Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Obowiązki Gminy wynikające z prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.2017 poz. 1289 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.