Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Fundusze w latach 2014-2023

 

 

W celu umożliwienia sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych Gmina Miejska Mielec informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Zgłaszanie nieprawidłowości będzie możliwe poprzez: skorzystanie z formularza znajdującego się pod adresem: www.pois.gov.plnieprawidlowosci  lub  wysłanie wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁUDZIALE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

 

***

Rozbudowa drogi gminnej nr 103 701R – ul. Racławickiej w Mielcu w km 0+012,50 ÷ 0+961,50

 Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwiększenie dostępności komunikacyjnej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 103 701R – ul. Racławickiej w Mielcu.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 7 811 343,30 zł

Dotacja z budżetu państwa: 4 686 805,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 marca 2024 r.

 

 

***

                     

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Mielcu

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych, świadczonych przez Gminę Miejską Mielec w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy, który mieści się w części usługowej budynku przy ul. Chopina 8 w Mielcu.

Projekt ma na celu likwidację barier architektonicznych oraz barier informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Wartość projektu: 256 950,00 zł

Dotacja ze środków PFRON: 205 560,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 4 grudnia 2023 r.

 

***

Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Celem projektu jest budowa hali widowiskowo-sportowej z widownią oraz zapleczem socjalnym. W hali będą się znajdować sale gimnastyczne wyposażone we własne zespoły szatniowe oraz część techniczna. Zaprojektowana hala będzie pełnić funkcje sportowe, kulturowe oraz oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań i wydarzeń. Hala posiadać będzie dodatkowo dwa pomieszczenia sportowo-rekreacyjne z własnymi zespołami sanitarnymi, które mogą być wykorzystane na salę gimnastyczną, siłownię i/lub salę do ćwiczeń aerobiku. Dodatkowo wybudowany zostanie łącznik pomiędzy nową halą a istniejącym budynkiem szkoły.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8

Wartość projektu: 20 500 000,00

Dotacja z budżetu państwa: 18 450 000,00 zł

Data przyznania promesy wstępnej: 11 października 2023 r.

 

***

Rewitalizacja obszaru Zielonego Rynku przy ul. Sandomierskiej

Celem projektu jest rewitalizacja obszaru Starego Miasta w rejonie ul. Sandomierskiej oraz nadanie nowej funkcjonalności tej części miasta. Zaplanowano harmonijne połączenie rewitalizowanego Zielonego Rynku z istniejącym rynkiem miejskim m. in. poprzez zaprojektowanie nawierzchni placu wraz z ciągami komunikacyjnymi, parkingami, drzewami, zielenią oraz elementami małej architektury.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8

Wartość projektu: 5 841 000,00

Dotacja z budżetu państwa: 4 964 850,00 zł

Data przyznania promesy wstępnej: 11 października 2023 r.

 

***

Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kilińskiego i ul. Teligi

Celem projektu jest budowa drogi publicznej klasy „dojazdowa”, kategorii „gminna”, o łącznej długości 528,60 m wraz z budową kanału technologicznego oraz sieci uzbrojenia.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8

Wartość projektu: 2 954 069,04

Dotacja z budżetu państwa: 1 999 904,74 zł

Data przyznania promesy wstępnej: 11 października 2023 r.

 

***

Remont ul. Narutowicza w Mielcu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez remont drogi gminnej – ul. Narutowicza w Mielcu.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR

Wartość projektu: 1 417 750,00

Dotacja z budżetu państwa: 1 389 395,00 zł

Data przyznania promesy wstępnej: 20 września 2023 r.

 

***

Renowacja zabytkowej figurki Św. Józefa z Dzieciątkiem w Mielcu

Celem projektu jest wykonanie nowego postumentu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mielcu przy ul. Kościuszki 4 oraz renowacja figury.

Projekt współfinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza

Wartość projektu: 240 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 235 200,00 zł

Data przyznania promesy wstępnej: 26 lipca 2023 r.

***

ŁĄKA KWIETNA W MOIM MIEŚCIE

Celem projektu było przeprowadzenie dwóch warsztatów edukacyjnych dla ok. 600 osób, podczas których propagowano idee łąk kwietnych w mieście i zachęcano do ich zakładania.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wartość projektu: 17 217,02 zł

Dotacja z budżetu WFOŚiGW: 7 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21 lipca 2023 r.

***

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Mielcu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Mielcu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 dla 20 mieszkańców miasta Mielca w wieku 60+.

Projekt dofinansowany w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023

Wartość projektu: 96 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 36 000,00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 09 czerwca 2023 r.

***

Zielony transport publiczny – zakup bezemisyjnych autobusów elektrycznych dla Gminy Miejskiej Mielec

Celem projektu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zakup 5 autobusów elektrycznych wraz z zapewnieniem im stacji ładowania.

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”

Wartość projektu: 14 736 384,00 zł

Dotacja ze środków NFOŚiGW: 8 543 875,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12 maja 2023 r.

 

***

Renowacja Pomnika Jana Kilińskiego – Pomnika Wolności w Mielcu

Celem projektu jest renowacja Pomnika Jana Kilińskiego zwanego Pomnikiem Wolności w Mielcu.

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Wartość projektu: 25 005,90 zł

Dotacja ze środków Funduszu Promocji Kultury: 16 383,60 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11 kwietnia 2023 r.

 

***

Konserwacja rzeźby “Biegaczki” w Mielcu

Celem projektu jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, służących przywróceniu walorów estetycznych i ochrona rzeźby „Biegaczki” przed postępującą erozją.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej  w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wartość projektu: 63 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 56 700,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 05 kwietnia 2023 r.

 

***

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Mielec oraz doposażenie wybranych szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wyniesienie i/lub doposażenie w barierki trzech przejść dla pieszych oraz doposażenie wybranych szkół w narzędzia edukacji komunikacyjnej w celu budowania świadomości zagrożeń wynikających z poruszania się po mieście.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Wartość projektu: 529 947,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 450 454,95 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14 marca 2023 r.

***

               

 

Poprawa dostępności w budynkach Domu Kultury oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Mielcu

Celem projektu jest poprawa dostępności poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących oraz plansz i tabliczek dotykowych dla osób słabowidzących.

Projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Wartość projektu: 99 800,00 zł

Grant w wysokości: 99 800,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07 lutego 2023 r.

***

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu

Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Mielcu.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022

Wartość projektu: 714 989,00 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 235 900,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07 grudnia 2022 r.

 

***

 

Wyposażenie nowobudowanej hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

Celem projektu jest zakup wyposażenia sportowego i eksploatacyjnego do nowobudowanej hali sportowej z widownią na ok. 3 056 miejsc oraz krytą pływalnią
w Mielcu.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III

Wartość projektu: 5 100 00,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 4 998 000,00

Data przyznania promesy wstępnej: 2 sierpnia 2022 r.

 

***

 

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Miejskiej Mielec

Celem projektu jest wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 3 289 217,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 233 936,40 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 czerwca 2022 r.

 

 

***

 

Budowa układu drogowego Wojsławska – Korczaka – Krańcowa w Mielcu

Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa układu drogowego o łącznej długości  ok. 0,75 km w rejonie osiedla Wojsław i Smoczka. W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi:

1) Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wojsławską z ul. Korczaka wraz z budową skrzyżowania z ul. Wojsławską

2) Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Korczaka od skrzyżowania z ul. Krańcową do  ronda przy łączniku pomiędzy ul. Wojsławską a ul. Korczaka.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

Wartość projektu: 12 176 160,99 zł

Dotacja z budżetu państwa: 5 000 000,00

 

Data przyznania promesy wstępnej: 14 czerwca 2022 r.

 

***

 

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec –VII edycja.

Celem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych zajęć nauki pływania dla 246 dzieci z III klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, które zgłosiły swój udział w programie. Zajęcia odbywają się od lutego do grudnia 2022 r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Wartość projektu: 122 528,00 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 20 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 02 czerwca 2022 r.

 

 

***

 

 

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Mielcu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

Celem projektu jest utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Mielcu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 dla 20 mieszkańców miasta Mielca w wieku 60+.

Projekt dofinansowany w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022

Wartość projektu: 323 707,56 zł

Dotacja z budżetu państwa: 169 688,71

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 maja 2022 r.

 

 

***

            Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

CYFROWA GMINA”

Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Grant ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Wartość projektu: 213 405,00 zł

Grant w wysokości : 100 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 maja 2022 r.

 

 

***

 

Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania OZE w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 10 320 441,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 057 840,20 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 marzec 2022 r.

 

***

 

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Celem projektu jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym poprzez zakup laptopów wraz z oprogramowaniem.

Grant ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Wartość projektu: 90 968,86 zł

Grant w wysokości : 86 539,67 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 8 marzec 2022 r

 

***

 

 

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach.

Projekt grantowy dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 

Wartość projektu: 45 849,60 zł

Grant w wysokości: 45 849,60 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 stycznia 2022 r.

 

***

Przebudowa drogi gminnej nr 10 3692 R – ul. Szafera w Mielcu wraz z budową skrzyżowania typu „małe rondo” na skrzyżowaniu z ulicą Raciborskiego

Przebudowa drogi gminnej – ul. Szafera w Mielcu o łącznej długości 1 086,76 m w km 0+034,30 – 1+121,06, w tym: – przebudowa skrzyżowania z ul. Raciborskiego na skrzyżowanie typu „małe rondo” – przebudowa pozostałych skrzyżowań na skrzyżowania zwykłe – przebudowa i budowa chodnika i ścieżki rowerowej – budowa kanału technologicznego na całej długości drogi – przebudowa sygnalizacji świetlnej – przebudowa infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I 

Wartość projektu: 5 320 000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 4 227 500,00

Data przyznania promesy wstępnej: 17 listopada 2021 r.

 

 

***

Budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu

Celem projektu jest budowa układu drogowego w rejonie osiedla Cyranka w Mielcu jako uzupełnienie inwestycji dotyczącej budowy odcinka (klasy G) drogi wojewódzkiej nr 984 od Rzędzianowic do ul. Sienkiewicza, z przeprawą mostową na rzece Wisłoce. W zakres planowanego do budowy układu drogowego wchodzi budowa drogi łączącej al. Kwiatkowskiego i ul. Padykuły, budowa drogi gminnej – od nowobudowanego wiaduktu do skrzyżowania typu małe rondo w obrębie ulic Orlej, Sokoła i Wanatowicza oraz układ komunikacyjny obsługujący tereny przyległe.

Projekt współfinansowany z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I 

Wartość projektu: 22 447 500,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 10 782 500,00 zł

Data przyznania promesy wstępnej: 17 listopada 2021 r.

 

***

Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach ubiegłych z udziałem środków z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3  “MALUCH”, “MALUCH Plus”, “MALUCH +”

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach ubiegłych w Filii Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Drzewieckiego 11, Żłobku Miejskim Nr 5 przy ul. Konopnickiej 2, Żłobku Miejskim Nr 7 przy ul. Botanicznej 6,  Filii Żłobka Miejskiego Nr 7 przy ul. Warneńczyka 4.

Projekt dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Gminę Miejską Mielec w latach ubiegłych z udziałem środków z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3  “MALUCH”, “MALUCH Plus”, “MALUCH +”

Wartość projektu:  1 746 300,00 zł

Dotacja z budżetu państwa:  135 000,00 zł

Instytucje dofinansowane:

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 9 listopad 2021 r.

 

 

***

Przebudowa przejść dla pieszych w Mielcu na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i Ks. Piotra Skargi

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności ruchu pieszych na ulicach: Staszica, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego i Ks. Piotra Skargi

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 332 887,20 zł

Dotacja z budżetu państwa: 266 309,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 16 sierpnia 2021 r.

 

 

***

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec –VI edycja. 

Celem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych zajęć nauki pływania dla 383 dzieci z III klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, które zgłosiły swój udział w programie. Zajęcia odbywają się od lutego do grudnia 2021 r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Wartość projektu: 158 511,00 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 40 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 maja 2021 r.

 

 

***

Mieleckie szkoły bez barier” w ramach projektu pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego celem jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych. Zakresem naszego projektu objęte są SP 6, SP 8 i SP 11. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację m. in. następujących działań: prace remontowe oraz dostawy sprzętów służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Wartość projektu: 2 384 608,76 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 379 081,31 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.04.2021 r.

***

Budowa drogi gminnej publicznej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego

Celem projektu jest budowa drogi gminnej klasy L na terenach inwestycyjnych Mieleckiego Parku Przemysłowego. Droga ma za zadanie skomunikować działki przewidziane pod zabudowę z ulicą Inwestorów, która obsługuje pobliski teren.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość projektu: 2 227 356,90 zł

Dotacja z budżetu państwa: 1 113 678,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 września 2020 r.

 

 

 

***

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Gminie Miejskiej Mielec

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Miejskiej Mielec poprzez realizację projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej – przedszkola wraz z oddziałami żłobkowymi, o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, ogrzewania z węzłem cieplnym, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną i teletechniczną oraz instalacją OZE (pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna)..

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 16 626 180,23 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7 768 756,48 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 sierpnia 2020 r.

 

***

Zadaszenie boiska piłkarskiego na terenach MOSiR w Mielcu

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy o wymiarach 105×68 m, ze strefą bezpieczeństwa po 5 m za bramkami i 3 m po bokach, o powłokę pneumatyczną (zadaszenie boiska) i trzy budynki techniczne związane z obsługą ww. powłoki wraz z urządzeniami budowlanymi.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich – edycja pilotażowa 2020

Wartość projektu: 2 488 585,04 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 960 600,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23 lipca 2020 r.

 

 

***

Utworzenie Filii Żłobka Miejskiego nr 7 przy ul. Warneńczyka 4 w Mielcu

Celem projektu jest utworzenie instytucji opieki dla 45 dzieci w wieku do lat 3 (dwa oddziały). W ramach projektu współfinansowany zostanie zakup wyposażenia do placówki oraz funkcjonowanie miejsc opieki od września do grudnia 2020 r.

Projekt dofinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (Moduł 1b)

Wartość projektu: 280 406,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 54 780,01 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 lipca 2020 r.

 

***

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec –V edycja.

Celem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych zajęć nauki pływania dla 306 dzieci z III klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, które zgłosiły swój udział w programie. Zajęcia odbywają się od lutego do grudnia 2020 r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Wartość projektu: 95 804,00 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 47 902,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 9 lipca 2020 r.

 

 

***

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych w Mielcu

 Celem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 200 dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, które zgłosiły swój udział w programie. Zajęcia odbywają się od lutego do grudnia 2020 r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Wartość projektu: 84 640,60 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 26 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 czerwca 2020 r.

 

 

 

***

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Celem projektu jest zakup 51 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec na potrzeby kształcenia w systemie zdalnym.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 114 328,74 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 114 328,74 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 1 czerwca 2020 r.

 

***

Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Mielcu

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat poprzez utworzenie 1 nowego oddziału integracyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Mielcu (20 miejsc). W projekcie przewidziano finansowanie bieżącej działalności jednej grupy przedszkolnej tzn. finansowanie wynagrodzeń dla dwóch nauczycielek, jednej woźnej oddziałowej i dla jednej pomocy nauczyciela.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 299 970,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 254 974,72 zł

Dotacja z budżetu państwa: 14 998,51 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 11 maja 2020 r.

 

 

***

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Celem projektu jest zakup 40 laptopów, 5 tabletów oraz 11 routerów Wi-Fi dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec na potrzeby kształcenia w systemie zdalnym.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 99 648,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 99 648,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23 kwietnia 2020 r.

 

***

Bezpłatny Internet WiFi4eu w Mielcu” Darmowy internet w formie hot-spotów w ramach instrumentu „ŁĄCZYMY EUROPĘ” (CEF)-WiFi4EU”

WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie na szczeblu lokalnym publicznego dostępu do bezprzewodowego internetu. Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach w całej Unii Europejskiej. Szczegóły dotyczące lokalizacji znajdują się pod linkiem: https://www.mielec.pl/dla-mieszkancow/bezplatny-dostepu-do-internetu-wifi4eu-w-mielcu/

Projekt dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu „ŁĄCZYMY EUROPĘ” (CEF)-WiFi4EU”

Wartość projektu: 15 000 euro

Wkład Komisji Europejskiej: 15 000 euro

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 grudnia 2019 r.

***

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – drogi gminnej nr 103174R oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego ulic w mieście poprzez przebudowę ul. Królowej Jadwigi oraz budowę ul. Św. Anny.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość projektu: 4 760 579,71  zł

Dotacja z budżetu państwa: 2 380 289,00  zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14 listopada 2019 r.

 

 

 

***

Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu wraz z przebudową skrzyżowania typu „małe rondo” z ul. Wojska Polskiego

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego ulic w mieście poprzez przebudowę ul. Przemysłowej  oraz skrzyżowania  ul. Przemysłowej z ul. Wojska Polskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość projektu: 6 953 047,52 zł

Dotacja z budżetu państwa: 3 263 373,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17 października 2019 r.

 

 

 

***

Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dwóch nowych oddziałów w Przedszkolu Miejskim nr 20 z oddziałami integracyjnymi, tj. grupy 3-4 latków oraz 5-6 latków. W projekcie przewidziano następujące działania:

 • bieżące utrzymanie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych (50 nowych miejsc) wraz z wynagrodzeniem dla 4 nauczycieli, jednej pomocy nauczyciela oraz 2 woźnych oddziałowych przez jeden rok;
 • wyposażenia 5 sal w meble i niezbędne sprzęty (2 sale dla dwóch nowych oddziałów, sala integracji sensorycznej, sala do zajęć logopedycznych oraz sala do zajęć korekcyjnych);
 • dodatkowe zajęcia logopedyczne oraz gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich dzieci przedszkolnych tj. 250 dzieci;
 • Zakup pomocy dydaktycznych – dla dwóch nowych oddziałów, doprowadzenia zajęć korekcyjnych, logopedycznych oraz do prowadzenia zajęć metodą F. Froebla;
 • szkolenia dla 20 nauczycieli zgodnie z koncepcją pedagogiczną F. Froebla – w ramach projektu przewidziano sześć modułów tematycznych

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 746 655,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 634 657,23 zł 

Dotacja z budżetu państwa: 37 082,74 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 sierpnia 2019 r.

 

 

 

***

 


Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Przebudowa Targowiska Miejskiego HALA TARGOWA w Mielcu

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych, stworzenie nowej infrastruktury technicznej, dostosowanej do aktualnych potrzeb lokalnego rynku, lepsze zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym oraz promowanie produktów lokalnych rolników.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego oraz zewnętrznej instalacji gniazd wtykowych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż obiektów budowlanych targowiska (toaleta, toaleta dla niepełnosprawnych, stoiska).

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

Wartość projektu: 1 601 107,07

Wkład Funduszy Europejskich: 828 280,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 24 lipca 2019 r.

 

***

Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

 

Celem projektu jest usprawnienie układu retencji na terenie Gminy Miejskiej Mielec, a tym samym zwiększenie ilości retencjonowanej wody oraz poprawę sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Realizacja Projektu pozwoli na spełnienie następujących celów społeczno-gospodarczych:

 • usprawnienie funkcjonowania infrastruktury układu retencyjnego,
 • umożliwienie sprawnego przejęcia i przetrzymania nadmiaru wód opadowych do czasu, aż system
 • kanalizacyjny będzie w stanie z powrotem przejąć i odprowadzić je bezproblemowo do odbiorników,
 • zapewnienie równomiernego odpływu wód opadowych do odbiorników,
 • wyeliminowanie uciążliwości komunikacyjnych wywoływanych okresowymi rozlewiskami,
 • przystosowanie terenów objętych projektem do zmian klimatu,
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenach objętych Projektem.

I etap projektu obejmuje zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu boiska treningowego między ulicą Solskiego a ul. Kusocińskiego (naprzeciwko SP 6), w tym:  budowę kanalizacji deszczowej, budowę zbiorników retencyjnych, budowę pompowni ścieków, budowę przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią, przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Kolejne zbiorniki retencyjne z przepompowniami zlokalizowane będą w rejonie ulicy Wspólnej oraz na terenie MOSiR-u obok Hotelu Polskiego.

Projekt dofinansowany z  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu: 25 395 531,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  17 435 904,03 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 czerwca 2019 r.

 

***

Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

 

Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Mielec. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację projektu parasolowego, polegającego na wymianie tradycyjnych, nieefektywnych systemów grzewczych c.o. i montażu ekologicznych instalacji służących do produkcji energii cieplnej. Projekt obejmuje wymianę tradycyjnych źródeł energii cieplnej (starych pieców węglowych) na nowoczesne, ekologiczne kotły klasy 5 na ekogroszek (49 szt. o łącznej mocy 900 kW). Projektem zostanie objętych 49 nieruchomości, należące do mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 156 122,14 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 895 218,70 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 maja 2019 r.

 

***

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec

 

Celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Mielec.  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację projektu parasolowego, polegającego na wymianie tradycyjnych, nieefektywnych systemów grzewczych c.o. i montażu ekologicznych instalacji służących do produkcji energii cieplnej. Projekt obejmuje wymianę tradycyjnych źródeł energii cieplnej (starych kotłów węglowych) na nowoczesne, ekologiczne kotły gazowe (77 szt.) oraz kotły klasy 5 na biomasę (6 szt.).

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 429 426,43 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 111 327,08 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 maja 2019 r.

***

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów szkół podstawowych w Mielcu

 

Celem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla 146 dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, które zgłosiły swój udział w programie. Zajęcia odbywać się będą od lutego do grudnia 2019 r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Wartość projektu: 65 733,44 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 30 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 maja 2019 r.

 

 

 

***

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec – IV edycja.

Celem projektu jest zorganizowanie lekcji nauki pływania dla 330 dzieci z klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, które zgłosiły swój udział w programie. Zajęcia odbywać się będą od lutego do grudnia 2019 r.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania “Umiem pływać”

Wartość projektu: 63 510,00 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 52 200,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 8 maja 2019 r.

 

***

W SIECI BEZ BARIER – „Poznaj e-usługi i funkcjonuj w społeczeństwie informacyjnym”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród społeczności lokalnej Miasta Mielca oraz zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu,
w tym z e-usług publicznych wśród 121 mieszkańców miasta do końca 2019 roku.

Grupą docelową jest 121 mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, powyżej 25-tego roku życia w tym co najmniej 19 osób niepełnosprawnych (w tym co najmniej 10 kobiet i 9 mężczyzn), chcących podnieść swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z elektronicznych usług publicznych. Wsparcie będzie kierowane do wszystkich zainteresowanych osób.

Projekt będzie się składał z następujących modułów:

 • „Rodzic w Internecie”
 • „Mój biznes w sieci”
 • „Moje finanse i transakcje w sieci”
 • „Działam w sieciach społecznościowych”
 • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
 • „Kultura w sieci”

Dzięki projektowi uczestniczący w nim mieszkańcy:

 • Zdobędą nowe umiejętności cyfrowe i będą mogli korzystać z lokalnych, regionalnych i krajowych e-usług;
 • Otrzymają wsparcie, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami – staną się bardziej samodzielni, aktywni społecznie i zawodowo.

Projekt realizowany jest na zlecenie Gminy Miejskiej Mielec przez Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych LEONARDO.

Miejscem realizacji projektu jest Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” znajdujące się na ul. Ks. H. Arczewskiego 7.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu: 67 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 67 200,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26 marca 2019 r.

***

Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych

Celem projektu jest ograniczenie istniejących problemów na terenach zdegradowanych poprzez przebudowę i wyposażenie obiektów niezbędnych do realizacji projektów o charakterze społecznym. Wraz z celem głównym, realizacja Projektu zakłada realizację celów szczegółowych odnoszących się do zwiększenia aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Mielca, podejmowania działań będących przeciwdziałaniem do wykluczenia społecznego, podniesienia estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznej w mieście, jak również do rozwoju infrastruktury społecznej i zwiększania dostępności do niej. W ramach Projektu przebudowane zostaną zdegradowane obiekty na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych i edukacyjnych, w tym:

 • przebudowa części parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 w celu dostosowania układu przestrzenno- funkcjonalnego wnętrza do prowadzenia działalności reintegracyjnej w aspekcie społeczno-zawodowym,
 • przebudowa budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej,
 • rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej w postaci parku poprzez przekształcenie go w park sensoryczny i nadanie mu nowych funkcji,
 • przebudowa zatoki autobusowej na dwa stanowiska postojowe w celu zwiększenia dostępności rewitalizowanych obiektów i terenów.

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Miejskiej Mielec i Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie składa się z zadań inwestycyjnych wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 5 163 446,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 130 955,97 zł

w tym wartość zakresu realizowanego przez Gminę Miejską Mielec: 2 423 471,04 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 1 318 178,04 zł.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 lutego 2019 r.

***

Zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem “Moje boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu

Celem projektu jest zakup i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 9.

Projekt  dofinansowany ze środków budżetu państwa

Wartość projektu: 615 127,70 zł

Dotacja z budżetu państwa: 306 702,67 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12 grudnia 2018 r.

 

 

***

SEGREGACJA NA PIĄTKĘ – kampania edukacyjna Miasta Mielec

Celem projektu jest zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla mieszkańców miasta dotyczącej segregacji odpadów. Zakres projektu obejmuje przeprowadzenie rajdu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych (klasy 3-8),  wydruk i dystrybucję wśród mieszkańców ekoporadnika „Rady na odpady”, umieszczenie przy poletkach ekologicznych tablic informacyjnych oraz organizację otwartych spotkań i kampanii w mediach społecznościowych.

Projekt dofinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość projektu: 41 600,00 zł

Dotacja WFOŚiGW: 10 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 5 grudnia 2018 r.

 

 

***

Budowa krytej pływalni oraz wodnego placu zabaw w Mielcu

Celem projektu jest realizacja dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • budowa wodnego placu zabaw – zakres inwestycji obejmuje wykonanie niezbędnych instalacji do obsługi wodnego placu zabaw, montaż zabawek wodnych, ogrodzeń, chodników i drewnianej pergoli.
 • budowa krytej pływalni z następującymi nieckami: sportową o wymiarach 25×25 m, do nauki pływania o wymiarach 25×7,5 m, rekreacyjną (zjeżdżalnią, urządzeniami wodnymi do masażu) z zapleczem socjalno-sanitarnym, pomieszczeniami odnowy biologicznej i widownią na 500 osób. Pływalnia jest częścią dużego, kompleksowego obiektu składającego się z hali sportowej oraz basenu z odrębnymi wejściami, a także infrastruktury towarzyszącej wraz z parkingiem na ok. 70 miejsc w bezpośrednim otoczeniu budynku.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

Wartość projektu: 46 173 533,32 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 4 373 000,00 zł

w tym:

Wartość przedsięwzięcia dotycząca wodnego placu zabaw: 3 516 639,15 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 873 000 zł

Wartość przedsięwzięcia dotycząca krytej pływalni: 42 656 894,17 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 3 500 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3 grudnia 2018 r.

 

 

***

Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego – Żeromskiego – Kochanowskiego – Sikorskiego – Staffa

Celem projektu jest przebudowa i remont ciągu funkcjonalno-komunikacyjnego w centrum miasta: rondo przy ul. Arczewskiego, fragment ul. Żeromskiego, ul. Kochanowskiego (w całości), ul. Sikorskiego i fragment ulicy Staffa.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wartość projektu: 6 504 496,26 zł

Dotacja z budżetu państwa: 2 630 705,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 września 2018 r.

 

 

***

Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Mielcu

Celem projektu jest dostosowanie istniejącego boiska piłkarskiego do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klasy rozgrywkowej Ekstraklasa oraz umożliwienie prowadzenia rozgrywek piłkarskich w okresie niskich temperatur i ograniczonej wegetacji trawnika. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę węzła na potrzeby podgrzewania murawy i instalacji grzewczej na murawie boiska.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2018

Wartość projektu: 2 076 408,48 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 813 008,13 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23 sierpnia 2018 r.

 

 

***

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec – edycja III

Celem projektu jest zorganizowanie lekcji nauki pływania dla 24 grup dzieci z klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania “Umiem pływać”

Wartość projektu: 100 722,21 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 37 467,91 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 czerwca 2018 r.

 

 

***

Zakup niezbędnego sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Celem projektu jest zakup niezbędnego wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego, koniecznych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, czy też na miejscu zdarzenia. Działania skierowane są do trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Mielec, tj.: OSP Osiedla Rzochów, OSP Mielec oraz OSP przy Aeroklubie Mieleckim.

Projekt dofinansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Wartość projektu: 54 216,00 zł

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości: 53 673,84 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 marca 2018 r.

 

 

***

Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Celem projektu jest zwiększenie dostępu usług społecznych, przez utworzenie 25 miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej i świadczenie usług społecznych dla co najmniej 30 osób na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

W ramach projektu zaplanowano m.in. przygotowanie uczestników/uczestniczek projektu do samodzielnego życia w społeczeństwie i odnalezienia się na rynku pracy, dzięki świadczeniu zindywidualizowanych usług społecznych w postaci treningów oraz realizacji zindywidualizowanych zajęć wspomagających reintegrację społeczną.

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 654 489,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 556 315,99 zł

Dotacja z budżetu państwa: 63 105,20 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14 lutego 2018 r.

 

***

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec

Celem projektu, jest poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez uporządkowanie i udostępnienie terenów zieleni w obszarze Parku Kazimierza Wielkiego oraz tworzonego parku na Smocze.

Zakres projektu obejmuje:

Park przy ulicy Kazimierza Wielkiego:

 • usunięcie drzew martwych i chorych, frezowanie karpiny, karczowanie niektórych krzewów,
 • pielęgnacja i zabezpieczenie drzewostanu istniejącego i jego uzupełnienie w rodzime gatunki,
 • plantowanie terenu,
 • nasadzenia krzewów i założenie żywopłotów,
 • utworzenie rabat i trawników,
 • montaż budek dla ptaków,
 • zmiana nawierzchni alei głównej, wymiana zniszczonych ławek i koszy.

Park na osiedlu Smoczka:

 • usunięcie drzew martwych i chorych,
 • pielęgnacja i zabezpieczenie drzewostanu istniejącego i jego uzupełnienie w rodzime gatunki,
 • plantowanie terenu,
 • nasadzenia krzewów,
 • utworzenie rabat i trawników,
 • montaż budek dla ptaków,
 • wykonanie „drogi północnej” z mieszanki asfaltu,
 • wykonanie ścieżek pieszych z kostki brukowej, oraz ścieżek leśnych z fragmentem „ścieżki dotyku” z nawierzchni żwirowej,
 • montaż obiektów małej architektury.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Wartość projektu: 5 013 404,74 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 837 006,96 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19 stycznia 2018 r.

 

***

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele noclegowni im. Św. Brata Alberta w Mielcu

Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Sandomierskiej 19 i utworzenie noclegowni z 12 miejscami noclegowymi.

Projekt dofinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat

Wartość projektu: 732 726,96 zł

Dotacja ze środków Funduszu Dopłat: 265 350,75 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 9 stycznia 2018 r.

 

***

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele schroniska im. Św. Brata Alberta w Mielcu

Celem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Sandomierskiej 19 i utworzenie schroniska dla bezdomnych z 8 miejscami w pokojach pobytu.

Projekt dofinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat

Wartość projektu: 629 776,47 zł

Dotacja ze środków Funduszu Dopłat: 227 919,96 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 9 stycznia 2018 r.

 

 

***

Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Dąbrówki i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Mielcu

Calem projektu jest zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrówki oraz  modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej (“Gryf”).

Zadanie dotyczące boiska przy ul. Dąbrówki obejmuje remont boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy o przybliżonych wymiarach 30 x 57,5 m wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej (“Gryf”) obejmuje swym zakresem zamontowanie piłkochwytów wzdłuż boiska, montaż słupów oświetleniowych oraz ułożenie kostki, która służyć będzie komunikacji pomiędzy obiektami.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – MAŁY KLUB

Wartość projektu: 660 268,83 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 330 100,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 7 grudnia 2017 r.

 

 

***

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Mielcu

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Mielcu (25 nowych miejsc).

Projekt swym zakresem obejmuje m.in. utrzymanie nowego oddziału w Przedszkolu,  zatrudnienie wykwalifikowanej kadry edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie nowych zajęć skierowanych do wszystkich grup przedszkolnych w tym m.in. zajęcia korekcyjne prowadzone w formie zajęć baletowych oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne w formie zajęć teatralnych. Oprócz zajęć dla dzieci w ramach projektu zaplanowano również warsztaty skierowane do rodziców.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 308 913,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 262 576,68 zł

Dotacja z budżetu państwa: 14 574,19 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 września 2017 r

***

Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

Calem projektu jest budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Hala sportowa do gier zespołowych zawiera:

 • boisko główne o powierzchni ok 1825 m2 i wymiarach min 46×26 m
 • piłka siatkowa – boisko o wymiarach 18×9 m- wg przepisów CEV
 • piłka ręczna – boisko o wymiarach 40×20 m – wg przepisów EHF
 • koszykówka – boisko o wymiarach 28×15 m
  • widownia na ok 3 023 miejsc
  • dwie sale treningowe:
 • pierwsza o powierzchni ok. 1215 m2 z widownią na ok. 48 osób
 • druga – sala rozgrzewkowa o pow. ok 212 m2;
  • szatnie dla zawodników
  • część hali dla sekcji lekkoatletycznej umożliwiająca treningi,
  • inne, w tym: oświetlenie hali głównej, wentylacja mechaniczna i instalacja klimatyzacji, akustyka hali głównej.

Hala jest częścią dużego, kompleksowego obiektu składającego się z hali sportowej oraz basenu z odrębnymi wejściami, a także infrastruktury towarzyszącej wraz z parkingiem na ok. 70 miejsc w bezpośrednim otoczeniu budynku.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu – edycja 2017

Wartość projektu: 99 423 106,18 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 30 000 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 lipca 2017 r.

 

***

Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego – drogi gminnej nr 103690 R w m. Mielcu

Celem projektu jest przebudowa ulicy Wyszyńskiego w zakresie: przebudowy nawierzchni oraz budowy i przebudowy parkingów, chodników, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia, kanału technologicznego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Projekt dofinansowany w ramach wieloletniego programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wartość projektu: 6 097 213,66 zł

Dotacja z budżetu państwa: 2 999 922,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 lipca 2017 r.

 

*** 

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu oraz wzrost dostępu do oferty kulturalnej mieszkańców miasta, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz innych gmin powiatu.

Zakres projektu obejmuje:

 • modernizację i rozbudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu,
 • zakup wyposażenia bibliotecznego oraz sprzętu multimedialnego i teleinformatycznego,
 • dostosowane infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W efekcie możliwy będzie wzrost jakości oferty biblioteki poprzez jej rozwój, odpowiadający na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej oraz przystosowanie oferty biblioteki do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych, wynikających z rozwoju technologicznego.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 21 924 926,88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 691 596,58 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31 maja 2017 r.

 

***

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Zakres projektu obejmuje:

 • zakup 14 niskoemisyjnych jednostek taboru pasażerskiego,
 • budowę i przebudowę linii komunikacji miejskiej (przedłużenie ul. Powstańców Warszawy),
 • budowę pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i Powstańców Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowę parkingu “Park & Ride” z 69 miejscami parkingowymi jako etap I przebudowy dworca przesiadkowego,
 • budowę ścieżek rowerowych o długości 2,8 km i chodnika wzdłuż ul. Powstańców Warszawy,
 • budowę zaplecza technicznego (budynek warsztatowy, myjnia dla autobusów
  i infrastruktura towarzysząca),
 • budowę zatoki autobusowej w Rzemieniu.

W efekcie inwestycja przyczyni się do rozwoju i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Miejskiej Mielec i Gminy Przecław

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 39 364 266,42 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 26 843 251,32 zł

w tym wartość zakresu realizowanego przez Gminę Miejską Mielec: 40 594 123,00 zł, Wkład Funduszy Europejskich: 27 307 538,76 zł.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31 maja 2017 r.

 

***

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu

Celem projektu jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę obecnego budynku przedszkola o pow. 443,69 m2
 • rozbudowę przedszkola o powierzchnię 292,73 m2
 • przystosowanie przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zakup niezbędnego wyposażenia

W efekcie uzyskane zostaną dwie nowe sal dla 2 grup przedszkolnych,  sala dydaktyczna, zostaną zmodernizowane i przystosowane dla większej ilości przedszkolaków pomieszczenia pomocnicze tj. kuchnia z niezbędnym zapleczem (zmywalnia, obieralnia, magazyny), łazienki oraz szatnia.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 988 819,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 752 115,67 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 kwietnia 2017 r.

***

 

Budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów w Mielcu

Celem projektu jest budowa budynku socjalnego przy ul. Inwestorów w Mielcu złożonego z 36 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 286,81 m2.

Projekt dofinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat

Wartość projektu: 4 632 098,96 zł

Dotacja ze środków Funduszu Dopłat: 1 607 457,63 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13 lutego 2017 r.

 

 

***

Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i skateparku w Mielcu

Celem projektu jest:

 • budowa mini boiska piłkarskiego o wymiarach 45×25 m, nawierzchni z naturalnej trawy wraz z piłkochwytami przy ul. Baczyńskiego;
 • budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Baczyńskiego,
 • budowa skateparku o powierzchni nowobudowanej: 1 467 m2

Cały teren jest oświetlony, objęty monitoringiem i wyposażony w stojaki na rowery.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016

Wartość projektu:1 628 861,00 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 537 500,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19 grudnia 2016 r.

 

***

Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości

Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Mielec poprzez dostarczenie mieszkańcom Gminy i podmiotom gospodarczym, otwartej i cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Nastąpi zwiększenie ilości, dostępności i poprawa jakości e-usług publicznych.

Głównym efektem realizacji projektu będzie możliwość skorzystania z nowoczesnych e-usług wytworzonych w ramach realizacji projektu.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 6 923 168,19

Wkład Funduszy Europejskich: 4 204 121,66 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15 listopada 2016 r.

 

***

Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mielcu o co najmniej 60% w stosunku do stanu pierwotnego.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • zwiększenie produkcji energii cieplnej z nowych instalacji wykorzystujących OZE;
 • spadek emisji gazów cieplarnianych;
 • znaczne oszczędności energii cieplnej;
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej;
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2 481 457,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 618 829,11 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 listopada 2016 r.

 

***

Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Budynek przy ul. Mickiewicza 13 zostanie poddany przebudowie i remontowi w celu jego adaptacji na mieszkania chronione. Budynek będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a mieszkania zostaną wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęty AGD. W efekcie powstanie 6 mieszkań przeznaczonych dla 25 osób, które dodatkowo objęte zostaną procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno –zawodowej.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • rozwój bazy lokalowej z zakresu mieszkalnictwa chronionego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie procesu ekonomicznego i społecznego usamodzielnienia się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dostępu do mieszkań chronionych,
 • zminimalizowanie izolacji społecznej osób narażonych na wykluczenie społeczne lub/i osób już wykluczonych,
 • rozwój infrastruktury społecznej w Mielcu,
 • wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2 213 668,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 945 708,56 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3 listopada 2016 r.

 

***

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Budynek przy ul. Sitki 3 zostanie poddany przebudowie i rozbudowie w celu jego adaptacji na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla 30 osób starszych oraz realizacji Warsztatów Terapii Zajęciowych dla 25 osób niepełnosprawnych terenu Gminy Miejskiej Mielec. W efekcie realizacji projektu zostaną stworzone warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych, które umożliwią podtrzymanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • rozwój infrastruktury społecznej – Dom Dziennego Pobytu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • rozszerzenie katalogu świadczonych usług dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem i wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • nawiązanie integracji międzypokoleniowej wśród uczestników niniejszych placówek oraz ich rodzin,
 • poprawa funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, ogólnousprawniające formy zajęć ruchowych oraz profilaktykę nie dopuszczającą do pogłębiania się dysfunkcji,
 • zwiększenie aktywności powodującej opóźnianie się procesu starzenia w przypadku seniorów oraz usprawnianie społecznie i zawodowo uczestników warsztatów,
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez nawiązywanie kontaktów
  ze środowiskiem lokalnym i udział we wspólnie organizowanych spotkaniach okolicznościowych,
 • zaspokojenie potrzeby nawiązywania kontaktów społecznych, przynależności, uznania oraz należytego szacunku,
 • wydłużenie okresu pozostawania ludzi starszych w swoim naturalnym środowisku.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 3 471 927,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 715 462,07 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3 listopada 2016 r.

***

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu

Celem projektu jest budowa hali sportowej o wymiarach: 22,8×36,0 m i wysokości
8,03 m z zapleczem socjalno-sanitarnym.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016

Wartość projektu: 3 629 220,87 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 1 197 571,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 października 2016 r.

 

***

Modernizacja 2 boisk do piłki nożnej i budowa siłowni plenerowej na terenie MOSiR Mielec

Celem projektu jest:

 • budowa boiska piłkarskiego z naturalnej trawy o wymiarach 68×105 m wraz z odwodnieniem, piłkochwytami oraz oświetleniem,
 • budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy o wymiarach 68×105 m wraz z odwodnieniem, piłkochwytami oraz oświetleniem,
 • budowa siłowni plenerowej,
 • zagospodarowanie i ogrodzenie terenu.

Projekt dofinansowany  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016

Wartość projektu:4 828 749,84 zł

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 2 000 000,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 5 września 2016 r.

 

***

Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu

Celem projektu jest przebudowa i remont segmentu Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu o łącznej powierzchni użytkowej 500,84 m2.

Zakres prac obejmuje:

 • prace termomodernizacyjne (m. in.: wymianę drzwi wejściowych, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę podłóg, wymianę instalacji c.o.  i  w.u., wentylację mechaniczną na sali gimnastycznej i w szatniach, wymianę okien, modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlenia),
 • prace mające na celu dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (m.in. schody zewnętrzne: nowe okładziny, nowe balustrady, montaż nowej pochylni dla niepełnosprawnych na zewnątrz i wewnątrz budynku),
 • przebudowę pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej,
 • zakup i montaż niezbędnego wyposażenia sportowego.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 658 907,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 545 966,25 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 5 września 2016 r.

***

Przebudowa ul. Jagiellończyka (1 0 3707 R) i ul. Padykuły (1 0 3708 R) w Mielcu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Celem projektu jest przebudowa ulic Jagiellończyka i Padykuły w zakresie przebudowy nawierzchni oraz budowy i przebudowy parkingów, chodników, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wartość projektu: 2 019 747,43 zł

 Dotacja z budżetu państwa: 1 022 076,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2 czerwca 2016 r.

 

 

***

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec – edycja II

Celem projektu jest zorganizowanie lekcji nauki pływania dla 25 grup dzieci z klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania “Umiem pływać”

Wartość projektu: 97 523,69 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 45 663,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 maja 2016 r.

 

 

***

Utworzenie Punktów Potwierdzających Profil Zaufany ePUAP w Gminie Miejskiej Mielec

Celem projektu jest zapewnienie jak najlepszego dostępu obywateli do szerokiego katalogu e-usług. Projekt polega na uruchomieniu dwóch punktów w Urzędzie Miejskim w Mielcu potwierdzających profil zaufany, za pomocą których można uwierzytelnić swój profil na platformie ePUAP. Czynność tę można wykonać przy okazji odbierania dowodu osobistego lub załatwiania innych spraw urzędowych.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Cyfryzacji

 

Wartość projektu: 20 387,70 zł

Dotacja z budżetu państwa: 16 310,16 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29 grudnia 2015 r.

 

 

***

Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z zapewnieniem pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych

Celem projektu jest budowa nowego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z wykorzystaniem aktualnie najnowocześniejszych standardów sieciowych, w oparciu o spełnienie wymagań WCAG 2.0 w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, maksymalnie na poziomie AA, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nowy serwis posiada responsywny układ dostosowujący rozmiar i strukturę treści do aktualnego urządzenia użytkownika w tym m.in. telefonu komórkowego, tabletu i komputera przenośnego.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji

Wartość projektu: 66 040,00 zł

Dotacja z budżetu państwa: 52 832,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 listopada 2015 r.

 

 

***

Przebudowa ulicy Wiesiołowskiego (1 0 3178 R) w Mielcu

Calem projektu jest przebudowa ul. Wiesiołowskiego w podziale na dwa odcinki: od ul. Wojsławskiej do pasa kolejowego i od pasa kolejowego do ul. Majowej. Istniejąca nawierzchnia jezdni została wzmocniona poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Wybudowano chodnik o szerokości 2 m z kostki brukowej betonowej. W ramach doświetlenia ulicy wykonano pięć słupów wraz z wysięgnikami i lampami. W ciągu przebudowywanego odcinka drogi przebudowano 4 skrzyżowania

Projekt dofinansowany  ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Wartość projektu: 3 261 286,76 zł

Dotacja z budżetu państwa: 1 630 643,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 czerwca 2015 r.

 

 

***

Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec – edycja I

Celem projektu jest zorganizowanie lekcji nauki pływania dla 14 grup dzieci z klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Projekt dofinansowany z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu powszechnej nauki pływania “Umiem pływać”

Wartość projektu: 66 959,00 zł

Dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 25 770,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31 marca 2015 r.

 

***

Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW

Celem ogólnym Projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej. Cały projekt składa się z dwóch obszarów. Pierwszy to budowa hali inkubatora dla małych firm, a drugi dotyczy budowy i rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141 R (Wojska Polskiego) w pobliżu zjazdu z obwodnicy Mielca. Inkubator dla małych firm został utworzony jako wielobranżowa hala usługowo-produkcyjna.  Z uwagi na oszczędności poprzetargowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyraziło zgodę na rozszerzenie zakresu projektu o takie zadania, jak: budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych w rejonie ul. COP-u oraz budowa kanału technologicznego.

Przystępując do realizacji projektu, Gmina Miejska Mielec przyjęła na siebie obowiązek prowadzenia działalności mającej na celu zapewnienie korzystnych warunków do funkcjonowania przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Chcąc spełnić do zobowiązanie, podjęto decyzję o wyłonieniu operatora, który jest odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie i eksploatację infrastruktury, ale również za świadczenie usług inkubacyjnych dla przedsiębiorców. Na operatora została wybrana Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Wartość projektu: 15 003 054,11 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 10 115 546,94 zł

Dotacja z budżetu państwa: 595 032,17 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 stycznia 2015 r.

 

 

***

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca

Calem projektu jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  Mielca, który stanowi swoisty „drogowskaz” przejścia miasta na niskoemisyjne i efektywne energetycznie zarządzanie.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wartość projektu: 115 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 97 750,00 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 26 czerwca 2014 r.