Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Targowiska Miejskie w Mielcu

Targowiska miejskie w Mielcu zlokalizowane  są:

  • przy ul. Wolności, czynne od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.
  • przy ul. Sandomierskiej, czynne od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.
  • przy ul. Sportowej, czynne w każdy czwartek i sobotę, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 6:00 do 15:00.

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI PLACÓW TARGOWYCH

  • Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich.
  • Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
  • Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
  • Uchwała Nr XVI/151/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za rezerwację stoiska handlowego na miejskich placach targowych oraz ustalenia jej wysokości.
  • Zarządzenie Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. Wolności, ul. Sandomierskiej i ul. Sportowej w Mielcu

ZASADY REZERWACJI STANOWISK HANDLOWYCH NA TARGOWISKACH

ORAZ OPŁATA REZERWACYJNA

Poniższe zasady dotyczą wyłącznie opłaty rezerwacyjnej i nie obejmują opłaty targowej.

Inkasent opłaty targowej jest uprawnionym do dokonywania czynności związanych z rezerwacją stanowisk handlowych oraz poborem opłaty rezerwacyjnej.

Zgłoszenia rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się ustnie inkasentowi w terminie do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ma obowiązywać rezerwacja.

Rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku udziela się na okres 1 miesiąca.

Wysokość opłaty rezerwacyjnej za jedno stanowisko handlowe  wynosi 25 zł miesięcznie.

Rezerwacja stanowiska handlowego obowiązuje w dniach wyznaczonych jako dni targowe na danym targowisku.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. Wolności, ul. Sandomierskiej i ul. Sportowej w Mielcu

Uchwała Nr XVI/151/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za rezerwację stoiska handlowego na miejskich placach targowych oraz ustalenia jej wysokości

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich. 

Mapa sytuacyjna – wykaz zajętych i wolnych stanowisk handlowych na poszczególnych targowiskach w Mielcu

Umowa rezerwacji stanowiska handlowego

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu

OPŁATA TARGOWA

Wysokość opłat targowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec ustala w formie uchwały Rada Miejska w Mielcu.

Rodzaj i sposób sprzedaży Jednostka miary Kwota

(zł)

  WOLNOŚCI
a sprzedaż z ręki, kosza, wytwory własnej produkcji od sprzedającego 1,00
b sprzedaż z pojazdu za jeden pojazd 25,00
c sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za 1 m2 powierzchni sprzedaży 3,00
d sprzedaż z ław handlowych za 1 m.b. 6,00
  SANDOMIERSKA
a sprzedaż z ręki, kosza, wytwory własnej produkcji od sprzedającego 1,00
b sprzedaż z pojazdu za jeden pojazd 25,00
c sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za 1 m2 powierzchni sprzedaży 2,00
d sprzedaż z ław handlowych za 1 m.b. 2,00
  SPORTOWA
a sprzedaż z ręki, kosza, wytwory własnej produkcji od sprzedającego 1,00
b sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za 1 m2 powierzchni sprzedaży 3,00
c sprzedaż ze stanowiska handlowego 3×6 stała stawka kwotowa 36,00
d sprzedaż ze stanowiska handlowego 6×6 stała stawka kwotowa 72,00
  POZOSTAŁE
a sprzedaż z ręki, kosza, wytwory własnej produkcji od sprzedającego 4,00
b sprzedaż z pojazdu za jeden pojazd 50,00
c sprzedaż  ze straganu, namiotu, stołu za 1 m2 powierzchni sprzedaży 6,00

Załączniki:

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej. 

Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.