Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Straż Miejska w Mielcu

Straż Miejska

 • kontakt
  tel. alarmowy – 986
  tel. dyżurny – 17 787 44 22
  tel. dyżurny do komendanta – 17 787 44 21
 • adres e-mail: strazmiejska@um.mielec.pl
 • godziny urzędowania: 7:00 – 22:00
 • podstawa prawna i kompetencje Straży Miejskiej
  1.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r – Dz.U.2018.928tj.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998 r w sprawie umundurowania, legitymacji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) – Dz.U. 1998.112.713
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 17 grudnia 2009 r w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) – Dz.U.2017.1511 tj.
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 grudnia 2009 r w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) – Dz.U. 2009.220.1733
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 grudnia 2009 r w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) – Dz.U. 2009.22.1720
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 12 listopada 2009 r w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży – Dz.U. 2017.1502 tj.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 17 listopada 2003 r w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego – Dz.U. 2003.208.2026
 • Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym – art. 129 b -uprawnienia straży gminnej (miejskiej) w ramach kontroli ruchu drogowego – Dz.U.2018.1990 tj.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 grudnia 2009 r w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy – Dz.U. 2009.220.1732
 • 2.  Regulamin Straży Miejskiej 
 • zm. Regulaminu Straży Miejskiej
 • skład Straży Miejskiej

Arkadiusz Misiak – komendant

Komendant Straży Miejskiej jest zatrudniany na podstawie powołania zarządzeniem Prezydenta.

Paweł Kagan – Inspektor ochrony danych osobowych 

kontakt: iod.sm@um.mielec.pl

tel. 17 787 44 22

Straż Miejska w Mielcu:

 • Starszy inspektor
 • Starszy inspektor
 • Specjalista
 • Młodszy specjalista
 • Młodszy specjalista
 • Starszy strażnik
 • Młodszy strażnik

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2015

Przeciwdziałanie niskiej emisji