Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Fundusze Norweskie

Coraz bliżej do poznania wyników

Wielkimi krokami zbliża się termin rozstrzygnięcia konkursu o wielomilionowe dofinansowania w ramach Programu Rozwój lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w kwietniu zostaną ogłoszone wyniki, które z 53 miast otrzymają dofinansowanie.

 

Kompletne propozycje projektów, do których załącznikami są m.in. dwa dokumenty planistyczne: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego  Gminy Miejskiej Mielec,  są obecnie oceniane przez zespoły ekspertów powołanych przez Związek Miast Polskich. Dokumenty te są efektem wielomiesięcznej pracy zespołu powołanego przez Prezydenta Miasta Mielca przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami oraz do trzymania kciuków za to, aby nasz projekt  „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” został wybrany do dofinansowania.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec

Plan Rozwoju Instytucjonalnego  Gminy Miejskiej Mielec

Streszczenie Planu Rozwoju Instytucjonalnego

Streszczenie Planu Rozwoju Lokalnego

Kompletna_propozycja_projektu

 


Decydujący etap w rywalizacji o wielomilionowy grant z funduszy norweskich

Po wielomiesięcznej intensywnej pracy, w którą zaangażowanych było wiele osób, nadszedł czas na zwieńczenie pracochłonnego procesu opracowywania projektu, który może zapewnić naszemu miastu wielomilionowe dofinansowanie w ramach Programu Rozwój lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021.

30 października br. przedstawiciele mieleckiego magistratu złożyli ostateczną wersję projektu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu”, który jest efektem wspólnej pracy urzędników jak i mieszkańców przy wsparciu ekspertów ze Związku Miast Polskich. Wszystkie złożone projekty przechodzą teraz weryfikację. Na ostateczne wyniki trzeba poczekać do marca 2021 roku. Stawka jest naprawdę wysoka. Do zdobycia jest od 3 do nawet 10 milionów euro, a poziom dofinansowania w ramach Programu Rozwój Lokalny wynosi 100%.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku projekt mieleckiego magistratu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” zakwalifikował się do drugiego etapu rywalizacji o wielomilionowy grant. Na 213 miast, które złożyły wstępne projekty, Mielec uplasował się w pierwszej dziesiątce.

W końcowej wersji mieleckiego projektu, zaplanowanych zostało szereg działań, które będą możliwe do zrealizowania właśnie dzięki funduszom norweskim. Wśród nich znalazły się między innymi takie pomysły jak:

-powstanie nowego miejsca aktywności społecznej, którą będzie Linearny Park Mielczanina czyli całoroczna strefa aktywności dla społeczności mieleckiej składająca się m.in. z zewnętrznej strefy aktywności seniorów, siłowni zewnętrznej, placu z niewielką sceną i miejscem na plenerową widownię, placu zabaw dla dzieci, parku dla psów oraz skweru;

-zagospodarowanie terenów Stawów Cyranowskich – – etap I (wykonanie parkingu, kładki pieszej, chodników, sanitariatów, mała architektura, siłownia zewnętrzna);

-rozbudowa i remont Domu Kultury SCK w celu utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej;

-utworzenie Mieleckiego Centrum Aktywności Lokalnej, czyli siedziby pod działalność organizacji pozarządowych;

-aktywizacja sektora mieszkaniowego w Mielcu – opracowanie Programu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Mielec, opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów oraz dwóch dokumentacji technicznych publicznych dróg gminnych.

Wśród innych interesujących pomysłów zgłoszonych w projekcie „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” znalazły się m.in.: „Edukreatywność” – polegająca na opracowaniu autorskiego programu działań edukacyjnych kształtujących kreatywność uczniów mieleckich szkół, a także Szkoła Młodych Liderów – innowacyjny projekt adresowany do uczniów, którzy chcą aktywnie działać, ale brakuje im odpowiedniego wsparcia merytorycznego lub finansowego. Celem tego projektu jest zwiększenie zaangażowania uczniów szkół w wolontariat.

W realizację niektórych zadań zaangażowane będą organizacje pozarządowe, z którymi Miasto podpisze umowy o partnerstwie.

 

Łączna wartość wydatków zaplanowanych w ramach projektu wynosi

41 390 318,91 PLN (9 726 540,14 EUR).


OD POMYSŁÓW DO PROJEKTÓW – KOLEJNY ETAP PRAC NAD POZYSKANIEM KILKUDZIESIĘCIOMILIONOWEGO GRANTU !

 

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem kompletnego projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku projekt mieleckiego magistratu „Razem dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” zakwalifikował się do drugiego etapu naboru w ramach Programu Rozwój Lokalny. Na 213 miast, które złożyły wstępne projekty, Mielec uplasował się w pierwszej dziesiątce!

Jednym z elementów opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego była debata o kierunkach rozwoju naszego miasta, która odbyła się w połowie lipca br. Po wysłuchaniu głosów mieszkańców w trakcie debaty, zaproponowane zostały przez magistrat wizje i cele rozwoju Mielca na najbliższe lata.

Kolejnym niezwykle istotnym etapem realizacji projektu było zaproszenie mieszkańców do zgłaszania pomysłów, przedsięwzięć i inicjatyw odpowiadających wyznaczonym wcześniej celom rozwojowym Mielca. Okazało się, że takich przedsięwzięć, zgłoszonych w postaci Kart Pomysłu  jest 74.

Aktualnie, ze zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów tworzone są konkretne projekty przedsięwzięć wraz z oszacowaniem kosztów ich realizacji. Przedsięwzięcia niezgodne ze ścieżką rozwoju PRL, posłużą jako cenne wskazówki podczas opracowywania Strategii Miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030.

Zgłoszone przez mieszkańców pomysły zostały pogrupowane w ośmiu obszarach:

-Miejsca spotkań

-Aktywność społeczna

-Miejsca aktywności

-Edukacja

-Mieszkalnictwo

-Dostępność

-Przedsiębiorczość

-Promocja

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom Mielca za pracę nad naszym wspólnym projektem. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach działań.

 

 


Zestawienie wszystkich złożonych Kart Pomysłów

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich pomysłów/przedsięwzięć z krótką charakterystyką, które zgłoszone zostały w ramach opracowywanego Planu Rozwoju Lokalnego (PRL).

Te pomysły, które po przeanalizowaniu będą wpisywać się w ścieżkę rozwoju wyznaczoną w PRL, zostaną przekształcone w projekty, a następnie ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec.

Warto podkreślić, że przedsięwzięcia zgłoszone za pomocą Karty Pomysłu, które wpisują się w ścieżkę rozwoju, ale dotyczą działań, które nie mogą zostać zrealizowane przez gminę, mogą zostać zrealizowane przez inny podmiot.

Przedsięwzięcia niezgodne ze ścieżką rozwoju PRL, posłużą jako cenne wskazówki podczas opracowywania Strategii Miasta Mielca na lata 2021-2027.

L.p. Tytuł Pomysłu Krótka charakterystyka Zgodność z celami PRL
1 CHILL-OUT ZONE Przestrzeń wypoczynkowo-rozrywkowa w stylu „Green Eco Industrial” dla wszystkich grup społecznych w celu integracji lokalnej społeczności. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
2 BŁONIA RZOCHOWSKIE MIEJSCEM REKREACJI MIESZKAŃCÓW MIELCA Nowe tereny rekreacyjne (boisko, amfiteatr, ścieżki rekreacyjne i edukacyjne, siłownia zewnętrzna, szachy, zieleń, infrastruktura do uprawiania sportów ekstremalnych, trasa kajakowa Wisłoką, ścieżka rowerowa). Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
3 STWORZENIE PRACOWNI INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNEJ DLA UCZNIÓW Stworzenie przez miasto dla zainteresowanych uczniów pracowni informatycznej utrzymywanej przez miasto, którą prowadziliby dobrze wykształceni specjaliści informatycy. Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
4 ZORGANIZOWANIE CYKLICZNEJ (COROCZNEJ) WYSTAWY TECHNICZNEJ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH Z TERENU POWIATU MIELECKIEGO ZA POMOCĄ NGO (NP. SIMP PZL MIELEC, PROMLOT, AEROKLUB MIELECKI) Wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje dzieci i młodzieży w regionie. Uczniowie szkół podstawowych i średnich zaprezentują podczas wystawy swoje pomysły i dzieła techniczne stanowiące przegląd ich osiągnięć. Najlepsze Pomysły będą nagradzane przez Kapitułę utworzoną z ekspertów technicznych z NGO. Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan;
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
5 WOLONTARIAT W MIEŚCIE MŁODZI AKTYWNI Centrum Wolontariatu realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w trybie konkursu. Koordynowanie bazy instytucji przyjmujących wolontariuszy oraz bazy wolontariuszy. Młodzi aktywni;
Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich
6 SZKOŁA LOTNICZA Powołanie instytucji edukacyjnej kształcącej specjalistów w zawodach ściśle związanych z szeroko rozumianą branżą lotniczą. brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
7 PODKARPACKIE MUZEUM PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W MIELCU Zlokalizowane na terenie dawnego największego   przedsiębiorstwa lotniczego w Polsce WSK Mielec, czyli na obszarze SSE Mielec i miasta, na lotnisku. Prezentacja techniki lotniczej realizowanej dawniej i obecnie w zakładach Doliny Lotniczej, położonych w Mielcu, Rzeszowie, Krośnie, Świdniku i innych miejscowościach. brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
8 MOVE YOUR BODY – MIELECKIE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI Pomysł polega na dobrowolnym przyjęciu przez kilka mieleckich szkół podstawowych dodatkowej funkcji polegającej na aktywizacji mieszkańców poszczególnych osiedli miasta w celu rozwoju umiejętności i wiedzy osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób starszych. Zadaniem Mieleckich Ośrodków Wiedzy i Edukacji (MOVE) byłoby dotarcie z bezpłatną ofertą edukacyjną i rekreacyjną do osób dorosłych, zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty poszczególnych MOVE powinny opierać się na rozpoznaniu potrzeb grupy docelowej. Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
9 POPRAWA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z wymianą taboru Brak bezpośredniej zgodności z celami PRL – propozycja ze strony Zgłaszającego związana z uwzględnieniem w ścieżce rozwoju celu: Rozwój infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego
10 HALA SPORTOWA – WIDOWISKOWA W STANDARDZIE BUDYNKU PASYWNEGO Budowa hali sportowo-widowiskowej w standardzie budynku pasywnego na osiedlu Lotników przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
11 OD JUNIORA DO SENIORA – STREFA AKTYWNOŚCI I REKREACJI NA OSIEDLU LOTNIKÓW Kompleks terenów zielonych łączący w sobie możliwości aktywnego wypoczynku oraz relaksu dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców (m.in. modernizacja istniejącego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, utworzenie ogólnodostępnej strefy street workout lub parkour przy siłowni zewnętrznej, budowa wodnej strefy zabaw dla dzieci, park tematyczny prezentującego historię światowego i polskiego lotnictwa wraz z makietami statków powietrznych i figurami najsłynniejszych lotników). Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
12 BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Budowa ok. 70 lokali dla mieszkańców, którzy obecnie zamieszkują 7 baraków położonych na Miasteczku Młodego Robotnika. Wyburzenie baraków pozwoliłoby na odzyskanie atrakcyjnego terenu położonego w centrum miasta pod inne, społecznie uzasadnione cele miasta. brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
13 LOTNICZY MIELEC Promowanie i zachęcanie do lokalizowania się firm z sektora lotniczego w Mielcu (pakiet zachęt). brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
14 MIELEC NOWOCZESNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I JAKOŚCI ŻYCIA – organizacja spotkań biznesowych,
– warsztaty i praktyki konsolidacyjne środowisk biznesowych,
– tworzenie obszarów współpracy na linii mieszkańcy – przedsiębiorcy – samorząd
Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do współpracy ze społecznością w usprawnianiu funkcjonowania miasta
15 REWITALIZACJA PARKU ”SOKOŁA” – OGRODU JORDANOWSKIEGO W MIELCU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY -WŁASNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ 1893” W MIELCU – WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW Urządzenie alejek spacerowych w miejsce zdeformowanych i nieestetycznych alejek asfaltowych oraz postawienie ławeczek; wybudowanie letniej sceny z nagłośnieniem dla występów młodzieży zrzeszonej w grupach działających przy PTG oraz innych, którzy zechcą uczestniczyć w organizowaniu życia kulturalnego.
Po rewitalizacji Park “Sokoła” udostępniony zostanie dla ogółu mieszkańców Mielca.
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
16 ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ RZEKI WISŁOKA Realizacja przedłużenia ścieżki rowerowej na wale od Przecławia do kładki na Starym Mielcu i od Pałacyku Oborskich do granicy miasta Mielca. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
17 TABLICA WIZUALIZUJĄCA POSTĘPY POMYSŁÓW MIASTA NP. NARZĘDZIEM TRELLO Poprzez widok tablicy typu “kanban” każdy mieszkaniec, media i uczestnicy procesu decyzyjnego zobaczą, jak poszczególne Pomysły (plany, uchwały, budowy) postępują, na jakim są etapie (np. przygotowanie, uchwała, przetarg, realizacja), poznają ich treść i szczegóły Platforma/portal do dzielenia się pomysłami, sukcesami;
Aktywna działalność informacyjna służąca dzieleniu się sukcesami i zwiększaniu poczucia dumy z bycia mielczaninem
18 POWOŁANIE AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO Instytucja, która:
– prowadzić będzie analizy opłacalności projektów miasta (np. Parkometry, zadaszenia boisk itp.), aby nie było konieczne zamawianie ich na zewnątrz
– gromadzić będzie ekspertów i wiedzę o trendach w biznesie, aby ją upowszechniać w Mielcu,
– prowadzić będzie analizy gospodarki regionu, rynku pracy, a następnie
– wyznaczy i zaproponuje kierunków rozwojowych ekosystemu przedsiębiorczości, w tym dla osób w różnym wieku, na różnych etapach dochodzenia do pomysłu na firmę, inwestorów,
– podobnie w zakresie edukacji
– będzie instytucją non-profit – zysk przekaże na cele statutowe, wykorzysta środki w pełni bez podatków czy dofinansowywania sportu lub szpitala, będzie rozliczana ze wskaźników związanych z realizacją misji,
– będzie dysponować kompetencjami marketingowymi w celu regularnego informowania środowiska przedsiębiorczych o możliwościach rozwoju, także zewnętrznych, niepowiązanych z jej własną działalnością (j.w. wskaźniki realizacji misji), organizacji wydarzeń.
brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
19 PROGRAM WSPARCIA KOOPERATYW MIESZKANIOWYCH Pomysł może obejmować działania:
• Opracowanie i wdrożenie programu dla kooperatyw, a w nim także
• Program może obejmować także dobór innowacyjnej technologii, np. Druku 3d, prefabrykatów/modułów, konstrukcji łukowych itp.
• może obejmować sieciowanie zainteresowanych mieszkańców
• może obejmować przekazanie miejsca- działki, np. mogłaby nim się stać dla pilotażu działka przy ul. Iwaszkiewicza, gdzie inwestor po przetargu nie dopełnił warunków umowy (zapłaty i zbudowania 7 domów)
lub teren niedokończonego centrum handlowego przy ul. Wolności/Królowej Jadwigi.
Opracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
20 MOOC – MASOWA EDUKACJA MIESZKAŃCÓW ONLINE Elementy realizacji:
0. Nie wystarczy udostępnić komputerów czy poinformować mieszkańców. Jako istotna jawi się animacja procesu (opiekunowie, tutorzy, zachęty, dofinansowania, seria spotkań wspierających utrzymanie się na ścieżce kształcenia i przygotowanie do egzaminów).
Taki komponent “fizyczny” pomoże zrealizować parametr zatrzymania mieszkańców w mieście, objęcia osób tu zamieszkujących.
1. Miejscem kluczowym/operatorem może stać się nowa biblioteka przy ul. Kusocińskiego, CKPiDN lub powołanie agencji rozwoju regionalnego.
2. Sugerujemy model obwoźny-rotacyjny, tzn. zmieniający kierunki kształcenia, np. co roku, aby absolwenci nie konkurowali ze sobą obniżając stawki i by nie borykać się ze spadającym popytem.
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
21 ZAMIAST LICZYĆ, ŻE KTOŚ ZGŁOSI POMYSŁ NA “STAŁE ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKICH” PO PROSTU ZACZNIJCIE DAWAĆ NA TO PIENIĄDZE Umieszczenie w procesie włączania organizacji pozarządowych w realizację zadań miasta brakującego ogniwa, swoistego katalizatora tego procesu, dzięki któremu zachodzenie procesu z pewnością przyspieszy, zyska na sile – pieniędzy. Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich
22 PŁACENIE MIESZKAŃCOM ZA ZGŁASZANIE POMYSŁÓW I UDZIAŁ W KONSULTACJACH Pomysł pozwoli na pozyskanie pomysłów i wkładu eksperckiego bez motywacji politycznych czy innego interesu (np. przedsiębiorców, którym dany Pomysł się opłaca). Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na rozwój miasta
23 UTWORZENIE KLUBU SPORTOWEGO ODDYCHANIA I FEDERACJI TEGO SPORTU Powołanie klubu sportowego w obszarze oddychania. brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
24 UTWORZENIE MIELECKIEGO DOMU SENIORA POŁĄCZONEGO Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM Dom Seniora (dzienny dom pobytu dla seniorów) wraz z zajęciami dla młodzieży w celu integracji pokoleń. Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
25 WARSZTATY OLIMPIJSKIE Wykłady dla młodzieży (z różnych przedmiotów) w dni wolne, prowadzone przez osoby posiadające duże doświadczenie i sukcesy w przygotowywaniu uczniów do różnego rodzaju olimpiad. Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
26 MIELECKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ LUB:
IKAR – INNOWACYJNY KLUB AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Stworzenie Innowacyjnego Klubu Aktywności i Rozwoju dla mieszkańców. Działalność IKAR będzie opierała się na aktywności i kreatywności mieleckich organizacji pozarządowych, które realizują ambitne pomysły, jednak brak im wsparcia w zakresie finansowym, a, co może najważniejsze, w zakresie zaplecza lokalowego, w którym mogłyby realizować swoje pomysły, skierowane do lokalnej społeczności. IKAR może powstać w budynku dawnej siedziby filii AGH znajdującej się przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 4. W budynku można będzie również prowadzić działania ekonomii społecznej, tworząc małą kawiarnię na spotkania członków organizacji pozarządowych. W założeniu ma to być dom otwarty dla organizacji pozarządowych, korzystających dzisiaj z niewielkich zasobów lokalowych i bez możliwości rozszerzania swoich działań ze względu na te braki. Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich
27 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kompleksowy program wsparcia przedsiębiorczości uwzględniający zasoby regionu:
1. Opracowanie autorskich programów uwzględniających lokalne uwarunkowania w obszarach: przestrzeń kreatywna i sieciowanie, szkolenia warsztaty, networking, rozwój osobisty; inkubator pomysłów; Mielec Startup Akcelerator.
2. Opracowanie wdrożenie strategii komunikacyjnej.
3. Powołanie Rady Biznesu.
4. Wizyty studyjne.
5. Poligon smart city – Mielec eco-miasto.
6. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach strategii komunikacyjnej.
7. Stworzenie portalu przedsiębiorców, wirtualnego zrzeszenia (klastra) wszystkich przedsiębiorców ze wszystkich branż.
Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan;
Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do współpracy ze społecznością w usprawnianiu funkcjonowania miasta;
Promowanie lokalnego rynku pracy wśród uczniów;
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
28 EDUKREATYWNOŚĆ Opracowanie oraz wdrożenie programu zajęć z kreatywności od klasy 1 do klasy 8 w mieleckich szkołach podstawowych oraz w V LO , dla którego organem prowadzącym jest gmina. Zajęcia byłby obowiązkowe dla każdego ucznia i odbywałby się co tydzień w wymiarze 1 lub 2 godzin. Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży
29 EDUKACJA FILMOWA W NOWOCZESNEJ SALI KINOWEJ Generalny remont sali kina Galaktyka w Domu Kultury SCK. Realizacja programu edukacji filmowej Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej bezpłatnie dla mieleckich dzieci i młodzieży. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
30 PIWNICA ARTYSTYCZNA „MELODIA” Generalny remont piwnicy Domu Kultury SCK w Mielcu, a następnie stworzenie tam piwnicy artystycznej wraz z kawiarnią społeczną otwartej dla wszystkich. W przestrzeni odbywałyby się cykliczne koncerty muzyki rozrywkowej, spotkania autorskie, promocje książek i płyt, transmisje koncertów live etc. Dodatkową atrakcją byłaby pierwsza w mieście kawiarnia społeczna- miejsce spotkań, którym opiekowaliby się mieszkańcy. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
31 1. MIEJSCE (LOKAL) SPOTKAŃ NA SPOŁECZNĄ DEBATĘ, DIALOG
2. PLATFORMA/PORTAL DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ, INICJATYW MIELECKIEGO ŚRODOWISKA
Ad 1. Wybór i dogodne udostępnienie lokalu (np. w SCK) na spotkania dla przedstawicieli reprezentujących różne organizacje, instytucje, stowarzyszenia, kluby, przedsiębiorców (społeczna odpowiedzialność biznesu), środowiska np. młodzież, nauczyciele itp.   dokonuje się z udziałem uczestników zainteresowanych spotkaniami.
Ad 2. Platformę/portal do wymiany ciekawych pomysłów, inicjatyw można prowadzić z uwzględnieniem zarówno obszarów tematycznych jak i propozycji jej uczestników (tych samych co na ww. spotkaniach).
Platforma/portal do dzielenia się pomysłami, sukcesami
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
32 LEKCJE LOKALNEJ HISTORII Program edukacyjny dla uczniów mieleckich szkół podstawowych oraz średnich w celu zwiększenia poczucia przywiązania młodych mieszkańców do Mielca oraz budowania lokalnej tożsamości. Uczniowie podczas zajęć poznawaliby lokalną historię od czasów lokacji miasta po czasy współczesne. Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców
33 HOSTEL NA ŁĄCZNIKU STADIONU Budowa hostelu w celu zakwaterowania zawodników podczas przeprowadzania obozów treningowych z różnych dyscyplin. brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
34 PLAC ZABAW NA DRZEWACH Park linowy- miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
35 BOISKO SYNTETYCZNE DO KOSZYKÓWKI BŁONIA UL. SPORTOWA jak w tytule Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
36 WARSZTATY RATOWNICZE Wizualizacja umiejętności ratowników wodnych i omówienie zasad bezpieczeństwa w wodzie oraz zachowania się w przypadku sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu. brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
37 WEEK PARK STAWY CYRANOWSKIE Wyciąg orczykowy do jazdy na nartach wodnych lub desce weekbordingowej Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
38 RECEPTA NA ŻYCIE Zapobieganie samotności osób starszych i podtrzymanie ich sprawności psychofizycznej. Przekazywanie seniorom informacji o dedykowanej dla nich ofercie bezpłatnych zajęć sportowych czy kulturalnych w formie recepty we współpracy z lekarzami rodzinnymi. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
39 MIEJSKI INTERNET Sieć Miejska oferowana w przestrzeni publicznej- w miejscach związanych z życiem kulturalnym, społecznym i rekreacją oraz w miejscach charakterystycznych dla miasta.  Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
40 HULAJNOGI ELEKTRYCZNE Utworzenie w mieście punktów, w których można wypożyczyć hulajnogę elektryczną i przemieszczać się nią przez Mielec. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniającego potrzeby ludzi młodych
41 BANK CZASU System wymiany bezgotówkowej oparty na idei pomocy sąsiedzkiej. Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi;
Docenianie solidarnych postaw mieszkańców względem siebie
42 CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO Centrum Rozwoju Osobistego to miejsce, które świadczy treningi, porady bądź warsztaty m. innymi w zakresie:
– kompetencji rodzicielskich,
– prowadzenia gospodarstwa domowego,
– komunikacji – porozumiewania bez przemocy,
– możliwości wirtualnej przestrzeni,
– prozdrowotnym.
Ponadto w czasie kiedy rodzice będą brali udział w zajęciach, dzieci uczestników będą mogli skorzystać z pokoju zabaw.
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
43 WAKACYJNY FESTIWAL SPORTÓW EFEKTOWNYCH Organizowanie w czasie wakacji cyklu imprez poświęconych nowym, a jednocześnie widowiskowym dyscyplinom sportowym. Wydarzenie obejmowałoby imprezy o charakterze zarówno mistrzostw, jak i pokazów uzupełnionych o naukę technik w sportach ekstremalnych z wykorzystaniem zaplecza MOSiR. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
44 HALA TENISOWA DO TENISA ZIEMNEGO Hala do gry w tenisa ziemnego Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
45 MIELECKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY LOKALNEJ Stworzenie miejsca, w którym funkcjonowaliby przedstawiciele różnych podmiotów działających w mieście-administracji, przedsiębiorców oraz NGO. Szansa na zmianę podejścia do współpracy pomiędzy administracją a biznesem i grupami społecznymi. Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców;
Stałe zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań miejskich;
Zaproszenie mieleckich przedsiębiorców do współpracy ze społecznością w usprawnianiu funkcjonowania miasta;Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
46 BEZPIECZNIE DO CELU Ułatwienie komunikacji osób niewidzących i niedowidzących, modernizacja pojazdów MKS- sygnał dźwiękowy informujący o nazwie przystanku
47 MIELECKA MŁODZIEŻ PODEJMUJE WYZWANIA GOSPODARKI 4.0 opracowanie nowej lokalnej strategii rozwoju edukacji Opracowanie we współpracy ze Starostwem Powiatowym, przedsiębiorcami i aktywnymi środowiskami miejskimi strategii rozwoju edukacji
48 „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”, CZYLI STAWY CYRANOWSKIE W NOWEJ ODSŁONIE Wykorzystanie terenu Stawów Cyranowskich poprzez stworzenie stref o różnym przeznaczeniu i rożnym stopniu ingerencji. Adaptacja terenu zakłada udostępnienie ok. 80 ha obszaru z podziałem na 3 strefy:
• rekreacyjno- sportową;
• edukacyjno- przyrodniczą;
• komunikacyjno- parkingową.
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
49 ŁAWKA PILOTA – W HOŁDZIE BOHATEROM Zakup 10 ławek z wygrawerowanymi sylwetkami znanych pilotów i konstruktorów polskich Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców
50 „WOKÓŁ LOTNISKA”- ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWO-ROLKOWA MIEJSCEM REKREACJI MIELCZAN Budowa wokół mieleckiego lotniska EPML ścieżki dla rowerzystów, rolkarzy i spacerujących Nordic Walking. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
51 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W AEROKLUBIE MIELECKIM – AKTYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ Bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna na terenie aeroklubu dla potrzeb mieszkańców Mielca, pilotów stowarzyszenia Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich i innych ośrodków lotniczych, która pomoże otworzyć tereny lotniska na społeczeństwo Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
52 TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Udostępnienie kolejnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, uzbrojenie terenu – rejon ul. Iwaszkiewicza, Szarych Szeregów, Cyranowskiej Opracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
53 CENTRUM REKREACYJNE NA STAWACH NOWAKA Zagospodarowanie terenu oraz jego otoczenia wraz z miejscami parkingowymi, utworzenie plaży i strzeżonego kąpieliska, instalacja wakepark Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
54 MIELECKA TELEWIZJA INTERNETOWA Kanał pokazujący życie miasta i jego mieszkańców Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na rozwój miasta
Aktywna działalność informacyjna służąca dzieleniu się sukcesami i zwiększaniu poczucia dumy z bycia mielczaninem
Aktywna promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania
55 KAWIARNIE SPOŁECZNE Społeczna kawiarnia to miejsce, gdzie pod pretekstem kawy czy herbaty ludzie rozmawiają ze sobą, spotykają się i podejmują jednoczące ich inicjatywy. Kawiarnia zostanie zorganizowana przy zaangażowaniu NGO, osób indywidualnych, spółdzielni, samorządu. Będzie miejscem wystaw, koncertów, spotkań autorskich. Będzie tu można uczestniczyć w wernisażach, warsztatach, spotkaniach grup o podobnych zainteresowaniach, potańcówkach czy innych oddolnych inicjatywach. Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
56 AKTYWNE OSIEDLE SMOCZKA Zagospodarowanie terenów skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ul. Dąbrówki i Wolności na Osiedlu Smoczka (boisko wielofunkcyjne, ścianka do tenisa, plac zabaw dla dzieci, kurtyny wodne, strefa ciszy, alejki spacerowe, ławki i zieleń). Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
57 NADANIE NOWYCH FUNKCJI DOMOWI KULTURY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W MIELCU Poprawa stanu infrastruktury służącej działalności społecznej i kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
58 „REAKTYWOWANIE LICEUM MEDYCZNEGO W MIELCU” Do 1998 r. w mieście istniało Liceum Medyczne, które wykształciło ponad 2200 pielęgniarek w różnej specjalności. Obecnie zaczyna brakować pielęgniarek w szpitalach i przychodniach. brak bezpośredniej zgodności z celami PRL
59 „OSIEDLE MIESZKANIOWE DLA SENIORÓW – ENKLAWA SPOKOJU
I WYPOCZYNKU”
Stworzenie osiedla senioralnego w formie mieszkań chronionych wspólnie zamieszkiwanych przez 2-3 osoby lub samodzielnych mieszkań dla seniorów z serwisem (mieszkańcy mają dostęp do “Przycisku życia”, który umożliwia pomoc pielęgniarki lub lekarza). W pobliżu powinna znajdować się niezbędna infrastruktura (przychodnia, apteka, sklep spożywczy, miejsca wypoczynku etc.) Opracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
60 POWSTANIE „MŁODZIEŻOWO – SENIORALNEGO CENTRUM INTEGRACYJNEGO” Budowa nowego obiektu lub przebudowa/modernizacja jednego z istniejących obiektów i udostępnienie pod aktywność seniorów i młodzieży. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców
Młodzi aktywni;
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi;
Docenianie solidarnych postaw mieszkańców względem siebie
61 ZAKOŃCZENIE REMONTU ZABYTKOWEGO ZESPOŁU BUDYNKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIELCU PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 27 Remont strażnicy i otaczającego terenu, udostępnienie go mieszkańcom – lekcje historii, działalność Rady Osiedla Kilińskiego i Klubu Seniora “Osiedlowe Zacisze”. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej do potrzeb mieszkańców;
Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców;
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)
62 TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM, BO POTRAFIĘ 1. Opracowanie autorskiego programu zajęć dodatkowych kształtujących kreatywność dla uczniów mieleckich szkół – co najmniej 1 godzina tygodniowo w klasach od I – VIII.
2. Utworzenie przy mieleckich szkołach podstawowych zielonych miejsc do spotkań międzypokoleniowych.
Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan;
Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat możliwych form wpływania na rozwój miasta;
Młodzi aktywni;
Budowanie postaw tożsamości lokalnej wśród mieszkańców;
Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Kreowanie postaw sprawczych, przedsiębiorczych i kreatywnych wśród dzieci i młodzieży;
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
63 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO Kompleks obiektów dla dzieci i młodzieży przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze.
64 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO MIESZKAŃ JAKO ELEMENT HAMUJĄCY ODPŁYW MIESZKAŃCÓW Z MIELCA 1. Aktywizacja sektora prywatnego.
2. Kontynuacja działań mających na celu powiększenie zasobu lokali socjalnych.
3. Budowa przez Gminę nowych budynków mieszkalnych.
4. Sukcesywne powiększanie mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.
5. Wstrzymanie sprzedaży lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Opracowanie i wdrożenie programu mieszkaniowego
65 MINI GOLF MOSIR 7-9 greenów do mini golfa usytuowanych od ul. Kusocińskiego przy boisku nr 2 pomiędzy drzewami. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
66 COŚ DLA CIAŁA, COŚ DLA DUCHA, KAŻDY TUTAJ COŚ POSŁUCHA Utworzenie miejsca spędzania czasu wolnego przez osoby w wieku 40-60 lat w budynku Samorządowego Centrum Kultury – dawna ODYSEJA. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
67 KULTURA DLA KAŻDEGO Wzbogacenie oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych poprzez: organizowanie cyklicznych pokazów filmów, przedstawień teatralnych w SCK w Mielcu, z których mogłyby skorzystać osoby niesłyszące i niedowidzące, zorganizowanie grupy teatralnej dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie oferty kulturalnej i rozrywkowej   do potrzeb mieszkańców
68 MIELECKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY Stworzenie strefy (biur) dla branży technologicznej, w tym programistów, wraz z strefą coworkingową w celu zachęcenia programistów do zostawania w Mielcu i przyciągania ich w kierunku miasta. Mielecki Park Naukowo Technologiczny powinien dzielić się na:
1. Biura dla młodych firm technologicznych “programistów”;
2. Strefa Coworkingowa dla każdego (miejsce do pracy również dla młodych osób).
69 WPROWADZENIE NAUKI PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH Stworzenie w szkołach podstawowych i licealnych, technicznych dodatkowego przedmiotu takiego jak programowanie np. JAVA. Ze względu na wysoki koszt kursów ( 10 tys. zł) najlepszym wyborem byłoby fundowanie stypendiów najlepszym uczniom, którzy mogą otrzymać dzięki temu darmowe zajęcia z programowania. Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
70 MŁODZIEŻOWA PRZYSTAŃ Powołanie grupy młodzieżowych konsultantów reprezentujących to środowisko we współpracy z Miastem. Wspieranie aktywności, przedsiębiorczości i gotowości do działania młodych mielczan
Młodzi aktywni
71 MIELEC BEZ BARIER Rozszerzenie oferty teleporad o wideorozmowy dla osób z dysfunkcją słuchu. Docenianie solidarnych postaw mieszkańców względem siebie
72 BUDOWA HALI TENISOWEJ NA TERENIE MOSIR Hala tenisowa wraz z zapleczem socjalno-technicznym Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych
73 DOM DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW NA TERENIE DZIAŁEK OGRODOWYCH „METALOWIEC” PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W MIELCU Istniejące obecnie dwa domy dziennego pobytu nie zaspakajają potrzeb społeczności senioralnej w mieście. Adaptacja na dom dziennego pobytu budynku zlokalizowanego na ul. Przemysłowej na terenie działek ogrodowych “METALOWIEC”. Tworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań);
Promocja współpracy podejmowanej przez grupy użytkowników miasta różniące się wiekiem, zainteresowaniami, rolami społecznymi
74 PRZESTRZEŃ DLA MŁODZIEŻY – MIELECKIE YOUTH CENTER Stworzenie miejsca – przestrzeni, w której młodzież przebywa z własnego wyboru, gdzie funkcjonuje się w sposób swobodny, bez z góry narzuconej formy aktywności, realizuje potrzebę spotkań w grupie rówieśniczej, potrzebę dostępu do atrakcyjnego miejsca, gdzie można będzie zawierać znajomości, doświadczać odczucia „bycia wśród ludzi”. Mieleckie Youth Center to miejsce neutralnych, dających swobodę rozwijania pasji spotkań, ale także miejsce zaangażowania się w dyskusję i wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń na wybrany temat np. spraw związanych z funkcjonowaniem młodzieży w przestrzeni publicznej miasta Mielca. Powinno to być miejsce szczególne, takie, by sama młodzież mogła poczuć się jego współgospodarzem tego miejsca, a w miarę możliwości także jego współtwórcą. Wspieranie aktywności, kreatywności i inicjatywny młodych ludzi;
Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni do spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja), szczególnie uwzględniających potrzeby ludzi młodych;
Stworzenie miejsc umożliwiających aktywność różnych grup społecznych (strefy spotkań)

 


Podziękowanie Prezydenta Mielca za KARTY POMYSŁU

 

Drodzy Mielczanie,

pragnę złożyć podziękowania za Państwa zaangażowanie w przygotowanie i przekazanie 74. „kart pomysłu”, które zostaną wykorzystane w opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Mielec. Jestem pod wrażeniem Państwa kreatywności, innowacyjności
i pomysłowości. Jednocześnie pragnę poinformować wszystkich, że przechodzimy do kolejnego etapu, jakim będzie grupowanie projektów i tworzenie zespołów roboczych.
O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Z poważaniem

Jacek Wiśniewski

Prezydent Miasta Mielca

 


Pomóż nam zaplanować przyszłość Mielca – Karta Pomysłu

Rozpoczął się kolejny etap opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. Po wysłuchaniu Państwa głosów przedstawionych w czasie debaty, zaproponowaliśmy brzmienie wizji i celów, jakie powinny opisywać ścieżkę rozwoju dla Mielca. Warto przy okazji podkreślić, że równolegle z działaniami zmierzającymi do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego trwają prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Prowadzone od lutego b.r. działania w zakresie diagnozy deficytów, problemów i potencjałów miasta, w tym angażujące szerokie grono przedstawicieli lokalnej społeczności (badania, warsztaty, debata) pozwoliły określić najważniejsze problemy i potencjały miasta, co stanowiło podstawę do wyznaczenia wizji i celów rozwojowych Mielca. Zaplanowana ścieżka rozwoju miasta będzie realizowana zarówno w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, jak i nowej strategii rozwoju.

Teraz nadszedł czas na zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w ten proces. Jeśli chcesz mieć udział w planowaniu przyszłości naszego miasta i masz pomysł na ciekawy projekt/ inicjatywę, wypełnij KARTĘ POMYSŁU TUTAJ i pomóż nam zaplanować przyszłość naszego miasta.

Wsparcia w wypełnieniu Karty pomysłu udzielają:

pracownicy Urzędu Miejskiego – tel. 017 787 43 81

oraz Doradcy DS Consulting Sp. z o.o. – tel. 509 842 998

Wypełnione formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pomyslnamielec@miasto.mielec.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego w Mielcu (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Żeromskiego 26 w godzinach pracy Urzędu.

Na propozycje czekamy do 7 sierpnia 2020 r.

Jeśli chciałbyś zaproponować zmiany w brzmieniu wizji i celów, wyślij e-mail ze swoimi pomysłami na adres: pomyslnamielec@miasto.mielec.pl.

 

Dotychczas opracowane materiały

Diagnoza: Streszczenie-diagnozy-PRL-Mielec

Wizja i cele: Wizja i priorytety rozwojowe PRL

 


Weź udział w planowaniu rozwoju Mielca!

 

Rozpoczął się kolejny etap opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. Po wysłuchaniu Państwa głosów przedstawionych w czasie debaty, zaproponowaliśmy brzmienie wizji i celów, jakie powinny opisywać ścieżkę rozwoju dla Mielca. Warto przy okazji podkreślić, że równolegle z działaniami zmierzającymi do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego trwają prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Prowadzone od lutego b.r. działania w zakresie diagnozy deficytów, problemów i potencjałów miasta, w tym angażujące szerokie grono przedstawicieli lokalnej społeczności (badania, warsztaty, debata) pozwoliły określić najważniejsze problemy i potencjały miasta, co stanowiło podstawę do wyznaczenia wizji i celów rozwojowych Mielca. Zaplanowana ścieżka rozwoju miasta będzie realizowana zarówno w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, jak i nowej strategii rozwoju.

Teraz nadszedł czas na zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w ten proces. Jeśli chcesz mieć udział w planowaniu przyszłości naszego miasta i masz pomysł na ciekawy projekt/ inicjatywę, wypełnij KARTĘ POMYSŁU TUTAJ i pomóż nam zaplanować przyszłość naszego miasta.

Wsparcia w wypełnieniu Karty pomysłu udzielają:

pracownicy Urzędu Miejskiego – tel. 017 787 43 81

oraz Doradcy DS Consulting Sp. z o.o. – tel. 509 842 998

Wypełnione formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pomyslnamielec@miasto.mielec.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego w Mielcu (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Żeromskiego 26 w godzinach pracy Urzędu.

Na propozycje czekamy do 7 sierpnia 2020 r.

 

Dotychczas opracowane materiały

Diagnoza: Streszczenie-diagnozy-PRL-Mielec

Wizja i cele: Wizja i priorytety rozwojowe PRL

 


Debata o przyszłości Mielca już za nami

Tematy edukacja oraz przedsiębiorczość zdominowały wczorajszą debatę poświęconą kierunkom rozwoju Mielca. Debata, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Promocyjnym SCK miała charakter otwarty, transmitowana była także na żywo w mediach społecznościowych Miasta Mielca.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku projekt mieleckiego magistratu „Razem dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” zakwalifikował się do drugiego etapu naboru w ramach programu Rozwój Lokalny. Program ten jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich. Do zdobycia są wielomilionowe granty. Debata to jeden z elementów potrzebnych do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, co w efekcie może przybliżyć nasze miasto do zwycięstwa i zdobycia dofinansowania.

Panelistami podczas wczorajszej debaty byli Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek, Radny Miejski Zdzisław Nowakowski, Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Łukasz Gajdowski, Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury Joanna Kruszyńska, Wicedyrektor Agencji Rozwoju Przemysły Krzysztof Ślęzak oraz przedstawiciel młodzieży Jan Wanatowicz.

W debacie aktywny udział wzięli mieszkańcy Mielca, którzy mieli możliwość do wyrażenia swojej opinii na temat obecnej sytuacji naszego miasta oraz przedstawienia autorskich wizji jego rozwoju. Wśród najczęściej podejmowanych kwestii były te związane z próbą zachęcenia młodzieży do pozostania w Mielcu lub powrotu do rodzinnego miasta po zakończeniu studiów. Istotnym głosem był także ten dotyczący mieszkańców napływowych, czyli takich którzy najczęściej z pobudek zawodowych przyjeżdżają do naszego miasta i w nim zostają.

Z opinii mieszkańców, ale i w wyniku przeprowadzonych wcześniej badań wynika, że w Mielcu żyje się komfortowo, jest to miejsce bezpieczne głównie dla rodzin z dziećmi, brakuje natomiast miejsc do integracji oraz spędzania wolnego czasu. Prezydent Miasta Mielca podczas podsumowania podkreślił, że opracowane dane będą przydatne podczas planowania kierunków rozwoju miasta.

– Bardzo dziękuję wszystkim za aktywny udział w debacie. Każda z opinii jest bezcenna i pomoże nam w optymalny sposób przygotować program rozwoju naszego miasta. To ma być nasz wspólny projekt – mówi Prezydent Miasta Mielca. – Te dodatkowe środki, o które toczy się rywalizacja pomogłyby nam w realizacji tych wszystkich pomysłów, które tu dzisiaj się pojawiły – dodaje na zakończenie prezydent.

 


 

POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁOŚCI MIELCA

Zapraszamy mieszkańców miasta Mielca do wzięcia udziału w debacie na temat kierunków rozwoju naszego miasta, która odbędzie się we wtorek 14 lipca  o godzinie 17.00 w auli budynku AGH przy ulicy Skłodowskiej.  ( Aktualizacja! – Z przyczyn technicznych debata z auli budynku AGH przy ulicy Skłodowskiej została przeniesiona do obiektu Centrum Wystawienniczo-Promocyjnego w Domu Kultury SCK przy al. Niepodległości 7 w Mielcu).

Debata będzie dotyczyć raportu z badań społecznych zrealizowanych dla Gminy Miejskiej Mielec na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku projekt mieleckiego magistratu „Razem dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” zakwalifikował się do drugiego etapu naboru w ramach programu Rozwój Lokalny. Program ten jest finansowany ze środków Funduszy Norweskich. Do zdobycia są wielomilionowe granty.

W ramach starań o uzyskanie takiego dofinansowania, przy kompleksowym wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich oraz firmy doradczej DS CONSULTING Sp. z o.o. przygotowany został raport z badań społecznych, na podstawie którego opracowany będzie Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego dla miasta Mielca.

Przyszłotygodniowa debata w auli AGH służyć ma wyciągnięciu kluczowych wniosków z diagnozy sytuacji Mielca na potrzeby opracowania wspomnianego planu. Składać się będzie z czterech części. Po wprowadzeniu i krótkim przedstawieniu wniosków z diagnozy aktualnej sytuacji naszego miasta, dyskusja toczyć się będzie m.in. na temat najbardziej palących problemów Mielca, które wymagają rozwiązania oraz przyszłościowych wizji miasta.

Debata z udziałem Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego będzie miała charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy zainteresowany tym tematem mieszkaniec Mielca.

Dodatkowo debatę będzie można śledzić online, z możliwością zadawania pytań na profilu facebookowym Urzędu Miejskiego w Mielcu. Bardzo serdecznie zapraszamy do dyskusji o przyszłości naszego miasta.

Raport z badań społecznych – Mielec lipiec 2020

Streszczenie diagnozy PRL Mielec

 


Decydujący etap rywalizacji o wielomilionowe dofinansowanie

 

Wyścig o wielomilionowe dofinansowanie z Funduszy norweskich w ramach „Programu Rozwój Lokalny” nabiera tempa. Jest o co walczyć. Jeśli projekt mieleckiego magistratu utrzyma wysoką lokatę, budżet miasta może zasilić nawet 10 mln euro.

Projekt magistratu „RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” po pierwszym etapie zajmuje 10. miejsce. Swoje propozycje projektów złożyło aż 213 miast z całego kraju (spośród 255 uprawnionych wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju), 54 z nich przeszło do drugiego etapu, ale tylko ok. 15 może liczyć na nagrodę finansową.

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz z Zastępcą Pawłem Pazdanem i Kierownikiem Biura Pozyskiwania Funduszy Agnieszką Koperą uczestniczyli w Konferencji dla miast wybranych do drugiego etapu programu “Rozwój Lokalny”, która odbyła się 13 stycznia w Warszawie. Przed Prezydentem oraz pracownikami mieleckiego magistratu intensywne miesiące prac nad opracowaniem nowych ścieżek rozwoju dla Mielca oraz przygotowaniem kompletnej propozycji projektu, która będzie przedmiotem oceny w II etapie naboru.

– Każdemu z miast, które przeszło do kolejnego etapu przydzielono trzyosobowy zespół, który będzie wspierać miasta w kolejnych etapach projektu. Osoby koordynujące nasz projekt odwiedziły Mielec w środę 15 stycznia. Przedstawiły plan działania na najbliższe tygodnie. Harmonogram jest bardzo napięty. Przed nami wyzwanie, któremu musimy sprostać – mówi Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

Fundusze norweskie to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Głównym celem Funduszy norweskich jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.


Projekt mieleckiego magistratu z szansą na ogromne dofinansowanie

 

Projekt mieleckiego magistratu „Razem dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu” zajął wysokie 10. miejsce i zakwalifikował się do drugiego etapu naboru w ramach Programu Rozwój Lokalny. Stawka jest bardzo wysoka, bo do zdobycia jest od 3 do nawet 10 mln euro.

Program Rozwój Lokalny finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich. Nabór skierowany był do 255 miast, natomiast do udziału w programie zgłosiło się 213 miejscowości. Nasze miasto zajęło 10. miejsce, co plasuje nas na drugim miejscu spośród miast Podkarpacia.

Do drugiego etapu przeszło 54 aplikacji i to między nimi toczyć się będzie rywalizacja o wygraną. Szansę na wielomilionowy grant ma jedynie 15 z nich.

– Zajęcie 10. miejsca na tym etapie to spore wyróżnienie i mobilizacja do dalszej pracy. Naszym celem jest utrzymanie wysokiego miejsca, co finalnie przełożyłoby się na uzyskanie dofinansowania, które będzie można wykorzystać na poprawę życia mielczan – mówi Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski. – Przed nami okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego, przy kompleksowym wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – dodaje.

Drugi etap potrwa minimum 6 miesięcy. Co ważne, jeśli projekt mieleckiego magistratu nie znajdzie się wśród nagrodzonej „15-stki”, zostanie jeszcze szansa na otrzymanie grantu w wysokości 100 tys. zł na realizację działań z zakresu dostępności.