Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Fundusze przedakcesyjne

1. Budowa Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego w Mielcu

Tytuł projektu: Budowa Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 2 288 712,86 zł
 • Kwota dotacji w ramach PHARE Rapid: 677 288,00 zł
 • Okres realizacji projektu: III kwartał 1998 – III kwartał 1999

Zakres inwestycji:

 • modernizacja sali konferencyjno-koncertowej Samorządowego Centrum Kultury (635,03 m2),
 • budowa sali Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego (389,58 m2).

2) Modernizacja infrastruktury drogowej w regionie – obszar północno-zachodni – obwodnica wewnętrzna miasta Mielca – I etap

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej w regionie – obszar północno-zachodni – obwodnica wewnętrzna miasta Mielca – I etap.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 10 120 859,65 zł
 • Kwota dotacji w ramach PHARE: 7 590 645,75 zł
 • Kwota dotacji w ramach Budżetu Powiatu Mieleckiego: 1 963 317,09 zł
 • Okres realizacji projektu: III kwartał 1998 – III kwartał 1999

Zakres inwestycji:

W 1990 r. powstał projekt budowy wewnętrznej obwodnicy miasta Mielca, realizujący jeden z celów określonych w Strategii Województwa Podkarpackiego. Założono, że realizacja projektu przyczyni się do lepszego wykorzystania obszarów leżących w sąsiedztwie obwodnicy i stworzy korzystne warunki do powstania małych i średnich zakładów usługowo-produkcyjnych, co spowoduje powstawanie nowych miejsc pracy w Mielcu.

I etap zrealizowany w ramach programu PHARE 2000 obejmował:

 • przebudowę ul. W. Witosa,
 • przebudowę ul. Partyzantów,
 • przebudowę skrzyżowania ulic Wolności i Partyzantów,
 • przebudowę ul. Wojska Polskiego,
 • połączenie ul. Kazimierza Jagiellończyka z ul. Wojska Polskiego.

3) Budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie sprzętu komutacyjnego

Tytuł projektu: Budowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie sprzętu komutacyjnego.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 2 042 965,63 zł
 • Kwota dotacji w ramach PHARE Struder: 1 126 849,00zł
 • Okres realizacji projektu: IV kwartał 1994 – III kwartał 1997

Zakres inwestycji:

 • rozbudowa głównej centrali telefonicznej WSK “PZL-Mielec”,
 • centrala telefoniczna osiedla Smoczka,
 • trakt światłowodowy.

4) Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w okolicach Mielca PHARE 2002

Tytuł projektu: Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w okolicach Mielca PHARE 2002.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 15 132 238,33 zł
 • Kwota dotacji w ramach PHARE: 10 620 787,49 zł
 • Kwota dotacji w ramach Budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego: 1 700 000,00 zł

Zakres inwestycji:

II etap został zgłoszony i zaakceptowany w ramach programu PHARE 2002 ESC, a jego realizację podzielono na trzy zadania obejmujące następujące inwestycje:

 • budowa nowego odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. J. Kilińskiego,
 • budowa nowego odcinka ul. Wojska Polskiego,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Cyranowską,
 • budowa połączenia ul. Wojska Polskiego z drogą wojewódzką nr 985,
 • budowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z linią kolejową Łódź-Dębica.

5) Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca i okolicznych gmin

Tytuł projektu: Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca i okolicznych gmin.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 102 068 000,00 zł

Kwota dotacji:

 • w ramach ISPA: 18 802 000 euro
 • w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 7 721 597,80 euro

Zakres inwestycji:

Mielec w dużym stopniu usprawnił system zaopatrzenia w wodę, ale wciąż spotykał się z dużymi problemami związanymi z odprowadzeniem ścieków komunalnych. Jedynie ok. 23% ścieków z miasta było podczyszczanych w istniejącej oczyszczalni ścieków, której technologia nie zapewniała osiągnięcia jakości ścieków oczyszczonych zgodnej z obowiązującymi przepisami. W celu sprostania wymaganiom system odprowadzania i oczyszczania ścieków w Mielcu wymagał rozbudowy oraz modernizacji poprzez:

 • budowę oczyszczalni o przepustowości średniodobowej 14 700 m3/d i równoważnej liczbie mieszkańców około 86000 RLM,
 • likwidację wylotów kolektorów ogólnospławnych,
 • rozdzielenie zlewni kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej i ograniczenie napływu wód infiltracyjnych,
 • rozbudowę sieci kanalizacyjnej na obszarach mieszkaniowych.