Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

19.12.2016 ZMIANA UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017”.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 19 grudnia 2016 r. została uchwalona zmiana „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. W związku z propozycją zwiększenia kwoty na realizację Programu wynikającej z poprawki do budżetu na 2017 rok w rozdziale 9 pn. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zwiększyła się kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych z 2 195 224 zł  na 2 232 224 zł.

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

 

 

28.11.2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI UCHWALONY

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu 28 listopada 2016 r. przyjęty został „Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

 

 

WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA ROK 2017

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017.

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Uwagi w formie pisemnej prosimy kierować na adres mpekalska@um.mielec.pl bądź do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 1. Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 29 sierpnia do 19 września br.

Zapraszamy również zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym ws. programu współpracy, które jest zaplanowane na 5 września 2016 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej mieleckiego magistratu.  

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Mielca, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Zarządzenie Nr 606/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23.08.2016 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Mielec z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Wyniki konsultacji społecznych  dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

W dniach od 19 do 23 października 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia„Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

  1. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 19.10.2015, o godz.16.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, w którym wzięło udział 19 osób, reprezentujących 16 podmiotów.
  2. Możliwości złożenia uwag i opinii w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mpekalska@um.mielec.pl, z której skorzystało 11 podmiotów.

Informacje dotyczące zarządzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zostały w dniu 12 października br. zamieszczone na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. Ponadto projekt Programu wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne został wysłany na adresy e-mailowe organizacji pozarządowych będące w rejestrze tutejszego Urzędu.

W okresie trwania konsultacji do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęło łącznie 58 uwag od 15 podmiotów. Spośród zgłoszonych propozycji zmian do Programu uwzględnionych zostało 10 uwag, częściowo uwzględnionych – 14, nieuwzględnionych – 34.

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w konsultacjach za przesłane uwagi i sugestie do „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. Programu Współpracy Gminy Miejskiej Mielec z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016