Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Fundusze w latach 2007-2013

1) Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW

Tytuł projektu: Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 15 874 301,10 zł
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 028 815,03 zł
 • Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 707 577,35 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.01.2015

Zakres inwestycji:

Celem ogólnym Projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej. Cały projekt składa się z dwóch obszarów. Pierwszy to budowa hali inkubatora dla małych firm wraz z zagospodarowaniem terenu (parkingi, ciągi komunikacyjne i wjazdy, sieci uzbrojenia, oświetlenie), a drugi dotyczy utworzenia infrastruktury komunikacyjnej do obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych poprzez budowę i rozbudowę układu komunikacyjnego łączącego ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141 R (Wojska Polskiego) w pobliżu zjazdu z obwodnicy Mielca, w północnej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obiekt hali inkubatora wyposażony będzie w pełną infrastrukturę udostępnianą przedsiębiorcom. Budynek zaprojektowano w układzie modułowym przeznaczonym wstępnie do użytku przez 13 najemców. Dla każdego modułu przewidziano osobne wejście oraz bramę przemysłową. Utworzenie Inkubatora spowoduje powstanie i udostępnienie atrakcyjnej i przystępnej bazy lokalowej, niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej głównie przez przedsiębiorców indywidualnych, natomiast wybudowanie infrastruktury drogowej otworzy niezagospodarowane dotąd tereny przeznaczone głównie dla przedsiębiorców po zakończonym procesie inkubacji w MInP, podmiotów prowadzących działalność produkcyjną w InTech, a także inwestorów planujących inwestycje w Mielcu. Wybudowanie i zmodernizowanie fragmentu drogi pozwoli wyprowadzić ruch przemysłowy z terenów inwestycyjnych w kierunku obwodnicy z pominięciem zurbanizowanej części miasta. Z uwagi na oszczędności poprzetargowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu, Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na rozszerzenie zakresu projektu o zadania: budowa systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych w rejonie ulicy COP-u oraz budowa kanału technologicznego. Za finansową trwałość projektu odpowiada właściciel infrastruktury – Gmina Miejska Mielec, natomiast za eksploatację i utrzymanie inkubatora odpowiadał będzie operator wyłoniony w przetargu

2) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca

Tytuł projektu: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 115 000,00 zł
 • Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 97 750,00 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 26.06.2014

Zakres inwestycji:

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  Mielca realizuje się 5 wzajemnie powiązanych zadań:

 1. Szczegółowa inwentaryzacja i opracowanie bazy emisji z uwzględnieniem emisji liniowej (wykonanie pomiarów natężenia ruchu w wybranych punktach na terenie miasta np.: skrzyżowaniach, rondach).
 2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca.
 3. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana).
 4. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników gminy.
 5. Promocja projektu.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  Mielca pozwoliło wskazać optymalne z punktu widzenia gminy rozwiązania (przynoszące najlepszy efekt najmniejszym nakładem środków) i zaplanować inwestycje w perspektywie do roku 2020 (mając na uwadze zarówno działania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne). Przedmiotowy plan stanowi drogowskaz przejścia miasta na niskoemisyjne i efektywne energetycznie zarządzanie.

3) Rozbudowa i remont stadionu sportowego MOSiR w Mielcu – dotacja podstawowa i uzupełniająca

Tytuł projektu: Rozbudowa i remont stadionu sportowego MOSiR w Mielcu – dotacja podstawowa i uzupełniająca.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 37 276 242,00 zł
 • Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1 000 000,00 zł
 • Podpisanie umowy uzupełniającej o dofinansowanie: 16.09.2013
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 29.11.2011

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

 • demontaż trybun górnych,
 • modernizacja trybun dolnych,
 • budowa zadaszenia nad trybunami,
 • system odwodnienia trybun i tarasu,
 • montaż krzeseł na trybunach,
 • remont nawierzchni i konstrukcji stropu nad pomieszczeniami wraz z aranżacją ciągów komunikacyjnych (tarasów) nad pomieszczeniami,
 • remont nawierzchni i konstrukcji łącznika (kładka komunikacyjna),
 • modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej i powiększenie jego wymiarów do 105×68 m (minimalne wymogi PZPN  dla rozgrywek krajowych) wraz z okalającym ją pasem o szerokości 150 cm.
 • modernizacja bieżni tartanowej poprzez zmianę geometrii istniejącej bieżni tartanowej wraz z wymianą nawierzchni tartanowej na nową
 • modernizacja zewnętrznych urządzeń do rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych (m.in. pchniecie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w dal, skok wzwyż, skok o tyczce) oraz towarzyszących nawierzchni brukowanych i zielonych,
 • instalacja zraszaczy i drenaż dla nawierzchni boiska piłkarskiego,
 • remont pomieszczeń pod trybunami, termomodernizacja,
 • zagospodarowanie terenu poza bieżnią, w obrębie istniejącego ogrodzenia (wykonanie ciągu komunikacyjnego oddzielonego od bieżni i boiska ogrodzeniem z siatki o wys. 2,20 m z wmontowanymi bramkami bezpieczeństwa, o szerokoście2 m każda (wg wytycznych PZPN)
 • ciągi komunikacyjne (wejścia i wyjścia ze stadionu) wraz z drogami ewakuacyjnymi – cały obszar stadionu otaczać będzie ogrodzenie o wys. 2,50 m, wejścia na stadion objęte kontrolą zlokalizowane będą pod kładką komunikacyjna (łącznikiem) w postaci kołowrotów. Pod kładką również usytuowane będą bramy ewakuacyjne – ewakuacja z płyty boiska.
 • oświetlenie stadionu – meczowe – zmodernizowane zostaną istniejące maszty oświetleniowe, nowe oprawy oświetleniowe dostosowane będą do wymogów PZPN o dopuszczeniu do rozgrywek krajowych.

4) Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 787 686,00 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 669 428,54 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 20.06.2013

Zakres inwestycji:

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji wspomagającej podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych dla zespołu basenów przy ul. Solskiego w Mielcu. Projekt zakładał instalację solarną składającą się ze 136 z płaskich kolektorów w dwóch lokalizacjach: na dachu budynku szatni – 96 kolektorów o powierzchni czynnej Fca=175,68 m2, oraz na konstrukcji nad pomieszczeniem filtrów basenu pływackiego – 40 kolektorów o powierzchni czynnej Fca=89,60 m2. Urządzenia zastosowane zostały jako układ wspomagający system grzewczy krytej pływalni oraz zapewniają podgrzewanie wody dla zespołu basenów otwartych, natomiast głównym źródłem ciepła dla potrzeb grzewczych jest węzeł cieplny przyłączony do sieci ciepłowniczej MPEC w Mielcu. Instalacja solarna wspomaga układ grzewczy podgrzewający wodę basenowa basenu krytego oraz zapewnia podgrzew wody dla zespołu basenów otwartych. W okresie całorocznym, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej, system pracuje do podgrzania wody w basenie krytej pływalni – basen nr 1. W przerwie wakacyjnej układ kolektorów słonecznych podgrzewa wodę basenowa dla zespołu basenów otwartych (basen pływacki – basen nr 2, basen dla niepływających- basen nr 3, basen nr 4, basen nr 5). Ewentualne nadwyżki ciepła kierowane są do pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej dla potrzeb umywalni w szatniach basenów zewnętrznych.

5) Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 9 240 356,60 zł
 • Kwota dofinansowania Ministra Rozwoju Regionalnego: 3 917 221,71 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 2 380 622,93 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 21.12.2012

Zakres inwestycji:

Projekt swym zakresem objął:

 • przebudowę drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • przebudowę sieci uzbrojenia terenu na osiedlu Miasteczko Młodego Robotnika, w tym przygotowanie terenu służącego prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • modernizację budynku handlowo-usługowego przy ul. Miasteczko Młodego Robotnika 34, w tym termomodernizacja
 • przebudowę Parku Leśnego “Góra Cyranowska” (teren położony pomiędzy ul. Kwiatkowskiego a ul. Parkową).

W zakres projektu weszła przebudowa drogi miejskiej ul. Miasteczko Młodego Robotnika z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, sieci energetycznych, oświetlenia zewnętrznego) położonego w Mielcu przy ul. Miasteczko Młodego Robotnika

Przebudowa Parku Leśnego objęła teren w granicach kompleksu leśnego oraz obszar zewnętrzny połączony funkcjonalnie z parkiem skarpa zachodnia (zakończenie osi widokowej al. Niepodległości), Osiedle Chopina (chodniki i pochylnie wejściowe), główny ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Al. Niepodległości (poprawa nawierzchni, nowa wiata przystankowa).

W Parku przebudowano i wybudowano: ciągi pieszo – rowerowe i place utwardzone, place rekreacyjno-wypoczynkowe, schody terenowe, sztuczny potok, kładka typu “A” i “B” nad sztucznym potokiem, ścianki oporowe i zabezpieczenie skarp: kosze kamienne, ścianki żelbetowe, ściana oporowa skarpy północnej “galeria”, zabezpieczenia powierzchniowe skarp, odwodnienie powierzchniowe, liniowe, drenaż podziemny, brama wejściowa, znak informacyjny, tarasy i tor saneczkowy, labirynty, scena plenerowa, siedziska plenerowe, ślizgi, kładka dla pieszych nad torem saneczkowym, drobne formy architektoniczne: ławki, siedziska, kosze, stojaki rowerowe, wiata przystankowa, słupki ograniczające i chodnikowe, oświetlenie parkowe, zieleń: drzewa, pnącza, trawniki.

W zakres zadania modernizacji budynku handlowo – usługowego, w tym termomodernizacji weszły: wykonanie nadproży okiennych nad powiększanymi otworami okiennymi z wyburzeniem filarków międzyokiennych, wymiana pokrycia dachowego poprzez położenie nowej warstwy, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych w zakresie określonym w projekcie, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie opaski wokół budynku

6) Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz trybun ziemnych przy boisku sportowym „Gryf” w Mielcu przy ul. Warszawskiej

Tytuł projektu: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz trybun ziemnych przy boisku sportowym „Gryf” w Mielcu przy ul. Warszawskiej.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 1 062 180,00 zł
 • Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 150 000,00 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 07.08.2012

Zakres inwestycji:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa istniejących trybun ziemnych na terenie kompleksu sportowego „Gryf„.

Bieżnia

Nowa bieżnia składa się z części okólnej 3-torowej o dystansie 400 mb oraz części prostej 5-torowej o długości 100 mb o nawierzchni poliuretanowej ułożonej na podbudowie nieprzepuszczalnej, asfaltobetonowej wraz z odwodnieniem liniowym włączonym do kanalizacji deszczowej. Szerokość toru 1,25 m, tory oddzielone liniami szer. 5 cm w kolorze białym. Bieżnia na całości posiada spadek poprzeczny o nachyleniu 1%. Całość zakończona odwodnieniem liniowym poprzez korytka odwadniające z rusztem/pokrywą z obustronnym dopływem. Pozostałe boki zakończone obrzeżem betonowym 8x30x100 umieszczonym pod warstwą poliuretanową.

Dane techniczne bieżni:

 • długość całkowita – 169,98m m
 • szerokość maksymalna – 82,00 m
 • powierzchnia – 1920,00 m2
 • obwód wewnętrzny – 400,00 mb
 • obwód zewnętrzny – 423,50 mb

Trybuny ziemne

Wykonano trybuny ziemne wraz z drogą ewakuacyjną i barierką ochronną od strony bieżni lekkoatletycznej. Trybuna o szerokości 5,86 m, wysokości 80 cm i długości 47,50 m stanowi element otwarty o konstrukcji żelbetowej monolitycznej zlokalizowanej w miejscu istniejącej. Całość trybuny podzielono na trzy sektory o długości 12,50 mb każda. W każdym sektorze wykonano 100 szt. siedzisk (4 rzędy po 25 miejsc). W całości obiekt może pomieścić 300 miejsc siedzących i 300 osób przebywających jednocześnie. Pomiędzy poszczególnymi sektorami wykonano przejścia o szerokości 2,5 m i 2,42 m w formie schodów doprowadzających do głównego ciągu pieszego pełniącego również funkcje ewakuacji o szerokości 2,5 m. Schody o wysokości 14cm i szerokości stopnia min 35 cm zostały wykończone kostką brukową gr. 6 cm Wzajemne odległości elementów stałych (tj. siedzisk) pomiędzy poszczególnymi rzędami trybun wynoszą 67 cm.

Dodatkowo zamontowano nowe balustrady-ogrodzenia oddzielające cześć widowni od płyty boiska sportowego i bieżni.

7) Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury pomocy społecznej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz modernizację obiektu MOPS w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 817 777,15 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 549 057,54 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 09.07.2012

Zakres inwestycji:

W ramach realizacji niniejszego projektu wykonano następujące etapy prac:

 1. Roboty budowlane w budynku MOPS
 2. Instalacje elektryczne w budynku MOPS
 3. Instalacje sanitarne w budynku MOPS
 4. Roboty budowlane w budynku przy ul. Pogodnej
 5. Instalacje elektryczne w budynku przy ul. Pogodnej
 6. Instalacje sanitarne w budynku przy ul. Pogodnej
 7. Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Pogodnej

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Łukasiewicza obejmowała prace budowlane na parterze  budynku.

Adaptacja budynku przy ul. Pogodnej na potrzeby Klubu Integracji Społecznej polegała na wykończeniu wewnętrznym i zewnętrznym i zakupie niezbędnego wyposażenia. W ramach remontu obiektu wykonano prace termomodernizacyjne.

W ramach projektu dokonano zakupu schodołazu dla osób niepełnosprawnych.

8) Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca

Tytuł projektu: Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 5 791 636,60 zł
 • Kwota dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1 563 826,80 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 24.05.2012

Zakres inwestycji: Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca

9) Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Nowej (103157 R) w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 1 863 257,87 zł
 • Kwota dofinansowania w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”: 558 977,00 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 23.02.2012

Zakres inwestycji:

Przebudowany odcinek drogi rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 875 relacji Mielec – Leżajsk, a kończy się skrzyżowaniem z ul. Długą. Droga przebiega w terenie zabudowanym o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Ulica stanowi odcinek łączący obszary zurbanizowane (mieszkaniowo-usługowe) z ciągami tranzytowymi – bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 875 – ul. Wolności, a za pośrednictwem odcinka ul. Długiej i Przemysłowej z al. Kwiatkowskiego, będącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984. Trasę poprowadzono po istniejącej, porządkując i regulując jej geometrię. Oś drogi poprowadzono środkiem istniejącej jezdni, za wyjątkiem odcinków, gdzie konieczna była korekta przebiegu trasy. Szerokość jezdni wynosi 5,5 m, wybudowano chodnik o łącznej długości 1980,80 mb i szerokości 1,25 m i 1,50 m. Chodnik usytuowany jest przy krawędzi jezdni. Nawierzchnię chodnika przewidziano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

10) Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza

Tytuł projektu: Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 8 883 128,35 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 7 151 741,41 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 13.10.2011

Zakres inwestycji:

Projekt realizowany był w partnerstwie. Rolę Lidera projektu pełniła Gmina Miejska Mielec, zaś partnerem była Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Mateusza i Ewangelisty w Mielcu.

Zakres zadań realizowanych przez Lidera – Gminę Miejską Mielec:

 • przebudowa Rynku Starego Miasta,
 • remont ul. Kościuszki – od Rynku do ul. Połanieckiej (w ramach projektu wykonano: przebudowę ulicy o nawierzchni z kostki kamiennej oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego, wybudowano miejsca postojowe, przebudowano chodnik i nawierzchnię z kostki brukowej),
 • poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i ul. 3 Maja,
 • rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami,
 • budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej,
 • odnowa Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Staszica.

Zakres zadań realizowanych przez Partnera – Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty:

 • modernizacja Bazyliki Mniejszej św. Mateusza wraz z otoczeniem – ul. bł. ks. Romana Sitki 3,
 • modernizacja Kościoła św. Marka wraz z otoczeniem – ul. Rzeczna.

Przebudowa Rynku Starego Miasta

Zagospodarowanie terenu Rynku w Mielcu w zakresie nowej posadzki, małej architektury i zieleni. Zaprojektowano nową nawierzchnię, posadzki, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupki chodnikowe) oraz nasadzenie nowej zieleni. Zmieniono zarówno wizerunek, jak i funkcję placu.

W centralnej części rynku zaprojektowano plac o nieregularnym kształcie, wytyczonym przez jezdnie obwiedniowe. Kompozycja placu polega na wytworzeniu osi kompozycyjnej, której układ przebiega zgodnie z dawną trasą drogi przelotowej. Oś kompozycyjna podkreślona jest szerokim traktem pieszym, układem posadzki oraz kompozycją obustronnego pasa zieleni z istniejącym zadrzewieniem. Szczególną rolę rekreacyjno-wypoczynkową pełni punkt centralny, gdzie zaprojektowano fontannę miejską “otwartą”, z bezpośrednim dostępem do wody. W sąsiedztwie fontanny zlokalizowano podesty drewniane oraz siedziska wypoczynkowe. Dodatkową kompozycją placu są postumenty przeznaczone dla okresowych ekspozycji, postumenty pełnią także role siedzisk. Na placu przewidziano miejsce dla montażu sceny przenośnej i organizacji plenerowych koncertów.

Remont ul. Kościuszki – od Rynku do ul. Połanieckiej

Remont ul. Kościuszki od rynku do ul. Połanieckiej: trasa ulicy w planie nie uległa zmianie, zmniejszona została jej szerokość do 6 m. Przebudowa polegała na zwiększeniu nośności konstrukcji, zwiększeniu ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych i wymianie nawierzchni chodników. Wykonana została: przebudowa ulicy o nawierzchni z kostki kamiennej z rozbiórki dł. 434,35 m; przebudowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego dł. 70,0 m o łącznej powierzchni 550 m2; budowa miejsc postojowych, przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowa zjazdów.

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i ul. 3 Maja polegała na:

 • wymianie części opraw oświetleniowych na nowe wraz z wysięgnikami i osprzętem,
 • ożywieniu wyglądu ulic i poprawieniu ich estetyki poprzez wprowadzenie aranżacji roślin w donicach.

Dodatkowo na jezdni (ul. 3 Maja) wyznaczono, przy pomocy linii wymalowanych farbą drogową na nawierzchni ulicy, oznakowania poziome miejsc do parkowania. Wyznaczonych zostało 19 miejsc parkingowych.

Rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami mająca na celu zagospodarowanie przedmiotowego terenu i podniesienie jego wartości poprzez stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabawy dla społeczności miasta Mielca. Inwestycja dotyczyła:

 • uporządkowania terenu wraz z jego ukształtowaniem,
 • wprowadzenia nowych nasadzeń,
 • zagospodarowania terenu,
 • zakupu i montażu nowych urządzeń zabawowych i komunalnych.

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej: na działkach na których powstały miejsca parkingowe utwardzono plac kostką brukową betonową na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Dojścia do parkingów za pomocą chodników z kostki betonowej koloru czerwonego.

Wzdłuż ul. Rzecznej na wysokości parkingów wybudowano ciąg pieszo rowerowy łączący kładkę na rzece Wisłoce z układem komunikacji pieszo-rowerowej w ul. Legionów, a poprzez Rynek z Al. Jana Pawła II, ul. Staszica i ul. Sienkiewicza, ul. Wojska Polskiego. Dzięki tej inwestycji zostało utworzonych 177 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Odnowa Parku Inwalidów Wojennych przy ul. Staszica zrealizowana poprzez:

 • wymianę oświetlenia,
 • budowę ciągów pieszych (alejek), które wyznaczone zostały w miejscach najczęściej uczęszczanych; w punkcie przecięcia alejek – wejścia do parku- zlokalizowano mini-amfiteatr,
 • uporządkowanie drzewostanu,
 • małą architekturę: montaż ławek, siedzisk, odwrotny zegar słoneczny.

Modernizacja Bazyliki Mniejszej św. Mateusza wraz z otoczeniem:

 • remont elewacji,
 • przebudowa kotłowni,
 • wykonanie schodów zewnętrznych,
 • remont muru ogrodzeniowego bazyliki,
 • przebudowa i budowa ogrodzenia plebanii,
 • budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych tj. m.in. budowa placu ( z wykonaniem muru oporowego), chodników, dróg dojazdowych,
 • przebudowa istniejącego zjazdu z ul. Błogosławionego Księdza Romana Sitki na projektowany plac,
 • wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice i gabloty informacyjne, elementy osłaniające zieleń),
 • budowa i przebudowa przyłącza wodociągowego,
 • przebudowa instalacji gazowej, zalicznikowej,
 • budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej,
 • budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej,
 • przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej napowietrznej,
 • przebudowa i budowa oświetlenia Bazyliki Mniejszej i terenu wokół oraz placu przy bazylice.

Remont kościółka św. Marka wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą:

 • remont kościółka z przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej,
 • remont muru ogrodzeniowego,
 • budowa przyłącza sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • budowa przyłącza sieci kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych z dachu kościółka,
 • przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i przyłącza energetycznego,
 • budowa przyłącza i sieci oświetlenia terenu i zasilania urządzeń zewnętrznych elektrycznych przy kościółku,
 • budowa sceny wielofunkcyjnej z widownią.
 • przebudowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych (alejek, placów),
 • mała architektura – bariery, ławki, kosze, tablice informacyjne.

11) Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu

Tytuł projektu: Ochrona przed powodzią i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna, z uwzględnieniem obszaru przemysłowego w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 3 784 339,15 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 3 090 480,27 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 07.10.2011

Zakres inwestycji:

Celem inwestycji jest ochrona przed powodzią i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi zlewni rowu Trześń Główna. W ramach projektu wykonano następujące prace:

 1. Odcinkowe poszerzenie koryta rowu Trześń Główna (lewostronne i prawostronne). Prace związane z poszerzeniem dna koryta rowu polegały na zmianie przekroju poprzecznego koryta rowu co pozwoliło również wytworzyć sztuczną retencję. Zapewniło to ochronę przeciwpowodziową terenu oraz pozwoliło przyjąć dodatkową wodę w wyniku uszczelnienia zlewni w strefie
 2. Profilowanie dna rowu. Jest to jeden z elementów, który spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego obszaru. Prace związane z profilowaniem dna polegały na zmianie pochylenia podłużnego rowu w sposób, który umożliwi sprawne odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych.
 3. Udrożnienie dna koryta rowu. Prace związane z udrożnieniem rowu Trześń Główna polegały na usunięciu zakrzaczeń z koryta, odmuleniu dna oraz na umocnieniu brzegów płytami ażurowymi.
 4. Przebudowa przepustów w ciągu rowu.

Realizacja przedmiotowego Projektu w zakresie i rozwiązaniach opisanych powyżej wymagała przeprowadzenia szeregu prac które przedstawiają się następująco:

 • wykonanie lewostronnego i prawostronnego poszerzenia rowu, w ramach których: usunięto warstwy humusu, wykonano wykopy, przemieszczono masy ziemne, plantowano skarpy i dna wykopów, humusowano i obsiewano skarpy, układano, rozbierano i utrzymano czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych,
 • profilowanie dna koryta, w ramach którego: wykonano wykopy i roboty ziemne, przetransportowano masy ziemne, uformowano i zagęszczono nasypy,
 • przepusty rurowe, w ramach których przeprowadzono: roboty ziemne, wykonanie umocnień betonowych przy przepustach,
 • przepusty ramowe, w ramach realizacji wykonano: roboty ziemne, transport mas ziemnych, wykonanie przepustów żelbetowych, zasypywanie i zagęszczanie wykopów,
 • udrożnianie rowu, w ramach którego wykonano: prace przygotowawcze i pomiarowe, ścinanie i karczowanie krzaków, wykaszanie i oczyszczanie z porostów dna i skarp rowów, oczyszczenie dna rowu z roślin korzeniących, oczyszczenie dna rowu z namułu, wyprofilowanie i plantowanie skarp, umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi, układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych.

12) Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno – usługowej na terenie miasta Mielca

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie elektronicznej platformy informacyjno – usługowej na terenie miasta Mielca.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 1 674 485,38 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 1 386 720,83 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 26.08.2011

Zakres inwestycji:

Przedmiotem projektu było stworzenie interaktywnego planu miasta Mielca wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Po wejściu na utworzoną stronę internetową w centralnej części ekranu wyświetlany jest plan miasta, po lewej pole wyboru wyświetlanej warstwy, po prawej powiązane z warstwą e- usługi. Nad planem znajdują się do wyboru: plan miasta, wirtualny urząd, portal inwestora, geoportal Specjalnej Strefy Ekonomicznej, geoportal bezpieczeństwa publicznego, portal 3D oraz powrót na stronę główną portalu.

W zakładce wyboru warstwy znajdują się elementy:

 1. Punkty adresowe – informacja na temat poszczególnych punktów adresowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec
 2. Instytucje – zaznaczenie na mapie instytucji publicznych. Po kliknięciu na dany obiekt pojawia się nazwa wybranej instytucji, dane kontaktowe, itp.
 3. Oświata i nauka- wyświetlanie szkół, przedszkoli i żłobków. Po kliknięciu pojawiają się dane instytucji. W ramach e- usług możliwość wysłania wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka, przedszkola itp.
 4. Niepubliczne ZOZy – wyświetlanie NZOZów, po kliknięciu myszką dodatkowe informacje. W perspektywie czasowej możliwe połączenie informacji w tej warstwie z informacjami zawartymi w PSIM
 5. Istniejące podmioty gospodarcze- warstwa zawiera dodatkowe menu, na którym można sprecyzować interesującą nas branżę i wyświetlić wybrane obiekty lub wyświetlić wszystkie podmioty gospodarcze w Mielcu
 6. Miejsca parkingowe- wyświetlanie miejsc parkingowych z oznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych
 7. Handel i finanse- bankomaty, banki i kantory na terenie miasta
 8. Rejestr zabytków- Wyświetlanie obiektów zabytkowych. Po kliknięciu pojawia się skrócona informacja o obiekcie z linkiem do szerszej informacji
 9. Komunikacja – wyświetlenie tras linii komunikacji miejskiej wraz z przystankami i przewoźnikami
 10. Drogi – rozróżnienie dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i osiedlowych. Na mapie wyświetlają się informacje o trwających i planowanych remontach, zmianach w oznakowaniu i organizacji ruchu. Po kliknięciu na wybrana ulice informacja na temat okresu gwarancji, kto nią zarządza i dane kontaktowe. W ramach e- usług możliwe złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zgłoszenie istniejącej wady (np. dziury) dotyczącej jezdni, chodnika i oznakowania.
 11. Budynki -ukazywanie budynków mieszkalnych. W ramach e- usług możliwe złożenie formularzy do podatków lokalnych. Można złożyć elektroniczna skargę do Prezydenta, wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wydanie pozwolenia na organizacje imprezy masowej czy zbiórki publicznej, wydanie potwierdzenia zameldowania
 12. Oferty nieruchomości- podświetlenie nieruchomości aktualnie wystawionych na sprzedaż. Po kliknięciu informacja na temat nieruchomości, zdjęcia, szacunkowa cena
 13. Księgi cmentarne – wyświetlanie podziału na kwatery i rzędu cmentarza komunalnego
 14. Inwestycje unijne- pokazanie obiektów remontowanych/budowanych z wykorzystaniem dotacji UE. Po kliknięciu informacja na temat kosztów i odnośnik do pełnego opisu
 15. Działki – wyświetlanie numerów i granic działek ewidencyjnych
 16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenu i granice – z podziałem na obowiązujące i planowane do uchwalenia
 17. Struktura własności- kolorystyczne rozróżnienie budynków i terenów na obiekty Gminy Miejskiej Mielec, osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa
 18. Zieleń – wyświetlenie skatalogowanej zieleni. W ramach e- usług możliwe złożenie podania o zezwolenie na wycinkę drzew.
 19. Wypoczynek -w ramach tej warstwy wyświetlane są obiekty sportowe i rekreacyjne, trasy rowerowe, itp.
 20. Cmentarze – podświetlenie na mapie wszystkich cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Mielec
 21. Poletka ekologiczne – graficzne zaznaczenie wszystkich poletek ekologicznych zlokalizowanych w mieście
 22. Ortofotomapa 2011 – wyświetlenie ortofotomapy wykonanej w 2011 roku
 23. Obwody wyborcze- podział na obwody wyborcze z zaznaczeniem lokali wyborczych. W ramach e- usług możliwe złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców i sprawdzenie ujęcia w rejestrze

13) Przebudowa ulic: Pisarka (1 0 3044 R), Kwiatowej (1 0 3037 R), Krasickiego (1 0 3101 R), Jędrusiów (1 0 3105 R) w Mielcu

Tytuł projektu: Przebudowa ulic: Pisarka (1 0 3044 R), Kwiatowej (1 0 3037 R), Krasickiego (1 0 3101 R), Jędrusiów (1 0 3105 R) w Mielcu.

Dane finansowe:

 •  Wartość projektu: 943 923,52 zł
 • Kwota dofinansowania w ramach  Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 :471 900,00 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 28.04.2011

Zakres inwestycji:

Przebudowa ulic: Pisarka (103044R), Kwiatowej (103073R), Krasickiego (103101R), Jędrusiów (103105R) w Mielcu

W wyniku realizacji projektu uzyskano następujące produkty:

 •  długość przebudowanych dróg gminnych – 1020,7 m,
 •  długość przebudowanych chodników – 669 m,
 • ilość nowych lub odtworzonych przejść dla pieszych – 6 szt.
 • ilość wyznaczonych miejsc parkingowych – 84 szt.
 • ilość wybudowanych zatok autobusowych – 2 szt.

W ramach ulicy Jędrusiów (1 0 3105R), doprowadzającej ruch do drogi powiatowej nr 1199R (ul. Kościuszki) wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni na dł. 166 m (1044 m2), wymieniono nawierzchnię prawostronnego chodnika oraz wykonano krawężniki i obrzeża na dł. 169 m (358 m2). Wykonano obustronne uliczne ścieki przykrawężnikowe na dł. 340 m, przebudowano 4 zjazdy indywidualne i wyregulowano wysokościowo studzienki, włazy kanałowe, zawory gazowe i wodociągowe.

W ramach ulicy Krasickiego (1 0 3101R), łączącej drogę powiatową nr 1193R (ul. Jadernych) z drogą wojewódzką nr 875 (Al. niepodległości) wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni na dł. 98,8 m (700 m2), wymieniono nawierzchnię obustronnego chodnika oraz wykonano krawężniki i obrzeża na dł. 200 m (582 m2). Wyznaczono 2 przejścia dla pieszych, przebudowano 3 zjazdy indywidualne i wyregulowano wysokościowo studzienki, włazy kanałowe, zawory gazowe i wodociągowe.

W ramach ulicy Kwiatowej (1 0 3073R), stanowiącej dojazd do drogi wojewódzkiej nr 984 (ul. Legionów), wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni na dł. 149,9 m (700 m2), wymieniono nawierzchnię obustronnego chodnika oraz wykonano krawężniki i obrzeża na dł. 300 m (235 m2). Wykonano obustronne uliczne ścieki przykrawężnikowe na dł. 306 m, przebudowano 12 zjazdów indywidualnych i wyregulowano wysokościowo studzienki, włazy kanałowe, zawory gazowe i wodociągowe.

W ramach ulicy Pisarka (1 0 3044R), łączącej drogę powiatową nr 1192R (Al. Ducha Św.) z drogą wojewódzką nr 985 (ul. Sienkiewicza) wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni na dł. 606 m (4670 m2), wykonano obustronne uliczne ścieki przykrawężnikowe na dł. 640 m, wyznaczono 4 przejścia dla pieszych. Wybudowano 84 miejsc parkingowych (68 prostopadłych, 16 równoległych) i 2 zatoki autobusowe. Przebudowano 2 zjazdy indywidualne i włączenia 9 dróg wewnętrznych oraz wyregulowano wysokościowo studzienki, włazy kanałowe, zawory gazowe i wodociągowe.

14) Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego

Tytuł projektu: Poprawa warunków ruchu w centrum Mielca oraz dostępności do kluczowych szlaków transportowych poprzez przebudowę ulic: Drzewieckiego, Głowackiego, Kościuszki, Narutowicza i Żeromskiego.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 7 084 576,83 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 4 700 530,37 zł
 •  Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.11.2010

Zakres inwestycji:

W ramach projektu przebudowano drogi powiatowe zlokalizowane na obszarze miasta Mielca: Drzewieckiego (1192R), Głowackiego (1193R), Kościuszki (1199R), Narutowicza (1198R), Żeromskiego (1196R) o łącznej długości 2,01 km.

Ul. Drzewieckiego – przebudowa w dwóch odcinkach: odc. 1 od skrzyż. z ul. Sienkiewicza w km 0+011,7 do skrzyż. z odc. 2 w km 0+595,5 oraz od skrzyż. z ul. Sienkiewicza w km 0+050,0 do skrzyż. w km 0+354,6 z ul. Głowackiego, obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na dł. 0,888 km, budowę zatok parkingowych dla samochodów osobowych na 136 miejsc postojowych, wymianę nawierzchni istniejących chodników na dł. 0,862 km, budowę ciągu pieszo-rowerowego o dł. 0,464 km, budowę ścieżki rowerowej o dł. 0,160 km, przebudowę 29 szt. zjazdów, modernizacje 2 skrzyż. (z ul. Długosza, 1 i 2 odcinka ul. Drzewieckiego), korektę istniejących łuków poziomych poprzez wykonanie poszerzenia do normatywnych szerokości.

Ul. Głowackiego – przebudowa na odcinku od km 0+000 do km 0+322, przechodząc w ul. Jadernych, która jest dalszą kontynuacja DP nr 1193R oraz przebudowę powiązanego odcinka ul. Obrońców Pokoju od km 0+000 do km 0+130, obejmując: przebudowę istniejącej dwujezdniowej ul. Głowackiego na jednojezdniową dwukierunkowa wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na dł. 0,322 km, poszerzenie i wzmocnienie istn. konstrukcji nawierzchni ul. Obronców Pokoju, budowę zatok parkingowych dla samochodów osobowych na 65 miejsc postojowych, budowę 2 szt. zatok autobusowych, budowę chodników na dł. 0,141 m, wymianę nawierzchni istniejących chodników na dł. 0,407 km, budowę ścieżki rowerowej na dł. 0,270 km, budowę ciągów pieszo-rowerowych o dł. 0,100 km, przebudowę 11 szt. zjazdów, modernizację 2 skrzyż. (z ul. Drzewieckiego i Obrońców Pokoju), wykonanie oświetlenia.

Ul. Kościuszki – przebudowa na odcinku od skrzyż. z ul. Połaniecką w km 0+523,5 do skrzyż. w km 0+933,5 z ul. Wojsławską, obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na dł. 0,410 km, budowę zatok parkingowych dla samochodów osobowych na 51 miejsc postojowych, wymianę nawierzchni istniejących chodników na dł. 0,866 km, przebudowę 30 szt. zjazdów, modernizacje 2 skrzyż. (z ul. Połaniecka i Moniuszki), wykonanie oświetlenia.

Ul. Narutowicza – przebudowa na odcinku od skrzyż. z ul. Wojsławską w km 0+434,75 do skrzyż. w km 0+629,75 z ul. Kościuszki, obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na dł. 0,195 km, budowę zatok parkingowych dla samochodów osobowych na 18 miejsc postojowych, wymianę nawierzchni istniejących chodników na dł. 0,380 km, przebudowę 12 szt. zjazdów, wykonanie oświetlenia.

Ul. Żeromskiego – przebudowa na odcinku od skrzyż. z ul. Leśną w km 0+000 do skrzyż. w km 0+194,50 z ul. Wolności, obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na dł. 0,195 km, wymianę nawierzchni istniejących chodników na dł. 0,364 km, modernizacje skrzyż. z ul. Torowa, przebudowę 16 szt. zjazdów.

Dodatkowo na wszystkich odcinkach wykonano: odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie jezdni i innym elementom pasa drogowego normatywnych spadków kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (energetyczna i oświetleniowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacyjna, wodociągowa), wymianę wpustów i przykanalików oraz zniszczonych studni kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej na nowe, wydzielenie przejść dla pieszych oraz korektę i przystosowanie organizacji ruchu.

15) Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu

Tytuł projektu: Przebudowa ulic: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orlej i Szybowcowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej i lotniska w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 3 073 270,35 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 1 998 518,33 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 26.11.2010

Zakres inwestycji:

W ramach projektu przebudowano drogi gminne w Mielcu: Czecha, Korczaka, Kosmonautów, Orla i Szybowcowa o łącznej długości 1,91 km.

Ul. Czecha – przebudowana na odcinku od skrzyż. z ul. Korczaka do skrzyż. z ul. Gałczyńskiego w km od 0+000 do km 0+255,6, obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni o szer. 6-7 m na dł. 255,6 m, budowę chodnika na dł. 183 m, wymianę nawierzchni istniejących chodników na dł. 283 m, przebudowę 7 szt. zjazdów, modernizacje 1 skrzyz. (z ul. Korczaka).

Ul. Korczaka – przebudowana na odcinku od skrzyż. z ul. Czecha do skrzyż. z ul. Piaskowa (km od 0+047,90 do km 0+233,8), obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni o szer. 7 m na dł. 186 m, wymianę nawierzchni istniejących chodników na dł. ok. 300 m, przebudowę 3 szt. zjazdów, modernizacje 1 skrzyż. (z ul. Piaskowa).

Ul. Kosmonautów – przebudowa na odcinku od skrzyż. z ul. Szybowcowa do linii kolejowej nr 25 Tarnobrzeg – Dębica (km od 0+000 do km 0+425), obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni o szer. 6 m na dł. 425 m, budowę chodnika na dł. 425 m, przebudowę 8 szt. zjazdów.

Ul. Orla – przebudowa na odcinku od skrzyż. z ul. Cyranowska do ul. Kosmonautów (km od 0+000 do km 0+493,40), obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni o szer. 4,5 m na dł. 493 m, budowę chodnika na dł. 475 m, modernizacje dwóch skrzyż. (z ul. Cyranowską i Szybowcową), przebudowę 14 szt. zjazdów.

Ul. Szybowcowa – przebudowa na odcinku od skrzyż. z ul. Orla do ul. Kosmonautów do (km od 0+000 do km 0+550,40), obejmując: wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni o szer. 4,5 – 6,0 m na dł. 550 m, budowę chodnika na dł. 534 m, modernizacje dwóch skrzyż. (z ul. Zawiszy Czarnego i Rolna), przebudowę 18 szt. zjazdów.

Dodatkowo na wszystkich odcinkach zaprojektowano i wykonano: odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie jezdni i innym elementom pasa drogowego normatywnych spadków kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej oraz dalej poprzez istniejące wpusty uliczne odprowadzające wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów przydrożnych, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej (energetyczna i oświetleniowa, teletechniczna, kanalizacyjna), wymianę studzienek ściekowych, przystosowanie organizacji ruchu.

16) Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Przedszkola Nr 9 przy ulicy Pisarka i Przedszkola Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 1 239 433,37 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 730 538,71 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 26.11.2010

Zakres inwestycji:

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja Przedszkoli Miejskich nr 9 i 13 w Mielcu.

PM Nr 9 przy ul Pisarka:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Pow. ścian ocieplona wynosi 670 m2.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu. Powierzchnia ścian ocieplona wynosi 120 m2.
 • Ocieplenie stropodachu niewentylowanego. Pow. ocieplonego stropodachu wynosi 969 m2.

Wymiana stolarki okiennej. Pow. stolarki okiennej podlegająca wymianie wynosiła 201,4 m2.

 • Montaż nawiewników okiennych
 • Wymiana stolarki drzwiowej. Pow. stolarki drzwiowej podlegająca wymianie wynosi 13,5 m2.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • Wymienione przedsięwzięcia przyniosły efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku PM Nr 9 w ilości 471.03 MWh/rok oraz redukcję zanieczyszczeń powietrza w ilościach: dwutlenek węgla – 186.53 ton/rok, tlenki azotu – 0.34 ton/rok, dwutlenek siarki – 1.73 ton/rok, pyły – 6.36, co łącznie daje redukcje o 194.96 ton/rok.

PM Nr 13 przy ulicy Łukasiewicza:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Pow. ścian ocieplona wynosi 436 m2.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu. Pow. ścian ocieplona wynosi 229 m2.
 • Ocieplenie stropodachu niewentylowanego. Pow. stropodachu ocieplona wynosi 338 m2.
 • Wymiana stolarki okiennej. Pow. stolarki okiennej podlegająca wymianie wynosiła 88,3 m2.
 • Montaż nawiewników okiennych.
 • Wymiana stolarki drzwiowej. Pow. stolarki drzwiowej podlegająca wymianie wynosiła 7 m2.
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt zakładał iż w PM Nr 9 w Mielcu zostanie zamontowana mini elektrownia wiatrowa (turbina wiatrowa – o mocy 3,0 kW). Energia pozyskana z turbiny jest przeznaczona bezpośrednio do wspomagania podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dzięki temu rozwiązaniu rocznie zyskujemy energią cieplną, która częściowo zaspokaja potrzeby użytkowników na ciepłą wodę. Wymienione przedsięwzięcia przynoszą efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku PM Nr 13 oraz redukcję zanieczyszczeń powietrza.

17) Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Tytuł projektu: Racjonalizacja gospodarki cieplnej krytej pływalni MOSIR przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 1 737 338,06 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 1 328 676,03 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.09.2010

Zakres inwestycji:

Przedmiotem projektu było wykonanie instalacji wspomagającej podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla basenu krytego przy ul. Powstańców Warszawy w Mielcu.

Instalacja składa się z:

 • układu pomp ciepła typu woda-solanka z pionowymi wymiennikami gruntowymi o mocy 69 kW każda, pracujących w kaskadzie trzech pomp; sumaryczna nominalna moc układu 207 kW (wytwarzanie energii geotermalnej)
 • instalacji solarnej składającej się z płaskich kolektorów, zgrupowanych w 16 baterii po 4 kolektory; powierzchnia czynna absorbera Fca = 154,24 m2; sumaryczna moc zainstalowana: 128 kW (wytwarzanie energii słonecznej)

Ww. urządzenia zastosowane zostały jako układ wspomagający system grzewczy krytej pływalni, natomiast głównym źródłem ciepła dla potrzeb grzewczych jest węzeł cieplny przyłączony do sieci ciepłowniczej MPEC w Mielcu.

Dzięki realizacji projektu zastosowane i wdrożone zostały czyste technologie, gdyż zakupiono i zamontowano urządzenia służące do pozyskiwania energii słonecznej i geotermalnej. W efekcie MOSiR może zrezygnować z części energii pochodzącej z elektrowni węglowej. Zastąpienie części energii wytworzonej w procesie spalania węgla, powodującym duże ilości zanieczyszczeń, energią pochodzącą z OZE przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów oraz ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

18) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu

Tytuł projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz części ul. Jagiellończyka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 10 518 527,45 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 6 722 523,20 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 20.04.2010

Zakres inwestycji:

W ramach realizacji Projektu przebudowano 4 ulice stanowiące ciągi dróg wojewódzkich nr 984 i 875 o łącznej długości 1,53 km tj.:

 • ul. Legionów (DW 984) na dł. 1,04 km od rodna z Al. Jana Pawła II do Rynku,
 • ul. Rynek (DW 984) na dł. 0,13 km od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Mickiewicza,
 • ul. Mickiewicza (DW 984) na dł. 0,25 km od Rynku do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza,
 • ul. Jagiellończyka (DW 875) na długości 0,11 km.

W ramach przebudowy ul. Legionów wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni (1,04 km) i chodników (1,65 km), budowę miejsc postojowych (22 szt.), budowę nowych chodników (0,51 km), wykonanie kanalizacji deszczowej (0,50 km), budowę ścieżek rowerowych (1,06 km) oraz modernizacje 11 skrzyżowań z lokalnymi ulicami.

W ramach przebudowy ul. Rynek zmieniono dotychczasową organizację ruchu poprzez wprowadzenie ruchu okrężnego, wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni (0,13 km) i chodników (0,34 km), wybudowano miejsca postojowe (34 szt.), wybudowano kanalizację deszczową (0,62 km) oraz zmodernizowano 4 skrzyżowania z lokalnymi ulicami.

W ramach przebudowy ul. Mickiewicza wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni (0,25 km) i chodników (0,50 km), wybudowano miejsca postojowe (17 szt.), wykonano kanalizację deszczową (0,47 km), oraz zmodernizowano 2 skrzyżowania z lokalnymi ulicami.

W ramach przebudowy ul. Jagiellończyka wymieniono i wzmocniono konstrukcję nawierzchni jezdni (0,11 km) i chodników (0,70 km), wykonano ścieżki rowerowe (0,53 km) oraz ciągi pieszo-rowerowe (0,09 km).

Wszystkie wymienione powyżej parametry związane z przebudową ulic wchodzących w zakres Projektu zostały dobrane w sposób, który umożliwia właściwe wykorzystanie ich funkcji transportowych przy optymalnych nakładach finansowych.

19) Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu

Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 1 442 815,47 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 780 720,06 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.03.2010

Zakres inwestycji:

Przedmiotowy projekt pod nazwą “Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej poprzez budowę Euroboiska w Mielcu” polegał na budowie profesjonalnego obiektu sportowego do gry w piłkę nożną zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 5. Zgodnie z decyzją Zarządu Miasta Mielca nr 14/2001 z dnia 22.12.2001 r. obiekt przekazano w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mielcu, celem prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań statutowych tej jednostki. Wybudowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem w ramach następujących kategorii prac:

 • Roboty ziemne
 • Podbudowy
 • Wykonanie nawierzchni
 • Wykonanie piłkochwytów
 • Wyposażenie obiektu
 • Ukształtowanie terenu wokół boiska
 • Ogrodzenie obiektu
 • Drenaż boiska
 • Oświetlenie boiska

W ramach projektu wykonano płytę boiska, z trawy syntetycznej o wysokości 50 – 70 mm, o wymiarach pola gry zgodnych z wytycznymi określonymi przez FIFA tj.:

 • długość 100 m ,
 • szerokość 55 m
 • zakup i montaż kompletu bramek stacjonarnych o wymiarach 7,32m x 2,44m,
 • wykonanie piłkochwytów za każdą z bramek,
 • wykonanie oświetlenia o mocy min. 200 luxów.

Przyjęte w ramach projektu rozwiązania techniczne są w pełni zgodne z obowiązującymi normami. Sztuczna nawierzchnia posiada:

 • Kartę techniczną,
 • Ważną Aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330,
 • Atest higieniczny,

Certyfikat FIFA Recommended 1 Star lub FIFA Recommended 2 Star lub badania laboratoryjne przeprowadzone w oparciu o standardy FIFA Quality Koncept.

20) Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca

Tytuł projektu: Budowa ulicy nowoprojektowanej, stanowiącej dojazd do drogi powiatowej, oraz modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych w celu wyrównania poziomu obsługi komunikacyjnej na obszarze Mielca.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 8 968 565,38 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 4 588 536,50 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 02.10.2009

Zakres inwestycji:

Całość zadania obejmowała drogi gminne na obszarze m. Mielca:.

 • budowa ul. Nowoprojektowanej (Sportowa) – połączenie ul. Padykuły (0+018.50) z ul. Baczyńskiego (0+407.13), o dług. 388.63m., dostęp do bocznicy kolejowej, zapewnienie dojazdu do planowanego miejskiego targowiska, rozwiązanie komunikacji zbiorowej i pieszej; Klasa “L”.
 • przebudowa ul. Baczyńskiego (połączonej z Nowoprojektowaną) od 0+000-0+312 w zakresie: jezdni (6m), chodników (1.5-2.0m) celem poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Klasa “L”.
 • przebudowa ul. Nowy Rynek (0+015-0+136.65), Lelewela (0+000-0+015) i Wąskiej (0+000-0+048.7) w zakresie przebudowa jezdni (4-7.3m), chodników (2-3.5m), organizacja miejsc postojowych. Klasa “D”.
 • przebudowa ul. Zagrody (0+000-0+284) i Flisaków (0+000-0+094.60) – stworzenie ciągów pieszo – dojazdowych o nowej nawierzchni i parametrach użytkowych, poprawienie dostępności terenów sąsiadujących, wzrost atrakcyjności przyległych terenów. Klasa “D”.
 • remont ul Staszica (39+297.60-39+736.42) wraz z budową ekranów akustycznych na dług. 461.5m. Przebudowa obejmuje wymianę i wzmocnienie nawierzchni jezdni do KR4 oraz wymianę nawierzchni na chodnikach i zatokach autobusowych. Klasa “Z”. W ramach budowy ekranów dodatkowo przebudowa drogi wewnętrznej z chodnikiem na ciąg pieszo-jezdny, przebudowa chodników.
 • remont ul. Reja (0+000-0+688.60) celem jest wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni, wymiana krawężników i obrzeży oraz wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na kostkę bet. Klasa “L”.
 • remont ul. Kasprzaka (0+000-0+472.50) celem jest wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni, wymiana krawężników i obrzeży oraz wymiana nawierzchni chodników i zjazdów z uwzględnieniem nowej niwelety, właściwe odprowadzenie wód opadowych. Klasa “L”.
 • remont ul. Moniuszki w dwóch odcinkach przerwanych DW 985, pierwszy 0+000-0+155, drugi 0+000-0+250.8) celem jest wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni, wymiana krawężników i obrzeży oraz wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej oraz poszerzenie parkingu z płyt ażurowych. Klasa “L”.
 • remont ul. Kolejowej (0+500-1+500) celem jest wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni, przy zachowaniu istniej. parametrów geometr. oraz likwidacje uszkodzeń powstałych podczas realizacji kanalizacji. Klasa “L”.
 • remont ul. Długiej (0+000-0+096) z remontem odcinka łącznikowego (0+000-0+053) remont istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów, wydzielenie chodników z nawierzchnią z kostki betonowej. Klasa “D”.
 • przebudowa ul. Traugutta (0+524.70-0+940.49) podniesienie parametrów tech. z klasy “L” na “Z” wraz z przebudową konstrukcji jezdni, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudową nawierzchni na zjazdach.
 • przebudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju – przebudowy nawierzchni parkingu oraz sąsiadującej infrastruktury jak chodniki, odwodnienie, wiata przystankowa. Takie działania pozwolą na optymalne wykorzystanie istniejącej powierzchni parkingowej oraz zwiększenie komfortu użytkowników korzystających z miejsc postojowych.

W ramach przedmiotowych inwestycji wykonano następujące elementy: ekrany akustyczne, oświetlenie ulic, kanalizacja deszczowa.

21) Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r

Tytuł projektu: Usprawnienie systemu komunikacji w centralnej części Mielca i jego powiązanie z modernizowanym układem dróg wojewódzkich poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 1192 r, 1193 r i 1195 r.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 7 650 524,14 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 4 615 025,71 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 29.07.2009

Zakres inwestycji:

Zakres rzeczowy Projektu obejmował przebudowę odcinków 4 ulic Mielca o łącznej długości 2 325,97 m, stanowiących fragmenty trzech ciągów dróg powiatowych:

 • Nr 1192 R (Al. Ducha Świętego) w km 0+061.55 – 1+200.00, tj. o długości 1 138.45 m
 • Nr 1193 R (ul. Jadernych) w km 0+318.82 – 0+549.30, tj. o długości 230.48 m
 • Nr 1195 R (ul. Mickiewicza i ul. Wolności) w km 0+017.00 – 0+338.64, tj. o długości 321.64 m (ul. Mickiewicza) oraz w km 0+338.28 – 0+973.68, tj. o długości 635.40 m (ul. Wolności).

W ramach modernizacji ulicy Mickiewicza wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników, przebudowano zatoki postojowe, przebudowano skrzyżowania ulic Mickiewicza, Wolności i Jadernych na skrzyżowanie typu małe rondo, zabezpieczono istniejące uzbrojenie terenu. Wszystkie te działania miały na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa zmotoryzowanych i pieszych użytkowników drogi oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb wynikających ze zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej.

W zakresie modernizacji ulicy Wolności wymieniono nawierzchnię na jedni i chodnikach oraz zjazdach i parkingach, dobudowano nowe miejsca parkingowe, zabezpieczono istniejące uzbrojenie terenu.

Przebudowa ulicy Jadernych objęła wymianę nawierzchni jezdni i chodnika, przebudowę chodnika lewostronnego na ciąg pieszo-rowerowy, przebudowę skrzyżowania z ulicą Krasickiego, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

W przypadku Al. Ducha Świętego wymieniono nawierzchnię jezdni i chodnika prawostronnego, wybudowano w miejsce chodnika lewostronnego ciąg pieszo-rowerowy, przebudowano zatoki postojowe, zabezpieczono istniejące uzbrojenie terenu.

W związku z przebudową ulic istniejąca infrastruktura techniczna, energetyczna, oświetleniowa, gazowa, teletechniczna i kanalizacyjna została zabezpieczona lub przebudowana.

Wszystkie wymienione powyżej parametry związane z przebudową ulic wchodzących w zakres Projektu zostały dobrane w sposób, który umożliwił właściwe wykorzystanie ich funkcji transportowych przy optymalnych nakładach finansowych. Całość zaproponowanych dla przedmiotowych odcinków dróg parametrów i rozwiązań technicznych jest zgodna z obowiązującymi normami, przepisami i wytycznymi.

22) Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec

Tytuł projektu: Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 7 299 320,70 zł
 • Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego: 6 177 324,74 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 26.03.2009

Zakres inwestycji:

Realizacja projektu “Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy Mielec” objęła prace w zakresie: przebudowy (modernizacji) i budowy następujących urządzeń wodnych i podczyszczających:

 • Rów Złotnicko-Berdechowski w km 0+750-1+350 i 1+830-3+760
 • Rów Kisiel w km 0+000-1+250,
 • Rów Złotnicko-Mielecki w km 0+000-0+587 i 0+702-0+777 oraz od km 0+777 do 1+406

Prace budowlane zostały zrealizowane w okresie od V 2009 do VI 2010 r.

Dzięki wykonaniu założonych w projekcie prac budowlanych udało się przywrócić pełną funkcjonalność techniczną rowów, co pozwoliło na osiągnięcie zamierzonego celu inwestycji.

Zmodernizowane rowy pozwoliły na swobodne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Dzięki temu udało się uniknąć sytuacji, gdy odprowadzana woda nie mogła swobodnie przepływać przez zamulone przepusty i wylewała powodując podtopienia lokalnej infrastruktury.

Dzięki zastosowaniu urządzeń podczyszczających wody odprowadzane do odbiornika nie przekraczają dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.