Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 2024/2025 dzieci urodzone w 2017 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata, składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Obwody szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

Uchwała Nr XLVI/472/202 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Mielec

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia. Kandydatom przyznawane są punkty zgodnie z Uchwałą NR IV/35/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

KRYTERIUM LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIUM
Rodzeństwo w szkole, do której kandydat stara się o przyjęcie 4 Dokumentacja szkolna
Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica
Osoba uprawniona odbiera kandydata bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych 2 Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy integracyjnej (dotyczy szkół z klasami integracyjnymi) – zamieszkały na obszarze Gminy Miejskiej Mielec 3 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie rodzica, że kandydat będzie posiadał orzeczenie, które zostanie dostarczone do szkoły po jego wydaniu
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność przynajmniej jednego z rodziców kandydata 1 Oświadczenie rodzica
Uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na obszarze osiedla, w którym szkoła ma siedzibę 2 Oświadczenie rodzica
Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą nad kandydatem

 

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego w Mielcu MOJE MIASTO .

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl  jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia  lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.

Instrukcja logowania 

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA  DOKUMENTÓW PRZEZ OBYDWOJE RODZICÓW PROFILEM ZAUFANYM LUB WYDRUKOWANIA WYPEŁNIONYCH ZGŁOSZEŃ LUB WNIOSKÓW I DOSTARCZENIA PODPISANYCH DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU .

Harmonogram rekrutacji

określa ZARZĄDZENIE NR 2152/2024 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

ETAPY POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Złożenie wniosku / zgłoszenia 19 lutego 2024 r. 27 lutego 2024 r. 1 lipca 2024 r. -9 lipca 2024 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 marca 2024 r. 15 lipca 2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej 6 marca 2024 r. 13 marca 2024 r. 16 lipca 2024 r. 23 lipca 2024 r.
Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
14 marca 2024 r. 24 lipca 2024 r.

 

Rodzice oraz  kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na stronach internetowych szkół oraz podczas zaplanowanych przez szkoły „Dni otwartych”.

SZKOŁY  PROWADZONE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC TERMINY
„DNI OTWARTCH”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

ul. Kilińskiego 37
39 -300 Mielec

www.sp1.mielec.pl

16 lutego 2024 r.
17:00-19:00
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

ul. Kościuszki 4
39 – 300 Mielec

www.sp2mielec.pl

15  lutego  2024 r.
15:30-17:00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 30
39-300 Mielec

www.sp3.mielec.pl

15  lutego 2024 r.
17:00-19:00
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu
z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
ul. Solskiego 8
39-300 Mielec

www.sp6.mielec.pl

15  lutego 2024 r.
16:30-18:30
Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

www.sp7.mielec.pl

20  lutego 2024 r.
16:30-18:00
Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu

ul. Tańskiego 3
39-300 Mielec

www.zso1.mielec.pl

20  lutego 2024 r.
17:00-19:00
Szkoła Podstawowa nr 9  z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
im. Władysława Jasińskiego “Jędrusia”
ul. Drzewieckiego 11
39-300 Mielec

www.sp9.mielec.pl

15  lutego 2024 r.
16:00-19:00
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. Jana Pawła II w Mielcu
ul. Warneńczyka 2
39-300 Mielec

www.sp11.mielec.pl

20  lutego 2024 r.
17:00-18:30
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza
w Mielcu
ul. Wandy 11
39-300 Mielec

www.sp12mielec.eu

19  lutego 2024 r.
17:00-19:00
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego”
w Mielcu
ul. Łąkowa 6

39-300 Mielec

www.sp13.mielec.pl

20  lutego 2024 r.
17:00-20:00

 

 

 

Łukasz Janyst
Data publikacji: