Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

PRACA – INKASENT OPŁATY TARGOWEJ

Urząd Miejski w Mielcu poszukuje inkasenta opłaty targowej (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej), który zajmie się poborem opłaty targowej na targowisku miejskim przy ul. Wolności i Sandomierskiej w dni targowe tj. od poniedziałku do soboty oraz na terenie Gminy Miejskiej Mielec (ogłoszenie nie dotyczy bazaru przy ul.Sportowej) niezależnie od faktycznego czasu trwania czynności i niezwłocznie po jej rozpoczęciu.

Kandydat na inkasenta winien mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat powinien się cechować:

  1. nieposzlakowaną opinią
  2. wysoką kulturą osobistą,
  3. odpowiedzialnością, dużym zaangażowaniem i poczuciem obowiązku,
  4. dyspozycyjnością.

Wynagrodzenie za pobór tej opłaty jest ustalone w wysokości 11% od osobiście pobranej opłaty targowej.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert w terminie do 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec parter pok. 9, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na Inkasenta opłaty targowej”.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mosior tel. 17 787 42 60.

Edward Tabor
Data publikacji: