Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej tj. właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Przystąpienie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej (WZÓR OŚWIADCZENIA ). Brak pisemnego oświadczenia będzie równoznaczny z zaprzestaniem odbioru odpadów komunalnych przez gminę z nieruchomości.

UWAGA! Oświadczenie należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl) lub Gov.pl (https://gov.pl) wykorzystując formularz pisma ogólnego (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Ze względu na zaistniałe szczególne okoliczności związane z zagrożeniem zdrowia i życia dopuszcza się wysłanie oświadczenia o przystąpieniu do gminnego systemu poprzez e-mail na adres: mmadejska@um.mielec.pl, pweglarz@um.mielec.pl, tsmykla@um.mielec.pl (skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia), oryginał dokumentu należy przesłać pocztą.

Właściciele nieruchomości, którzy nie przystąpią do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani są do zawarcia od dnia 1 kwietnia 2020 r. indywidualnej umowy na obiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Termin złożenia deklaracji

Właściciele nieruchomości są  obowiązani złożyć do Prezydenta Miasta Mielca  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem odbioru odpadów),
  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA! Od 1 kwietnia 2020 r. wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny. W deklaracji część G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI należy zostawić bez wypełnienia lub zaznaczyć selektywny sposób zbierania odpadów.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pok. nr 14, 15.

Obowiązująca deklaracja:

Deklaracja obowiązująca od dnia 01.09.2019 r.:

Deklaracja archiwalna:

Deklaracja obowiązująca do dnia 31.08.2019 r.:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Pełnomocnictwa:

Wraz z deklaracją należy wypełnić oświadczenie w sprawie określenia rodzaju, ilości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.