Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Imprezy masowe i zgromadzenia

Zgromadzenia, imprezy masowe, imprezy artystyczne lub rozrywkowe nie będące imprezami masowymi.

Jeśli chcesz:

1. zorganizować zgromadzenie powinieneś zawiadomić organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła do organu nie później niż na 6 dni, a nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie (wzór) winno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj
  i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
  o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącz:

 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
  w przypadku jego wyznaczenia;
 • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia
  w przypadku jego wyznaczenia.
 • podpisaną klauzulę informacyjną (wzór).

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Sprawy z tego zakresu załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26, pokój nr 14 i są wolne od opłaty skarbowej.


2. uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie jednorazowej imprezy masowej należy, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do Prezydenta Miasta Mielca z wnioskiem (wzór) o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy załączyć:

• graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz
o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

 • Opinię Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu*
 • Opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu*
 • Opinię Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZ w Mielcu*
 • Opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu*
 • Graficzny plan obiektu lub terenu z oznaczeniami dróg, punktów pomocy, sanitariatów, służb porządkowych, hydrantów, sprzętu przeciwpożarowego, bram ewakuacyjnych itd.
 • Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
 • Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
 • Informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i służby informacyjnej
 • Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych
 • Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i służby informacyjnej
 • Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
 • Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej*
 • Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania
 • Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych.

*) Wymienione Opinie, oraz instrukcję organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.


3. uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprez masowych odbywających się cyklicznie, należy nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do Prezydenta Miasta Mielca z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy załączyć dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 2 oraz dodatkowo:

 • Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych
 • Informację o liczbie miejsc stojących, jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej takie miejsca

4. uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej podwyższonego ryzyka, należy nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić do Prezydenta Miasta Mielca z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy załączyć dokumenty i informacje, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:

 • Informację o posiadaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez osobę wyznaczoną na kierownika do spraw bezpieczeństwa, z podaniem numeru wpisu
 • Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej, również w przypadku meczu piłki nożnej

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82,00 zł. Sprawy z tego zakresu załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26, pokój nr 14.


5. zorganizować imprezę artystyczną lub rozrywkową, nie będącą imprezą masową powinieneś nie później niż na 30 dni przed terminem imprezy złożyć zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej, które powinno zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji;
 • rodzaj i charakter imprezy;
 • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników;
 • określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Do zawiadomienia dołącz podpisaną klauzulę informacyjną.

Sprawy z tego zakresu załatwiane są w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 26, pokój nr 14 i są wolne od opłaty skarbowej.