Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Odbiór odpadów

Jakie odpady odbieramy:

Odbiór bezpośrednio z nieruchomości:

 • odpady segregowane (surowcowe) tj.

– papier,
– metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),
– szkło bezbarwne i kolorowe,

 • odpady BIO (odpady kuchenne, w pojemniku dopuszcza się gromadzenie odpadów zielonych)
 • „wystawka” tj. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
 • zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne

Uzupełnienie systemu stanowią:

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – możesz samodzielnie dostarczyć do PSZOK: papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady zielone, tekstylia, komunalne odpady niebezpieczne (np. przeterminowane leki, strzykawki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia), odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku wykonywania samodzielnie drobnych remontów. np. gruz, płytki, stolarka okienna, drzwiowa) – UWAGA! Odpady pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości, należy je dostarczyć samodzielnie do PSZOK, przy czym obowiązuje limit przyjęcia tego typu odpadów tj. pojemność 1 pojemnika 1100 l (1,1 m3/rok) w ciągu roku z jednej nieruchomości – większe ilości przyjmowane będą odpłatnie; pamiętajmy, że przedsiębiorca wykonujący prace remontowo-budowlane w naszym domu jest wytwórcą odpadów i to na nim ciąży obowiązek przekazania ich w odpowiednie miejsce.
 2. Pojemniki w aptekach przeznaczone na przeterminowane leki, puste opakowania po lekach.
 3. Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Problemowych (tzw. mobilne „PSZOK”), do których możesz przynieść – farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia, środki chemiczne, termometry, przeterminowane leki.
 4. Punkty Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii.

 

System odbierania odpadów komunalnych w Mielcu

Z jaką częstotliwością odbierane są odpady?

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Pod koniec 2020 r. na terenie naszego miasta ustawiono dziewięć nowych pojemników na elektroodpady. To efekt współpracy mieleckiego magistratu z firmą MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko, z którymi Prezydent Miasta Mielca podpisał umowę. Dzięki pojemnikom, mieszkańcy Mielca mogą w prosty, szybki i przede wszystkim bezpieczny sposób  pozbyć się “elektrycznych śmieci”. Nowe pojemniki na “elektryczne śmieci” znaleźć można:

 • Grunwaldzka/Biernackiego 5 obok garaży przy MPEC,
 • Sikorskiego 2 obok altanki i placu PSS,
 • Fredry 1 obok altanki,
 • Powstańców Warszawy 2, Pływalnia rekreacyjna „Smoczka”,
 • Tył budynku przy ul. Pisarka 10,
 • Przy altance śmietnikowej ul. P. Skargi 4,
 • Przy altance śmietnikowej, skrzyżowanie Pułaskiego 4 z Kędziora 11,
 • Przy altance śmietnikowej obok budynku ul. Szafera 4
 • Przy altance śmietnikowej obok budynku ul. Warneńczyka 13.

 

BLISKO

 

Specjalnie dla naszych mieszkańców uruchomiona została aplikacja Blisko, dzięki której można uzyskać informacje nie tylko o bieżących sprawach dotyczących naszego miasta, ale również na temat segregacji. Właściciele zabudowy jednorodzinnej mogą w prosty i szybki sposób sprawdzić, kiedy należy wystawić worki z odpadami lub zapłacić za odpady.

Aby ułatwić segregację mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej, w konsultacji z zarządcami na każdej altanie śmietnikowej miasto umieściło tablicę informacyjną zawierającą wskazówki, w jaki sposób należy segregować odpady w naszym mieście.

 

 

 

PAMIĘTAJMY!! OBOWIĄZKIEM SEGREGACJI ODPADÓW OBJĘCI SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY NASZEGO MIASTA. Tylko wspólnymi staraniami jesteśmy w stanie zadbać o nasza małą ojczyznę. Nasze codzienne wybory, zachowania wpływają na to w jakim otoczeniu żyjemy i co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Zadbajmy wspólnie o środowisko, nie bądźmy obojętni na wandalizm, czy zaśmiecanie. Zacznijmy myśleć EkoLogicznie!

 

Więcej informacji na temat segregacji można uzyskać w:

Urzędzie Miejskim w Mielcu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją) I piętro:

– przyjmowanie deklaracji/aktualizacja danych pokój nr 14, tel. (17) 787 42 72, (17) 787 42 74,

– kontrola danych zawartych w deklaracjach/segregacji pokój nr 15, (17) 787 42 73,

– płatność za odpady pokój nr 32, (17) 787 42 75, (17) 787 42 76,

adres mailowy odpadykomunalne@um.mielec.pl

lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca przy ul. Wolności 44, tel. (17) 582 05 90  – wydawanie worków na odpady selektywne, informacja na temat harmonogramu odbioru odpadów, usługi dodatkowych odbiorów odpadów.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Wolności 171 (przy dawny, składowisku odpadów), telefon: 781 363 535, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7:00-18:00, sobota – 08:00-14:00.