Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Odbiór odpadów

Jakie odpady odbieramy:

Odbiór bezpośrednio z nieruchomości:

 • odpady segregowane (surowcowe) tj.

– papier,
– metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),
– szkło bezbarwne i kolorowe,

 • odpady BIO
 • „wystawka” tj. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony.
 • zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne.

Uzupełnienie systemu stanowią:

 1. Poletka Ekologiczne – możesz wyrzucić do nich: papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), szkło bezbarwne i kolorowe.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – możesz samodzielnie dostarczyć do PSZOK: papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady ulegające biodegradacji/zielone, tekstylia, komunalne odpady niebezpieczne
  (np. przeterminowane leki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie
  i akumulatory, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia), odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku wykonywania samodzielnie drobnych remontów.
 3. Pojemniki w aptekach przeznaczone na przeterminowane leki, puste opakowania po lekach.
 4. Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów Problemowych (tzw. mobilne „PSZOK”), do których możesz przynieść – farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony roślin, kwasy, alkalia, środki chemiczne, termometry, przeterminowane leki.
 5. Punkty Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii.

System odbierania odpadów komunalnych w Mielcu.

 

Z jaką częstotliwością będziemy odbierać odpady?

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE,
NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

* Częstotliwość odbioru