Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej, ul. Żeromskiego 23 pokój 9 (parter), tel. 17 787 4034.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.

Wymagane dokumenty

– wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

– dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Opłaty

Zgłoszenie jest bezpłatne. Dodatkową opłatę można ponieść w przypadku realizacji zgłoszenia przez pełnomocnika.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec można złożyć:

– osobiście w Urząd Miejski w Mielcu, w Wydziale Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej, ul. Żeromskiego 23 pokój 9 (parter),

przez pełnomocnika (wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu)

Jeśli twoje zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne dane, urząd wpisze twój obiekt do prowadzonej ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy.

Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które pobierana jest opłata w wysokości 17,00 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Mielec

Żeromskiego 26, 39-300 Mielec

Bank PKO BP

04 1020 4391 0000 6702 0188 9583

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).

Informacja dla przedsiębiorców i rolników rozpoczynających działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w innych obiektach świadczących usługi hotelarskie nie będącymi obiektami hotelarskimi

sklasyfikowaną zgodnie z PKD:

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
55 55.1 55.10 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.2 55.20 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.3 55.30 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.9 55.90 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem   i usługami gastronomicznymi w innych obiektach hotelarskich (np. mieszkaniach, pokojach, miejscach noclegowych itp.) są zobowiązaniprzed przystąpieniem do świadczenia usług zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Mielca do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mielca.

Zgodnie z art. 601 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń – ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 ) przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi).

Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.);

3) sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (…).

Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań. Ma również prawo kontrolować przestrzeganie wymagań, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.), w stosunku do innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Do rozpoczęcia świadczenia usług hotelarskich w ww. obiektach wystarczające jest samo jego zgłoszenie do ewidencji, bez uznawania lub nadawania kategorii obiektu jak to się dzieje w sytuacji typowych hoteli, pensjonatów itp.

Zgłaszany obiekt musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone w załączniku nr 7 w ww. rozporządzeniu oraz wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
  • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii — w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  • zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
  • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej
  • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych
  • zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara ograniczenia wolności albo grzywny, jeśli:

–  w nazwie twojego obiektu, w którym świadczysz usługi hotelarskie używasz nazw zastrzeżonych dla ściśle określonego rodzaju obiektów: np. hotel, motel, pensjonat, kemping, pole biwakowe,

– używasz oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,

– świadczysz usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,

– świadczysz usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia.