Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Seniorów II kadencji na lata 2019 – 2023

Mielecka Rada Seniorów na Zgromadzeniu Ogólnym Rad Seniorów w Sejmie RP

12 czerwca 2023 r. , pod patronatem honorowym i z udziałem Wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Rad Seniorów z całej Polski.  W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Marszałek Senatu RP – Pan Tomasz Grodzki, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Pan Rafał Trzaskowski, Marszałek Województwa Lubuskiego – Pani Elżbieta Polak, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Joanna Jeleniewska, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk naukowych, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów – Pani Barbara Szafraniec, samorządowcy, rady seniorów z 12 województw i organizacje zaprzyjaźnione. Spotkanie w Sali Kolumnowej Sejmu wypełniła debata m. in. na temat roli i zaangażowania osób starszych w życiu publicznym. Uczestnicy wydarzenia omówili też osiągnięcia i wyzwania stojące przed Radami Seniorów w Polsce. Spotkanie odbyło się z okazji jubileuszu 10-lecia ustawowego uregulowania funkcjonowania rad seniorów i było znakomitą okazją do integracji środowisk senioralnych, wymiany dobrych praktyk oraz podsumowań i planowania dalszych kierunków w polityce senioralnej na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Z ramienia miasta Mielca udział w Zgromadzeniu wzięli: Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Stanisława Rzeźnik – Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów, Pan Wacław Świerczyński – Wiceprzewodniczący Mieleckiej Rady Seniorów oraz członkinie MRS.


Mielecka Rada Seniorów na I wojewódzkim Zjeździe Podkarpackich Rad Seniorów

15 czerwca 2023 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się I wojewódzki Zjazd Podkarpackich Rad Seniorów. Obecnością swą na wydarzeniu zaszczycili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w tym Pani Magdalena Szczepaniak z Departamentu  Polityki Senioralnej MRiPS oraz Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele rad seniorów z terenu województwa podkarpackiego. Spotkanie było okazją do podjęcia wzajemnej współpracy lokalnych rad seniorów oraz zapoznania się z działaniami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz Osób Starszych, m.in. ze Strategią rozwoju usług społecznych do 2035 roku i  lokalnymi  planami deinstytuzjonalizacji, czyli przechodzenia od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. W naszym województwie działają w sumie 23 rady seniorów, które w realny sposób włączają osoby starsze we współdecydowanie o sprawach istotnych dla społeczności lokalnej i komunikują potrzeby seniorów. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Mieleckiej Rady Seniorów na czele z Przewodniczącą – Panią Stanisławą Rzeźnik.


Integracyjne Forum Szkoleniowo-Dyskusyjne dla Rad Seniorów z Terenu Województwa Podkarpackiego

Forum dla Rad Seniorów odbyło się dnia 02.09.2021 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Współorganizatorami wydarzenia byli Pan Jacek Wiśniewski – Prezydent Miasta Mielca oraz Mielecka Rada Seniorów. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na skalę wojewódzką i całą Polskę, mająca na celu połączenie formy szkoleniowej wraz z wymianą doświadczeń i dobrych praktyk.

W uroczystościach wzięło udział 21 delegacji rad seniorów, uniwersytetów i akademii trzeciego wieku i przedstawicieli środowisk senioralnych z terenu województwa podkarpackiego, w tym z Miasta Krosna, Jasła, Przemyśla, Łańcuta, Nowej Dęby, Sędziszowa Małopolskiego, Rzeszowa, Jarosławia, Stalowej Woli, Mielca, Gminy Przemyśl, Gminy Orły, Gminy Bircza, Gminy Albigowa, Gminy Krasiczyn, Gminy Żurawica, Gminy Fredropol, Gminy Dubiecko, a także gościnnie z Miasta Krakowa.

Głos zabrali: Pan Jacek Wiśniewski – Prezydent Miasta Mielca, Pani Barbara Szafraniec – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, Pani Stanisława Rzeźnik – Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów, Pani Józefa Wilk – Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Orły oraz Pani Krystyna Mierzwa – Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli.

Wydarzeniu towarzyszyły występy mieleckiej Formacji Tanecznej „Gracja”, występ formacji Senior Show, która wzbogaciła event wykonując utwór muzyczny. Zaprezentowano również film o Mielcu z narracją Pana Janusza Pacholca – przedstawiciela Mieleckiej Rady Seniorów.

Po oficjalnej części forum i poczęstunku była również część nieoficjalna, podczas której wszyscy uczestnicy forum integrowali się i wymieniali swoje doświadczenia.

Organizacją spotkania zajmował się Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

 

Zadania Mieleckiej Rady Seniorów na  I półrocze 2019\2020r.

 1. Zorganizowanie cyklicznych spotkań z przedstawicielami podmiotów i przedsiębiorstw  mających  wpływ na życie  seniorów, w celu wypracowania działań  na polepszenie ich życia.
 2. V Mieleckie Dni Seniora wpisane w obchody 550 lecia lokalizacji miasta Mielca od 15maja do 20 maja 2020r.
 3. Konferencja szkoleniowa Rad Seniorów z Podkarpacia na temat „Seniorzy szansą rozwoju społecznego. Rola gminnych rad seniora.”

25 marzec 2020r.

 1. Dokonanie oceny stanu zdrowia i leczenia seniorów na podstawie ankiet  przeprowadzonych wśród seniorów i wyciągnięcie z nich wniosków.

 

 


Mielec, 2 grudnia 2020 r.

PETYCJA 

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczpospolitej Polskiej

 

Szanowna  Pani Marszałek

Ogólnopolskie  Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów  zwraca się z prośbą  o  wprowadzenie pod głosowanie zgodnie z procedurą i regulaminem Wysokiego Sejmu o uchwalenie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa z dnia 8 marca 1990 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571)  w art. 5c

29 sierpnia 2019 r. został skierowany Do Marszałka Sejmu projekt ustawy zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 10 lipca 2019 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania.

 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu  29 sierpnia 2019 r.

Wniosła  aby:

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczył załączony projekt ustawy.

( Druk nr 3783 w załączniku )

Wyrażamy przy tym głęboką  nadzieję ,że przyjęta przez rząd’ „Polityka społeczna wobec osób starszych „ oraz partnerskie podejście do seniorów oraz źródeł ich finansowania ,sprawi iż  Szanowna Pani Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polski niezwłocznie projekt ustawy wniesie pod obrady Wysokiego Sejmu.

 

 

Uzasadnienie

 

Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie wojewódzkim ma na celu dokonanie zmiany regulacji dotyczących rad seniorów.

 

Gminne rady seniorów, powoływane są na podstawie wprowadzonego nowelizacją z 2013 r., art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Rady seniorów składają się z przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgodnie z art. 5c ww. ustawy rada gminy może utworzyć radę seniorów, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa nie upoważniają właściwych organów stanowiących tych jednostek do tworzenia rad seniorów. Zmiana ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym polega na wprowadzeniu przepisu, zgodnie z którym rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów, jeżeli z wnioskiem wystąpi co najmniej 100 mieszkańców danej gminy, z których każdy ukończył 60 lat. W obecnym stanie prawnym, brak jest przepisów umożliwiających pokrycie przez samorząd kosztów działalności rady seniorów. W projekcie proponuje się rozszerzenie ustawy o samorządzie gminnym o przepisy dające podstawę do tego, aby rada gminy mogła dofinansować działalności rad seniorów poprzez możliwość przyznania diety lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów. Ponadto proponuje się nałożenie na rady gmin powyżej 20000 mieszkańców obowiązku utworzenia rady seniorów w przypadku, gdy z wnioskiem o powołanie rady wystąpi 100 mieszkańców, nie będzie stanowiło to ingerencji w samodzielność gminy. Rada seniorów jest ciałem o charakterze doradczym na forum, którego przedkładane mogą być sprawy szczególnie istotne z punku widzenia seniorów zamieszkujących daną gminę, powiat czy województwo. Ostateczne, wiążące decyzje może podjąć jedynie właściwy organ samorządu terytorialnego. W art. 2 i 3 projektu przewidziano zmianę przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa tak, aby właściwe organów stanowiących tych jednostek samorządu upoważnione były do tworzenia rad seniorów. Przepisy regulujące zasady działania oraz finansowania rad seniorów byłyby tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.

 

Wejście w życie projektowanych zmian wniosą pozytywne skutki społeczne, ponieważ rady seniorów odgrywają istotną rolę w przygotowaniu społeczności lokalnych na zmiany wynikające z uwarunkowań demograficznych. Wejście w życie projektowanych zmian będzie miało wpływ na budżet jednostek samorządu terytorialnego, jedynie w przypadku, gdy organy stanowiące tych jednostek podejmą decyzję o dofinansowaniu działalności rady seniora. Wejście w życie projektowanych zmian nie będzie miało wpływu na rynek pracy. Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

 

 

                                              Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów

                                                                               Stanisława Rzeźnik.

 


      W Mielcu na Osiedlu Rzochów powstał Klub Seniora pod nazwą

„Osiedlowa Rzochowianka”

Z  inicjatywy prezes UTW pani Elżbiety Kwiatkowskiej i zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedlowej w Rzochowie p. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przy wsparciu Mieleckiej Rady Seniorów, zorganizowano w dniu  25 listopada 2019r pierwsze organizacyjne  spotkanie  rzochowskich  seniorów, w celu utworzenia Klubu Seniora.

Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane. Wszyscy seniorzy otrzymali na spotkanie zaproszenie , po wcześniejszych indywidualnych spotkaniach i rozmowach . Zaproszono również przewodniczących  Rad  Osiedlowych z Osiedla Wojsław i Rzochów. W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów i dwie przewodniczące mieleckich klubów seniora, które przedstawiły jak działają już od lat istniejące  kluby. Rzochowianie z radością i uznaniem dla inicjatorów przyjęli propozycję utworzenia Klubu Seniora.  Po dyskusji i rozmowach  przystąpiono do wyboru zarządu.

Skład zarządu:

Przewdniczący   –   Eugeniusz Kwiatkowski.

Zastępca przewodniczącego – Marta Winiarz.

Skarbnik – Teresa  Zalotyńska

Kronikarz i sekretarz – Mirosława Orłowska.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy ciastku, kawie i herbacie.

                                                                              Stanisława  Rzeźnik

 


 

Kobiecy Kongres.

 

Już po raz  drugi mieleccy seniorzy wzięli udział w Kongresie w Jasionce.

23.11.2019 r. zorganizowano wyjazd 50 osobowej grupy seniorów  na  Kongres do Jasionki pod nazwą Kobiecy Kongres.

W czasie Kongresu odbyły  się Panele dyskusyjne takie jak:

Panel  „Ekologia w życiu kobiet”

Prezentacja międzynarodowego projektu „Mężczyźni i opieka”

Panel „Kobiety niepełnosprawne”

Prezentacja  Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet

Panel Dyskusyjny „Społeczna rola kobiet w XXI wieku”

Panel  „Problemy wychowawcze z młodzieżą”

Pokaz mody wieczorowej

Prelekcja  „Równowaga  ciała i umysłu”

Warsztaty  – 7 modłów tematycznych

Kongres zakończył się  koncertem zespołu „Piece Of Cake.”

                                                    Stanisława Rzeźnik.

 


 

II kadencja Mieleckiej Rady Seniorów.

Ważniejsze wydarzenia.

 1. 10.2019 Dzień Seniora dla niepełnosprawnych organizowany przez ZUS.
 2. 10.2019r. Spotkanie MRS Ii II kadencji, zarządu UTW z Prezydentem Miasta Mielca Jackiem Wiśniewskim.
 3. 11.2019r.Występ zespołu tanecznego Gracja w Miechowie na Dniach Seniora- udział Rady Seniora.
 4. 11.2019r. zespół taneczny Gracja zajął I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym Seniorów w Skarżysku Kamiennym- udział Rady Seniora.
 5. 11.2019r. zorganizowanie wyjazdu na Kobiecy Kongres do Jasionki.
 6. 11.2019r.pomoc w utworzenie  Klubu Seniora na Osiedlu Rzochów.
 7. 12. 2019 Spotkanie Noworoczne z Prezydentem panem Jackiem: Wiśniewskim i pracownikami UM. W spotkaniu wzięli udział

Mielecka Rada Seniorów I i II kadencji
Zarząd UTW.
Aktywni seniorzy
Przewodniczące Klubów Seniora.

 1. 01. 2020 r. Posiedzenie Rady Seniorów z udziałem:  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia pani Agaty Ćwięka, Kierownik Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) Joanną Skoczylas, Prezes Marią Pikor i Prezes MUTW  Elżbietą Kwiatkowską.

Logo Mieleckiej działalności gospodarczej

 

Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 września 2019r., w sprawie ogłoszenia składu osobowego Mieleckiej Rady Seniorów i wykazu zgłoszeń, które nie spełniły warunków określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów do Mieleckiej Rady Seniorów oraz ustalenia terminu, miejsca oraz porządku obrad pierwszego posiedzenia Mieleckiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór kandydatów na członków Mieleckiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Mielecka Rada Seniorów w składzie 12-osobowym powoływana jest na okres 4-letniej kadencji. Głównym celem powołania Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą zostać:

– osoby, które ukończyły 60 lat oraz otrzymały poparcie co najmniej 15 osób starszych, (każda osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Mielec, może udzielić poparcia nie więcej niż dwóm kandydatom do Rady). Formularz TUTAJ

– przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych np. klubów seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, (każdy podmiot działający na rzecz seniorów może zgłosić jednego kandydata do Rady spośród swoich członków, lub innych mieszkańców miasta Mielca). Formularz TUTAJ

Podstawą kandydowania jest złożenie w okresie od dnia 15 lipca 2019r., do 23 sierpnia 2019r., formularza zgłoszeniowego kandydata, wraz z oświadczeniem kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu; w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia; na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu, w zakładce Mielecka Rada Seniorów. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26.

Zarządzenie nr 299/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie  ogłoszenia naboru kandydatów do Mieleckiej Rady Seniorów, ustalenia terminu ich zgłaszania oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych.

Kadencja Mieleckiej Rady Seniorów 2015-2019 dobiegła końca, a to oznacza, że swoją pracę rozpoczęła nowa Rada, która przez następne cztery lata będzie reprezentować osoby starsze w naszym mieście.

Zgodnie ze statutem Mieleckiej Rady Seniorów pierwsze posiedzenie, które odbyło się 16 września (poniedziałek), otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek. W obradach Mieleckiej Rady Seniorów uczestniczyli Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Drugi Zastępca Adriana Miłoś oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Agata Ćwięka.

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewki wyraził słowa uznania dla osób zaangażowanych w działalność Mieleckiej Rady Seniorów, a członkom drugiej kadencji życzył dobrej i owocnej pracy.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Mieleckiej Rady Seniorów. Przewodniczącą Rady została Stanisława Rzeźnik, a wiceprzewodniczącym Wacław Świerczyński.

Skład Mieleckiej Rady Seniorów:

 1. Pan Jan Bury
 2. Pani Władysława Cegielska
 3. Pani Maria Działowska
 4. Pani Barbara Gadomska
 5. Pani Krystyna Kubińska
 6. Pan Janusz Pacholec
 7. Pani Irena Szastak
 8. Pani Elżbieta Pitroff
 9. Pani Stanisława Rzeźnik
 10. Pan Wacław Świerczyński
 11. Pani Janina Tomczyk
 12. Pani Stanisława Wit

Mielecka Rada Seniorów
Ul. Chopina 8
39-300 Mielec
Dyżury w każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00 – 14:00

 

Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów II kadencji na lata 2019 – 2023
Pani Stanisława Rzeźnik
E-mail: staniarz@onet.pl
Tel.: 692 049 702

 

Wiceprzewodniczący Mieleckiej Rady Seniorów II kadencji na lata 2019-2023
Pan Wacław Świerczyński
Tel.: 604 230 253

 

Kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Mielcu w sprawie Mieleckiej Rady Seniorów
Urząd Miejski w Mielcu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Ul. Żeromskiego 26
39-300 Mielec
Email: ezieba@um.mielec.pl
Tel.: 17 787 44 03, 17 787 43 81