Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Mielec utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej, którego działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Przytoczony zapis ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o samorządzie gminnym stanowi prawne ramy funkcjonowania Ośrodka.

Realizacja zadań pomocy społecznej na terenie miasta odbywa się w ramach 5 rejonów oraz w 3 placówkach: Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Domu Dziennego Pobytu współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim itp. Realizujemy również wypłacanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.