Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecki Program „ Aktywny N+ ”

Mielecki Program „ Aktywny N+ ”

 

 

Uchwałą nr XXXIII/348/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Mieleckiego Programu „Aktywny N+ na terenie miasta Mielca został wprowadzony Mielecki Program „Aktywny N+”. Zarządzenie nr 1058/2021 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie realizacji Mieleckiego Programu „Aktywny N+  określiło wzory obowiązujących dokumentów w Programie.

Niniejszy Program, jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Mielec i ma na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami a także ich opiekunów faktycznych, w tym:

1) poprawę zdrowia i warunków życia uczestników programu,

2) wyrównanie szans rozwojowych i życiowych osób z niepełnosprawnością poprzez zwiększenie dostępu do opieki i edukacji, sportu, dóbr kultury i innych usług świadczonych przez miasto oraz podmioty prywatne,

3) poszerzanie możliwości spędzania czasu wolnego dla uczestników programu,

4) kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami.

Mielecki Program „Aktywny N+” to ogół działań polegających na przyznaniu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień stosowanych przez Partnerów Programu skierowanych do mieszkańców miasta Mielca – osób z niepełnosprawnością w wieku do 16 roku życia, legitymujących się Mielecką Kartą „Aktywny N+” oraz ich opiekunów faktycznych, czyli osób sprawujących w danym czasie faktyczną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

 

Komu przysługuje Mielecka Karta „Aktywny N+”?

Mielecka Karta „Aktywny N+” przysługuje mieszkańcom miasta Mielca – osobom w wieku do 16 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Jakie uprawnienia daje Mielecka Karta „Aktywny N+”?

Karta uprawnia osobę z niepełnosprawnościami, która przystąpi do Programu oraz jej opiekuna faktycznego, który w danym czasie sprawuje faktyczną opiekę nad nią do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty:

  1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu,
  2. Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Posiadacze Mieleckiej Karty „Aktywny N+” będą mogli ponadto skorzystać ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień stosowanych przez Partnerów Programu, nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Mielca tj. instytucji niepublicznych, prywatnych firm handlowo-usługowych, banków, klubów sportowych i innych.

Katalog Partnerów

 

Co zrobić, aby otrzymać kartę?

Warunkiem koniecznym do ubieganie się o ww. Kartę jest złożenie osobiście wypełnionego i podpisanego wniosku  przez osobę upoważnioną, pod której opieką znajduje się osoba z niepełnosprawnością w wieku do 16 roku życia – rodzica/opiekuna prawnego/rodzica zastępczego/osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, zamieszkałą na terenie Miasta Mielca. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23.

Załącznikiem niezbędnym przy składaniu wniosku jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz odpowiednio:

1) w przypadku rodzica/opiekuna – do wglądu dowód tożsamości w celu weryfikacji danych;

2) w przypadku rodzin zastępczych/rodzinnego domu dziecka – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka;

3) w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem,

4) w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT).

 

Gdzie i kiedy zgłosić się po odbiór Mieleckiej Karty „Aktywny N+”?

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz z załącznikami lub w terminie 60 dni w sprawach wymagających przeprowadzenia czynności wyjaśniających.

Wnioskodawca po złożeniu wniosku otrzymuje pisemną informację o rozpatrzeniu sprawy: pozytywnym lub negatywnym, na wskazany we wniosku adres.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku uprawnia Wnioskodawcę do zgłoszenia się, z dowodem tożsamości, do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu po odbiór Mieleckiej Karty „Aktywny N+” w godzinach pracy Urzędu, a dokument wydawany jest niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru.

 

Przedłużenie ważności uprawnień oraz wydanie duplikatu

Przedłużenie ważności uprawnień w ramach Programu następuje na wniosek rodzica a także rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego.

Wydanie pierwszej Mieleckiej Karty „Aktywny N+” oraz przedłużenie ważności uprawnień jest bezpłatne.

Na uzasadniony wniosek rodzica a także rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego (np. zniszczenie, zgubienie, utrata itp.) wydawany jest duplikat Mieleckiej Karty „Aktywny N+”. W przypadku zgubienia Mieleckiej Karty „Aktywny N+”, wnioskodawca składa w SSZ oświadczenie utraceniu karty i braku możliwości jej zwrotu. W przypadku znalezienia Mieleckiej Karty „Aktywny N+” uprzednio zgłoszonej jako zagubionej, kartę należy niezwłocznie przekazać do SSZ.

Wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+ wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 15,00 zł od sztuki na konto Gminy miejskiej Mielec o numerze: 74 1020 4391 0000 6102 0190 4622, a potwierdzenie dokonania opłaty winno być załączone do wniosku o wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+”.

 

Dla firm i przedsiębiorców

Zapraszamy firmy i przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do Programu w charakterze Partnera. Poprzez zaoferowanie uczestnikom Mieleckiego Programu „Aktywny N+” zniżek, ulg, preferencji i uprawnień na dobra i usługi będą mieli Państwo okazję do pozyskania nowych, stałych klientów. Partnerstwo w programie to również okazja do budowania pozytywnego wizerunku Państwa firmy, działającej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

W celu przystąpienia do Programu wystarczy wypełnić i przesłać formularz deklaracji  na adres agata.cwieka@um.mielec.pl lub złożyć go osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26.

Zasady współpracy określone są w Porozumieniu między Gminą Miejską Mielec a Partnerem Programu. Status Partnera w Programie jest bezpłatny, a każdy Partner przystępuje do Programu na zasadach suwerenności stron i partnerstwa.

Opis usługi dostępny również na stronie https://eurzad.um.mielec.pl/