Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej tj. właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Przystąpienie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedsiębiorstwa, sklepy itp.) do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie jednorazowej zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnejBrak pisemnego oświadczenia będzie równoznaczny z zaprzestaniem odbioru odpadów komunalnych przez gminę z nieruchomości.

Właściciele nieruchomości objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych są  obowiązani złożyć do Prezydenta Miasta Mielca  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:

  • pierwsza deklaracja: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca(w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem odbioru odpadów),
  • kolejna deklaracja/zmiana danych podanych w deklaracji: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Obowiązująca deklaracja:

Deklaracja obowiązująca od dnia 01.07.2020 r.:

Dla mieszkańca:

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

Deklaracja obowiązująca do dnia 30.06.2020 r.:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO)
  • Informacja o współwłaścicielach nieruchomości (DO-A)
  • Wzór oświadczenia o przystąpieniu do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych – dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Deklarację wraz z wymaganymi dokumentami należy:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pok. nr 14 lub
  • przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl) lub Gov.pl (https://gov.pl) wykorzystując formularz pisma ogólnego (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany).

UWAGA! Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie przystąpią do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy na obiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Pełnomocnictwa: