Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Sprawy mieszkaniowe

Zasady wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec

 1. Oddanie w najem wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy lokali na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy,

2) mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,

3) których udokumentowany średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

 1. a) w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury,
 2. b) w gospodarstwie wieloosobowym 150 % najniższej emerytury
 3. Oddanie w najem wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy lokali socjalnych może nastąpić na rzecz osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy,

2) nie mają tytułu prawnego do lokalu,

3)  których udokumentowany średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

1) w gospodarstwie jednoosobowym 125% najniższej emerytury,

2) w gospodarstwie wieloosobowym 100% najniższej emerytury.

Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym w przypadku gospodarstwa wieloosobowego na jedną osobę uprawnioną do zamieszkania przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 10 m2 powierzchni pokoi,

2) zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Uchwała nr XLIX/484/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.

Zarządzenie Nr 1335/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o najem lokalu, wzorów kart oceny wniosku o najem lokalu na czas nieoznaczony  i lokalu socjalnego oraz wzoru wniosku o zamianę lokali.

Wzory wniosków do pobrania:

Wzór wniosku o najem lokalu z mieszkaniowego.

Załączniki do wniosku o najem lokalu mieszkaniowego:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (osoby, które oświadczyły, że zamieszkują na terenie Gminy przez okres co najmniej 5 lat okazują do wglądu kopie deklaracji podatkowej za ten okres, jeżeli dotyczy),
 • zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wykazanych we wniosku do wspólnego zamieszkania z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku ze wszystkich źródeł ich uzyskania bądź oświadczenie o braku uzyskania dochodów,
 • oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu lub kopię tytułu prawnego do lokalu, w którym wnioskodawca obecnie zamieszkuje,
 • w odniesieniu do wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych – zaświadczenie potwierdzające pobyt w pieczy zastępczej wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca lub osoby wykazane do wspólnego zamieszkania są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym – orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • zaświadczenie administracji/właściciela lokalu/budynku o niezaleganiu z opłatami czynszu,
 • oświadczenie pozostałych członków gospodarstwa domowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór wniosku o  zamianę lokalu.