Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Fundusze w latach 2004-2006

1) Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego

Tytuł projektu: Utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 28 870 000,00 zł
 • Kwota dotacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: 17 747 950,82 zł
 • Kwota dotacji w ramach Budżetu Państwa: 2 957 991,80 zł
 • Okres realizacji projektu: I kwartał 2006 – II kwartał 2008

Zakres inwestycji:

I etap inwestycji realizowany był do końca 2006 roku i obejmował:

 1. budowę sieci wodociągowej,
 2. budowę sieci CO,
 3. budowę kanalizacji deszczowej otwartej,
 4. budowę zbiornika retencyjnego,
 5. wykonanie prac związanych z regulacją rowów,
 6. budowa sieci drogowej,
 7. modernizację hali przemysłowej H-24,
 8. przygotowanie dokumentacji technicznej,
 9. prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje (rozbiórka hali).

II etap inwestycyjny realizowany był do końca 2007 roku i obejmował:

 1. prace związane z modernizacją rowu odpływowego,
 2. budowę kanalizacji deszczowej otwartej,
 3. budowę sieci wodociągowej,
 4. budowę kanalizacji deszczowej zamkniętej,
 5. budowę kanalizacji sanitarnej,
 6. budowę linii kablowej i st. energetycznej,
 7. budowę sieci drogowej.

III etap inwestycyjny realizowany był do końca pierwszego półrocza 2008 roku i obejmował:

 1. budowę kanalizacji sanitarnej,
 2. budowę hali produkcyjnej o pow. 1 200 m2,
 3. budowę linii kablowej i stacji energetycznej,
 4. budowę sieci gazowej,
 5. budowę hali produkcyjnej o pow. 2 000 m2,
 6. budowę parkingu,
 7. prace związane z przygotowaniem terenu (usunięcie kolizji budowlanych).

Zarządzanie MPP zostało powierzone Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu.

2) Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego

Tytuł projektu: Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 3 831 340,50 zł
 • Kwota dotacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 999 973,00 zł
 • Kwota dotacji z Budżetu Państwa: 199 995,00 zł
 • Okres realizacji projektu: II kwartał 2005 – II kwartał 2008

Zakres inwestycji:

Projekt obejmował adaptację bazy edukacyjno-sportowej do kształcenia integracyjnego dwóch szkół w Mielcu: Szkoły Podstawowej Nr 6 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Żwirki i Wigury przy ul. Solskiego 8:

 • Modernizacja segmentu sportowego wraz z wentylacją grawitacyjną segmentu szkolnego,
 • Wykonanie na terenie wokół szkoły boiska wielofunkcyjnego (sztuczna trawa),
 • Powiększenie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego na terenie przedszkola o część integracyjną wyposażoną w sprzęt sportowo-rekreacyjny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego przy ul. Tańskiego 3:

 • Przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych (montaż windy obsługującej kondygnacje piwnic, parteru oraz I i II piętra; wykonanie łączników/przewiązek pomiędzy segmentami dydaktycznymi na poziomie II pietra)
 • Kompleksowa modernizacja segmentu sportowego
 • Zagospodarowanie terenu wokół szkoły poprzez wykonanie:
 • boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy
 • boiska do koszykówki/siatkówki
 • skoczni do skoków w dal
 • modernizacji i przebudowy istniejących boisk
 • małej architektury (górka saneczkowa, alejki, ławeczki, zieleń, urządzenia sportowe i rekreacyjne)

3) Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych

Tytuł projektu: Tworzenie sieci współpracy pomiędzy sektorem nauki, samorządami i przedsiębiorcami w celu wytworzenia systemu wspomagania przedsiębiorstw innowacyjnych.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 244 493,94 zł
 • Kwota dotacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 237 173,94 zł
 • Okres realizacji projektu: IV kwartał 2006 – I kwartał 2008

Zakres inwestycji:

Partnerzy:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. oraz
 • Gmina Miejska w Mielcu

zrealizowali pilotażowy w naszym regionie projekt, który miał na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządami a sektorem nauki celem wykorzystania potencjału infrastruktury lotnisk w regionie.

Instytucje współpracujące:

 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego “DOLINA LOTNICZA”
 • “PZL-Mielec” Cargo Spółka z o.o.

Rozwój gospodarczy naszego regionu oparty na wiedzy został zainicjowany przez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego i wymaga dobrego wykorzystania wszystkich zasobów mogących tworzyć jej innowacyjność i konkurencyjność a w szczególności zwrócenia uwagi na już posiadaną, a nie wykorzystaną infrastrukturę, zwłaszcza na terenach restrukturyzowanych.

W ramach projektu przeprowadzono 5 seminariów z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy UE na rozwój innowacji w Województwie Podkarpackim (terminy: 11.2006, 02.2007, 04.2007, 06.2007, 10.2007).

Szczegóły projektu dostępne są na stronach: http://www.marr.com.pl.

4) Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu

Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności gospodarczej regionu poprzez modernizację infrastruktury kulturalnej w Mielcu.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 4 971 391,34 zł
 • Kwota dotacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 2 777 317,91 zł
 • Okres realizacji projektu: IV kwartał 2004 – IV kwartał 2006

Zakres inwestycji:

Inwestycja polegała na modernizacji i wyposażeniu w niezbędny do funkcjonowania sprzęt, dwóch podległych SCK budynków:

 • Domu Kultury przy Al. Niepodległości 7
 • Filii Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu (dział fotografii) przy ul. Jadernych 19-zw. “Jadernówką”.

Z powodu braku wystarczających środków własnych, Beneficjent zdecydował się na zrealizowanie inwestycji w okrojonym zakresie. W ramach realizacji ograniczonego zakresu zmodernizowano 1 229 m2 powierzchni obiektów infrastruktury kulturalnej. Wykonano:

 • kompleksową modernizację Sali widowiskowej Domu Kultury wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych, p.poż. wraz z monitoringiem, klimatyzacji, wentylacji, elektryki, wymianą foteli wraz z nową ich aranżacją oraz zakupem ekranu do projekcji kinowej
 • przebudowę wejścia do Domu Kultury, schodów, pochylni, ciągu pieszo-jezdnego od strony Al. Niepodległości.

Projekt po ograniczeniu zakresu rzeczowego w stosunku do wniosku pierwotnego stanowi zamkniętą i funkcjonalną całość.

5) Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem

Tytuł projektu: Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 11 698 514,79 zł
 • Kwota dotacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 8 631 011,09 zł
 • Okres realizacji projektu: II kwartał 2004 – IV kwartał 2006

Zakres inwestycji:

Przedmiotem Projektu było sześć inwestycji związanych z rozbudową sieci drogowej o znaczeniu regionalnym w rejonie Mielca, połączonych w jedno przedsięwzięcie:

  1. Przedłużenie ul. Szafera od ul. Raciborskiego do al. Kwiatkowskiego
  2. Przedłużenie ul. Powstańców Warszawy do ul. Witosa wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego
  3. Remont odcinka ul. Szafera od ul. Wolności do ul. Raciborskiego wraz z budową ścieżki rowerowej
  4. Budowa ul. Św. Kingi, łączącej ul. Wolności (DW Nr 875) z ul. Powstańców Warszawy
  5. Budowa ul. Nowo projektowanej, oznaczonej symbolem KD1, łączącej ul. Św. Kingi z ul. Wyszyńskiego
  6. Budowa dwóch dróg dojazdowych – łączników do ul. Powstańców Warszawy, ul. Witosa oraz planowanej ul. Korczaka wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Wymienione zadania są pierwszym etapem budowy połączenia pomiędzy istniejącą północną dzielnicą przemysłową a tworzonym Mieleckim Parkiem Przemysłowym – położonym w południowej części miasta.

Inwestycja miała na celu zwiększenie atrakcyjności regionu mieleckiego jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku. Wzmocnieniu uległo powiązanie regionalnego ośrodka przemysłowego z obszarami biedniejszymi. Rozbudowa układu drogowego przyczyniła się do wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki, a tym samym zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców regionu.

W wyniku realizacji inwestycji powstało:

 • 4,67 km wybudowanej/zmodernizowanej drogi
 • 800 m ciągów pieszo-rowerowych
 • 28 wybudowanych/zmodernizowanych skrzyżowań
 • 34 wybudowane miejsca postojowe
 • 6 zatok autobusowych
 • 5,85 km chodników
 • 1,28 km ścieżek rowerowych
 • 173 punkty oświetleniowe
 • 3,52 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej