Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Wybory do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

WYNIKI GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

W dniach 4-12 kwietnia 2016 r. zostały przeprowadzone wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyniku głosowania wybrano 6 członków MRDPP, którzy uzyskali największą liczbę głosów w 6 kategoriach:

1) Weronika Czerwińska – kategoria: sport, rekreacja, turystyka;

2) Joanna Boryczka-Szęszoł – kategoria: pomoc społeczna;

3) Janusz Chojecki – kategoria: edukacja i kultura;

4) Łucja Bielec – kategoria: zdrowie i profilaktyka;

5) Anna Marek – kategoria: działalność na rzecz wspólnot lokalnych;

6) Mikołaj Skrzypiec – kategoria: pozostałe.

Prace nad powołaniem pierwszej Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dobiegają końca. Wszystkim wybranym osobom gratuluję i życzę owocnej pracy w nowo wybranej Radzie Pożytku –  przekazała Pani Agata Ćwięka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – komórki Urzędu Miejskiego, zajmującej  się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Poza wybranymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego będzie tworzyć 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta – łącznie 12 członków. Na marcowej sesji Rady Miejskiej zostali wyznaczeni uchwałą przedstawiciele organu stanowiącego do pracy w MRDD, są to radni: Mieczysław Wdowiarz, Marek Zalotyński i Andrzej Zemmel.

Prezydent Miasta Mielca wyznaczy w najbliższym czasie swoich przedstawicieli do pracy w MRDPP oraz powoła wszystkich członków Rady Pożytku na pierwszą, trwającą trzy lata, kadencję.

Podstawą prawną przeprowadzenia wyborów do MRDPP jest Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Podk. poz. 4631). Ustaleniem wyników głosowania zajmowała się Komisja Wyborcza, składająca się z 2 przedstawicieli Prezydenta oraz 2 przedstawicieli mieleckich organizacji pozarządowych. Protokół Komisji Wyborczej dostępny jest do wglądu w dokumentach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Mielcu.

 

Do pobrania:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Prezentacja z Forum Organizacji Pozarządowych. Wybory Przedstawicieli Organizacji do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Lista kandydatów do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

WYBORY DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PIERWSZEJ KADENCJI

Prezydent Miasta Mielca zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Mielca do zgłaszania kandydatów na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 14 marca 2016 r.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO MRDPP

 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) należy dokonywać od 22 lutego do 14 marca 2016 r.
 2. Zgłoszenie kandydata w wyborach do MRDPP dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Mielca.
 3. Każda Organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka MRDPP.
 4. Podstawą kandydowania jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik do zarządzenia Prezydenta. Formularz – do pobrania.
 5. Formularz zgłoszeniowy winny być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.
 6. W formularzu proszę zaznaczyć jedną kategorię działalności, zgodą ze statutem i celami działań Organizacji, spośród 6 wymienionych w formularzu, tj.:

1) sport, rekreacja i turystyka,

2) pomoc społeczna,

3) edukacja i kultura,

4) zdrowie i profilaktyka,

5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych,

6) pozostałe.

 1. Wraz z formularzem zgłoszeniowym Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata dołącza aktualny wypis z KRS lub pobraną z Internetu informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub innych rejestrów, w których zarejestrowana jest Organizacja zgłaszająca kandydata.
 2. Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia oraz odpis z KRS należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – NIE OTWIERAĆ”. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego pocztą, decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Mielcu.

PUBLIKACJA LISTY KANDYDATÓW

 1. Publikacja listy kandydatów do MRDPP nastąpi dnia 21 marca 2016 r.
 2. Po upływie terminu zgłoszeń i ich weryfikacji, Komisja ustalona przez Prezydenta sporządza imienną listę osób, których kandydatury do MRDPP zostały prawidłowo zgłoszone, wraz z nazwą Organizacji zgłaszającej i profilem każdego kandydata na członka Rady Pożytku, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do czasu powołania MRDPP.

PROCEDURA GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie na zgłoszonych przez Organizacje kandydatów odbywa się w terminie od 4 do 12 kwietnia 2016 r.
 2. Pierwszego dnia głosowania, tj. dnia 4 kwietnia 2016 r., o godz. 16.00 zorganizowane zostanie Forum wszystkich Organizacji uprawnionych do głosowania. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, w sali nr 11.
 3. Karta do głosowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu wraz z listą kandydatów do MRDPP. Kartę do głosowania podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.
 4. Zgodnie z Uchwałą, Organizacja może oddać głos maksymalnie na sześciu kandydatów, po jednym kandydacie z każdej z sześciu kategorii, tj.:

1) sport, rekreacja i turystyka,

2) pomoc społeczna,

3) edukacja i kultura,

4) zdrowie i profilaktyka,

5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych,

6) pozostałe.

 1. Głosy należy składać do urn wyborczych umieszczonych w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Mielcu podczas Forum Organizacji (tj. dnia 4 kwietnia 2016 r., o godz. 16.00) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu w godzinach pracy Urzędu.
 2. Głos można oddać również w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy jest składany w formie dokumentu elektronicznego, dołącza się zeskanowaną kartę do głosowania.

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Do MRDPP wybranych zostaje sześciu kandydatów, którzy otrzymali w głosowaniu największą liczbę głosów, w poszczególnych sześciu kategoriach działalności.
 2. Wyniki wyborów ustala Komisja wyborcza, składająca się z czterech członków tj. dwóch przedstawicieli Prezydenta oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, którzy wybierani są w głosowaniu jawnym podczas Forum zorganizowanym pierwszego dnia wyborów do MRDPP.
 3. Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Miasta Mielca ogłasza na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci wejdą w skład Rady, Prezydent ogłasza na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

DO POBRANIA

Karta do głosowania do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – doc.

Karta do głosowania do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – pdf.

Uchwała w sprawie określenia trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie nr 428/2016 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów oraz publikacji listy kandydatów, harmonogramu i miejsca głosowania oraz wzoru karty do głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2018

Zarządzenie Nr 470/2016 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 476/2016 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego