Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecki Budżet Obywatelski

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego od 01.06.2020 do 15.07.2020.

 

Głosowanie Odbywa się za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej urzędu

LUB

Za pomocą formularza papierowego w punktach wyznaczonych przez Prezydenta miasta Mielca.

 

LISTA WYZNACZONYCH PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA:

-Urząd Miejski (ul. Żeromskiego 26)

-Placówka PSOUU (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) – ul. Wojsławska 278.

-Sklep Wielobranżowy Pokusa (Rynek Rzochowski 3)

-Samorządowe Centrum Kultury (Aleja Niepodległości 7)

-Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator (ul. Powstańców Warszawy 4)

-Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej:

 • nr 1 (ul. Botaniczna),
 • nr 4 (ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka),
 • nr 6 (ul. Tańskiego 4a),
 • nr 7 (ul. Zygmuntowska 14)

 

Jak głosować?

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 1-3 projekty ogólnomiejskie oraz na 1-3 projekty lokalne. W projektach lokalnych oddajemy głos w jednym wybranym obszarze.

Instrukcja jak głosować przez internet:

 

Lista projektów zatwierdzonych do głosowania

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego od 01.06.2020 do 15.07.2020.

 

Regulamin Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

W Gminie Miejskiej Mielec wprowadza się budżet obywatelski będący demokratycznym procesem konsultacji społecznych i podejmowania decyzji przez mieszkańców Gminy w zakresie corocznego wydatkowania wyodrębnionej na ten cel części środków z budżetu Gminy Miejskiej Mielec.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć Mielecki Budżet Obywatelski,

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mielcu,

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Mielec,

4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Mielca.

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy zgłaszającego projekt,

6) projekcie – należy przez to rozumieć propozycję realizacji przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego,

7) projekcie lokalnym – należy przez to rozumieć projekt, który dotyczy głównie potrzeb mieszkańców jednego z wyodrębnionych obszarów,

8) projekcie ogólnomiejskim – należy przez to rozumieć projekt, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) szacunkowy koszt jego realizacji przekracza kwotę środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego dla danego obszaru,

b) dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru,

c) miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego z obszarów.

§ 3.

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego ustalone zostaną w drodze zgłaszania i wyboru projektów przez mieszkańców Gminy.

ROZDZIAŁ 2.

Wymogi formalne zgłaszanych projektów

§ 4.

1. Zgłaszane projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach: jako projekty lokalne oraz projekty ogólnomiejskie.

2. W każdym roku budżetowym na realizację projektów ogólnomiejskich przeznacza się kwotę 1.100.000,00 zł, a projektów lokalnych kwotę 900.000,00 zł.

3. Dla potrzeb budżetu obywatelskiego w zakresie realizacji projektów lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec wydziela się obszary obejmujące grupy jednostek pomocniczych Gminy, szczegółowo określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Kwota przeznaczona na realizację projektów lokalnych w każdym obszarze wynosić będzie 100.000,00 zł.

5. Maksymalna wartość projektu lokalnego nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

6. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 1.100.000,00 zł.

§ 5.

1. Projekt przeznaczony do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Mielec, pod warunkiem uzyskania poparcia wyrażonego przez:

1) co najmniej 50 mieszkańców Gminy – w przypadku projektu ogólnomiejskiego,

2) co najmniej 25 mieszkańców obszaru, którego dotyczy zgłaszany projekt – w przypadku projektu lokalnego.

2. Do grupy osób popierających projekt nie wlicza się wnioskodawcy.

3. Każdy mieszkaniec może złożyć lub poprzeć więcej niż jeden projekt.

4. Określa się następujące wymogi formalne projektów zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego:

1) projekt powinien dotyczyć zadań własnych Gminy o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego,

2) projekt powinien zostać złożony przez mieszkańca Gminy na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określa załącznik Nr 2 do Regulaminu,

3) projekt musi uzyskać poparcie mieszkańców w liczbie określonej w ust. 1; wzór formularza listy osób popierających projekt określa załącznik Nr 3 do Regulaminu,

4) projekt należy złożyć w terminie określonym w Harmonogramie, w następujący sposób:

a) osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu,

b) listownie na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, z dopiskiem: “Mielecki Budżet Obywatelski”, przy czym za datę złożenia projektu uznaje się datę wpływu projektu do Urzędu,

c) elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej przez Gminę;

5) projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności,

6) projekt określa szacunkowy koszt realizacji zadania z tym zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć kwot wskazanych w § 4 ust. 5 i 6,

7) w przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Gminy, nieobciążone prawami osób trzecich, a planowane do realizacji zadanie musi być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

8) projekt nie może przewidywać opracowania wyłącznie dokumentacji projektowej dla określonego zadania lub zakładać jednego z elementów (etapów) zadania, którego realizacja obejmowałaby okres dłuższy niż jeden rok budżetowy.

ROZDZIAŁ 3.

Ocena zgłoszonych projektów oraz tryb odwoławczy od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 6.

1. Zgłoszone projekty podlegają ocenie pod względem ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej oraz spełniania przez nie wymogów formalnych.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonuje Komisja do spraw Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, zwana dalej Komisją, powoływana przez Prezydenta Miasta Mielca w drodze zarządzenia.

3. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wymogów formalnych określonych w §5 ust. 4, Komisja wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych projektu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem niedopuszczenia projektu do głosowania.

4. Projekty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie co do ich zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej.

5. Ocena spełniania wymogu wykonalności technicznej obejmuje również weryfikację szacunkowych kosztów realizacji zadania wskazanych przez wnioskodawcę.

6. W razie wątpliwości co do zgodności z prawem lub wykonalności technicznej zgłoszonego projektu, Komisja wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Komisję terminie.

7. Jeżeli zgłoszony projekt spełnia wymogi formalne, wymóg zgodności z prawem oraz wymóg wykonalności technicznej, Komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu projektu do głosowania.

8. W sytuacji, gdy zgłoszony projekt nie spełnia wymogu zgodności z prawem lub wymogu wykonalności technicznej albo pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3 nie uzupełniono braków formalnych projektu, Komisja podejmuje decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Decyzja o niedopuszczeniu projektu do głosowania wymaga pisemnego uzasadnienia.

9. Decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

§ 7.

1. Z przeprowadzonej oceny zgłoszonych projektów Komisja sporządza i niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Mielca informację zawierającą listę projektów dopuszczonych do głosowania oraz co do których podjęto decyzję o niedopuszczeniu do głosowania.

2. Listę projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej: www.mielec.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, w podziale na “Listę Projektów Ogólnomiejskich” oraz “Listę Projektów Lokalnych”.

§ 8.

1. Od decyzji Komisji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Mielca.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano odwołanie w placówce pocztowej.

3. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Prezydent Miasta Mielca uwzględnia odwołanie, jeżeli uzna je za zasadne. W razie uwzględnienia odwołania, Prezydent wskazuje Komisji czynności jakich powinna dokonać przy ponownej ocenie zgłoszonego projektu.

5. W przypadku uznania odwołania za niezasadne, Prezydent Miasta Mielca utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie Komisji.

6. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Mielca jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

7. Na podstawie rozstrzygnięć Prezydenta niezwłocznie dokonuje się aktualizacji listy, o której mowa w § 7 ust. 2.

ROZDZIAŁ 4.

Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§ 9.

1. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania.

2. Prawo udziału w głosowaniu przysługuje każdemu mieszkańcowi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje prawo oddania od jednego do trzech głosów na projekty ogólnomiejskie oraz prawo oddania od jednego do trzech głosów na projekty lokalne umieszczone odpowiednio na “Liście Projektów Ogólnomiejskich” lub “Liście Projektów Lokalnych”, o której mowa w § 7 ust. 2.

4. W przypadku projektów lokalnych każdy uprawniony do głosowania może oddać głos w jednym, wybranym przez siebie obszarze.

5. Głosowanie odbywa się w terminie określonym w Harmonogramie, w punktach wyznaczonych przez Prezydenta lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej przez Gminę. Wykaz punktów wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mielec.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.

6. Głosowanie w punktach wyznaczonych przez Prezydenta odbywa się na karcie do głosowania, której wzór określa załącznik Nr 4 do Regulaminu.

7. Na karcie do głosowania głosujący zaznacza wybrane projekty z listy projektów zadań poprzez postawienie znaku “X” w kratce obok wybranego projektu/projektów.

8. Głosowanie przeprowadzane w trybie elektronicznym odbywa się za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej udostępnionej przez Gminę, przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

§ 10.

 1. Ustalenia wyników głosowania dokonuje Komisja.
 2. Do zadań Komisji należy:
 • 1) ustalenie liczy głosów oddanych na poszczególne projekty,
 • 2) sporządzenie listy projektów, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów,
 • 3) ustalenie listy zadań przyjętych do realizacji w ramach zgłoszonych projektów, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Za nieważny uznaje się głos:

 • oddany na innej karcie do głosowania niż określona wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 6 – w przypadku głosowania przeprowadzanego w punktach wyznaczonych przez Prezydenta,
 • oddany za pomocą innego formularza elektronicznego niż określony w § 9 ust. 8 – w przypadku głosowania elektronicznego,
 • oddany na karcie do głosowania, na której brak imienia, nazwiska albo na której dane te są błędne lub nieczytelne,
 • oddany przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy,
 • oddany na więcej niż 3 projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim i/lub oddane na więcej niż 3 projekty zadań o charakterze lokalnym,
 • oddany na projekty lokalne w więcej, niż jednym obszarze.

4. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym minimalna liczba głosów oddanych w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania warunkująca przyjęcie danego projektu do realizacji wynosi 100 dla projektów ogólnomiejskich i 50 dla projektów lokalnych.

5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, których szacowany koszt realizacji jest różny, a realizacja wszystkich tych projektów nie jest możliwa ze względu na przekroczenie dostępnych środków finansowych, za wybrany uznaje się ten projekt, który zakłada niższy koszt realizacji zadania.

6. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, których szacowany koszt realizacji jest jednakowy, a realizacja wszystkich tych projektów nie jest możliwa ze względu na przekroczenie dostępnych środków finansowych, o wyborze projektu decyduje Komisja.

7. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

8. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowane zostanie zadanie, które zdobyło większą liczbę głosów.

§ 11.

 1. Informacja o wyborze projektu przekazana zostanie wnioskodawcy drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od ustalenia wyników głosowania.
 2. Informację o wynikach głosowania oraz listę projektów przyjętych do realizacji w podziale na projekty ogólnomiejskie i projekty lokalne podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej www.mielec.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i w lokalnych punktach głosowania.

§ 12.

 1. W przypadku konieczności poniesienia nakładów na projekty wybrane w drodze głosowania do realizacji w wysokości wyższej od uprzednio oszacowanej wartości kosztorysowej, projekt będzie sfinansowany poprzez zwiększenie planu na ten cel z rezerwy celowej, ustalonej na poziomie 5 % budżetu obywatelskiego.
 2. W przypadku, gdy w dwóch kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania wybranego do realizacji, najkorzystniejsza oferta przekroczy przeznaczoną na ten cel pulę środków finansowych uwzględniającą rezerwę celową, zadanie nie podlega realizacji. W takim przypadku do realizacji kieruje się kolejne zadanie z listy możliwe do wykonania w ramach dostępnych środków.
 3. Jeżeli wybrane projekty dla danego obszaru nie wyczerpują puli środków danego roku i brak będzie możliwości realizacji kolejnego projektu to pozostała, niewykorzystana kwota stanowić będzie uzupełnienie puli środków dla projektów ogólnomiejskich.
 4. Niewykorzystana zgodnie z niniejszym regulaminem pula środków przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie, zostaje przeznaczona na uzupełnienie puli środków na zadania lokalne.

ROZDZIAŁ 5.

Promocja i informacja w ramach budżetu obywatelskiego

§ 13.

Szczegółowy Harmonogram Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.

§ 14.

Prezydent Miasta Mielca koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, które obejmują w szczególności:

1) przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego,

2) zachęcanie mieszkańców do składania projektów oraz wzięcia udziału w głosowaniu,

3) upowszechnianie informacji o projektach mieszkańców, wynikach głosowania na zgłoszone projekty oraz efektach realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego
Podział miasta Mielca na obszary obejmujące grupy jednostek pomocniczych dla potrzeb Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego w zakresie realizacji projektów lokalnych

 • Obszar 1 – Borek, Lotników,
 • Obszar 2 – Cyranka, Mościska,
 • Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I,
 • Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki,
 • Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego,
 • Obszar 6 – Rzochów, Wojsław,
 • Obszar 7 – Dziubków, Szafera,
 • Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego, Wolności,
 • Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego.

Harmonogram Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:
Maj-wrzesień Kampania informacyjna (strona internetowa miasta, media społecznościowe, tablice informacyjne, plakaty, spotkania z Prezydentem na poszczególnych osiedlach)

 

od 1 czerwca

do 15 lipca

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

 

od 1 czerwca

do 31 sierpnia

Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów
od 01 września

do 10 września

 

 

Ustalenie listy projektów do głosowania oraz umieszczenie jej na stronie internetowej miasta

 

od 20 września

do 30 września

 

Głosowanie

 

 

do 15 października  

Ogłoszenie wyników głosowania

 

Przykładowe, szacunkowe koszty realizacji inwestycji.

Każda inwestycja rozpatrywana jest indywidualnie i ostateczne koszty mogą się różnić od podanych poniżej.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Sport i Rekreacja

 

ZIELEŃ

e-mail: mbo@um.mielec.pl

tel: 17 787 41 14

LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI

Projekty Ogólnomiejskie:

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mielcu
Pump Track – tor rowerowy dla dzieci i młodzieży przy ulicy Powstańców Warszawy
Koncert Plenerowy Quebonafide, Paluch, Szpaku

Projekty Lokalne:

Otwarta Strefa Aktywności – siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy ul. Tańskiego – Obszar 1
Modernizacja trawiastego boiska do piłki nożnej przy ul. Padykuły – Obszar 2
Nasadzenie zieleni przy ul. Powstańców Warszawy wzdłuż ścieżki rowerowej – Obszar 3
Mielec na Bulwarach, impreza rozrywkowo – kulturalna przy ul. Rzecznej – Obszar 4
Przemalowanie samolotu AN-2 na cokole przy ul. Legionów – Obszar 4
Dodatkowe miejsca parkingowwe przy basenach na ul. Kusocińskiego – Obszar 5
Oświetlenie placu zabaw przy ul. Witosa – Obszar 6
Integracyjna impreza plenerowa – Park Praw Natury na terenie osiedla Wojsław – Obszar 6
Plac zabaw dla dzieci „Frajda” przy Szkole Podstawowej nr 13 – Obszar 7
UFO – Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy przy ul. Kazimierza Wielkiego –  Obszar 8
Przytulny przystanek – trzy wiaty przystankowe przy ul. Krańcowej –  Obszar 8
Przyjazne przystanki – trzy wiaty przystankowe przy ul. Korczaka –  Obszar 8
Rodzinny Festyn Integracyjny na Placu AK – –  Obszar 9

 


WYNIKI MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 R.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Mielcu
(650.000,00 zł)

4902

2. Pump Track – tor rowerowy dla dzieci i młodzieży przy ulicy Powstańców Warszawy

(450.000,00 zł)

3591

 

3.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu

(650.000,00 zł)

2697

4. Koncert Plenerowy Quebonafide, Paluch, Szpaku
(182.000,00 zł)

1525

5. Uzupełnienie infrastruktury schroniska dla zwierząt
w Mielcu przy ul. Targowej
(100.000,00 zł)

1476

6. Aktywny senior – siłownia i bieżnia nordic walking przy ulicy Gałczyńskiego
(250.000,00 zł)

929

7.

 

 

Rewitalizacja obiektu MOSiR Gryf Mielec – skatepark i rodzinne centrum rozrywki

(850.000,00 zł)

866

8. Wi-Fi Mielec – sieć bezprzewodowego ogólnomiejskiego internetu
(600.000,00 zł) 

812

 

9.

Rodzinne poranki filmowe w Kinie Galaktyka
(86.400,00 zł)

772

 

10.

„Plan na lato” – cykl imprez plenerowych
(90.000,00 zł)

647

11.

 

VII Mielecki Piknik Militarny na bulwarach przy ul.Rzecznej
(39.600,00 zł)

571

 

12.

Rower Miejski w Mielcu – pięć baz rowerowych
(600.000,00 zł)

490

 

13.

Hala pneumatyczna na boisku do piłki nożnej przy ul. Dąbrówki
(900.000,00 zł)

255

 

 


 

PROJEKTY LOKALNE

Obszar 1

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Otwarta Strefa Aktywności – siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy ul. Tańskiego
(100.000,00 zł)

475

Obszar 2

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Modernizacja trawiastego boiska do piłki nożnej przy ul. Padykuły

(80.000,00 zł)

121

Obszar 3

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Nasadzenie zieleni przy ul. Powstańców Warszawy wzdłuż ścieżki rowerowej

(44.000,00 zł)

501

Obszar 4
L.p.

Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Mielec na Bulwarach, impreza rozrywkowo – kulturalna przy ul. Rzecznej

(40.000,00 zł)

614

2. Przemalowanie samolotu AN-2 na cokole przy ul. Legionów
(30.000 zł)

500

Obszar 5

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Dodatkowe miejsca parkingowwe przy basenach na ul. Kusocińskiego

(100.000,00 zł)

403

Obszar 6

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Witosa
(50.000,00 zł) 

188

2. Integracyjna impreza plenerowa – Park Praw Natury na terenie osiedla Wojsław

( 30.000,00 zł)

142

Obszar 7

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Plac zabaw dla dzieci „Frajda” przy Szkole Podstawowej nr 13

(100.000,00 zł)

2720

2. Rozbudowa monitoringu miejskiego, montaż kamer na osiedlu Szafera

(97.000,00 zł)

434

Obszar 8

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. UFO – Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy przy ul. Kazimierza Wielkiego

(20.000,00 zł)

 

670

2. Przytulny przystanek – trzy wiaty przystankowe przy
ul. Krańcowej
(35.000,00 zł)

621

3. Przyjazne przystanki – trzy wiaty przystankowe przy
ul. Korczaka
(35.000,00 zł)

584

Obszar 9

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Rodzinny Festyn Integracyjny na Placu AK

(25.000,00 zł)

232