Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

logo Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Karta Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. w aplikacji mObywatel). Wszystkie aktywne Karty posiadają z automatu formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  

Pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny  

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wypełniony wniosek, w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E w godzinach pracy urzędu, lub drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioski na portalu Emp@tia. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki 

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej 

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej 

Opłaty:

Wnioskowanie o duplikat Karty Dużej Rodziny wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 13,00 zł za pojedynczą kartę.

Wnioskowanie o formę tradycyjną Karty Dużej Rodziny gdy posiada się KDR tylko w formie elektronicznej wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 10,00 zł za pojedyncza kartę.

Do wniosków o duplikat KDR/tradycyjną formę KDR dołączyć należy dowód dokonania opłaty.

Dane do dokonywania opłat:

 1. Gmina Miejska Mielec
  ul. Żeromskiego 26
  39-300  Mielec
  woj. podkarpackie
 2. Numer rachunku bankowego  właściwego do wpłaty:

62 1020 4391 0000 6402 0183 8440

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za duplikat KDR/tradycyjną formę KDR – imię i nazwisko wnioskodawcy.