie budowy kolejnych bloków socjalnych1 przy ul. Inwestorów w Mielcu.

1 Przez bloki socjalne należy rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami przeznaczonymi pod najem socjalny (dawne lokale socjalne) i lokalami przeznaczonymi pod najem na czas nieoznaczony (tzw. lokale komunalne).

W ramach inwestycji powstałoby ok. 100 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 40,0 m2,
w budynkach o wysokości od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych i nie większej niż 15 m.

W celu pokrycia kosztów realizacji inwestycji Gmina Miejska Mielec planuje ubiegać się i skorzystać
z dofinansowania w wysokości do 80 % z Programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa
ze środków Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się realizację inwestycji na działce ewid. nr 296/13 w obrębie 7. Rzochów w Mielcu, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Inwestorów w Mielcu.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec na temat budowy kolejnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami przeznaczonymi pod najem socjalny (dawne lokale socjalne) i lokalami przeznaczonymi pod najem na czas nieoznaczony (tzw. lokale komunalne), położonych w Mielcu przy ul. Inwestorów.

Konsultacje trwać będą od 08.09.2023 r. do 27.09.2023 r. i zostaną przeprowadzone zgodnie
z harmonogramem w następujących formach:

  1. ankiety elektronicznej dostępnej na stronie eusług Urzędu Miejskiego w Mielcu eurzad.um.mielec.pl w zakładce „konsultacje” w dniach od 08.09.2023 r. do 15.09.2023 r.,
  2. ankiety papierowej złożonej osobiście w wyznaczonych miejscach, tj.:
  • Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 3 lub 12,
  • świetlicy budynku położonego w Mielcu przy ul. Inwestorów 3D,

w dniach 08.09.2023 r. – 15.09.2023 r.,

3.  bankiety przesłanej w formie skanu/zdjęcia na adres konsultacje@um.mielec.pl z tematem „Konsultacje bloki socjalne” w dniach 08.09.2023 r. – 15.09.2023 r.,

4.otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Mielca, które odbędzie się w dniu 25.09.2023 r.
o godz. 1700 w auli budynku położonego w Mielcu przy ul. Skłodowskiej-Curie 4,

5. otwartego spotkania z mieszkańcami Osiedla Rzochów, które odbędzie się w dniu 27.09.2023 r.
o godz.1700 w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Mielcu przy ul. Wandy 11.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

W dniu 24.07.2023 r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie lokalizacji parków kieszonkowych w Mielcu. Zapraszamy mieszkańców naszego miasta do wskazywania 2 najlepszych spośród 4 zaproponowanych lokalizacji oraz do składania sugestii związanych z ich urządzeniem.

 

Zacznijmy od tego co to jest park kieszonkowy?

Parki kieszonkowe to niewielkie tereny zielone o powierzchni od 300 do 5000 m2, przeznaczone do publicznego wypoczynku. Zakładane są na niewielkich powierzchniach np. między chodnikami, budynkami, na skrzyżowaniach, brzegach ulic czy dojściach do parkingów. Parki te stanowią zielone oazy, umożliwiające mieszkańcom kontakt z przyrodą, jak i wpływają korzystnie na klimat. Parki te są również świetnym miejscem relaksu oraz integracji mieszkańców.

Wybierz lokalizację!

Wskaż Twoim zdaniem dwie najlepsze lokalizacje dla parków kieszonkowych spośród 4 zaproponowanych miejsc. Nasze propozycje zostały opracowane przy uwzględnieniu szeregu czynników np. własność terenu (teren musi być we własnością Gminy Miejskiej Mielec), rodzaju i bliskości zabudowy mieszkaniowej, potrzeb mieszkańców zgłaszanych do urzędu.

 

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCYCH PROGRAMU BUDOWY W MIELCU MIESZKAŃ NA WYNAJEM

 

Gmina Miejska Mielec rozważając realizację, za pośrednictwem spółki komunalnej,  programu budowy mieszkań na wynajem w zabudowie wielorodzinnej, zaprosiła mieszkańców do udziału w ankiecie, której celem było dostosowania założeń tego programu do preferencji i potrzeb mieszkańców.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu, rozważa się wybudowanie w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Warszawy i Witosa 73 mieszkań o powierzchni od 35 m2 do 75 m2 z przeznaczeniem zarówno dla osób mieszkających na obszarze gminy jak i mających zamiar tu zamieszkać.

Badanie ankietowe Urząd Miejski w Mielcu przeprowadził w dniach od 27 czerwca do 18 lipca 2019 r. W badaniach wzięło udział 124 osoby.

-Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za czas poświęcony na wypełnienie ankiety dotyczącej Programu budowy mieszkań na wynajem w zabudowie wielorodzinnej. Wskazane przez Państwa opinie, preferencje i potrzeby są dla nas bardzo cenne – powiedział Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

Analizowana jest możliwość budowy mieszkań w dwóch wariantach: wariant 1 – mieszkania wyłącznie na wynajem bez możliwości nabycia ich własności oraz wariant 2 – mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności, najwcześniej po 5 letnim okresie zamieszkiwania.

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość ankietowanych, aż 83,1% (103 osoby) jest zainteresowana wariantem 2, dającym możliwość dojścia do własności mieszkania.

Inne wyniki i wnioski z przeprowadzonego badania, które zostały opracowane w formie raportu są do pobrania tutaj     SKonica-UGG19081406570

JAKIM WARIANTEM WYNAJMU MIESZKANIA JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI ?

           

                Szanowni Państwo,

Gmina Miejska Mielec rozważa realizację, za pośrednictwem spółki komunalnej,  programu budowy mieszkań na wynajem w zabudowie wielorodzinnej, w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Warszawy i Witosa.

W celu dostosowania założeń tego programu do preferencji i potrzeb mieszkańców,  serdecznie zapraszam do wypełnienia anonimowej ankiety konsultacyjnej. Proszę mieć na uwadze, że wypełnienie ankiety nie rodzi ani po stronie Mieszkańca ani po stronie Gminy Miejskiej Mielec żadnych praw i obowiązków, ma jedynie dać odpowiedź jakim wariantem zamierzonego programu zainteresowani są ewentualni przyszli użytkownicy mieszkań. W ramach pierwszego etapu, rozważa się wybudowanie 73 mieszkań o powierzchni od 35 m2 do 75 m2 z przeznaczeniem zarówno dla osób mieszkających na obszarze gminy jak i mających zamiar tu zamieszkać.

 Aktualnie analizowana jest możliwość budowy mieszkań w 2 wariantach: wariant 1 – mieszkania wyłącznie na wynajem bez możliwości nabycia ich własności oraz wariant 2 – mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności, najwcześniej po 5 letnim okresie zamieszkiwania.

Poniżej opisane zostały główne założenia obu wariantów.

Projekty rzutu kondygnacji budynku zostały zamieszczone poniżej:

Każda osoba, która chce wziąć udział w badaniu opinii, może wypełnić ankietę internetową dostępną na stronie TUTAJ albo pobrać wersję papierową lub w Biurze Obsługi Mieszkańca i wrzucić do urny w terminie od 27.06.2019r. do 18.07.2019 r.

Prezydent Miasta Mielca

Jacek Wiśniewski

 

 


 

 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta Mielca,
W trosce o zrównoważony rozwój naszego miasta, Urząd Miejski w Mielcu opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, poprawy ładu przestrzennego, gospodarczego i aktywizacji społeczno-zawodowej. Zależy nam na Państwa opinii na temat warunków życia oraz na identyfikacji miejsc wymagających rewitalizacji. Dlatego prosimy Państwa o wypełnienie niniejszej ankiety. Wyniki uzyskane podczas sondażu przyczynią się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 oraz pozwolą na podjęcie działań związanych z pozyskiwaniem europejskich funduszy na realizację projektów. Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszego miasta i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety.

Prezydent Miasta Mielca
Daniel Kozdęba

Ankieta dla mieszkańców.

 

JAK MA WYGLĄDAĆ PLAC PRZY ULICACH WSPÓLNEJ I AKACJOWEJ?

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE ULICA WSPÓLNA I AKACJOWA W MIELCU – Zaproszenie na spotkanie dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wspólnej i Akacjowej.

 

Raport z konsultacji.

Konsultacje społeczne przy ul. Akacjowej – Mieszkańcy mają głos!

 

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza mieszkańców osiedla Borek do wyrażenia opinii na temat zagospodarowania terenu przy ulicach Akacjowej i Wspólnej na osiedlu Borek.

Mieszkańcy osiedla Borek od dziś mogą wypełniać przygotowaną dla nich ankietę konsultacyjną. Ankieta zostanie doręczona do każdego punktu adresowego na osiedlu. Ponadto każda osoba, która będzie chciała wziąć udział w badaniu opinii, może również wypełnić ankietę internetową, dostępną w zakładce „konsultacje społeczne”.

Ankieta została podzielona na dwie części: A i B. Część A dotyczy zagospodarowania przestrzeni przy ul. Wspólnej, natomiast część B dotyczy terenu przy ul. Akacjowej, gdzie znajduje się plac zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę.

Jednocześnie Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w kolejnych etapach konsultacji społecznych połączonych z animacjami. Informacja o terminie spotkania zostanie przekazana w formie ulotek oraz na stronie internetowej miasta.

Ankiety w wersji papierowej można składać do 12 maja 2016 roku, do urn znajdujących się w sklepach ogólnospożywczych przy ul. Akacjowej 2 oraz ul. Brzozowej 15. Termin obowiązuje również w przypadku wypełniania ankiet przez Internet.

https://docs.google.com/forms/d/1E2g050X6Tz32sgjylWBiqAyc9BMjqTYEa2FReCAYMJE/viewform

 

 

PRZEZNACZENIE DOMU LUDOWEGO PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ.

Raport z konsultacji.

Konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia Domu Ludowego.

 

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Osiedla Wojsław w Mielcu

Serdecznie zapraszam Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety konsultacyjnej dotyczącej przeznaczenia Domu Ludowego przy ul. Wojsławskiej 251.

Wojsławski Dom Ludowy jest symbolem osiedla, historycznym i ważnym obiektem dla jego mieszkańców. Ze względu na zły stan techniczny obiektu Urząd Miejski w Mielcu planuje przeprowadzenie modernizacji tego budynku.

Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią dotyczącą przyszłych funkcji Domu Ludowego. Zebrane podczas konsultacji informacje przyczynią się do głębszego poznania Państwa oczekiwań. Po przeczytaniu każdego pytania proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, która jest najbliższa Państwa przekonaniom. Przyjmuję, że każda odpowiedź zgodna z przekonaniem osobistym jest prawdziwa.

Prezydent Miasta Mielca
Daniel Kozdęba

 

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłych funkcji Domu Ludowego przy ul. Wojsławskiej zostały zakończone. O wynikach przeprowadzonej w dniach 9-30 marca ankiety konsultacyjnej poinformujemy Państwa na najbliższym spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Wojsław.

Magdalena Pękalska – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 05.04.2016 r.