Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Wybory 2020

1. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 • Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2 dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru.
 • Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 • W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 •  Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
 • Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia – otrzyma dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
 • Składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możliwe jest do 26 czerwca 2020 r., wnioski w formie elektronicznej należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, z uwagi na to, że zaświadczenia są wydawane na bieżąco w chwili zgłoszenia się osoby lub pełnomocnika w Urzędzie do odbioru (nie ma możliwości odesłania zaświadczenia). Odbiór zaświadczeń o prawie do głosowania następuje do 26 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika) po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, BOM – stanowisko Referatu Spraw Obywatelskich ds. ewidencji ludności, nr tel. 17 787 40 54.
 • Zaświadczenia wydawane są bezpłatnie.

 

2. Informacja o dopisaniu do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

Wyborcy, którzy złożyli wniosek o wpisanie do spisu wyborców na podstawie art. 28 ustawy Kodeks wyborczy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r., przebywający nadal na terenie miasta Mielca i wyrażający chęć głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., muszą ponownie złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania mogą składać osoby przebywające czasowo na obszarze gminy oraz osoby nigdzie nie zamieszkałe do dnia 23 czerwca  2020 r. wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu – Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 3 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony przed dniem I głosowania (tzw. I tura) uprawnia również do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ona przeprowadzona. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzony po dniu pierwszego głosowania uprawnia wyłącznie do oddania głosu w głosowaniu ponownym (tzw. II tura), o ile zostanie ona przeprowadzona.

Miejsce składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju nr 3 (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania;
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat);
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli pełnomocnikiem ma być osoba, która nie jest ujęta w rejestrze wyborców Gminy Miejskiej Mielec).

Kto może być pełnomocnikiem

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania, jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Kto nie może być pełnomocnikiem

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Od kogo można przyjąć pełnomocnictwo do głosowania?

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Sposób udzielenia pełnomocnictwa do głosowania oraz termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa  

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów.

Miejsce udzielenia pełnomocnictwa do głosowania

 Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Mielca upoważnionym przez Prezydenta Miasta Mielca do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

 Termin składania wniosku       

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa, wpisany do rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Mielec, składa wniosek do Prezydenta Miasta Mielca najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.       

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania        

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w dniu głosowania.

 Wygaśnięcie pełnomocnictwa do głosowania       

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;
 • braku przesłanek, o których mowa w art. 55 § 1 Kodeksu wyborczego, lub wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 55 § 4 Kodeksu wyborczego;
 • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

Wyłączenie głosowania przez pełnomocnika

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, domu studenckim lub zespołach domów studenckich oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego.

ZASADY GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH PREZYDENCKICH 2020 R.