Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Współpraca z Gminą Miejską Mielec

Zasady najmu lub użyczenia lokali użytkowych

 

W trosce o naszych obecnych Najemców bądź podmiotów biorących do używania lokal, jak również wszystkich podmiotów zainteresowanych wynajmem lub użyczeniem lokali użytkowych powstała ta zakładka. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami  przygotowanymi, w oparciu o permanentnie powtarzające się pytania.  Jesteśmy przekonani, że przedstawione przez nas informacje ułatwią Państwu w sposób prostszy i bardziej przejrzysty uzyskać odpowiedź.

W ramach wstępu…

Lokalami użytkowymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, są lokale o przeznaczeniu innym niż lokale mieszkalne.

W dyspozycji Gminy Miejskiej Mielec są lokale w następujących lokalizacjach:

 1. Biernackiego 1
 2. Cyranowska 66
 3. Inwestorów 3D
 4. Jagiellończyka 7
 5. Mickiewicza 2
 6. Mickiewicza 13
 7. Przemysłowa 69
 8. Solskiego 10

Aktualnie dostępne lokale użytkowe:

1) zgodnie z zarządzeniem nr 767/220  Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, dostępny jest lokal użytkowy opisany poniżej:

 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia i opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Ustalenia dotyczące odpłatności Tryb użyczenia
1 Lokal użytkowy składający się z osiemnastu pomieszczeń, w tym sanitariaty, kuchnia, zaplecze, magazyny i zaplecze socjalne dla pracowników o łącznej pow. 163,56 m2, położony w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu, na działce nr 1723 o pow. 0,0574 ha. Przedmiotowy lokal nie jest wyposażony.

Stan prawny opisany został w Księdze Wieczystej nr TB1M/00047235/2

Działania realizowane przez spółdzielnię socjalną lub spółkę z o.o. non-profit w zakresie integracji społeczno zawodowej o profilu gastronomicznym.

 

Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Mielec.

Biorący do używania ponosi koszty związane z korzystaniem z nieruchomości i urządzeń zainstalowanych, takich jak opłaty za centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, odpady komunalne i inne wynikające z przepisów prawa, jak również jest zobowiązany do zawarcia umów na dostawy mediów. Bezprzetargowy, okres użyczenia na czas nieoznaczony

Podmioty zainteresowane wzięciem w użyczenie przedstawionego lokalu użytkowego proszone są  o złożenie wniosku w tej sprawie w Urzędzie Miejskim w Mielcu do dnia 30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pok. nr 12 lub pod nr tel. (17) 787-41-97.

 

Procedura oddania w najem lub użyczenie lokalu….

 1. Na wniosek – najem lub użyczenie.

Lokal użytkowy można wynająć składając wniosek w tut. Urzędzie w BOP (Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Żeromskiego 26) lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@um.mielec.pl.

Wniosek powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, przedmiot najmu, okres trwania najmu oraz przeznaczenie lokalu.

W przedmiotowej sprawie procedura wynajęcia lokalu oparta jest o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarki nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Zgodnie z Ustawą Prezydent Miasta Mielca podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres dłuży niż 3 miesiące. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu.

W przypadku najmu lokalu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony konieczne jest wyrażenie zgody Rady Miejskiej w Mielcu.

 1. Przetarg – najem.

Celem przetargu jest wyłonienie osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która złoży najkorzystniejszą ofertę na najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu za najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.

Decyzję w sprawie przeznaczenia wolnego lokalu użytkowego do najmu  i wyborze właściwej formy przetargu podejmuje Prezydent Miasta Mielca.

Formy przeprowadzenia przetargu:

 • przetarg ustny nieograniczony,
 • przetarg ustny ograniczony,
 • przetarg pisemny nieograniczony,
 • przetarg pisemny ograniczony

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargu sprawuje Komisja Przetargowa.

Przebieg przetargu określa regulamin przetargu, który jest ustalany w zależności od formy przetargu, a następnie udostępniany publicznie.

W przypadku ogłoszenia przetargu na najem lokalu użytkowego, w szczególności podawane są informacje dotyczące:

 • określenia formy przetargu,
 • przedmiotu przetargu,
 • cenę wywoławczą,
 • obciążenia nieruchomości,
 • zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
 • terminie i miejscu przetargu,
 • wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia,
 • informacji o udostępnieniu lokalu w celu zapoznania się oferenta z jego stanem technicznym,
 • informacji o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu,
 • zastrzeżenie, że ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny

 

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

 

W przypadku dodatkowych pytań informację można uzyskać w Biurze Gospodarki Lokalowej,
ul. Żeromskiego 23, pok. 12 lub pod nr telefonu (17) 17 787 41 97.