Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, osoby, które do 31.03.2022 r.  podpisały z Gminą Miejską Mielec umowę na uczestnictwo w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, mają prawo  do rozliczania energii produkowanej z fotowoltaiki w systemie net – metering – tzw. „stare zasady” (metoda opustowa).

Aby jednak było to możliwe, konieczne jest złożenie do PGE Obrót (Rzeszów) oświadczenia o statusie prosumenta w terminie nie późniejszym niż do dnia 31.12.2023 r.

Zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą, firma FlexiPower Group jest zobowiązana dostarczyć te oświadczenia razem ze zgłoszeniem Państwa instalacji i te oświadczenia są załączane.

W związku jednak z bardzo dużą liczbą zgłoszeń, jakie są dokonywane w ostatnim czasie na terenie naszego województwa do PGE, w celu uniknięcia ewentualnej pomyłki bardzo prosimy, abyście Państwo w miarę możliwości dodatkowo również złożyli poniższe oświadczenie w swoim imieniu.

Poniżej załączamy oświadczenie o statusie prosumenta.

Oświadczenie należy wydrukować, uzupełnić, a następnie wysłać do dnia 31.12.2023 r.:

lub

 • oryginał oświadczenia pocztą tradycyjną na adres: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PROSUMENTA: OŚWIADCZENIE

Wyjaśnienie dot. starych i nowych zasad rozliczania energii: Net-billing i net-metering a progi mrożące stawki za prąd. Jak w 2023 r. będą rozliczać się prosumenci? – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW Z PGE

Z informacji uzyskanych z innych miast, realizujących projekty parasolowe OZE wynika, że Mieszkańcy biorący udział  tych projektach dostają błędnie przygotowane umowy, w których wskazywane są nowe zasady rozliczania, choć spełnione zostały wszystkie warunki uprawniające do starych zasad.

Informujemy, że konieczne jest zweryfikowanie treści umowy/aneksu do umowy z PGE pod kątem sposobu rozliczania.

Umowa na dostarczanie energii elektrycznej zawierana jest pomiędzy Mieszkańcem i dostawcą, więc Urząd Miejski w Mielcu nie ma możliwości ingerowania w jej treść.

Zgodnie z powyższymi informacjami, osoby, które podpisały z Gminą Miejską Mielec umowę na uczestnictwo w projekcie do 31.03.2022 r. oraz dla których oświadczenie o statusie prosumenta zostało zgłoszone do PGE do 31.12.2023 r. mają prawo do rozliczania produkowanej z fotowoltaiki energii w systemie net – metering – tzw. „stare zasady”.

W treści umowy może się jednak pojawić informacja, że przyznano Państwu rozliczanie w systemie net – billing – tzw. „nowe zasady”.

W przypadku otrzymania pisma/umowy/aneksu do umowy dotyczącego nowego systemu rozliczania czyli net – billing należy:

Zadzwonić do PGE Obrót S.A nr kontaktowy 422 222 222 (należy przygotować imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz indywidualny numer PPE klienta, który można znaleźć między innymi na fakturach z PGE) celem upewnienia się na jakich zasadach odbywa się rozliczenie energii z mikroinstalacji.

Następnie należy poinformować, że:

 • instalacja fotowoltaiczna była montowana za pośrednictwem Gminy Miejskiej Mielec w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 • umowa z Gminą Miejską Mielec na montaż instalacji fotowoltaicznej została zawarta przed dniem 31 marca 2022 r.
 • Oświadczenie klienta o statusie prosumenta energii odnawialnej zostało złożone do PGE Obrót S.A. w Rzeszowie przed dniem 31.12.2023 r.

Poprosić o potwierdzenie rodzaju rozliczenia na piśmie.

Lub złożyć reklamację na serwis@gkpge.pl z uwzględnieniem powyższych danych z dopiskiem „reklamacja” w tytule maila.

 

Poniżej załączamy wzór maila dotyczącego reklamacji.

 

Tytuł: Reklamacja sposobu rozliczania energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie/skorygowanie sposobu rozliczania instalacji fotowoltaicznej zamontowanej pod adresem: …………………………………………………………………

Właścicielem instalacji są ……………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z informacją uzyskaną od Gminy Miejskiej Mielec uczestnicy gminnych programów parasolowych mogą rozliczać się na korzystniejszych zasadach upustów, co nie pokrywa się z dokumentacją otrzymaną od PGE dot. zasad podłączenia instalacji.

Obowiązujące prawo tj. art. 4 d ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, precyzuje warunki, które trzeba spełnić, żeby rozliczać mikroinstalację fotowoltaiczną w systemie upustów, a jest to złożenie kompletnego i poprawnego zgłoszenia przed dniem 31.12.2023 r. oraz zawarcie do 31 marca 2022 r. umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c tej ustawy, z uwzględnieniem ust. 6.

Powyższe warunki zostały spełnione, co zostało potwierdzone oświadczeniem o statusie prosumenta, załączonym podczas zgłaszania mikroinstalacji, które nastąpiło przed dniem 31.12.2023 r.

Bardzo proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i skorygowanie zapisów umowy.

27.12.2023 r.


 

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że zostały już dla Państwa wystawione faktury VAT potwierdzające wpłatę wkładu własnego  z tytułu udziału w Projekcie  pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

Faktury można odbierać w dniach od 11 do 29 września br. w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, II piętro, pokój 45  w godzinach pracy Urzędu tj.:

poniedziałek  8:00 – 16:00,

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30.

06.09.2023 r. 

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że konieczne jest zweryfikowanie mocy przyłączeniowej, jaka została określona w umowie, którą podpisali Państwo ze sprzedawcą energii elektrycznej (w większości przypadków z PGE Obrót S.A.). Moc przyłączeniowa wskazana w tej umowie musi być wyższa niż łączna moc instalacji fotowoltaicznej, którą będziecie mieli Państwo zainstalowaną w swojej nieruchomości (zarówno tej, którą Państwo już posiadacie, jak i tej, która będzie zamontowana w ramach Projektu – należy zsumować te moce).

Dane dotyczące aktualnej mocy przyłączeniowej można również uzyskać w oddziale PGE Obrót, Al. Ducha Świętego 8, 39-300 Mielec – Czynne: pn – pt 8:00 – 16:00 lub poprzez kontakt w infolinią: 422 222 222

W przypadku, gdyby Państwa moc przyłączeniowa była mniejsza niż  moc/suma mocy instalacji fotowoltaicznych, konieczne jest niezwłoczne złożenie wniosku do PGE Obrót o zwiększenie mocy. Niezapewnienie odpowiedniej mocy w nieruchomości będzie skutkowało brakiem technicznej możliwości realizacji montażu i wykreśleniem z listy uczestników Projektu. 

25.07.2023 r. 

Szanowni Państwo !!!

W Urzędzie Miejskim w Mielcu w dniu 7 lipca 2023 r.  podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a firmą SOLAR WÓJCIK z siedzibą w Ostrowach Baranowskich (G. Cmolas).

Umowa dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych na terenie nieruchomości prywatnych należących do mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, o różnej mocy dla łącznie ok. 180 obiektów. W ramach umowy z firmą SOLAR WÓJCIK montowane będą instalacje u mieszkańców, którzy brali udział w naborze deklaracji w kwietniu 2023 r..

W zakresie umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac montażowych, dostawę urządzeń, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy to 120 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 04.11.2023 r.), a łączna wartość kontraktu – 3 068 778 zł brutto.

Zgodnie z podpisaną umową przedstawiciele Wykonawcy będą się kontaktować bezpośrednio z każdym uczestnikiem Projektu w celu ustalenia terminu wykonania wizji lokalnej w Państwa nieruchomości.

Pracownicy SOLAR WÓJCIK  będą posiadać pisemną informację podpisaną przez Prezydenta Miasta Mielca, w której zostaną imiennie wskazani jako upoważnieni do wykonywania prac związanych z realizacją Projektu.

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU ZOSTANIE PAŃSTWU PRZEKAZANA PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU SMS-em z numeru 505 434 529

Brak sms-a będzie oznaczał brak zakwalifikowania się do udziału w projekcie

Instalacje dla mieszkańców z wcześniejszych naborów w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” realizowane są przez firmę Flexipower Group Sp. z o.o., z którą umowa została podpisana w dniu 7 lutego 2023 r. Umowa dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych dla łącznie ok. 420 obiektów. Termin realizacji całości przedmiotu tej umowy to 300 dni od dnia zawarcia umowy (tj. do 04.12.2023 r.), a łączna wartość kontraktu – 6 987 014,19 zł brutto.

***

Informujemy, że we wskazanych poniżej terminach będą podpisywane aneksy do umów z Mieszkańcami, którzy już zawarli umowy z Gminą Miejską Mielec w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu oraz podpisywane będą umowy z Mieszkańcami, którzy uczestniczyli w naborze w kwietniu br. i takich umów jeszcze nie zawierali.

TERMINY PODPISYWANIA UMÓW/ANEKSÓW DO UMÓW:

SOBOTA – 15.07.2023 r. w godzinach od  8:00 do 13:00

ŚRODA – 19.07.2023 r. w godzinach od 15:00 do 18:00

SOBOTA – 22.07.2023 r. w godzinach od  8:00 do 13:00

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób, które biorą udział w projekcie (ok. 600), Mieszkańcy będą zapraszani do podpisywania umów w podziale na grupy. Dokładny termin zostanie wskazany w smsach. Bardzo prosimy o dołożenie starań, aby w wyznaczonym terminie przyjść do Urzędu w celu podpisania umowy. Prosimy również, aby w miarę możliwości przestrzegać wyznaczonych terminów, aby uniknąć skumulowania dużej ilości osób w ostatni dzień podpisywania umów. W sytuacjach losowych będzie możliwość podpisania umowy/aneksu w innym terminie.

Umowy będą podpisywane w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 w sali sesyjnej na parterze budynku. Osoba podpisująca umowę będzie zobowiązana do okazania dowodu osobistego oraz do przedłożenia pełnomocnictwa (jeśli dotyczy), zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

WAŻNE !!!

W przypadku, gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela konieczne będzie wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Gminą Miejską Mielec. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych  współwłaścicieli.

Pełnomocnictwa muszą udzielić i pełnomocnictwo podpisać, wszyscy współwłaściciele  nieruchomości widniejący w Księdze Wieczystej.

***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez wszystkich współwłaścicieli jednym dokumentem (wzór dokumentu poniżej) albo większą ilością dokumentów, podpisanych przez współwłaściciela/li, udzielającego/ych pełnomocnictwa danym dokumentem.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – jeden współwłaściciel

***

W przypadku, gdy jest jeden właściciel nieruchomości, ale z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, która będzie posiadać pełnomocnictwo podpisane przez właściciela nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA właściciel – inna osoba

***

W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela, ale żaden ze współwłaścicieli z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, nie będącą współwłaścicielem nieruchomości. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich  współwłaścicieli nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – inna osoba

UWAGA !!!

Zgodnie z zapisami aneksu do umowy oraz umowy, którą będą podpisywać Mieszkańcy:

 1. Właściciel zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy/aneksu.
 2. Termin wpłaty uważa się za dochowany jeśli w wyznaczonym terminie nastąpi uznanie rachunku bankowego Gminy Miejskiej Mielec.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy o numerze:

20 1020 4391 0000 6502 0167 9000

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ NUMER UMOWY

Bardzo prosimy o nie odkładanie wykonania przelewu na ostatni dzień, gdyż nie dokonanie przez Właściciela wpłaty wkładu własnego, zgodnie z powyższymi warunkami będzie skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

CENY instalacji w umowie z FLEXI POWER

Koszt zaproponowany przez Wykonawcę dla instalacji z inwerterem niehybrydowym:

Moc instalacji Cena netto VAT 8% Cena brutto
2,73 kW 10 201,00 zł 816,08 zł 11 017,08 zł
3,64 kW 14 170,00 zł 1 133,60 zł 15 303,60 zł
5,005 kW 18 250,00 zł 1 460,00 zł 19 710,00 zł

Kwota wkładu własnego dla Mieszkańca

Moc instalacji Łączna wartość wkładu własnego  Mieszkańca
2,73 kW 2 556,23 zł
3,64 kW 3 490,71 zł
5,005 kW 4 451,30 zł

W kwocie wkładu własnego Mieszkańca zostały uwzględnione już wszystkie koszty składające się na wartość Projektu dla danej nieruchomości (m.in. koszt nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego, podatku VAT oraz pozostałe koszty niekwalifikowane).

CENY instalacji w umowie z SOLAR WÓJCIK

Koszt zaproponowany przez Wykonawcę dla instalacji z inwerterem niehybrydowym:

Moc instalacji Cena netto VAT 8% Cena brutto
2,65 kW 11 500,00 zł 920,00 zł 12 420,00 zł
3,71 kW 14 000,00 zł 1 120,00 zł 15 120,00 zł
4,77 kW 16 700,00 zł 1 336,00 zł 18 036,00 zł

 Koszt zaproponowany przez Wykonawcę dla instalacji z inwerterem hybrydowym
(w zakresie Projektu jest tylko inwerter hybrydowy, nie ma magazynu energii):

Moc instalacji Cena netto VAT 8% Cena brutto
2,65 kW 19 888,00 zł 1 591,04 zł 21 479,04 zł
3,71 kW 22 388,00 zł 1 791,04 zł 24 179,04 zł
4,77 kW 25 088,00 zł 2 007,04 zł 27 095,04 zł

W związku z możliwością wyboru inwertera (falownika) hybrydowego bądź niehybrydowego poniżej zamieszczono łączną kwotę wkładu własnego Mieszkańca dla poszczególnych instalacji w zależności od wyboru typu inwertera.

Kwota wkładu własnego dla Mieszkańca dla instalacji z inwerterem niehybrydowym:

Moc instalacji Łączna wartość wkładu własnego  Mieszkańca
2,65 kW 3 818,13 zł
3,71 kW 3 450,70 zł
4,77 kW 4 086,40 zł

Kwota wkładu własnego dla Mieszkańca dla instalacji z inwerterem hybrydowym:

Moc instalacji Łączna wartość wkładu własnego  Mieszkańca
2,65 kW 12 877,17 zł
3,71 kW 11 198,98 zł
4,77 kW 9 736,78 zł

W kwocie wkładu własnego Mieszkańca zostały uwzględnione już wszystkie koszty składające się na wartość Projektu dla danej nieruchomości (m.in. koszt nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego, podatku VAT oraz pozostałe koszty niekwalifikowane).

Decyzję o wyborze typu inwertera należy przekazać przedstawicielom Wykonawcy podczas wizji lokalnej.

***

BARDZO PROSIMY O ZAPISANIE NUMERU 505 434 529 W SWOIM TELEFONIE,
GDYŻ Z TEGO NUMERU BĘDĄ PRZEKAZYWANE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLEJNYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE.

12.07.2023 

NABÓR DEKLARACJI  OZE – WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że nabór Deklaracji OZE w sobotę 22.04.2023 r. będzie odbywał się na korytarzu na parterze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26. Osoby, które chcą złożyć deklarację OZE będą mogły wejść do Urzędu tylko i wyłącznie przez drzwi znajdujące się od ul. Żeromskiego (główne wejście do Urzędu).  Pracownicy Urzędu będą dalej kierować Państwa do stanowiska, gdzie będą przyjmowane deklaracje.

20.04.2023NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2023

DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

W związku z unieważnieniem postępowań na solary, kotły oraz pompy ciepła i  „uwolnieniem” się  instalacji w Projekcie, Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór uzupełniający uczestników Projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

Nabór dotyczy ok. 100 instalacji fotowoltaicznych o mocach:

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 2,31 kWp (6 paneli)
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 3,3 kWp (8 paneli)
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 4,62 kWp (11 paneli)

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w terminie
od dnia 22 kwietnia (sobota pracująca w UM) do 19 maja 2023 r.

Deklaracje należy składać w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26,  pokój 32 (II piętro)

SOBOTA 22.04.2023 08.00 – 14.00

W pozostałe dni od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:30.

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych instalacji.

W sytuacji, gdy w dniu 19.05.2023 r. do godziny 15:30 nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników Projektu, zastrzega się prawo ustanowienia dodatkowych terminów składania Deklaracji. O tym fakcie Mieszkańcy zostaną poinformowani przez stronę internetową www.mielec.pl/  w zakładce Aktualności oraz na stronie FB.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu instalacji fotowoltaicznej o takie samej mocy.

 

UWAGA !!!!

W celu zachowania porządku, jedna osoba może złożyć deklaracje tylko dla jednej nieruchomości

Deklaracja może być dostarczona przez inną osobę niż wnioskodawca, niemniej jednak, jedna osoba może dostarczyć deklaracje tylko dla jednej nieruchomości.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

Poniżej dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – nabór uzupełniający 2023

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 2 – oświadczenie o wykorzystaniu energii produkowanej ze źródeł OZE

REGULAMIN – nabór uzupełniający 2023

Informujemy, że umowy w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu z mieszkańcami, którzy znajdą się na liście podstawowej Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, będą podpisywane po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. W związku z takim terminem podpisania umowy, oraz zasadami przyjętymi w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, rozliczanie mocy z dostawcą, będzie już na nowych warunkach, tzw. „net-billing” (jeśli w danej nieruchomości zamontowana jest już fotowoltaika, to instalacja z dofinansowania będzie stanowiła jej rozbudowę i nie będzie wpływała na dotychczasowy tryb rozliczeń z dostawcą).

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyjmowania deklaracji, uczestnikiem projektu może być osoba, która jest właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym  nieruchomości, w której montowana będzie instalacja fotowoltaiczna i musi być w tej nieruchomości zameldowany.

W przypadku kilku współwłaścicieli, w tej nieruchomości musi być zameldowany przynajmniej jeden ze współwłaścicieli.

Ponadto właściciel, jak i  żaden ze współwłaścicieli nie może posiadać zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Mielec (np. opłata za śmieci).

Bardzo prosimy o samodzielne zweryfikowanie czy spełniacie Państwo ww. wymagania i ewentualne niezwłoczne ich dopełnienie (oczywiście, jeśli sytuacja Państwa dotyczy).

O konkretnej dacie podpisania umowy zostaniecie Państwo poinformowani smsem z numeru telefonu: 505 434 529.

Brak uregulowania należności wobec GMM oraz dokonania meldunku do dnia poprzedzającego wyznaczoną w smsie datę podpisania umowy, będzie skutkował brakiem możliwości podpisania umowy, a tym samym uczestnictwa w Projekcie. Osoby takie będą wykreślane z listy uczestników Projektu, a „uwolnione” instalacje będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

O ostatecznym zakwalifikowaniu się do Projektu zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym smsem.

W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela konieczne będzie wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Gminą Miejską Mielec. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych  współwłaścicieli.

Pełnomocnictwa muszą udzielić i pełnomocnictwo podpisać, wszyscy współwłaściciele  nieruchomości widniejący w Księdze Wieczystej.

 

***

Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez wszystkich współwłaścicieli jednym dokumentem (wzór dokumentu poniżej) albo większą ilością dokumentów, podpisanych przez współwłaściciela/li, udzielającego/ych pełnomocnictwa danym dokumentem.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – jeden współwłaściciel

 

***

W przypadku, gdy jest jeden właściciel nieruchomości, ale z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, która będzie posiadać pełnomocnictwo podpisane przez właściciela nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA właściciel – inna osoba

 

***

W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela, ale żaden ze współwłaścicieli z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, nie będącą współwłaścicielem nieruchomości. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich  współwłaścicieli nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – inna osoba

 

***

BARDZO PROSIMY O ZAPISANIE NUMERU 505 434 529 W SWOIM TELEFONIE,
GDYŻ Z TEGO NUMERU BĘDĄ PRZEKAZYWANE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLEJNYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE.

UWAGA !!!

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły Deklaracje w 2022 r. dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej i znalazły się na liście rezerwowej Projektu, zostaną zaproszone do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie, na taką moc instalacji, jaką wskazali w Deklaracji (nie ma potrzeby składania Deklaracji w obecnym naborze). O terminie podpisania umowy zostaną poinformowani smsem.

Jeśli natomiast Mieszkańcy będą chcieli inną moc instalacji, powinni złożyć nową Deklarację w naborze 2023 r.

 

18.04.2023 

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że w związku z tym, że większość Mieszkańców, u których planowany był montaż kotłów oraz instalacji kolektorów słonecznych, nie wyraziła woli montażu instalacji przy obecnych kosztach, dokonano unieważnienia postępowania przetargowego w tych częściach.

Montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów nie będzie zatem wykonywany w ramach Projektu.

Mieszkańcy, którzy deklarowali dwie instalacje (np. kolektory słoneczne + instalacja fotowoltaiczna) obecnie zostają w projekcie tylko z jedną instalacją np. fotowoltaiczną. Dla tych Mieszkańców zostaną przygotowane aneksy do umów.

Część przetargu dotycząca pomp ciepła oraz pomp c.w.u. jest jeszcze na etapie oceny ofert.

O kolejnych krokach Mieszkańcy informowani są na bieżąco sms-ami.

 

18.04.2023 

Szanowni Państwo !!!

W związku z podpisaną umową na realizację instalacji fotowoltaicznych poniżej kilka najważniejszych informacji o tym co dalej…

Wykonawcą wybranym przez Gminę jest firma Flexipower Group Sp. z o.o. 

Zgodnie z podpisaną umową przedstawiciele Wykonawcy będą się kontaktować bezpośrednio z każdym uczestnikiem Projektu w celu ustalenia terminu wykonania wizji lokalnej w Państwa nieruchomości.

Pracownicy Flexipower Group Sp. z o.o.  będą posiadać pisemną informację podpisaną przez Prezydenta Miasta Mielca, w której zostaną imiennie wskazani jako upoważnieni do wykonywania prac związanych z realizacją Projektu.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy upływa 4 grudnia br. W tym terminie powinny zostać zamontowane wszystkie instalacje.

Wszystkie informacje zamieszczone poniżej dotyczą Mieszkańców, którzy podpisali
z Gminą Miejską Mielec umowy na wykonanie tylko instalacji fotowoltaicznej.

Koszt zaproponowany przez Wykonawcę dla instalacji z inwerterem niehybrydowym:

Minimalna moc instalacji Cena netto VAT 8% Cena brutto
2,31 kW 10 201,00 zł 816,08 zł 11 017,08 zł
3,3 kW 14 170,00 zł 1 133,60 zł 15 303,60 zł
4,62 kW 18 250,00 zł 1 460,00 zł 19 710,00 zł

Koszt zaproponowany przez Wykonawcę dla instalacji z inwerterem hybrydowym
(w zakresie Projektu jest tylko inwerter hybrydowy, nie ma magazynu energii):

Minimalna moc instalacji Cena netto VAT 8% Cena brutto
2,31 kW 16 924,00 zł 1 353,92 zł 18 277,92 zł
3,3 kW 24 061,00 zł 1 924,88 zł 25 985,88 zł
4,62 kW 28 013,00 zł 2 241,04 zł 30 254,04 zł

Decyzję o wyborze typu inwertera należy przekazać przedstawicielom Wykonawcy podczas wizji lokalnej.

W związku z możliwością wyboru inwertera (falownika) hybrydowego bądź niehybrydowego poniżej zamieszczono łączną kwotę wkładu własnego Mieszkańca dla poszczególnych instalacji w zależności od wyboru typu inwertera.

W kwocie wkładu własnego Mieszkańca zostały uwzględnione już wszystkie koszty składające się na wartość Projektu dla danej nieruchomości (m.in. koszt nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego, podatku VAT oraz pozostałe koszty niekwalifikowane).

Kwota wkładu własnego dla Mieszkańca dla instalacji z inwerterem niehybrydowym:

Minimalna moc instalacji Łączna wartość wkładu własnego  Mieszkańca
2,31 kW 2 558,11 zł
3,3 kW 3 492,57 zł
4,62 kW 4 453,17 zł

Kwota wkładu własnego dla Mieszkańca dla instalacji z inwerterem hybrydowym:

Minimalna moc instalacji Łączna wartość wkładu własnego  Mieszkańca
2,31 kW 9 818,95 zł
3,3 kW 14 174,85 zł
4,62 kW 14 997,21 zł

Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o wybranej przez Państwo opcji inwertera, zostaną przygotowane aneksy do umowy w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE  gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. W aneksach do umowy zostaną określone szczegółowe warunki wpłaty wkładu własnego.

O terminie podpisania aneksów zostaniecie Państwo poinformowani smsami.

***

Dla Mieszkańców, którzy mają podpisane umowy na dwie instalacje wkład własny zostanie wyliczony w późniejszym terminie, jeśli zostaną podpisane umowy z wykonawcami poszczególnych instalacji.

W dniu 08.02.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert na pozostałe trzy części tj. solary, pompy c.o.+ c.w.u. i pompy c.w.u. oraz kotły na biomasę.  Link do przetargu: https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39842

Mieszkańców, którzy mają mieć zamontowane ww. instalacje będziemy informować na bieżąco o dalszych krokach. W najbliższym czasie złożone oferty zostaną poddane badaniu zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie PzP. Kolejnym krokiem będzie wyliczenie kwoty wkładu własnego dla każdego Mieszkańca oraz uzyskanie Państwa opinii, co do chęci dalszego udziału w Projekcie przy cenach zaproponowanych przez Wykonawców. 

W Urzędzie Miejskim w Mielcu w dniu 7 lutego 2023 r.  podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a firmą Flexipower Group Sp. z o.o. w przedmiocie realizacji części zamówienia publicznego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

Umowa dotyczy części obejmującej wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie nieruchomości prywatnych należących do mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, o różnej mocy dla łącznie 422 obiektów .

W zakresie umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją prac montażowych, dostawę urządzeń, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie
i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi.

Termin realizacji całości przedmiotu umowy to 300 dni od dnia zawarcia umowy, a łączna wartość kontraktu – 6 987 014,19 zł brutto.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Szanowni Państwo !!!

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy przesłali nam swoją opinię w zakresie uczestnictwa w Projekcie przy obecnie proponowanych cenach dla instalacji solarów, pomp c.o. i c.w.u. oraz kotłów. W związku z otrzymanymi odpowiedziami dotyczącymi solarów uznano, że podpisanie umowy z wykonawcą jest obarczone zbyt dużym ryzykiem i podjęta została decyzja o nie podpisywaniu umowy.

W oparciu o uzyskane opinie, w najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe na następujące części:

– solary,

– pompy c.o i c.w.u,

– kotły.

Po uzyskaniu nowych ofert cenowych będziemy Państwa informować o dalszych krokach. 

Informacja dotycząca poprzetargowych

 KOSZTÓW INSTALACJI OZE

 

Informujemy, że ocena ofert przedłożonych przez Wykonawców dla poszczególnych instalacji OZE powoli dobiega końca.

Kwota wkładu własnego mieszkańców, którzy w ramach Projektu mają tylko fotowoltaikę, będzie zbliżona do kwot szacowanych w Regulaminie naboru deklaracji.

Przedłożone oferty dla POMP i KOTŁÓW zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z ustawą PzP oraz warunkami zamówienia (link do strony przetargu, gdzie znajduje się informacja o unieważnieniu:

https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37967

Rozważana jest opcja ponownego ogłoszenia postępowania dla POMP i KOTŁÓW, jednak biorąc pod uwagę, że ceny dotychczas złożonych ofert  znacznie przekraczają pierwotnie planowane koszty, a ceny ofert w ponownie ogłoszonym postepowaniu mogą być podobne, konieczna jest informacja od Państwa, czy przy obecnie wyliczonej, MAKSYMALNEJ kwocie realizacji inwestycji przedstawionej w tabelach poniżej, nadal bylibyście Państwo zainteresowani jej wykonaniem. W zależności od ilości osób, które wyrażą chęć realizacji inwestycji przy nowych kosztach, podjęta zostanie decyzja co do dalszych kroków.

WAŻNE !!!

Mieszkańcy, którzy mają podpisaną umowę z GMM na dwie instalacje muszą wyrazić opinie co do kompletu instalacji. Nie ma możliwości rezygnacji z jednej instalacji. Np. jeśli mieszkaniec ma w umowie pompę c.o. i fotowoltaikę i uzna, że pompa jest jednak za  droga i nie chce jej montować, to podejmując decyzję musi brać pod uwagę, że rezygnując z pompy, rezygnuje również z fotowoltaiki.

Jeśli jednak wystąpi sytuacja, w której w związku z licznymi rezygnacjami mieszkańców, Gmina nie będzie realizować inwestycji montażu pomp, wówczas mieszkańcy, którzy mają umowę na pompę oraz fotowoltaikę, będą mogli zostać w projekcie tylko z fotowoltaiką.

Analogiczne warunki obowiązują w przypadku innych konfiguracji instalacji (fotowoltaika+solary, fotowoltaika+kocioł, fotowoltaika+pompa c.w.u.).

W przypadku SOLARÓW cena złożonej oferty również znacznie przekracza pierwotnie planowane koszty.  W zależności od zgłoszonego zainteresowania możliwe będą następujące kroki:

– jeśli zgłoszone zostanie duże zainteresowanie (powyżej 85% uczestników wyrazi chęć realizacji inwestycji przy nowych kosztach) to podpisana zostanie umowa z Wykonawcą i przystąpimy do realizacji.

– jeśli chętnych będzie mniej niż 85%, jednak nadal powyżej połowy, to najprawdopodobniej zostanie ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe na tą część.

– jeśli tylko nieliczne osoby wyrażą chęć realizacji przy nowych kosztach, to ta część nie będzie realizowana, a osoby mające umowę na solary i fotowoltaikę będą mogły pozostać w projekcie tylko z fotowoltaiką.

Podana przez Państwa informacja będzie podstawą do dalszego postępowania.

WAŻNE !!!

Podana w treści SMS-a kwota jest kwotą maksymalną zgodnie z posiadanymi na ten moment ofertami. Jeśli w projekcie pojawią się jakieś oszczędności, być może ta kwota ulegnie zmniejszeniu. W związku jednak z tym, że kwota potencjalnych oszczędności uzależniona jest od zbyt wielu zmiennych, na ten moment nie jest możliwe określenie jej poziomu.

Prognozowane maksymalne kwoty wpłat Mieszkańców w zależności
od wybranej instalacji:

 

SOLARY

 

Instalacja

Szacunkowy koszt netto na etapie aplikowania
o środki (2017 r.)
Planowany wkład Mieszkańca przy VAT 8% Koszt netto instalacji obecnie Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 8% Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 23%*
2 kolektory + zasobnik 250 l 9 900,00 2 277,00 15 318,00 8 371,26 11 088,07
3 kolektory + zasobnik 300 l 11 000,00 2 530,00 17 122,00 9 390,57 12 421,46
4 kolektory + zasobnik 400 l 13 400,00 3 082,00 19 417,00 9 842,22 13 312,22

*Stawka podatku VAT w wysokości 23% obowiązuje dla mieszkańców, którzy mają domy o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2

W złożonej ofercie zaproponowane zostały płaskie kolektory słoneczne ENSOL ES2V/2,52S AL.-CU, ES2V/2,52B AL-CU wraz ze zbiornikami typu SGW(S)B 250, 300, 400 PN firmy Galmet.

 

POMPY C.O i C.W.U

 

Instalacja

Szacunkowy koszt netto na etapie aplikowania
o środki (2017 r.)
Planowany wkład Mieszkańca przy VAT 8% Koszt netto instalacji obecnie Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 8% Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 23%*
Pompa c.w.u 8 200,00 1 886,00 12 440,00 6 698,79 8 916,71
Pompa c.o 12 kW 30 000,00 6 900,00 47 300,00 25 936,17 34 244,73
Pompa c.o 19 kW 36 000,00 8 280,00 54 800,00 28 968,81 38 639,52
Pompa c.o 25 kW 36 000,00 8 280,00 64 700,00 39 660,81 50 816,52

*Stawka podatku VAT w wysokości 23% obowiązuje dla mieszkańców, którzy mają domy o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2

W złożonej ofercie zaproponowane zostały pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej Krommler 3.6/RS-3.6GX/P. Pompy te są przeznaczone do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Dla pomp c.o i c.w.u zaproponowano rewersyjne inwerterowe pompy ciepła Krommler DCM Mitsubishi Inside

 

KOTŁY NA BIOMASĘ

 

Instalacja

Szacunkowy koszt netto na etapie aplikowania
o środki (2017 r.)
Planowany wkład Mieszkańca przy VAT 8% Koszt netto instalacji obecnie Obecny wkład Mieszkańca przy VAT 8%
Kocioł 12 kW 14 000,00 3 220,00 27 028,00 17 555,38
Kocioł 20 kW 14 800,00 3 404,00 27 428,00 17 311,73
Kocioł 26 kW 15 600,00 3 588,00 30 128,00 19 552,08

W złożonej ofercie zaproponowane zostały kotły c.o. z podajnikiem typu Genesis Plus KPP na pellet firmy Galmet.

 

Uprzejmie prosimy o przemyślaną decyzję. SMS o treści NIE, nie oznacza Państwa rezygnacji z projektu. Na ten moment jest dla nas informacją, od której uzależnione będą dalsze kroki i działania, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT I TERMINIE PODPISANIA UMÓW Z WYKONAWCAMI

W związku z Państwa licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu zawarcia umów z wykonawcami dostaw i montażu instalacji OZE informujemy, że 10 października br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym (Informacja z sesji otwarcia ofert). Nie jest to jednak równoznaczne z wyborem wykonawców, lecz stanowi rozpoczęcie etapu badania i oceny wszystkich złożonych ofert dla każdej części postępowania.

W ramach tego etapu przeprowadzana jest weryfikacja merytoryczna (w zakresie zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia)  i formalno-prawna ofert, dokumentów złożonych wraz z ofertami oraz dokumentów składanych przez wykonawców na wezwanie Zamawiającego. Powyższe wiąże się także z wezwaniami do składania wyjaśnień przez wykonawców lub uzupełniania dokumentów. Każda z czynności podejmowanych w ramach etapu badania i oceny ofert wymaga czasu zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawców, którzy są obligowani do składania niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnień. Wynik takiej weryfikacji pozwala dokonać wyboru ofert zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Co do zasady wybór ofert powinien nastąpić w terminie  90-dni od dnia ich otwarcia, czyli nie później niż do dnia 7 stycznia 2023 r.,  jednak komisja przetargowa

wraz z zespołem merytorycznym podejmują wszelkie czynności, tak aby możliwe było dokonanie wyboru wykonawców najpóźniej do końca listopada br.

Zatem planowany termin podpisania umów z wykonawcami to grudzień br., a montaż instalacji nastąpi zgodnie z założeniami w 2023 r. Harmonogram montażu zostanie ustalony przez wykonawców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z każdym Mieszkańcem.

Na stronie, gdzie zostały opublikowane informacje o przetargu: https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37967  na dole strony, gdzie opublikowane są załączniki, w Rozdziale III SWZ. zamieszczone zostały: WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW poszczególnych instalacji OZE – można tutaj znaleźć techniczne informacje, dotyczące tego jaki jest zakres obowiązków wykonawcy.

Po wyborze wykonawców zostaną wyliczone koszty Państwa udziału własnego, o których zostaniecie Państwo poinformowani sms-em. Jeśli potwierdzicie Państwo dalszą chęć udziału w Projekcie, to zostaną dla Państwa przygotowane  aneksy do umów. Wszelkie informacje w tym temacie również otrzymacie Państwo sms-em. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

Szanowni Państwo !!!

W związku z koniecznością ustalenia poprawnej stawki podatku VAT dla instalacji OZE planowanych do montażu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” prosimy o wypełnienie oświadczenia dot. powierzchni użytkowej państwa nieruchomości zgłoszonej do Projektu.

Przepisy o VAT nie zawierają definicji powierzchni użytkowej, nie odsyłają również do innych aktów prawnych ani norm budowlanych. Jak wyjaśnił zaś Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KO, można posługiwać się każdą normatywnie określoną metodą ustalenia takiej powierzchni. Pojęcie powierzchnia użytkowa występuje m.in. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i jest zdefiniowana w następujący sposób:

powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnię użytkową można znaleźć w projekcie budowlanym, ale jeśli ktoś nie posiada projektu, to należy dokonać pomiaru zgodnie z powyższą definicją.

Oświadczenie dotyczące powierzchni użytkowej

Oświadczenie, podpisane przez Właściciela lub Współwłaściciela nieruchomości należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 26, pok. 32 w terminie do  04.11.2022 r. 

GMINA MIEJSKA MIELEC OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Mielec przedmiotem szczególnej troski samorządowych władz Mielca

Uprzejmie informujemy mieszkańców Mielca, że Gmina Miejska Mielec oczekuje na wyłonienie wykonawcy ogłoszonego w dniu 2 września br. zamówienia publicznego pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zamówienie obejmuje cztery części, a mianowicie: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę.

W ramach zadania obejmującego instalacje fotowoltaiczne wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, dostawy, montażu, uruchomienia i włączenia do sieci mikroinstalacji o mocy od minimum 2,31 kWp do 4,62 kWp w 422 gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Zadanie obejmujące kolektory słoneczne do produkcji ciepła sprowadza się do zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia kolektorów słonecznych w 67 gospodarstwach domowych.

W zakresie części obejmującej pompy ciepła (pompy grzewcze) wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia 60 instalacji pomp do c.w.u. oraz 28 instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. o mocy 12, 19 oraz 25 kW.

Ostatnią częścią zamówienia objęta jest dostawa i montaż 9 kotłów na biomasę.

W związku z uwolnieniem się jednej instalacji, na którą nie ma osób chętnych na liście rezerwowej, ogłoszony został  dodatkowy nabór uzupełniający. Nabór dotyczy instalacji kotła centralnego ogrzewania opalanego biomasą – 20 kW. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na montaż takiego kotła mogą złożyć Deklarację do 28 października br. (więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: https://www.mielec.pl/dodatkowy-nabor-uzupelniajacy-na-dofinansowanie-unijne-do-instalacji-oze-dla-mieszkancow/)

Ogłoszenie o przetargu oraz wszelkie dokumenty z tym związane dostępne są pod linkiem:  https://mielec.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37967

Termin składania ofert upływa 30 września. Po wyłonieniu wykonawców, o kolejny krokach Mieszkańcy będą informowani poprzez wiadomości sms.

Strona prowadzonego postępowania: https://przetargi.um.mielec.pl 

DODATKOWY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

W związku z uwolnieniem się jednej instalacji, na którą nie ma osób chętnych na liście rezerwowej, Prezydent Miasta Mielca ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający na następującą instalację:

KOTŁY

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą – 20 kW – 1 szt.

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w trybie ciągłym do 28 października 2022 r.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój 32
w godzinach otwarcia Urzędu (pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. – 7:30 – 15:30).

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

Poniżej dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający 

Projekt OZE dla Mieszkańców – etap podpisywania umów zakończony

Szanowni Państwo !!!

Informujemy, że z sukcesem zakończył się etap podpisywania umów ze wszystkimi mieszkańcami zakwalifikowanymi do Projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”. Podpisanie umów do końca marca br. z mieszkańcami, którzy będą mieli zamontowane instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu, gwarantuje im rozliczanie się na „starych zasadach”.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją dokumentacji technicznej oraz przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia do przetargu przy współpracy z firmą SEMPER POWER z Tarnowskich Gór.

Ogłoszenie przetargu wstępnie planowane jest na czerwiec 2022 r. O wyniku postępowania przetargowego i kolejnych etapach projektu będziemy informować uczestników  w formie wiadomości SMS.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529.

Bardzo prosimy o odczytywanie smsów i stosowanie się do zaleceń. 

DODATKOWY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

W związku z uwolnieniem się dwóch instalacji, na które nie ma osób chętnych na liście rezerwowej, Prezydent Miasta Mielca ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający na następujące instalacje:

KOTŁY

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą – 20 kW – 1 szt.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 2,31 kWp (7 paneli) – 1 szt.

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w trybie ciągłym od dnia 11 marca do 31 marca 2022 r.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój 32 w godzinach otwarcia Urzędu (pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. – 7:30 – 15:30).

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń oraz mocy określonych we wniosku o dofinansowanie.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

Jeśli ktoś ma już zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, to może starać się o dodatkową instalację fotowoltaiczną, ale będzie ona zamontowana na osobnym inwerterze.

Poniżej dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający 

WAŻNY KOMUNIKAT – PROJEKT OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo!

Informujemy, że umowy w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych związanych z realizacją Projektu z mieszkańcami, którzy znajdą się na liście podstawowej Projektu PN. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, będą podpisywane w miesiącu marcu br.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyjmowania deklaracji, uczestnikiem projektu może być osoba, która jest właścicielem/współwłaścicielem  nieruchomości, w której montowane będą instalacje OZE i musi być w tej nieruchomości zameldowany.

W przypadku kilku współwłaścicieli, w tej nieruchomości musi być zameldowany przynajmniej jeden ze współwłaścicieli.

Ponadto właściciel, jak i  żaden ze współwłaścicieli nie może posiadać zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Mielec (np. opłata za śmieci).

W związku z koniecznością podpisania umów ze wszystkimi uczestnikami Projektu do końca marca, nie mamy możliwości informowania każdego indywidualnie o zaległościach. Dlatego bardzo prosimy o samodzielne zweryfikowanie czy spełniacie Państwo ww. wymagania i ewentualne niezwłoczne ich dopełnienie (oczywiście, jeśli sytuacja Państwa dotyczy).

O konkretnej dacie podpisania umowy zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym smsem.

Brak uregulowania należności wobec GMM oraz dokonania meldunku do dnia poprzedzającego wyznaczoną w smsie datę podpisania umowy, będzie skutkował brakiem możliwości podpisania umowy, a tym samym uczestnictwa w Projekcie. Osoby takie będą wykreślane z listy uczestników Projektu, a „uwolnione” instalacje będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

O ostatecznym zakwalifikowaniu się do Projektu oraz o tym jakie instalacje zostały Państwu przyznane zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym smsem.

W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela konieczne będzie wyznaczenie jednej osoby, która będzie reprezentowała wszystkich współwłaścicieli i podpisywała umowę z Gminą Miejską Mielec. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych  współwłaścicieli.

Pełnomocnictwa muszą udzielić i pełnomocnictwo podpisać, wszyscy współwłaściciele nieruchomości widniejący w Księdze Wieczystej.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez wszystkich współwłaścicieli jednym dokumentem (wzór dokumentu poniżej) albo większą ilością dokumentów, podpisanych przez współwłaściciela/li, udzielającego/ych pełnomocnictwa danym dokumentem.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – jeden współwłaściciel ⇒(pobierz tutaj)

 W przypadku, gdy jest jeden właściciel nieruchomości, ale z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, która będzie posiadać pełnomocnictwo podpisane przez właściciela nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA właściciel – inna osoba ⇒ (pobierz tutaj)

 W przypadku gdy nieruchomość, w której będą montowane instalacje posiada więcej niż jednego właściciela, ale żaden ze współwłaścicieli z jakichś względów nie będzie mógł się stawić na podpisanie umowy, to umowa może zostać podpisana przez inną osobę, nie będącą współwłaścicielem nieruchomości. Osoba taka będzie musiała dostarczyć w dniu podpisania umowy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich  współwłaścicieli nieruchomości.

Wzór PEŁNOMOCNICTWA współwłaściciele – inna osoba ⇒ (pobierz tutaj)

 

BARDZO PROSIMY O ZAPISANIE NUMERU 505 434 529 W SWOIM TELEFONIE,
GDYŻ Z TEGO NUMERU BĘDĄ PRZEKAZYWANE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLEJNYCH DZIAŁAŃ W PROJEKCIE. 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo !!!

Dobiega końca proces weryfikacji dotychczasowych uczestników Projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

Spośród już zweryfikowanych osób „uwolnione” zostały następujące instalacje:

INSTALACJE SOLARNE

 • Zestaw kolektorów słonecznych 2 kolektory płaskie +zasobnik 250 l – 14 instalacji
 • Zestaw kolektorów słonecznych 3 kolektory płaskie +zasobnik 300 l – 19 instalacji
 • Zestaw kolektorów słonecznych 4 kolektory płaskie +zasobnik 400 l – 1 instalacja

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 2,31 kWp (7 paneli) – 28 instalacji
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 3,3 kWp (10 paneli) – 86 instalacji
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 4,62 kWp (14 paneli) – 71 instalacji

POMPY

 • Powietrzna pompa ciepła CO* do 15 kW – 4 szt.
 • Powietrzna pompa ciepła CO* powyżej 15 kW – 6 szt.
 • Powietrzna pompa c.w.u. ok. 300 l – 26 szt.

KOTŁY

 • Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą – 7 szt.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór uzupełniający uczestników Projektu.

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w terminie od dnia 8 do 16 lutego 2022 r.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, parter –
sala nr 8 w terminach:

 

WTOREK 08.02.2022 08.00 – 15.00
ŚRODA 09.02.2022 13.30 – 17.00
PIĄTEK 11.02.2022 08.00 – 18.00
WTOREK 15.02.2022 08.00 – 15.00
ŚRODA 16.02.2022 13.30 – 17.00

 

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń oraz mocy określonych we wniosku o dofinansowanie.

W sytuacji, gdy w dniu 16.02.2022 r. do godziny 17:00 nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników Projektu, zastrzega się prawo ustanowienia dodatkowych terminów składania Deklaracji. O tym fakcie Mieszkańcy zostaną poinformowani przez stronę internetową www.mielec.pl/  w zakładce Aktualności oraz na stronie FB.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie,
w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.

UWAGA !!!!

W celu zachowania porządku, jedna osoba może złożyć deklaracje tylko dla jednej nieruchomości

maksymalnie na dwie różne instalacje

(na jednym formularzu deklaracji lub na dwóch osobnych, które zostaną zarejestrowane pod jednym numerem)

Deklaracja może być dostarczona przez inną osobę niż wnioskodawca, niemniej jednak, jedna osoba może dostarczyć deklaracje tylko dla jednej nieruchomości.

 • wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529
 • jeśli ktoś ma już zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, to może starać się
  o dodatkową instalację fotowoltaiczną, ale będzie ona zamontowana na osobnym inwerterze
 • liczba „uwolnionych” instalacji może ulec zmianie, ponieważ jeszcze ok. 20 osób z listy podstawowej nie określiło się co do chęci udziału, bądź rezygnacji z Projektu.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DO INSTALACJI OZE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z 2017 r. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

Szanowni Państwo !!!

W związku ze zbliżającym się terminem naboru uzupełniającego, dzień 3 luty jest ostatnim dniem, kiedy można potwierdzić swoje uczestnictwo w Projekcie. Jeszcze ok. 20 osób, nie określiło, czy chce uczestniczyć w projekcie, czy z niego zrezygnować, dlatego bardzo prosimy o informację zwrotną.

Wszystkie osoby, które jeszcze nie podjęły decyzji, a podtrzymują chęć uczestnictwa w Projekcie proszone są o zgłaszanie się do Urzędu w dniu dzisiejszym do pokoju 32.

Rezygnacji z udziału w Projekcie można dokonać poprzez wysłanie smsa na numer 505 434 529, z podaniem imienia i nazwiska oraz informacji o rezygnacji z udziału w Projekcie.

Instalacje przydzielone Mieszkańcom, którzy w dniu dzisiejszym nie złożą Deklaracji potwierdzającej uczestnictwo w projekcie, zostaną uwolnione do naboru uzupełniającego, a wszystkie nieokreślone deklaracje zostaną przeniesione do rezygnacji.

APELUJEMY O PRZEMYŚLANE DECYZJE, GDYŻ OD DNIA JUTRZEJSZEGO NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN !!!

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

 


 

W związku z tym, że po decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z 29 grudnia 2021 r. projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” uzyskał dofinansowanie, zachodzi pilna potrzeba weryfikacji listy osób, które były zainteresowane udziałem w projekcie.

Przypominamy, że wniosek Gminy Miejskiej Mielec składany był w roku 2017 i dopiero teraz przed mieszkańcami Mielca pojawiła się możliwość skorzystania z unijnego dofinansowania.

W projekcie mogą pozostać tylko te osoby, które zadeklarują chęć zainstalowania dokładnie takiej samej instalacji OZE na tej samej nieruchomości, której nadal są właścicielami, które były uwzględnione we wniosku o dofinansowanie!

Niestety nie ma możliwości sfinansowania w projekcie kosztów instalacji zamontowanej we własnym zakresie przez mieszkańca niezależnie od tego w jakim czasie została lub zostanie ona zamontowana.

Osoby, które były na liście podstawowej nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania mają pierwszeństwo udziału w projekcie.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529.

Rezygnacji z udziału w projekcie można dokonać poprzez wysłanie smsa na numer 505 434 529, z podaniem imienia i nazwiska oraz informacji o rezygnacji z udziału w Projekcie

Jeśli ktoś ma już zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, to może starać się o dodatkową instalację fotowoltaiczną, ale będzie ona zamontowana na osobnym inwerterze.

Wszystkie osoby, które otrzymały smsy, a podtrzymują chęć uczestnictwa w Projekcie proszone są o zgłaszanie się do Urzędu w dniach i godzinach wyznaczonych w smsie, a jeśli nie mogą w wyznaczonym terminie, to w dn. 28 styczeń (piątek) od godz. 8:00 do godz. 18:00 w pokoju nr 8 (należy zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach i zgłosić pracownikowi, że temat dotyczy instalacji OZE dla mieszkańców.

Piątek 28 stycznia br. będzie ostatnim dniem, kiedy pracownicy będą dyżurować w pokoju nr 8 i przyjmować deklaracje potwierdzające uczestnictwo w Projekcie. Sprawne przeprowadzenie weryfikacji mieszkańców, umożliwi dotrzymanie terminu podpisania umów z mieszkańcami do 31 marca br., dlatego BARDZO prosimy o przestrzeganie terminów wyznaczonych w smsach i zastosowanie się do zaleceń 

DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego 29 grudnia br. wybrał do dofinansowania kolejne 7 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „parasolowy”.  Nasz projekt pn. Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (zw. potocznie „projektem parasolowym OZE dla mieszkańców”) uzyskał dofinansowanie dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez Komisję Europejską w ramach REACT-EU oraz decyzji Zarządu Województwa o przeznaczeniu znacznej części pozyskanych z tego źródła środków na rozwój odnawialnych źródeł energii. Jak napisano w komunikacie: „Projekty „parasolowe” dotyczące OZE mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów w obszarze energetyki odnawialnej w ramach unijnej polityki klimatycznej oraz dają wiele korzyści ekonomicznych dla lokalnych społeczności. Projekty te realizują cele Strategii Europa 2020 i europejskiego Zielonego Ładu, w istotny sposób wpływają na poprawę jakości powietrza regionu i dają wymierne oszczędności dla mieszkańców. Dzięki temu przeciwdziałają negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 i wzrostowi kosztów ponoszonych na energię.”

W związku z tym, że nasz wniosek o dofinansowanie był składany w 2017 r. musimy ponownie zweryfikować listę osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt realizowany będzie w formule „projektu parasolowego”, co oznacza, że to Gmina  przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie instalacji OZE, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do budynku, czyli Mieszkańcy.

Nie ma możliwości finansowania w Projekcie kosztów instalacji zamontowanej we własnym zakresie przez Mieszkańca niezależnie od tego w jakim czasie została lub zostanie ona zamontowana.

Osoby, które były na liście podstawowej nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania mają pierwszeństwo udziału w projekcie. W najbliższych dniach osoby te otrzymają sms z numeru telefonu:  505 434 529 z informacją o konieczności wizyty w Urzędzie Miejskim w Mielcu w celu złożenia deklaracji potwierdzającej uczestnictwo w Projekcie lub Oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.

W Projekcie mogą pozostać tylko te osoby, które zadeklarują chęć zainstalowania DOKŁADNIE TAKIEJ SAMEJ INSTALACJI OZE na tej samej nieruchomości, której nadal są właścicielami, które były uwzględnione we wniosku o dofinansowanie!

Ilość Mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu jest ograniczona ze względu na zakres i wytyczne określone we wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy w związku z rezygnacją niektórych Mieszkańców z udziału w Projekcie, „uwolnią” się jakieś instalacje OZE i będą wolne miejsca na liście, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający. O zakwalifikowaniu do Projektu będzie decydować wtedy KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń oraz mocy określonych we wniosku o dofinansowanie.

Informacja o naborze zostanie opublikowana na stronie www.mielec.pl zakładka Aktualności oraz na FB / Miasto Mielec.

Osoby, które otrzymają sms, zostaną zaproszone do Urzędu w celu wypełnienia

DEKLARACJI POTWIERDZAJĄCEJ UCZESTNICTWO W PROJEKCIE pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” lub OŚWIADCZENIA O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Poniżej wzory dokumentów do zapoznania się przed wizytą w Urzędzie. Dokumenty w wersji papierowej będą dostępne w Urzędzie, ale można też wydrukować te ze strony internetowej:

Deklaracja potwierdzająca uczestnictwo w projekcie

OŚWIADCZENIE o rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający