Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Strategia Rozwoju Miasta Mielca

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025

logo Strategii Rozwoju Miasta Mielca 2015-2020

Strategia rozwoju Mielca na lata 2015-2020 została uchwalona

Na sesji w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Mielcu uchwaliła „Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025”. Dokument wytycza wizję rozwoju i misje miasta oraz główne priorytety, cele i kierunki działań. Integralną częścią dokumentu jest Diagnoza strategiczna, która jest załącznikiem do Strategii.Skrót artykułu

Prace nad Strategią rozpoczęły się końcem maja 2015 r. wraz z podpisaniem umowy z wykonawcą: Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna. Priorytetem przy opracowywaniu dokumentu było to, aby w jego opracowanie zaangażować jak największą grupę mieszkańców oraz przedstawicieli różnorodnych środowisk.

 • W czerwcu, na etapie opracowywania diagnozy, każdy mieszkaniec mógł wypełnić ankietę (elektronicznie – w wersji on-line, wysłać e-mailem lub papierowo – dostępna w Tygodniku Regionalnym Korso i w siedmiu punktach miasta) badającą kondycję miasta, jego mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia. W sumie wpłynęło 855 wypełnionych ankiet.
 • Następnie w lipcu odbyły się dwa warsztaty, na które zaproszeni zostali przedstawiciele różnych mieleckich środowisk (Radni Rady Miejskiej w Mielcu, Przewodniczący Rad Osiedli, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy). Prace warsztatowe pozwoliły zweryfikować wyniki diagnozy oraz pogłębić analizę kondycji miasta. Na warsztatach wspólnie wyznaczono również główne obszary i kierunki działań strategicznych.
 • Sierpień był miesiącem konsultacji projektu Diagnozy, poprzez ankietę na stronie www.mielec.pl, jak i bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniu 25 sierpnia.
 • Wrzesień i październik były miesiącami opracowania projektu Strategii na podstawie wypracowanych na warsztatach założeniach, opracowania analizy finansowej Strategii oraz wskaźników monitoringu i ewaluacji dokumentu. Dodatkowo, był to także okres opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskania wymaganych w tym względzie opinii środowiskowych.
 • Od 20 listopada do 11 grudnia projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym  – każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, na stronie internetowej www.mielec.pl oraz podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się 3 grudnia.
 • 30 grudnia Strategia została zaprezentowana Radzie Miejskiej w Mielcu, a następnie uchwalona.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025. Wersję skróconą dokumentu stanowi załączone poniżej Streszczenie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace nad Strategią za merytoryczne uwagi, udostępnione dane, obecność na konsultacjach, konstruktywną krytykę i sprostowania. Strategia jest dokumentem żywym, który będzie w miarę potrzeb aktualizowany i dostosowywany do potrzeb rozwojowych miasta.

 

Uchwała.pdf

Diagnoza strategiczna.pdf

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarcza Miasta Mielca na lata 2015-2020.pdf

Streszczenie Strategii Miasta Mielca.pdf

 

 

Strategia Rozwoju nie jest zwykłym dokumentem – jest to starannie opracowany plan działania, który ma służyć lokalnemu samorządowi do opracowywania działań rozwojowych.

Jak powstaje Strategia?

Obecna Strategia (opracowana na lata 2007 – 2015) dobiega już końca, dlatego mielecki magistrat rozpoczął prace nad nowym planem. Wykonawcą Strategii jest konsorcjum składające się z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz ze Stowarzyszeniem Wpierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner” z Cieszyna. Prace nad Strategią ruszyły końcem maja i potrwają do końca listopada. W tym czasie planowany jest szereg działań, zarówno analitycznych, jak i planistycznych obejmujących następujące etapy:

 1. Podsumowanie efektów poprzedniej Strategii, czyli opracowanie analizy efektów wdrożenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020,
 2. Wnikliwe zbadanie kondycji naszego miasta, czyli opracowanie diagnozy strategicznej miasta Mielca,
 3.  Zapytanie mieszkańców o ich odczucia dotyczące miasta, ich potrzeby i opinie na etapie opracowywania Diagnozy,
 4. Opracowanie projektu Strategii na podstawie wniosków z poprzednich etapów,
 5.  Sprawdzenie wpływu Strategii na środowisko, czyli uzgodnienie projektu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym,
 6. Przedstawienie projektu Strategii mieszkańcom, czyli konsultacje społeczne,
 7. Poprawienie Strategii po uwagach mieszkańców, czyli opracowanie ostatecznej wersji,
 8. Przedstawienie Strategii Radzie Miejskiej w Mielcu pod głosowanie,
 9. Wdrażanie Strategii – aż do 2020 roku.

Jakie tematy obejmuje?

Strategia opisuje aktualną sytuację miasta (diagnoza), plany rozwoju miasta i jego wizję oraz sposoby wcielania w życie.

Prace rozpoczyna diagnoza sytuacji, która obejmie kilka sfer. W ramach sfery społecznej zbadane zostaną procesy demograficzne zachodzące w mieście, rynek pracy, oświata, kultura, i sport. Kolejnym badanym obszarem jest gospodarka, obejmująca przemysłowe tradycje Mielca, lokalną strukturę gospodarki i atrakcyjność inwestycyjną. Analizowany jest także obszar środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, w tym turystyka, rekreacja i współpraca międzynarodowa. Ostatnim obszarem diagnozy jest infrastruktura techniczna miasta: komunikacja, drogi, sieci i gospodarka odpadami. Diagnoza zostanie uzupełniona o analizę SWOT – opisującą mocne i słabe strony miasta, a także możliwości i zagrożenia dla jego rozwoju.

Wszystkie wspomniane narzędzia i analizy posłużą do opracowania misji i wizji rozwoju miasta na lata 2015-2020, które zostaną następnie uszczegółowione w postaci obszarów strategicznych, celów i kierunków działań oraz uzupełnione o prognozę finansową.

Ostatnim, ale równie istotnym elementem, jest wdrażanie Strategii poprzez opracowanie wytycznych i monitoring, czyli zestaw wskaźników oceniających postępy realizacji Strategii.

Kto się może włączyć?

Każdy, kto jest związany na co dzień z Mielcem. Podczas prac nad Strategią magistrat niejednokrotnie będzie zwracał się z prośbą do mielczan o wskazówki i sugestie:

 • Na etapie opracowywania diagnozy, jeszcze w czerwcu, można wypełnić ankietę (elektronicznie lub papierowo) badającą kondycję miasta.
 • Następnie w lipcu zaprosimy różnych przedstawicieli mieleckich środowisk na warsztaty strategiczne, które pozwolą pogłębić analizę kondycji miasta.
 • Sierpień będzie zaś miesiącem konsultacji projektu Diagnozy, poprzez ankietę na stronie www.mielec.pl, jak i bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami.
 • Na przełomie października i listopada zaprezentujemy mielczanom projekt całej Strategii – każdy zainteresowany będzie mógł się z nim zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, na stronie internetowej www.mielec.pl oraz podczas bezpośredniego spotkania z mieszkańcami.
 • W listopadzie ostateczna wersja Strategii zostanie zaprezentowana Radzie Miejskiej i poddana pod głosowanie.
 • A od grudnia ostateczna i przyjęta przez Radę Miejską wersja będzie na stale dostępna na stronie urzędu.

Kto udziela informacji na temat Strategii?

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Referat Pozyskiwania Funduszy
Urząd Miejski w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26

Agnieszka Kopera
Aneta Kapel

tel. do kontaktów: 17 788 85 78

Adres e-mail, na który można przesyłać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Strategii i rozwoju miasta: strategia@um.mielec.pl.

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących Strategii i serdecznie zapraszamy mieszkańców, instytucje, organizacje, przedsiębiorców, media oraz wszystkich zainteresowanych do współpracy przy jej opracowaniu.