Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że w związku z tym, że większość Mieszkańców, u których planowany był montaż kotłów oraz instalacji kolektorów słonecznych, nie wyraziła woli montażu instalacji przy obecnych kosztach, dokonano unieważnienia postępowania przetargowego w tych częściach.

Montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów nie będzie zatem wykonywany w ramach Projektu.

Mieszkańcy, którzy deklarowali dwie instalacje (np. kolektory słoneczne + instalacja fotowoltaiczna) obecnie zostają w projekcie tylko z jedną instalacją np. fotowoltaiczną. Dla tych Mieszkańców zostaną przygotowane aneksy do umów.

Część przetargu dotycząca pomp ciepła oraz pomp c.w.u. jest jeszcze na etapie oceny ofert.

O kolejnych krokach Mieszkańcy informowani są na bieżąco sms-ami. 

Szanowni Państwo !!!

W związku z podpisaną umową na realizację instalacji fotowoltaicznych poniżej kilka najważniejszych informacji o tym co dalej…

Wykonawcą wybranym przez Gminę jest firma Flexipower Group Sp. z o.o. 

Zgodnie z podpisaną umową przedstawiciele Wykonawcy będą się kontaktować bezpośrednio z każdym uczestnikiem Projektu w celu ustalenia terminu wykonania wizji lokalnej w Państwa nieruchomości.

Pracownicy Flexipower Group Sp. z o.o.  będą posiadać pisemną informację podpisaną przez Prezydenta Miasta Mielca, w której zostaną imiennie wskazani jako upoważnieni do wykonywania prac związanych z realizacją Projektu.

W terminie do 24 marca br. Wykonawca jest zobligowany dokonać analizy technicznej możliwości montażu paneli w każdej z nieruchomości, a w terminie do 8 maja br. jest zobligowany do opracowania dokumentacji technicznej. Dopiero po tym terminie zostanie ustalony termin montażu poszczególnych instalacji.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy upływa 4 grudnia br. W tym terminie powinny zostać zamontowane wszystkie instalacje.

UWAGA !!!

W przypadku gdyby przedstawicielom firmy Flexipower  nie udało się
z Państwem skontaktować do  dnia 21 marca br., bardzo prosimy o kontakt
z pracownikami Urzędu Miejskiego pod numer telefonu: 505 434 529
 

Wszystkie informacje zamieszczone poniżej dotyczą Mieszkańców, którzy podpisali
z Gminą Miejską Mielec umowy na wykonanie tylko instalacji fotowoltaicznej.

Koszt zaproponowany przez Wykonawcę dla instalacji z inwerterem niehybrydowym:

Minimalna moc instalacji Cena netto VAT 8% Cena brutto
2,31 kW 10 201,00 zł 816,08 zł 11 017,08 zł
3,3 kW 14 170,00 zł 1 133,60 zł 15 303,60 zł
4,62 kW 18 250,00 zł 1 460,00 zł 19 710,00 zł

Koszt zaproponowany przez Wykonawcę dla instalacji z inwerterem hybrydowym
(w zakresie Projektu jest tylko inwerter hybrydowy, nie ma magazynu energii):

Minimalna moc instalacji Cena netto VAT 8% Cena brutto
2,31 kW 16 924,00 zł 1 353,92 zł 18 277,92 zł
3,3 kW 24 061,00 zł 1 924,88 zł 25 985,88 zł
4,62 kW 28 013,00 zł 2 241,04 zł 30 254,04 zł

Decyzję o wyborze typu inwertera należy przekazać przedstawicielom Wykonawcy podczas wizji lokalnej.

W związku z możliwością wyboru inwertera (falownika) hybrydowego bądź niehybrydowego poniżej zamieszczono łączną kwotę wkładu własnego Mieszkańca dla poszczególnych instalacji w zależności od wyboru typu inwertera.

W kwocie wkładu własnego Mieszkańca zostały uwzględnione już wszystkie koszty składające się na wartość Projektu dla danej nieruchomości (m.in. koszt nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego, podatku VAT oraz pozostałe koszty niekwalifikowane).

Kwota wkładu własnego dla Mieszkańca dla instalacji z inwerterem niehybrydowym:

Minimalna moc instalacji Łączna wartość wkładu własnego  Mieszkańca
2,31 kW 2 558,11 zł
3,3 kW 3 492,57 zł
4,62 kW 4 453,17 zł

Kwota wkładu własnego dla Mieszkańca dla instalacji z inwerterem hybrydowym:

Minimalna moc instalacji Łączna wartość wkładu własnego  Mieszkańca
2,31 kW 9 818,95 zł
3,3 kW 14 174,85 zł
4,62 kW 14 997,21 zł

Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o wybranej przez Państwo opcji inwertera, zostaną przygotowane aneksy do umowy w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE  gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. W aneksach do umowy zostaną określone szczegółowe warunki wpłaty wkładu własnego.

O terminie podpisania aneksów zostaniecie Państwo poinformowani smsami.

***

Dla Mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na dwie instalacje wkład własny zostanie wyliczony w późniejszym terminie, jeśli zostaną podpisane umowy z wykonawcami poszczególnych instalacji.

W dniu 08.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert na pozostałe trzy części tj. solary, pompy c.o.+ c.w.u. i pompy c.w.u. oraz kotły na biomasę.  Link do przetargu: https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39842

Mieszkańców, którzy mają mieć zamontowane ww. instalacje będziemy informować na bieżąco o dalszych krokach. W najbliższym czasie złożone oferty zostaną poddane badaniu zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie PzP. Kolejnym krokiem będzie wyliczenie kwoty wkładu własnego dla każdego Mieszkańca oraz uzyskanie Państwa opinii, co do chęci dalszego udziału w Projekcie przy cenach zaproponowanych przez Wykonawców. 

W Urzędzie Miejskim w Mielcu w dniu 7 lutego 2023 r.  podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a firmą Flexipower Group Sp. z o.o. w przedmiocie realizacji części zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

Umowa dotyczy części obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie nieruchomości prywatnych należących do mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, o różnej mocy dla łącznie 422 obiektów .

W zakresie umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac montażowych, dostawę urządzeń, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie
i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy to 300 dni od dnia zawarcia umowy, a łączna wartość kontraktu – 6 987 014,19 zł brutto.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Szanowni Państwo !!!

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy przesłali nam swoją opinię w zakresie uczestnictwa w Projekcie przy obecnie proponowanych cenach dla instalacji solarów, pomp c.o. i c.w.u. oraz kotłów. W związku z otrzymanymi odpowiedziami dotyczącymi solarów uznano, że podpisanie umowy z wykonawcą jest obarczone zbyt dużym ryzykiem i podjęta została decyzja o nie podpisywaniu umowy.

W oparciu o uzyskane opinie, w najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe na następujące części:

– solary,

– pompy c.o i c.w.u,

– kotły.

Po uzyskaniu nowych ofert cenowych będziemy Państwa informować o dalszych krokach. 

Informacja dotycząca poprzetargowych

 KOSZTÓW INSTALACJI OZE

 

Informujemy, że ocena ofert przedłożonych przez Wykonawców dla poszczególnych instalacji OZE powoli dobiega końca.

Kwota wkładu własnego mieszkańców, którzy w ramach Projektu mają tylko fotowoltaikę, będzie zbliżona do kwot szacowanych w Regulaminie naboru deklaracji.

Przedłożone oferty dla POMP i KOTŁÓW zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z ustawą PzP oraz warunkami zamówienia (link do strony przetargu, gdzie znajduje się informacja o unieważnieniu:

https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37967

Rozważana jest opcja ponownego ogłoszenia postępowania dla POMP i KOTŁÓW, jednak biorąc pod uwagę, że ceny dotychczas złożonych ofert  znacznie przekraczają pierwotnie planowane koszty, a ceny ofert w ponownie ogłoszonym postepowaniu mogą być podobne, konieczna jest informacja od Państwa, czy przy obecnie wyliczonej, MAKSYMALNEJ kwocie realizacji inwestycji przedstawionej w tabelach poniżej, nadal bylibyście Państwo zainteresowani jej wykonaniem. W zależności od ilości osób, które wyrażą chęć realizacji inwestycji przy nowych kosztach, podjęta zostanie decyzja co do dalszych kroków.

WAŻNE !!!

Mieszkańcy, którzy mają podpisaną umowę z GMM na dwie instalacje muszą wyrazić opinie co do kompletu instalacji. Nie ma możliwości rezygnacji z jednej instalacji. Np. jeśli mieszkaniec ma w umowie pompę c.o. i fotowoltaikę i uzna, że pompa jest jednak za  droga i nie chce jej montować, to podejmując decyzję musi brać pod uwagę, że rezygnując z pompy, rezygnuje również z fotowoltaiki.

Jeśli jednak wystąpi sytuacja, w której w związku z licznymi rezygnacjami mieszkańców, Gmina nie będzie realizować inwestycji montażu pomp, wówczas mieszkańcy, którzy mają umowę na pompę oraz fotowoltaikę, będą mogli zostać w projekcie tylko z fotowoltaiką.

Analogiczne warunki obowiązują w przypadku innych konfiguracji instalacji (fotowoltaika+solary, fotowoltaika+kocioł, fotowoltaika+pompa c.w.u.).

W przypadku SOLARÓW cena złożonej oferty również znacznie przekracza pierwotnie planowane koszty.  W zależności od zgłoszonego zainteresowania możliwe będą następujące kroki:

– jeśli zgłoszone zostanie duże zainteresowanie (powyżej 85% uczestników wyrazi chęć realizacji inwestycji przy nowych kosztach) to podpisana zostanie umowa z Wykonawcą i przystąpimy do realizacji.

– jeśli chętnych będzie mniej niż 85%, jednak nadal powyżej połowy, to najprawdopodobniej zostanie ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe na tą część.

– jeśli tylko nieliczne osoby wyrażą chęć realizacji przy nowych kosztach, to ta część nie będzie realizowana, a osoby mające umowę na solary i fotowoltaikę będą mogły pozostać w projekcie tylko z fotowoltaiką.

Podana przez Państwa informacja będzie podstawą do dalszego postępowania.

WAŻNE !!!

Podana w treści SMS-a kwota jest kwotą maksymalną zgodnie z posiadanymi na ten moment ofertami. Jeśli w projekcie pojawią się jakieś oszczędności, być może ta kwota ulegnie zmniejszeniu. W związku jednak z tym, że kwota potencjalnych oszczędności uzależniona jest od zbyt wielu zmiennych, na ten moment nie jest możliwe określenie jej poziomu.

Prognozowane maksymalne kwoty wpłat Mieszkańców w zależności
od wybranej instalacji:

 

SOLARY

 

Instalacja

Szacunkowy koszt netto na etapie aplikowania
o środki (2017 r.)
Planowany wkład Mieszkańca przy VAT 8% Koszt netto instalacji obecnie Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 8% Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 23%*
2 kolektory + zasobnik 250 l 9 900,00 2 277,00 15 318,00 8 371,26 11 088,07
3 kolektory + zasobnik 300 l 11 000,00 2 530,00 17 122,00 9 390,57 12 421,46
4 kolektory + zasobnik 400 l 13 400,00 3 082,00 19 417,00 9 842,22 13 312,22

*Stawka podatku VAT w wysokości 23% obowiązuje dla mieszkańców, którzy mają domy o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2

W złożonej ofercie zaproponowane zostały płaskie kolektory słoneczne ENSOL ES2V/2,52S AL.-CU, ES2V/2,52B AL-CU wraz ze zbiornikami typu SGW(S)B 250, 300, 400 PN firmy Galmet.

 

POMPY C.O i C.W.U

 

Instalacja

Szacunkowy koszt netto na etapie aplikowania
o środki (2017 r.)
Planowany wkład Mieszkańca przy VAT 8% Koszt netto instalacji obecnie Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 8% Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 23%*
Pompa c.w.u 8 200,00 1 886,00 12 440,00 6 698,79 8 916,71
Pompa c.o 12 kW 30 000,00 6 900,00 47 300,00 25 936,17 34 244,73
Pompa c.o 19 kW 36 000,00 8 280,00 54 800,00 28 968,81 38 639,52
Pompa c.o 25 kW 36 000,00 8 280,00 64 700,00 39 660,81 50 816,52

*Stawka podatku VAT w wysokości 23% obowiązuje dla mieszkańców, którzy mają domy o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2

W złożonej ofercie zaproponowane zostały pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej Krommler 3.6/RS-3.6GX/P. Pompy te są przeznaczone do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Dla pomp c.o i c.w.u zaproponowano rewersyjne inwerterowe pompy ciepła Krommler DCM Mitsubishi Inside

 

KOTŁY NA BIOMASĘ

 

Instalacja

Szacunkowy koszt netto na etapie aplikowania
o środki (2017 r.)
Planowany wkład Mieszkańca przy VAT 8% Koszt netto instalacji obecnie Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 8%
Kocioł 12 kW 14 000,00 3 220,00 27 028,00 17 555,38
Kocioł 20 kW 14 800,00 3 404,00 27 428,00 17 311,73
Kocioł 26 kW 15 600,00 3 588,00 30 128,00 19 552,08

W złożonej ofercie zaproponowane zostały kotły c.o. z podajnikiem typu Genesis Plus KPP na pellet firmy Galmet.

 

Uprzejmie prosimy o przemyślaną decyzję. SMS o treści NIE, nie oznacza Państwa rezygnacji z projektu. Na ten moment jest dla nas informacją, od której uzależnione będą dalsze kroki i działania, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I TERMINIE PODPISANIA UMÓW Z WYKONAWCAMI

W związku z Państwa licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu zawarcia umów z wykonawcami dostaw i montażu instalacji OZE informujemy, że 10 października br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym (Informacja z sesji otwarcia ofert). Nie jest to jednak równoznaczne z wyborem wykonawców, lecz stanowi rozpoczęcie etapu badania i oceny wszystkich złożonych ofert dla każdej części postępowania.

W ramach tego etapu przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna (w zakresie zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia)  i formalno-prawna ofert, dokumentów złożonych wraz z ofertami oraz dokumentów składanych przez wykonawców na wezwanie Zamawiającego. Powyższe wiąże się także z wezwaniami do składania wyjaśnień przez wykonawców lub uzupełniania dokumentów. Każda z czynności podejmowanych w ramach etapu badania i oceny ofert wymaga czasu zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawców, którzy są obligowani do składania niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnień. Wynik takiej weryfikacji pozwala dokonać wyboru ofert zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Co do zasady wybór ofert powinien nastąpić w terminie  90-dni od dnia ich otwarcia, czyli nie później niż do dnia 7 stycznia 2023 r.,  jednak komisja przetargowa

wraz z zespołem merytorycznym podejmują wszelkie czynności, tak aby możliwe było dokonanie wyboru wykonawców najpóźniej do końca listopada br.

Zatem planowany termin podpisania umów z wykonawcami to grudzień br., a montaż instalacji nastąpi zgodnie z założeniami w 2023 r. Harmonogram montażu zostanie ustalony przez wykonawców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z każdym Mieszkańcem.

Na stronie, gdzie zostały opublikowane informacje o przetargu: https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37967  na dole strony, gdzie opublikowane są załączniki, w Rozdziale III SWZ. zamieszczone zostały: WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW poszczególnych instalacji OZE – można tutaj znaleźć techniczne informacje, dotyczące tego jaki jest zakres obowiązków wykonawcy.

Po wyborze wykonawców zostaną wyliczone koszty Państwa udziału własnego, o których zostaniecie Państwo poinformowani sms-em. Jeśli potwierdzicie Państwo dalszą chęć udziału w Projekcie, to zostaną dla Państwa przygotowane  aneksy do umów. Wszelkie informacje w tym temacie również otrzymacie Państwo sms-em. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Szanowni Państwo !!!

W związku z koniecznością ustalenia poprawnej stawki podatku VAT dla instalacji OZE planowanych do montażu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” prosimy o wypełnienie oświadczenia dot. powierzchni użytkowej państwa nieruchomości zgłoszonej do Projektu.

Przepisy o VAT nie zawierają definicji powierzchni użytkowej, nie odsyłają również do innych aktów prawnych ani norm budowlanych. Jak wyjaśnił zaś Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KO, można posługiwać się każdą normatywnie określoną metodą ustalenia takiej powierzchni. Pojęcie powierzchnia użytkowa występuje m.in. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i jest zdefiniowana w następujący sposób:

powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnię użytkową można znaleźć w projekcie budowlanym, ale jeśli ktoś nie posiada projektu, to należy dokonać pomiaru zgodnie z powyższą definicją.

Oświadczenie dotyczące powierzchni użytkowej

Oświadczenie, podpisane przez Właściciela lub Współwłaściciela nieruchomości należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 26, pok. 32 w terminie do  04.11.2022 r. 

GMINA MIEJSKA MIELEC OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Mielec przedmiotem szczególnej troski samorządowych władz Mielca

Uprzejmie informujemy mieszkańców Mielca, że Gmina Miejska Mielec oczekuje na wyłonienie wykonawcy ogłoszonego w dniu 2 września br. zamówienia publicznego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zamówienie obejmuje cztery części, a mianowicie: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

W ramach zadania obejmującego instalacje fotowoltaiczne wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, dostawy, montażu, uruchomienia i włączenia do sieci mikroinstalacji o mocy od minimum 2,31 kWp do 4,62 kWp w 422 gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Zadanie obejmujące kolektory słoneczne do produkcji ciepła sprowadza się do zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia kolektorów słonecznych w 67 gospodarstwach domowych.

W zakresie części obejmującej pompy ciepła (pompy grzewcze) wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia 60 instalacji pomp do c.w.u. oraz 28 instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. o mocy 12, 19 oraz 25 kW.

Ostatnią częścią zamówienia objęta jest dostawa i montaż 9 kotłów na biomasę.

W związku z uwolnieniem się jednej instalacji, na którą nie ma osób chętnych na liście rezerwowej, ogłoszony został  dodatkowy nabór uzupełniający. Nabór dotyczy instalacji kotła centralnego ogrzewania opalanego biomasą – 20 kW. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na montaż takiego kotła mogą złożyć Deklarację do 28 października br. (więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: https://www.mielec.pl/dodatkowy-nabor-uzupelniajacy-na-dofinansowanie-unijne-do-instalacji-oze-dla-mieszkancow/)

Ogłoszenie o przetargu oraz wszelkie dokumenty z tym związane dostępne są pod linkiem:  https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37967

Termin składania ofert upływa 30 września. Po wyłonieniu wykonawców, o kolejny krokach Mieszkańcy będą informowani poprzez wiadomości sms.

Strona prowadzonego postępowania: https://przetargi.um.mielec.pl 

DODATKOWY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

W związku z uwolnieniem się jednej instalacji, na którą nie ma osób chętnych na liście rezerwowej, Prezydent Miasta Mielca ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający na następującą instalację:

KOTŁY

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą – 20 kW – 1 szt.

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w trybie ciągłym do 28 października 2022 r.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój 32
w godzinach otwarcia Urzędu (pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. – 7:30 – 15:30).

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

Poniżej dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający 

Projekt OZE dla Mieszkańców – etap podpisywania umów zakończony

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że z sukcesem zakończył się etap podpisywania umów ze wszystkimi mieszkańcami zakwalifikowanymi do Projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. Podpisanie umów do końca marca br. z mieszkańcami, którzy będą mieli zamontowane instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu, gwarantuje im rozliczanie się na „starych zasadach”.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentacji technicznej oraz przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia do przetargu przy współpracy z firmą SEMPER POWER z Tarnowskich Gór.

Ogłoszenie przetargu wstępnie planowane jest na czerwiec 2022 r. O wyniku postępowania przetargowego i kolejnych etapach projektu będziemy informować uczestników  w formie wiadomości SMS.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529.

Bardzo prosimy o odczytywanie smsów i stosowanie się do zaleceń. 

DODATKOWY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

W związku z uwolnieniem się dwóch instalacji, na które nie ma osób chętnych na liście rezerwowej, Prezydent Miasta Mielca ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający na następujące instalacje:

KOTŁY

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą – 20 kW – 1 szt.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 2,31 kWp (7 paneli) – 1 szt.

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w trybie ciągłym od dnia 11 marca do 31 marca 2022 r.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój 32 w godzinach otwarcia Urzędu (pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. – 7:30 – 15:30).

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń oraz mocy określonych we wniosku o dofinansowanie.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

Jeśli ktoś ma już zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, to może starać się o dodatkową instalację fotowoltaiczną, ale będzie ona zamontowana na osobnym inwerterze.

Poniżej dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający 

WAŻNY KOMUNIKAT – PROJEKT OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo!

Informujemy, że umowy w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu z mieszkańcami, którzy znajdą się na liście podstawowej Projektu PN. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, będą podpisywane w miesiącu marcu br.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyjmowania deklaracji, uczestnikiem projektu może być osoba, która jest właścicielem/współwłaścicielem  nieruchomości, w której montowane będą instalacje OZE i musi być w tej nieruchomości zameldowany.

W przypadku kilku współwłaścicieli, w tej nieruchomości musi być zameldowany przynajmniej jeden ze współwłaścicieli.

Ponadto właściciel, jak i  żaden ze współwłaścicieli nie może posiadać zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Mielec (np. opłata za śmieci).

W związku z koniecznością podpisania umów ze wszystkimi uczestnikami Projektu do końca marca, nie mamy możliwości informowania każdego indywidualnie o zaległościach. Dlatego bardzo prosimy o samodzielne zweryfikowanie czy spełniacie Państwo ww. wymagania i ewentualne niezwłoczne ich dopełnienie (oczywiście, jeśli sytuacja Państwa dotyczy).

O konkretnej dacie podpisania umowy zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym smsem.

Brak uregulowania należności wobec GMM oraz dokonania meldunku do dnia poprzedzającego wyznaczoną w smsie datę podpisania umowy, będzie skutkował brakiem możliwości podpisania umowy, a tym samym uczestnictwa w Projekcie. Osoby takie będą wykreślane z listy uczestników Projektu, a „uwolnione” instalacje będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

O ostatecznym zakwalifikowaniu się do Projektu oraz o tym jakie instalacje zostały Państwu przyznane zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym smsem.

W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela konieczne będzie wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Gminą Miejską Mielec. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych  współwłaścicieli.

Pełnomocnictwa muszą udzielić i pełnomocnictwo podpisać, wszyscy współwłaściciele nieruchomości widniejący w Księdze Wieczystej.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez wszystkich współwłaścicieli jednym dokumentem (wzór dokumentu poniżej) albo większą ilością dokumentów, podpisanych przez współwłaściciela/li, udzielającego/ych pełnomocnictwa danym dokumentem.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – jeden współwłaściciel ⇒(pobierz tutaj)

 W przypadku, gdy jest jeden właściciel nieruchomości, ale z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, która będzie posiadać pełnomocnictwo podpisane przez właściciela nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA właściciel – inna osoba ⇒ (pobierz tutaj)

 W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela, ale żaden ze współwłaścicieli z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, nie będącą współwłaścicielem nieruchomości. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich  współwłaścicieli nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – inna osoba ⇒ (pobierz tutaj)

 

BARDZO PROSIMY O ZAPISANIE NUMERU 505 434 529 W SWOIM TELEFONIE,
GDYŻ Z TEGO NUMERU BĘDĄ PRZEKAZYWANE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLEJNYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE. 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

Dobiega końca proces weryfikacji dotychczasowych uczestników Projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

Spośród już zweryfikowanych osób „uwolnione” zostały następujące instalacje:

INSTALACJE SOLARNE

 • Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie +zasobnik 250 l – 14 instalacji
 • Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie +zasobnik 300 l – 19 instalacji
 • Zestaw kolektorów słonecznych 4 kolektory płaskie +zasobnik 400 l – 1 instalacja

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 2,31 kWp (7 paneli) – 28 instalacji
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 3,3 kWp (10 paneli) – 86 instalacji
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 4,62 kWp (14 paneli) – 71 instalacji

POMPY

 • Powietrzna pompa ciepła CO* do 15 kW – 4 szt.
 • Powietrzna pompa ciepła CO* powyżej 15 kW – 6 szt.
 • Powietrzna pompa c.w.u. ok. 300 l – 26 szt.

KOTŁY

 • Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą – 7 szt.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór uzupełniający uczestników Projektu.

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w terminie od dnia 8 do 16 lutego 2022 r.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, parter –
sala nr 8 w terminach:

 

WTOREK 08.02.2022 08.00 – 15.00
ŚRODA 09.02.2022 13.30 – 17.00
PIĄTEK 11.02.2022 08.00 – 18.00
WTOREK 15.02.2022 08.00 – 15.00
ŚRODA 16.02.2022 13.30 – 17.00

 

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń oraz mocy określonych we wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy w dniu 16.02.2022 r. do godziny 17:00 nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników Projektu, zastrzega się prawo ustanowienia dodatkowych terminów składania Deklaracji. O tym fakcie Mieszkańcy zostaną poinformowani przez stronę internetową www.mielec.pl/  w zakładce Aktualności oraz na stronie FB.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie,
w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.

UWAGA !!!!

W celu zachowania porządku, jedna osoba może złożyć deklaracje tylko dla jednej nieruchomości

maksymalnie na dwie różne instalacje

(na jednym formularzu deklaracji lub na dwóch osobnych, które zostaną zarejestrowane pod jednym numerem)

Deklaracja może być dostarczona przez inną osobę niż wnioskodawca, niemniej jednak, jedna osoba może dostarczyć deklaracje tylko dla jednej nieruchomości.

 • wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529
 • jeśli ktoś ma już zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, to może starać się
  o dodatkową instalację fotowoltaiczną, ale będzie ona zamontowana na osobnym inwerterze
 • liczba „uwolnionych” instalacji może ulec zmianie, ponieważ jeszcze ok. 20 osób z listy podstawowej nie określiło się co do chęci udziału, bądź rezygnacji z Projektu.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DO INSTALACJI OZE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z 2017 r. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

Szanowni Państwo !!!

W związku ze zbliżającym się terminem naboru uzupełniającego, dzień 3 luty jest ostatnim dniem, kiedy można potwierdzić swoje uczestnictwo w Projekcie. Jeszcze ok. 20 osób, nie określiło, czy chce uczestniczyć w projekcie, czy z niego zrezygnować, dlatego bardzo prosimy o informację zwrotną.

Wszystkie osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji, a podtrzymują chęć uczestnictwa w Projekcie proszone są o zgłaszanie się do Urzędu w dniu dzisiejszym do pokoju 32.

Rezygnacji z udziału w Projekcie można dokonać poprzez wysłanie smsa na numer 505 434 529, z podaniem imienia i nazwiska oraz informacji o rezygnacji z udziału w Projekcie.

Instalacje przydzielone Mieszkańcom, którzy w dniu dzisiejszym nie złożą Deklaracji potwierdzającej uczestnictwo w projekcie, zostaną uwolnione do naboru uzupełniającego, a wszystkie nieokreślone deklaracje zostaną przeniesione do rezygnacji.

APELUJEMY O PRZEMYŚLANE DECYZJE, GDYŻ OD DNIA JUTRZEJSZEGO NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN !!!

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

 


 

W związku z tym, że po decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z 29 grudnia 2021 r. projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” uzyskał dofinansowanie, zachodzi pilna potrzeba weryfikacji listy osób, które były zainteresowane udziałem w projekcie.

Przypominamy, że wniosek Gminy Miejskiej Mielec składany był w roku 2017 i dopiero teraz przed mieszkańcami Mielca pojawiła się możliwość skorzystania z unijnego dofinansowania.

W projekcie mogą pozostać tylko te osoby, które zadeklarują chęć zainstalowania dokładnie takiej samej instalacji OZE na tej samej nieruchomości, której nadal są właścicielami, które były uwzględnione we wniosku o dofinansowanie!

Niestety nie ma możliwości sfinansowania w projekcie kosztów instalacji zamontowanej we własnym zakresie przez mieszkańca niezależnie od tego w jakim czasie została lub zostanie ona zamontowana.

Osoby, które były na liście podstawowej nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania mają pierwszeństwo udziału w projekcie.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529.

Rezygnacji z udziału w projekcie można dokonać poprzez wysłanie smsa na numer 505 434 529, z podaniem imienia i nazwiska oraz informacji o rezygnacji z udziału w Projekcie

Jeśli ktoś ma już zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, to może starać się o dodatkową instalację fotowoltaiczną, ale będzie ona zamontowana na osobnym inwerterze.

Wszystkie osoby, które otrzymały smsy, a podtrzymują chęć uczestnictwa w Projekcie proszone są o zgłaszanie się do Urzędu w dniach i godzinach wyznaczonych w smsie, a jeśli nie mogą w wyznaczonym terminie, to w dn. 28 styczeń (piątek) od godz. 8:00 do godz. 18:00 w pokoju nr 8 (należy zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach i zgłosić pracownikowi, że temat dotyczy instalacji OZE dla mieszkańców.

Piątek 28 stycznia br. będzie ostatnim dniem, kiedy pracownicy będą dyżurować w pokoju nr 8 i przyjmować deklaracje potwierdzające uczestnictwo w Projekcie. Sprawne przeprowadzenie weryfikacji mieszkańców, umożliwi dotrzymanie terminu podpisania umów z mieszkańcami do 31 marca br., dlatego BARDZO prosimy o przestrzeganie terminów wyznaczonych w smsach i zastosowanie się do zaleceń 

DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego 29 grudnia br. wybrał do dofinansowania kolejne 7 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”.  Nasz projekt pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (zw. potocznie „projektem parasolowym OZE dla mieszkańców”) uzyskał dofinansowanie dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez Komisję Europejską w ramach REACT-EU oraz decyzji Zarządu Województwa o przeznaczeniu znacznej części pozyskanych z tego źródła środków na rozwój odnawialnych źródeł energii. Jak napisano w komunikacie: „Projekty „parasolowe” dotyczące OZE mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów w obszarze energetyki odnawialnej w ramach unijnej polityki klimatycznej oraz dają wiele korzyści ekonomicznych dla lokalnych społeczności. Projekty te realizują cele Strategii Europa 2020 i europejskiego Zielonego Ładu, w istotny sposób wpływają na poprawę jakości powietrza regionu i dają wymierne oszczędności dla mieszkańców. Dzięki temu przeciwdziałają negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 i wzrostowi kosztów ponoszonych na energię.”

W związku z tym, że nasz wniosek o dofinansowanie był składany w 2017 r. musimy ponownie zweryfikować listę osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt realizowany będzie w formule „projektu parasolowego”, co oznacza, że to Gmina  przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie instalacji OZE, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do budynku, czyli Mieszkańcy.

Nie ma możliwości finansowania w Projekcie kosztów instalacji zamontowanej we własnym zakresie przez Mieszkańca niezależnie od tego w jakim czasie została lub zostanie ona zamontowana.

Osoby, które były na liście podstawowej nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania mają pierwszeństwo udziału w projekcie. W najbliższych dniach osoby te otrzymają sms z numeru telefonu:  505 434 529 z informacją o konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Mielcu w celu złożenia deklaracji potwierdzającej uczestnictwo w Projekcie lub Oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.

W Projekcie mogą pozostać tylko te osoby, które zadeklarują chęć zainstalowania DOKŁADNIE TAKIEJ SAMEJ INSTALACJI OZE na tej samej nieruchomości, której nadal są właścicielami, które były uwzględnione we wniosku o dofinansowanie!

Ilość Mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu jest ograniczona ze względu na zakres i wytyczne określone we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy w związku z rezygnacją niektórych Mieszkańców z udziału w Projekcie, „uwolnią” się jakieś instalacje OZE i będą wolne miejsca na liście, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający. O zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydować wtedy KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń oraz mocy określonych we wniosku o dofinansowanie.

Informacja o naborze zostanie opublikowana na stronie www.mielec.pl zakładka Aktualności oraz na FB / Miasto Mielec.

Osoby, które otrzymają sms, zostaną zaproszone do Urzędu w celu wypełnienia

DEKLARACJI POTWIERDZAJĄCEJ UCZESTNICTWO W PROJEKCIE pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” lub OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Poniżej wzory dokumentów do zapoznania się przed wizytą w Urzędzie. Dokumenty w wersji papierowej będą dostępne w Urzędzie, ale można też wydrukować te ze strony internetowej:

Deklaracja potwierdzająca uczestnictwo w projekcie

OŚWIADCZENIE o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający