Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podmiot uzyska zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jeśli:

 • dysponuje odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości;
 • będzie wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia
  i zanieczyszczenia środowiska;
 • wybrał stację zlewną, która będzie odbierać nieczystości;
 • nie ma zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określa art. 7 ust. 1 i 6, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.2017 poz. 1289 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299 z późn. zm.).

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług, na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku.

Dokumenty

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien złożyć wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Wzór wniosku o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK DOC lub PDF.

Załączniki do wniosku:

 1. Pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku;
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek
  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku;
 4. Potwierdzenie posiadania prawa do dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami asenizacyjnymi, posiadającymi aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r., nr 193, poz. 1617 z późn. zm.);
 5. Potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania bazą transportową z zapleczem sanitarno-bytowym oraz z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej pojazdów;
 6. Wzór oznaczenia Przedsiębiorcy (logo umieszczone na pojazdach – z podaniem nazwy, adresu oraz telefonu kontaktowego);
 7. W przypadku, gdy pojazdy nie stanowią własności Przedsiębiorcy należy dołączyć kserokopie stosownych umów, z których wynikać będzie wyłączne prawo Przedsiębiorcy do dysponowania tymi pojazdami przy świadczeniu usług;
 8. Potwierdzenie tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której dokonywane jest mycie i dezynfekcji pojazdów poza terenem przedsiębiorstwa, bądź przedstawianie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą świadczącym tego typu usługi;
 9. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
 10. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia /pełnomocnictwa.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, Biuro Gospodarki Odpadami, ul. Żeromskiego 23 (za Policją), pok. nr 14, 15.

Opłaty

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych musi uiścić opłatę skarbowa w wysokości 107 zł.

Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania lub na konto Gminy Miejskiej Mielec.