Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Strategia Rozwoju Miasta Mielca

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca

STRATEGIA ROZWOJU MIELCA UCHWALONA!

Rada Miejska w Mielcu podczas ostatniej sesji, która odbyła się 25 marca 2021 r.  uchwaliła Strategię rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030.

Podjęcie uchwały zwieńczyło pracochłonny proces dotychczasowego opracowywania strategii rozwoju naszego miasta oraz późniejsze konsultacje społeczne.

Dziękujemy za zaangażowanie w tworzenie tego kluczowego dokumentu, jesteśmy wdzięczni za każdą Państwa opinię i uwagę.

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią:

Strategia Rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 203…

STRESZCZENIE Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognoz…

Monitoring wdrażania strategii

ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE – POZNAJ TREŚĆ RAPORTU!

W dniu 7 marca br. zakończył się trzytygodniowy proces konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030.

Konsultacje społeczne odbyły się w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 16 lutego, mającego na celu prezentację projektu dokumentu oraz umożliwiającego wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag. Ponadto w terminie od  15 lutego do 7 marca 2021 r. zbierane były uwag i opinii w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęło 8 formularzy z opiniami i uwagami. Otrzymane sugestie i propozycje zostały przeanalizowane przez zespół opracowujący dokument i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione.

Podsumowaniem procesu konsultacji jest opracowany Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030.

Bardzo dziękujemy Wszystkim za aktywny udział w konsultacjach oraz zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu.  Dokument Strategii będzie przedmiotem obrad Rady Miejskiej na najbliższej sesji w dniu 25 marca.

Raport z konsultacji społecznych Strategia Mielec

 

 

Ankiety uliczne oraz te online, warsztaty, debaty społeczne, konsultacje, nabory pomysłów – to tylko część narzędzi, które mielecki magistrat wykorzystał do wypracowania strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Dzięki wielu publikacjom, a także współpracy wszystkich lokalnych mediów, mielecka społeczność bardzo aktywnie włączyła się w prace nad jednym z najważniejszych projektów naszego miasta, jakim jest strategia kierunków rozwoju Mielca w najbliższych lata. Jesteśmy wdzięczni za każdy Państwa głos. By jeszcze więcej osób mogło zauważyć, że toczy się właśnie proces tworzenia kluczowego dokumentu dla miasta z radością informujemy, że konsultacje społeczne zostaną przedłużone i będą trwać do 7 marca 2021 roku. Nadal istnieje możliwość, by zapoznać się z dokumentem, a także wyrazić swoją opinię na temat przyszłości naszego miasta.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie

Prace nad Strategią są kontynuacją intensywnego procesu przygotowań do aplikowania o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, który rozpoczęliśmy w lutym 2020 roku. Prezydent miasta Mielca powołał zarządzeniem dwa zespoły, w których skład wchodziło łącznie 48 osób, a także Radę Rozwoju ds. przygotowania projektu, w której znalazło się 25 osób, w tym między innymi przedstawiciel mieleckiej młodzieży, przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów, eksperci z Agencji Rozwoju Przemysłu SA. W tworzenie projektu została także zaangażowana  lokalna społeczność.

Tylko w okresie luty-sierpień 2020 roku, przeprowadzono 9 różnych badań (m.in. ankiety uliczne, ankiety online, warsztaty, debaty społeczne, konsultacje, nabory pomysłów), w których łącznie wzięło udział ponad 1500 osób reprezentujących mieszkańców miasta z różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Warto także przypomnieć o debacie „Porozmawiajmy o przyszłości Mielca”, która odbyła się w lipcu 2020 roku i dotyczyła m.in. omówienia wykorzystanej w projekcie Strategii diagnozy stanu istniejącego oraz zidentyfikowanych kluczowych problemów i potencjałów Mielca (Dokumenty omawiane na debacie: Raport-z-badań-społecznych-Mielec-lipiec-2020, Streszczenie-diagnozy-PRL-Mielec-1). Debata była okazją do spotkania i rozmów osób z wielu środowisk (link do debaty). Żywa dyskusja z uczestnikami doprowadziła do sformułowania wstępnej wizji i priorytetów rozwojowych miasta na najbliższe lata. Te z kolei zostały przekute przez zespół miejski w cele szczegółowe i kierunki działań tworzące nową ścieżkę rozwoju Mielca, która będą stanowić podstawę do planowania konkretnych działań.

Rozpoczynając proces konsultacji Strategii, w dniu 3 lutego br. zorganizowane zostało spotkanie on-lin, na które zaproszeni zostali Radni Miejscy oraz Przewodniczący Rad osiedli, a w dniu 16 lutego br. na podobne spotkanie konsultacyjne zostali zaproszeni już wszyscy mieszkańcy miasta. Niestety ze względu na panująca sytuację pandemiczną nie możemy sobie pozwolić na osobiste spotkanie i bezpośrednią rozmowę w większym gronie.

Strategia jako drogowskaz dla miasta

W celu rozwiązania zidentyfikowanych na etapie diagnozy problemów, w ramach Strategii Rozwoju miasta Mielca zidentyfikowano cele główne, cele szczegółowe oraz kierunki działań, które wyznaczają także ścieżkę rozwoju Mielca na nadchodzące lata. Ich realizację umożliwi wdrożenie typów projektów określonych dla poszczególnych kierunków działań.

Liczy się każda opinia!

Chcemy poznać Państwa opinie na temat projektu Strategii, dlatego konsultacje społeczne, które trwają od 15 lutego bieżącego roku, zostają wydłużone do 7 marca.

Zachęcamy tym samym Państwa Radnych Miejskich oraz przewodniczących Rad Osiedli do podjęcia rozmów z mieszkańcami i zachęcenia ich do wypowiedzenia się na temat Strategii.

Proces konsultacji pozwala na współuczestnictwo  i zaangażowanie mieszkańców w prace nad dokumentami strategicznymi oraz umożliwia współodpowiedzialność za rozwój miasta.

Każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinię, zgłaszając uwagi i wnioski drogą elektroniczną poprzez wypełnienie poniższego formularza konsultacyjnego i wysłanie go na adres e-mail: strategia@um.mielec.pl w terminie od dnia  7.03.2021 r.

 

Link do formularza: FORMULARZ KONSULTACYJNY

 

W celu zapoznania się z projektem dokumentu kliknij tutaj: Strategia Rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do 2030 r.

LINK DO PREZENTACJI PRZEDSTAWIANEJ NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM: Strategia rozwoju miasta Mielca – spotkanie konsultacyjne

 


 

 

Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030

Rozpoczął się ostatni etap prac nad opracowaniem Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Projekt dokumentu poddany zostanie ocenie w ramach konsultacji społecznych. Ich celem jest poznanie opinii mieszkańców oraz zebranie uwag od zainteresowanych interesariuszy. Konsultacje społeczne prowadzone będą od 15 do 28 lutego 2021 r.

Prezydent miasta Mielca zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu  konsultacyjnym w formie online, które odbędzie się 16 lutego o godzinie 16:00 pod adresem eurzad.um.mielec.pl

Nie możesz wziąć udziału w spotkaniu? Złóż uwagi w formie pisemnej!  Możesz to zrobić, wypełniając poniższy formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres e-mail: strategia@um.mielec.pl  w terminie do 28.02.2021 r.

Link do formularza: FORMULARZ KONSULTACYJNY

W celu zapoznania się z projektem dokumentu kliknij tutaj: Strategia Rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do 2030 r.

Zaangażuj się! Twoja opinia ma znaczenie!

 

Strategia rozwoju Mielca na lata 2015-2020 została uchwalona

Na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Mielcu uchwaliła „Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025”. Dokument wytycza wizję rozwoju i misje miasta oraz główne priorytety, cele i kierunki działań. Integralną częścią dokumentu jest Diagnoza strategiczna, która jest załącznikiem do Strategii.Skrót artykułu

Prace nad Strategią rozpoczęły się końcem maja 2015 r. wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą: Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna. Priorytetem przy opracowywaniu dokumentu było to, aby w jego opracowanie zaangażować jak największą grupę mieszkańców oraz przedstawicieli różnorodnych środowisk.

 • W czerwcu, na etapie opracowywania diagnozy, każdy mieszkaniec mógł wypełnić ankietę (elektronicznie – w wersji on-line, wysłać e-mailem lub papierowo – dostępna w Tygodniku Regionalnym Korso i w siedmiu punktach miasta) badającą kondycję miasta, jego mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia. W sumie wpłynęło 855 wypełnionych ankiet.
 • Następnie w lipcu odbyły się dwa warsztaty, na które zaproszeni zostali przedstawiciele różnych mieleckich środowisk (Radni Rady Miejskiej w Mielcu, Przewodniczący Rad Osiedli, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy). Prace warsztatowe pozwoliły zweryfikować wyniki diagnozy oraz pogłębić analizę kondycji miasta. Na warsztatach wspólnie wyznaczono również główne obszary i kierunki działań strategicznych.
 • Sierpień był miesiącem konsultacji projektu Diagnozy, poprzez ankietę na stronie www.mielec.pl, jak i bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniu 25 sierpnia.
 • Wrzesień i październik były miesiącami opracowania projektu Strategii na podstawie wypracowanych na warsztatach założeniach, opracowania analizy finansowej Strategii oraz wskaźników monitoringu i ewaluacji dokumentu. Dodatkowo, był to także okres opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskania wymaganych w tym względzie opinii środowiskowych.
 • Od 20 listopada do 11 grudnia projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym  – każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, na stronie internetowej www.mielec.pl oraz podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 3 grudnia.
 • 30 grudnia Strategia została zaprezentowana Radzie Miejskiej w Mielcu, a następnie uchwalona.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025. Wersję skróconą dokumentu stanowi załączone poniżej Streszczenie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace nad Strategią za merytoryczne uwagi, udostępnione dane, obecność na konsultacjach, konstruktywną krytykę i sprostowania. Strategia jest dokumentem żywym, który będzie w miarę potrzeb aktualizowany i dostosowywany do potrzeb rozwojowych miasta.

 

Uchwała.pdf

Diagnoza strategiczna.pdf

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarcza Miasta Mielca na lata 2015-2020.pdf

Streszczenie Strategii Miasta Mielca.pdf

 

 

Strategia Rozwoju nie jest zwykłym dokumentem – jest to starannie opracowany plan działania, który ma służyć lokalnemu samorządowi do opracowywania działań rozwojowych.

Jak powstaje Strategia?

Obecna Strategia (opracowana na lata 2007 – 2015) dobiega już końca, dlatego mielecki magistrat rozpoczął prace nad nowym planem. Wykonawcą Strategii jest konsorcjum składające się z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Wpierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” z Cieszyna. Prace nad Strategią ruszyły końcem maja i potrwają do końca listopada. W tym czasie planowany jest szereg działań, zarówno analitycznych, jak i planistycznych obejmujących następujące etapy:

 1. Podsumowanie efektów poprzedniej Strategii, czyli opracowanie analizy efektów wdrożenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020,
 2. Wnikliwe zbadanie kondycji naszego miasta, czyli opracowanie diagnozy strategicznej miasta Mielca,
 3.  Zapytanie mieszkańców o ich odczucia dotyczące miasta, ich potrzeby i opinie na etapie opracowywania Diagnozy,
 4. Opracowanie projektu Strategii na podstawie wniosków z poprzednich etapów,
 5.  Sprawdzenie wpływu Strategii na środowisko, czyli uzgodnienie projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym,
 6. Przedstawienie projektu Strategii mieszkańcom, czyli konsultacje społeczne,
 7. Poprawienie Strategii po uwagach mieszkańców, czyli opracowanie ostatecznej wersji,
 8. Przedstawienie Strategii Radzie Miejskiej w Mielcu pod głosowanie,
 9. Wdrażanie Strategii – aż do 2020 roku.

Jakie tematy obejmuje?

Strategia opisuje aktualną sytuację miasta (diagnoza), plany rozwoju miasta i jego wizję oraz sposoby wcielania w życie.

Prace rozpoczyna diagnoza sytuacji, która obejmie kilka sfer. W ramach sfery społecznej zbadane zostaną procesy demograficzne zachodzące w mieście, rynek pracy, oświata, kultura, i sport. Kolejnym badanym obszarem jest gospodarka, obejmująca przemysłowe tradycje Mielca, lokalną strukturę gospodarki i atrakcyjność inwestycyjną. Analizowany jest także obszar środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w tym turystyka, rekreacja i współpraca międzynarodowa. Ostatnim obszarem diagnozy jest infrastruktura techniczna miasta: komunikacja, drogi, sieci i gospodarka odpadami. Diagnoza zostanie uzupełniona o analizę SWOT – opisującą mocne i słabe strony miasta, a także możliwości i zagrożenia dla jego rozwoju.

Wszystkie wspomniane narzędzia i analizy posłużą do opracowania misji i wizji rozwoju miasta na lata 2015-2020, które zostaną następnie uszczegółowione w postaci obszarów strategicznych, celów i kierunków działań oraz uzupełnione o prognozę finansową.

Ostatnim, ale równie istotnym elementem, jest wdrażanie Strategii poprzez opracowanie wytycznych i monitoring, czyli zestaw wskaźników oceniających postępy realizacji Strategii.

Kto się może włączyć?

Każdy, kto jest związany na co dzień z Mielcem. Podczas prac nad Strategią magistrat niejednokrotnie będzie zwracał się z prośbą do mielczan o wskazówki i sugestie:

 • Na etapie opracowywania diagnozy, jeszcze w czerwcu, można wypełnić ankietę (elektronicznie lub papierowo) badającą kondycję miasta.
 • Następnie w lipcu zaprosimy różnych przedstawicieli mieleckich środowisk na warsztaty strategiczne, które pozwolą pogłębić analizę kondycji miasta.
 • Sierpień będzie zaś miesiącem konsultacji projektu Diagnozy, poprzez ankietę na stronie www.mielec.pl, jak i bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami.
 • Na przełomie października i listopada zaprezentujemy mielczanom projekt całej Strategii – każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, na stronie internetowej www.mielec.pl oraz podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami.
 • W listopadzie ostateczna wersja Strategii zostanie zaprezentowana Radzie Miejskiej i poddana pod głosowanie.
 • A od grudnia ostateczna i przyjęta przez Radę Miejską wersja będzie na stale dostępna na stronie urzędu.

Kto udziela informacji na temat Strategii?

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Referat Pozyskiwania Funduszy
Urząd Miejski w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26

Agnieszka Kopera
Aneta Kapel

tel. do kontaktów: 17 788 85 78

Adres e-mail, na który można przesyłać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Strategii i rozwoju miasta: strategia@um.mielec.pl.

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących Strategii i serdecznie zapraszamy mieszkańców, instytucje, organizacje, przedsiębiorców, media oraz wszystkich zainteresowanych do współpracy przy jej opracowaniu.