Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urbanistyka i Geodezja

Urbanistyka i Geodezja
Jeśli chcesz:

 • uzyskać decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinieneś złożyć wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku. Sprawę załatwisz w pokoju nr 6 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.
 • uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę powinieneś złożyć wniosek do starosty powiatu mieleckiego i dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego. Sprawę załatwisz w budynku Starostwa Powiatu Mieleckiego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.
 • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części powinieneś złożyć wniosek-zgłoszenie do starosty powiatu mieleckiego w 3 egzemplarzach. Sprawę załatwisz w budynku Starostwa Powiatu Mieleckiego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.Jeżeli obiekt, którego dotyczy zmiana sposobu użytkowania leży w terenie nie posiadającym obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, to do wniosku należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy.
 • zgłosić zakończenie budowy budynku powinieneś złożyć wniosek do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6,  pok. 222 ( II piętro)
 • dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia powinieneś złożyć wniosek-zgłoszenie do starostwa powiatowego w Mielcu. Sprawę załatwisz w budynku Starostwa Powiatu Mieleckiego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.
 • uzyskać wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinieneś złożyć wniosek z określoną w nim lokalizacją terenu, którego dotyczy wniosek. Wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu 30 dni. Sprawę załatwisz w pokoju nr 6 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.
 • uzyskać decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę powinieneś złożyć wniosek, do starostwa powiatowego w Mielcu. Sprawę załatwisz w budynku Starostwa Powiatu Mieleckiego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

 

 • dokonać podziału nieruchomości
  powinieneś złożyć wniosek– wraz z załącznikami określonymi we wniosku – o wydanie postanowienia opiniującego proponowany projekt podziału nieruchomości, a w następnym etapie wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej ten podział. Sprawę możesz załatwić w pokoju nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.
 • uzyskać zgodę na czasowe zajęcie terenu komunalnego w celu przeprowadzenia na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania wody, pary, gazów, energii elektrycznej itp. powinieneś złożyć wniosek– wraz z załącznikami określonymi we wniosku – o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność i władanie gminy. Sprawę możesz załatwić w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.
 • dokonać rozgraniczenia nieruchomości powinieneś złożyć wniosek o rozgraniczenie ze szczegółowym określeniem oznaczenia i lokalizacji nieruchomości oraz dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (oryginały dokumentu do wglądu). Sprawę możesz załatwić w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.
 • nabyć na własność lub w wieczyste użytkowanie nieruchomość komunalną w drodze bezprzetargowej lub w drodze zamiany powinieneś złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Mielca uzasadniający zastosowanie trybu bezprzetargowego lub zamiany oraz dostarczyć dokumenty (w przypadku zamiany) potwierdzające prawo własności nieruchomości wraz z kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonym fragmentem nieruchomości. Po wydaniu zarządzenia przez Prezydenta Miasta Mielca sprawy te możesz załatwić w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.
 • wydzierżawić nieruchomość będącą w zasobie gminy powinieneś złożyć wniosek o dzierżawę ze wskazaniem nieruchomości. Sprawę możesz załatwić w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23.
 • uzyskać numer porządkowy budynkowi, której jesteś właścicielem lub zarządcą powinieneś złożyć wniosek (wniosek w formacie  pdf: tutaj ) ze szczegółowym określeniem położenia budynku. Sprawę możesz załatwić w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.
 • uzyskać pozwolenie na udostępnienie terenu z zasobu gminnego, powinieneś złożyć wniosek ( wniosek w formacie pdf: tutaj). Sprawę możesz załatwić w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23.

Plany Zagospodarowania Przestrzennego