Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec.

Gmina Miasto Mielec przystąpiła do przygotowania Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec.

Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Mielec ma na celu utworzyć kompletną oraz spójną formułę, oraz spełnić cel, którym jest zmierzanie do adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielec, poprzez analizę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, aż do zaplanowanego wieloletniego Planu działań adaptacyjnych, w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Dokument zostanie opracowany dla horyzontu czasowego obejmującego  lata 2018 – 2030.

Opracowanie Planu ma na celu „Zapewnienie poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wraz z zachowaniem walorów środowiskowych oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta w warunkach zmian klimatu”.

 

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Mielec (instytucje, przedsiębiorcy, NGO) o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na adoptowanie się Miasta do zmian meteorologicznych (upały, nagłe ulewne opady, silne wiatry). W przypadku wątpliwości, czy planowane przedsięwzięcie może wpisywać się w ramy Planu prosimy o kontakt z wykonawcą opracowania (dane kontaktowe podano w końcowej części tekstu).

Podmioty zgłaszające wpisanie przedsięwzięcia do Planu prosimy o wypełnienie karty zadania/inwestycji i wysłanie do Koordynatora Projektu na adres e-mail: Jan.Bundyra@um.mielec.pl, do dnia 16.01.2019 roku.

Przygotowany Plan umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów w nim ujętych, zarówno Gminie Miasto Mielec, jak i innym potencjalnym beneficjentom np.: organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie. Niezwykle ważny jest udział wszystkich interesariuszy.

 

Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu z:

 

  • Gmina Miasto Mielec

Jan Bundyra

e-mail: Jan.Bundyra@um.mielec.pl

kom. 17 788 85 53

 

  • Przedstawicielem firmy Atmoterm SA:

Janusz Pietrusiak, tel.: 606 845 256, e-mail: pietrusiak@atmoterm.pl

Grzegorz Markowski, tel.:  606 845 265, e-mail: markowski@atmoterm.pl

 

Załącznik nr 1 – Karta zadania, inwestycji zgłoszonej do Planu

1 Wstępny tytuł zadania
2 Miejsce realizacji/lokalizacji inwestycji  
3 Okres realizacji/ horyzont czasowy Od  
4 Do  
5 Szacunkowy koszt realizacji projektu (brutto) [zł]  
6 Planowane źródła finansowania (w tym możliwe dofinansowanie zewnętrzne) 1.
2.
7 Podmiot(y) odpowiedzialne za realizację/ partnerzy projektu 1.
2.
3.
(np. inwentaryzacja obiektów, studium wykonalności, koncepcja funkcjonalna/ architektoniczna, program funkcjonalno-użytkowy, projekt techniczny/ wykonawczy; zezwolenia: zakończona procedura oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenie na budowę itp.)
8 Typ działania a) edukacyjno-informacyjne

b) organizacyjne

c) techniczne

d) inne

9 Krótki opis projektu  
(zakres i charakterystyka zadania wraz ze wstępnymi danymi jakościowymi i ilościowymi)
10 Cel realizacji projektu i planowane oddziaływanie  
(krótkie wskazanie jaki jest cel wdrożenia przedsięwzięcia i jaki będzie efekt jego realizacji związany np. ograniczeniem wpływu na wysokie temperatury, silne wiatry)
11 Uwzględnienie projektu w innych dokumentach TAK / NIE
(np.: Strategia Rozwoju Gminy, Program ochrony powietrza, Program rewitalizacji, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) (jeśli TAK prosimy wskazać nazwę dokumentu i nazwę zadania)
  Nazwa dokumentu:  
  Nazwa zadania:  
12 Czy planowana inwestycja jest wpisana do WPF dla gminy?* TAK / NIE
*wypełnić jeżeli dotyczy

 

 

Edward Tabor
Data publikacji: