Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Stawki

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje właścicieli:

– nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy domów, mieszkań itp.).

– nieruchomości niezamieszkałych: od 1 stycznia 2021 r.  gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci zostali właściciele nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkałej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od:

– ilości osób – w przypadku nieruchomości zamieszkałych,

– ilości wywożonych w skali miesiąca pojemników – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Od 01.07.2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.07.2020 r.:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

(należy pomnożyć: liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość * odpowiednią stawkę)

  Odpady są zbierane w sposób selektywny Podwyższona opłata w przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości 29,00 zł/osobę/miesiąc 58,00 zł/osobę/miesiąc
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości 14,50 zł/osobę/miesiąc 29,00 zł/osobę/miesiąc

 

UWAGA! Dla osób, które zadeklarują kompostowanie powstających na nieruchomości bioodpadów (odpady BIO oraz zielone) przewidziane jest zwolnienie z części opłaty w wysokości 3,00 zł/osobę!

W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  Odpady są zbierane w sposób selektywny Podwyższona opłata w przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości 27,00 zł/osobę/miesiąc 54,00 zł/osobę/miesiąc
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości 13,50 zł/osobę/miesiąc 27,00 zł/osobę/miesiąc

 

Od 01.01.2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem

 Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

(należy pomnożyć: liczbę pojemników * ilość wywozów * odpowiednią stawkę)

Rodzaj pojemnika Odpady są zbierane w sposób selektywny Odpady są zbierane w sposób nieselektywny
worek o pojemności 60 l 9,00 zł 18,00 zł
worek o pojemności 80 l 12,10 zł 24,20 zł
worek o pojemności 120 l 18,10 zł 36,20 zł
pojemnik o pojemności 80 l 4,20 zł 8,40 zł
pojemnik o pojemności 120 l 6,34 zł 12,68 zł
pojemnik o pojemności 240 l 12,69 zł 25,38 zł
pojemnik o pojemności 1100 l 58,20 zł 116,40 zł
pojemnik o pojemności 6000 l 317,49 zł 634,98 zł
Pojemnik podziemny/półpodziemny
iloczyn pojemności pojemnika wyrażonej w m3 oraz kwoty:
52,90 zł za 1m3 105,80 zł za 1 m3

 

Właścicielom nieruchomości, którzy złożyli pierwszą deklarację przypisany zostanie indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnieść z dołu, bez wezwania w następujących terminach:

– za styczeń, luty – do 15 marca każdego roku,

– za marzec, kwiecień – do 15 maja każdego roku,

– za maj, czerwiec – do 15 lipca każdego roku,

– za lipiec, sierpień – do 15 września każdego roku,

– za wrzesień, październik – do 15 listopada każdego roku,

– za listopad, grudzień – do 20 grudnia każdego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresach miesięcznych z dołu, bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłata jest wnoszona.

Uwaga!

Gmina nie będzie wysyłała dodatkowych zawiadomień, faktur ani książeczek wpłat. Każdy zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem lub w kasie urzędu podając tytuł płatności „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” lub „Opłata za odpady”.

JAK I GDZIE ZAMÓWIĆ USŁUGI DODATKOWE

Dodatkowa usługa odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej polega na odbiorze odpadów zielonych w specjalnych workach, które należy zakupić w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr. 14 (budynek za policją, I piętro). Usługi dodatkowe nie są objęte zakresem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Worki z odpadami zielonymi należy wystawić w dniu odbioru odpadów BIO z pojemników (worki należy wystawić obok pojemnika). Koszt zakupu jednego worka wynosi 14,50 zł.

Co należy zrobić, żeby zamówić usługę:

  • wypełnić wniosek  – (tutaj)
  • wypełniony wniosek można dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją, pokój nr 14, I piętro) lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgłoszenie musi zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
  • do wniosku należy dostarczyć dowód uiszczenia opłaty, opłatę należy wnosić na rachunek bankowy nr 14 1020 4913 0000 9902 0118 7723 z dopiskiem „Usługa dodatkowa—odpady”,
  • złożony wniosek wraz z dowodem wpłaty jest podstawą do osobistego odebrania worków w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, I piętro, pokój nr. 14.

Szczegółowe informacje udzielane są mailowo odpadykomunalne@um.mielec.pl lub pod nr telefonów 17 787 42 72 lub 17 787 42 74.