Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza do udziału w otwartym szkoleniu skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta Mielca, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 18.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Temat szkolenia obejmuje zasady przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na spotkaniu omówione zostaną także najważniejsze zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach i w ustawie o rachunkowości. Wykład poprowadzi wykładowca akademicki i doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi Artur Gluziński.

.Jest on autorem książki “Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Był powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Program szkolenia:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:
 • wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,
 • nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,
 • wymogi dotyczące załączników.
 1. Umowa realizacji zadania publicznego:
 • umowa stosowana w procedurze konkursowej,
 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,
 • przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • procedura zwrotu dotacji,
 • załączniki do umowy.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • Elementy sprawozdania,
 • Rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • Złączniki do sprawozdania,
 • Omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 • Konieczne zmiany w statutach i funkcjonowaniu stowarzyszeń w związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 • Zmiany w księgowości ngo.

Edward Tabor
Data publikacji: