Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Sesje Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 2 lipca (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 11. Podjęcie apelu Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 9 czerwca (wtorek) 2020 roku o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 6. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXI sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 28 maja (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu (w częściach po dokonaniu podziału) nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w obrębie 3. Przemysłowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Mielcu w obrębie 7. Rzochów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Cyranowskiej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działek nr 1625/2, 1643/3, 1645/14).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działki nr 1642/1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1897 (obr. 6. Wojsław) w Mielcu – ulica Pastelowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr XX/192/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 24. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2019 z prognozą na rok po ocenie.
 25. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za rok 2019.
 26. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
 27. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z w o ł u j ę

XX sesję Rady Miejskiej w Mielcu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania) w dniu 24 kwietnia (piątek) 2020 roku o godz. 17:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. 
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok. 
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa. 
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 12 marca (czwartek) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mielca.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                                      za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 20 lutego (czwartek) 2020 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 stycznia (środa) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na budowie zespołu 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Mielcu w rejonie ul. Matki Teresy i Powstańców Warszawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2019 oraz sprawozdanie za okres kadencji 2015-2019.
 9. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 23 grudnia (poniedziałek) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 12. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2019/2020.
 17. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 7 grudnia (sobota) 2019 roku

o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 Bogdan Bieniek

 

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z w o ł u j ę

XIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 listopada (czwartek) 2019 roku
o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
4. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Mielca za lata 2017-2018.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Mielec na lata 2013-2030.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Mielcu.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Edwardowi Kazimierskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Mielca.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Lacie Honorowego Obywatelstwa Miasta Mielca.
18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 XIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 października (środa) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego w związku z objęciem mandatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mielcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 8. Podjęcie apelu w sprawie ochrony powietrza w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie Korczaka.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/504/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 6 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu i nadania jednostce statutu.
 7. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Mielec, 19 września 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 września (czwartek) 2019 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – część A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości położonych w rejonie ulicy Powstańców Warszawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLVIII/474/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Mielca kierunków działania w zakresie ochrony środowiska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Mielec Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 22. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

Mielec, 20 sierpnia 2019 r.

                                                                   

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 sierpnia (piątek) 2019 roku

o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz 452/19.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz 453/19.
 1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Mielec, 1 sierpnia 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

 

z  w  o  ł  u  j  ę 

X sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 12 sierpnia (poniedziałek) 2019 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z wdrożonych zmian w funkcjonowaniu targowisk miejskich.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – część A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. “Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.
 18. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Mielec, 10 czerwca 2019 r.

                                                                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

z  w  o  ł  u  j  ę

 IX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 roku o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Mielec na okres od dnia 1 września 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję 2020 – 2023.  
 15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Bogdan Bieniek

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Mielec, 23 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

VIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 maja (czwartek) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Optymalizacja komunikacji miejskiej – od założeń do efektów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego działki 6/19 o pow. 2,6661 ha, położonej w Mielcu, obręb 3. Przemysłowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 8 w Mielcu.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli poza zatwierdzonym planem pracy.
 15. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.
 16. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Mielec, 8 kwietnia 2019 r.

                                                                       

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 506)

z  w  o  ł  u  j  ę

VII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 15 kwietnia (poniedziałek) 2019 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego w związku z objęciem mandatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Asnyka 2 „Harcówka” w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych,położonych w rejonie ulicy Iwaszkiewicza i  przy ulicy Sabbata w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca – część A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań Prezydenta Miasta Mielca w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego, rowerowego i kołowego w sąsiedztwie linii kolejowej nr 25 w Mielcu, w związku z jej projektowaną modernizacją i przebudową.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Podjęcie uchwały o projekcie zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów ponownych do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław w Mielcu oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Marcel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na uchwałę Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tego obiektu, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca przesiadkowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Marcel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na uchwałę Nr XXXIII/333/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących dochód Gminy Miejskiej Mielec za korzystanie z przystanków komunikacyjnych znajdujących się przy drogach publicznych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec, w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2018 rok.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018 wraz z prognozą na rok po ocenie.
 4. Informacja z realizacji Programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za rok 2018.
 5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 

 

 

Mielec, 06 marca 2019 r.

                                                               

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

VI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 13 marca (środa) 2019 roku

o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2019 rok.
 3. Jakość powietrza na terenie miasta Mielca.
 1. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

 

Mielec, 20 lutego 2019 r.

                                                                   

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

V sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 lutego (czwartek) 2019 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Przyjęcie Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miejskiej w Mielcu Kadencji 2018-2023.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.Projekt 1/Projekt 2
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów targowisk miejskich.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec – Osiedle – Centrum” – etap I.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2018.
 8. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

 

Mielec, 22 stycznia 2019 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

IV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 stycznia (środa) 2019 roku

o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Oświadczenie Rady Miejskiej w Mielcu w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Projekt 1/ Projekt 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej nr XLI/416/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej o powierzchni około 1,30 ha, położonej w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.
 19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

    Fryderyk Kapinos

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Mielec, 12 grudnia 2018 r.

             Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę
III sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 grudnia (piątek) 2018 roku
o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Solskiego 10 w Mielcu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC działek położonych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wydawania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.
 19. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Podstawa prawna do urlopowania:      
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Mielec, 21 listopada 2018 r.

          Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę
II sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 listopada (środa) 2018 roku
o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 11. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Podstawa prawna do urlopowania:               
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

POSTANOWIENIE Nr 426/2018
KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU
z dnia 8 listopada 2018 roku

 

Mielec, 05 października 2018 r.

            Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)

 

zwołuję i zapraszam

na uroczystą LII Sesję Rady Miejskiej
w dniu 16 października (wtorek) 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu przy ul. Kościuszki 10

 

 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie uroczystej sesji Rady Miejskiej.
 2. Podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady.
 3. Wystąpienie Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Mielca.
 4. Oświadczenie Rady Miejskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Marian Kokoszka

 

Jednocześnie zapraszam do uczestnictwa w Mszy Świętej dziękczynnej w rocznicę 40-lecia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II oraz w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, która zostanie odprawiona o godzinie 9.00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.

Mielec, 19 września 2018 r.

             Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

LI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 września (czwartek) 2018 roku

o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu pod wody powierzchniowe – usługi        w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Mielec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu ulicy Kazimierza Jagiellończyka w Mielcu leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego skweru, na części działki nr 1059/8 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu.
 17. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 18. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

Mielec, 28 sierpnia 2018 r.

             Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

L sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 06 września (czwartek) 2018 roku

o godz. 09:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec oraz warunku udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobą fizyczną.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 22. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

Mielec, 06 czerwca 2018 r.

              Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLIX  sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 22 czerwca (piątek) 2018 roku

o godz. 09:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985, na skrzyżowaniu ulicy Dębickiej z obwodnicą wschodnią miasta Mielca.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda, w ciągu ulicy Padykuły (droga gminna publiczna Nr 103708R), na skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza Jagiellończyka (droga gminna publiczna Nr 103707R).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu drogi powiatowej (ulicy Sienkiewicza), na skrzyżowaniu z drogami gminnymi publicznymi (ulice: Traugutta i Padykuły).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu Alei Kwiatkowskiego (droga powiatowa publiczna) na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową (droga gminna publiczna).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021”.
 22. Informacja z realizacji programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za 2017 rok.
 23. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

Mielec, 18 maja 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XLVIII  sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 maja (poniedziałek) 2018 roku

o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/462/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych przy ulicach Siorka, Żurawskiego i Sabbata w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy wewnętrznej (drogi rowerowej) zlokalizowanej m. in. na koronie prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w mieście Mielec.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  na rok 2017”.
 12. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017r. poz.1875 z późn. zm.)

mielec.tv

XLVII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z dn. 21.04.2018

Mielec, 17 kwietnia 2018 r.

                                                          

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę 

nadzwyczajną XLVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 21 kwietnia (sobota) 2018 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja na temat aktualnego stanu jakości powietrza na terenie Województwa Podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Mieleckiego oraz Miasta Mielca prezentowana przez zaproszonych gości.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.)

mielec.tv

XLVI Sesja Rady Miejskiej z dn. 12.04.2018

Mielec, 04 kwietnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLVI  sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 12 kwietnia (czwartek) 2018 roku

o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na stałe obwody głosowania, ustalenia
  ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Programu Polska bez Smogu
  2018-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mielec na lata 2018-2032.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017 wraz z prognozą na roki i dwa lata po ocenie.
 13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2017 rok.
 14. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017r. poz.1875 z późn. zm.)

mielec.tv

XLV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.03.2018

Mielec, 06 marca 2018 r.

                                                          

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XLV  sesję Rady Miejskiej w dniu 15 marca (czwartek) 2018 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Cyranka w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Kazimierza Wielkiego w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Kilińskiego w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Wojsław w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Wolności w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego „B Wojsław” w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.
 19. Informacja na temat aktualnego stanu jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji aktualnych wyników przeprowadzonej kontroli instalacji Kronospan Mielec Sp. z o.o. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika „Obelisk Niepodległości”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Mielec osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2018 rok oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 26. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 27. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za rok 2017.
 28. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2017.
 29. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017r. poz.1875 z późn. zm.)

mielec.tv

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.02.2018

Mielec, 2018-02-23

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę 

nadzwyczajną XLIV  sesję Rady Miejskiej w dniu 28 lutego (środa) 2018 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu na lata 2018 – 2021.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U.z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.)

 

mielec.tv

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 07.02.2018

Mielec, 2018-02-01

                                                          

 

Na podstawie art. 20 ust.3 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

nadzwyczajną XLIII  sesję Rady Miejskiej w dniu 07 lutego (środa ) 2018 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017r. poz.1875 z późn.zm.)

mielec.tv

XLII Sesja Rady Miejskiej w mielcu z dn. 25.01.2018

Mielec, 2018 – 01 – 09

                                                          

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1875)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XLII  sesję Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia (czwartek) 2018 roku o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mielca na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043. (Projekt uchwały część I, II, III, IV, V)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy wewnętrznej w Mielcu, na działkach nr 1761/1 i 1762/1 (obręb 5 – Smoczka), ulica „Wesoła”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów do ich potwierdzenia, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ulicy Sitki 3 w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2017r. poz.1875 )

 

mielec.tv

XLI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2017

Mielec,  2017 – 12 – 12

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XLI sesję Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia (wtorek) br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017-2043.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia “Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych przy ulicach Siorka, Żurawskiego i Sabbata w Mielcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej o pow. około 1,30 ha, położonej w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej SSE EURO-PARK MIELEC.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Sikorskiego 1/27 w Mielcu, stanowiącego odrębną nieruchomość – do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Mielec.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

16. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

   Przewodniczący

   Rady Miejskiej

   Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

mielec.tv

XL Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2017

Mielec,  2017 – 11 – 09

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XL sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada (wtorek) br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

3. Wystąpienie okolicznościowe radnego Józefa Witka z okazji 560 rocznicy wyrażenia zgody Króla Kazimierza Jagiellończyka na założenie miasta Mielca.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017-2043.

6. Podjęcie uchwały w s prawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”;

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Mielca.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej drogi na przeprawie mostowej nad torami kolejowymi przy dworcu PKP w Mielcu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego parku w Mielcu na części działki nr 1645/14 obręb 2 Osiedle w Mielcu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul.Inwestorów oraz obwodnicą miasta.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

23. Podjęcie uchwały  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019. r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im.Jana Bytnara “Rudego” w Mielcu, ul.Łąkowa 6, 39-300 Mielec.

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im.Henryka Sienkiewicza w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im.Henryka Sienkiewicza w Mielcu, ul.Wandy 11, 39-300Mielec.

26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im.św.Jana Pawła II w Mielcu, ul.Warneńczyka 2, 39-300 Mielec.

27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im.Władysława Jasińskiego”Jędrusia” w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu, ul.Drzewieckiego 11, 39-300 Mielec.

28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu, ul.Solskiego 8, 39-300 Mielec.

29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im.Wojska Polskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 30, 39-300 Mielec.

30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Mielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.Tadeusza Kościuszki w Mielcu, ul.Kościuszki 4, 39-300 Mielec.

31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im.Władysława Szafera w Mielcu, ul.Kilińskiego 37, 39-300 Mielec w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im.Władysława Szafera w Mielcu, ul.Kilińskiego 37, 39-300 Mielec.

32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.

33. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

34. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

mielec.tv

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2017

Mielec,  2017 – 10 – 12

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIX sesję Rady Miejskiej w dniu  20 października (piątek) br. o godz. 9.30
w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
 3. Złożenie ślubowania przez panią Jolantę Zofię Wolską.
 4. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017-2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu rozwoju sportu na terenie Miasta Mielca.
 11. Prezentacja na temat „Budowa hali widowiskowo-sportowej MOSIR przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu”.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

mielec.tv

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.09.2017

Mielec,  2017 – 09 – 21

                                              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVIII sesję Rady Miejskiej w dniu  29 września (piątek) br. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 -2043.
 7. Podjęcie uchwały o projekcie zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 9. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                       Przewodniczący  Rady Miejskiej
                                                                                                             Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

mielec.tv

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 14.09.2017

Mielec, 2017 – 09 – 08

                           

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXVII sesję Rady Miejskiej w dniu 14 września /czwartek/ br.  o godz.  14.30  w Urzędzie Miejskim w sali im. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn, powiat tucholski.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                         

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

mielec.tv

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.08.2017

Mielec,  2017 – 08 – 11

                                              

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXVI sesję Rady Miejskiej w dniu  23 sierpnia (środa) br. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.”Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Mielcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec
  i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu przy ul. Krańcowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia szkół w związku
  z reformą systemu oświaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu kiosków stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec położonych w Mielcu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego
  „B Wojsław” w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości, stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu pod wody powierzchniowe – usługi w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej przy ulicach Trynitarskiej, Świętego Brata Alberta i Świętej Kingi w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Witosa w Mielcu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami – lokali użytkowych mieszczących się w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 2 w Mielcu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca w rejonie ulic Partyzantów i Wojska Polskiego.
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 21. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

mielec.tv

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 22.06.2017

Mielec,  2017 – 06 – 06                                

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXV sesję Rady Miejskiej w dniu  22 czerwca (czwartek) br. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mielca za 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 9  Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

mielec.tv

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.06.2017

 

 

Mielec, 02 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXIV  sesję Rady Miejskiej w dniu 09 czerwca  (piątek) br. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Mielec za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 1. Sprawozdanie z Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 1. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu

        Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)

 

mielec.tv

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 26.04.2017

Mielec, 18 kwiecień 2017 r.                      

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIII  sesję Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia  (środa) br. o godz. 09.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do Międzyresortowego Programu Bezemisyjnego Transportu Publicznego, realizowanego w ramach rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, stanowiących dochód Gminy Miejskiej Mielec, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych znajdujących się przy drogach publicznych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec, w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.
 1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2016 rok.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za 2016 rok z prognozą na rok i dwa lata po ocenie.
 1. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                                Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                               Marian Kokoszka

mielec.tv

XXXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.03.2017

Mielec, 16 marca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 XXXII  sesjęRady Miejskiej w dniu 28 marca (wtorek) br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., poprzez ustanowienie nowych udziałów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.*

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Mielec w sprawie realizacji zadania publicznego dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4 a.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.:”Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mielca na lata 2016-2017”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2017 rok.

14. Sprawozdanie z realizacji Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus za 2016 rok.

15. Informacja z realizacji Programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za 2016 rok.

16. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016.

17.  Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie sesji.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                   Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016 r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

 

 

 

*Załączniki do projektu uchwały przekazane na płycie CD.

mielec.tv

XXXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 6.03.2017

Mielec, 27 lutego 2017 r.                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXI  sesję Rady Miejskiej w dniu 6 marca (poniedziałek) br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                   Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                     Marian Kokoszka

mielec.tv

XXX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.02.2017

Mielec, 01 lutego 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XXX  sesję Rady Miejskiej w dniu 09 lutego (czwartek) br. o godz. 09.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043 (projekt uchwały).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok (projekt uchwały).
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego (projekt uchwały).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XI. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca (projekt uchwały).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu (projekt uchwały).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami komunalnymi w Mielcu (projekt uchwały).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca – gazociąg wschód (projekt uchwały).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (projekt uchwały).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (projekt uchwały).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Mielca dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (projekt uchwały).
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w Mielcu, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Mielcu i zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec (projekt uchwały).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy wewnętrznej w Mielcu, na działce nr 914/14 (obręb 2 – Osiedle) (projekt uchwały).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy wewnętrznej istniejącej w Mielcu, na działce nr 619/3 (obręb 6- Wojsław) (projekt uchwały).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego parku, na części działki nr 1477/1 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu, pomiędzy ulicami: Kusocińskiego, Staffa i Solskiego (projekt uchwały).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego skweru w Mielcu u zbiegu ulic: Wąskiej i Nowy Rynek (projekt uchwały).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy w Mielcu stanowiącej przedłużenia ulicy COP-u do ul. Wojska Polskiego (projekt uchwały).
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (projekt uchwały).”
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (projekt uchwały).
 22. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

mielec.tv

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.12.2016

Mielec, 21 grudnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIX  sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia (czwartek) br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok (projekt uchwały).
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 (projekt uchwały)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 (projekt uchwały)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 (projekt uchwały)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli miejskich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/249/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca 2009 r w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 984 na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z Alejami Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Sienkiewicza w Mielcu (ul.Legionów, ul.Rynek i ul.Mickiewicza) (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały).
 10. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

mielec.tv

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2016

Mielec, 1 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXVIII  sesję Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia (poniedziałek) br.o godz. 09.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (projekt uchwały).
 1. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mielca na 2017 rok (projekt uchwały).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017-2043.  Projekt uchwały : cz.I, cz.II, cz.III, cz.IV, cz.V
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego (projekt uchwały).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 r (projekt uchwały).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu i nadania jednostce statutu (projekt uchwały).
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu (projekt uchwały).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy COP-u do ulicy Wojska Polskiego w Mielcu (projekt uchwały).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  z Gminą Miasto Rzeszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 (projekt uchwały).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (projekt uchwały).
 11. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

mielec.tv

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2016

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXVI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 10.11.2016

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 10.11.2016 r. (czwartek) o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXV Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.10.2016

Zaproszenie na Uroczystą XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.10.2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im.M.Karłowicza w Mielcu ul.Kościuszki 10.

mielec.tv

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2016

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 20.10.2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.09.2016

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 15.09.2016 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.06.2016

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 23.06.2016 r. (czwartek) o godz.9.30 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zaproszenie na XXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 16.06.2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06.06.2016 cz. I

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06 06 2016 cz. II

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 06.06.2016 r (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27.04.2016

Zaproszenie na XX Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 27.04.2016 r (środa) o godz.10.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 18.03.2016

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 18.03.2016 r (piątek) o godz.10.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 4.02.2016