Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Sesje Rady Miejskiej

                                    

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 23 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 9:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Mielca 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2022/2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 13. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

            Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XLVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 02 czerwca (czwartek) 2022 roku o godz. 10:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Sprawozdanie z monitoringu jakości powietrza kwiecień 2021 – kwiecień 2022 w Gminie Miejskiej Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Witosa w Mielcu – etap I.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/96/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie z Euroboiska stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec, położonego w Mielcu przy ul. Warszawskiej, będącego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy parkowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi urządzonemu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu – Park Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”.
 16. Optymalizacja rozkładu jazdy komunikacji publicznej.
 17. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559)

z  w  o  ł  u  j  ę 

XLVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich niezabudowanych, położonych w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Mielcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Mielec.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 w Mielcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu ulicy Wolności, u zbiegu ulic Szafera oraz Powstańców Warszawy w Mielcu -Rondo Wojciecha Korfantego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 13. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 14. Sprawozdanie z rocznej działalności Mieleckiej Rady Seniorów za 2021 rok.
 15. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za 2021 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2021 r.
 17. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 

 

 


 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLV sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 13 kwietnia (środa) 2022 roku o godz. 14:30

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miejską Mielec na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Mielca do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 31 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stanowisko samorządu miasta Mielca w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Mielec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci pochodzenia ukraińskiego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi urządzonemu u zbiegu ulic Kilińskiego i Sobieskiego w Mielcu – „Skwer Ignacego Jana Paderewskiego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego “Korpus Wsparcia Seniora w Gminie Miejskiej Mielec” na rok 2022.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024” wraz z informacją o potrzebach związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
 7. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Bogdan Bieniek

 


 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu

(sesja nadzwyczajna) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) w dniu 10 marca (czwartek) 2022 roku o godz. 14:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Mielec w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 


 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 24 lutego (czwartek) 2022 roku o godz. 09:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony tj. 10 lat części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu nr 44 przy ul. Biernackiego 1).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu nr 6 przy ul. Mickiewicza 2).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieruchomości położonej przy Placu Armii Krajowej.
 1. Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca za lata 2019-2020.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026 – 2029.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej, urządzonej na działkach nr 2706/1, 2707/2, 2705/3, 2710/5 (obr. 5. Smoczka) w Mielcu – ulica Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji (dotyczy petycji złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Wolność).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji (dotyczy petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Mielca w zakresie załatwienia wniosku.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2021 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2095 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XLI sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 10 lutego (czwartek) 2022 roku o godz. 14:30

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022 – 2043.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  Marian Kokoszka

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XL sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 29 grudnia (środa) 2021 roku o godz. 09:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Mielca.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2021 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2022 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2022 rok z ewentualnymi poprawkami.
 11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 12. Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2022-2043.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Mielca na lata 2022 – 2028″.
 16. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 30 listopada (wtorek) 2021 roku o godz. 10:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Sprawozdanie z monitoringu jakości powietrza i poziomu hałasu w Gminie Miejskiej Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia przystanku osobowego na Linii kolejowej nr 25.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej Mielec nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej pod drogę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 3 listopada (środa) 2021 roku
o godz. 09:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu poprzez wniesienie przez Gminę Miejską Mielec wkładu pieniężnego w postaci otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską Mielec od Powiatu Mieleckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości miejskiej położonej w Mielcu przy ul. Żegoty na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulic Wolności, Partyzantów i Dąbrówki w Mielcu – „Rondo porucznika Edmunda Króla”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022″.
 11. Sprawozdanie z pracy doraźnej Komisji ds. wsparcia klubu FKS Stal Mielec oraz analizy sytuacji
  w klubie Handball Stal Mielec SA.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Mielec za rok szkolny 2020/2021.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bogdan Bieniek

Mielec, 23 września 2021 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 września (czwartek) 2021 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z zaawansowania prac, podjętych działań
  i poczynionych ustaleń w sprawie wsparcia klubu FKS Stal Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Smoczka D w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobą fizyczną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejących ulic Matki Teresy, Śliwy Franciszka, Księdza Gwoździowskiego, Raciborskiego, Asnyka, Rusina, Duńskiej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Świętej Anny do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu i nadania jej statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi urządzonemu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu – „Skwer Ignacego Jana Paderewskiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Miejskiej Mielec do Mieleckiego Klastra Energii.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego do jego rozpatrzenia.
 18. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bogdan Bieniek

Mielec, 2 września 2021 r.

   

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 7 września (wtorek) 2021 r.
o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zapoznanie z sytuacją finansową klubu FKS Stal Mielec oraz omówienie możliwości i sposobu udzielenia pożyczki klubowi FKS Stal Mielec przez samorząd Miasta Mielca zgodnie z prośbą przekazaną w liście z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek


 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 sierpnia (czwartek) 2021 roku o godz. 13:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie Miejskiej Mielec lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego “Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów ponownych do rady osiedla Mościska w Mielcu oraz wyznaczenia radnego Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisji wyborczej.
 8. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

             Bogdan Bieniek

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 czerwca (środa) 2021 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 5. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Mielcu przyul. Głowackiego 23.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Ciołkosza w Mielcu do kategorii drogi gminne i ustalenia jej przebiegu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Aleje Świętego Jana Pawła II w Mielcu do kategorii drogi gminne i ustalenia jej przebiegu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej ulicy Fibicha do kategorii drogi gminne i ustalenia jej przebiegu.
 18. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2021/2022.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia “Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024”.
 21. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  Marian Kokoszka

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 27 maja (czwartek) 2021 roku o godz. 09:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. projekt uchwały ws. zmian w budżecie na 2021 rok
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.projekt uchwały ws. zmiany WPF
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Mieleckiego Programu “Aktywny N+”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2020 r.
 13. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna)
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 27 kwietnia (wtorek) 2021 roku o godz. 15:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 29 kwietnia (czwartek) 2021 roku o godz. 09:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Prezydenta Miasta Mielca
 3. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie rozwiązania problemu kontrowersyjnej lokalizacji inwestycji stacji przeładunku odpadów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokali użytkowych usytuowanych w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 3 i Chopina 2 w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do realizacji przedsięwzięcia pn. „Mieleckie szkoły bez barier” w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Programach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku energetycznego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Mielca.
 1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec.
 2. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 29 grudnia (wtorek) 2020 roku o godz. 10:00

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej 29.12.2020
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
 8. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej miasta Mielca na 2021 rok z ewentualnymi poprawkami.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały budżetowej miasta Mielca na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego Nr P-II.4131.2.328.2020  z dnia 03 grudnia 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Cyranka Południe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera – część północna”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mielec.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości.
 21. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) 

z  w  o  ł  u  j  ę

XXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 26 listopada (czwartek) 2020 roku o godz. 10:00 

 

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok. 
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 
 6. Projekt uchwały ws. zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2021 rok. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu prawa własności lub  użytkowania wieczystego nieruchomości lub ich części, położonych w Mielcu, obręb 5. Smoczka. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a osobami fizycznymi. 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, nieruchomości położonych na terenie miasta Mielca, na których zlokalizowane są drogi wewnętrzne (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) obsługujące wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina”. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Mielec do 2035 roku”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 23. Podjęcie uchwały  uchylającej Uchwałę Nr XVI/151/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za rezerwację stoiska handlowego na miejskich placach targowych oraz ustalenia jej wysokości. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Mielcu, wobec których gmina nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego dowożenia. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: “Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+ zamieszkałych na terenie miasta Mielca”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021″. 
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku “Black Red White” S.A. z siedzibą w Biłgoraju z dnia 14 października 2020 r. w przedmiocie obniżenia stawki podatku od nieruchomości na 2020 r.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
 31. Podjęcie Apelu w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami. 
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Witosa  w Mielcu – Rondo Daniela Kozdęby. 
 33. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Mielec, 23 września 2020 r.

                                                                       

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 września (środa) 2020 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu – Sądu Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z Aleją Kwiatkowskiego i ulicą Partyzantów w Mielcu – Rondo Stefana Bastyra.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działkach nr 832/3, 832/2, 832/10, 832/17, 832/9, 831/5, 832/8, 831/3, 831/4, 767/3, 768/6, 768/9 
  (obr. 1. Stare Miasto) w Mielcu – ulica Skrzydlata.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2019 r.
 5. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 sierpnia (czwartek) 2020 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043
 5. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu przy ul. Solskiego 10).
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu przy ul. Biernackiego 1).
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową w Mielcu. (projekt nr 1 – rondo Bastyra; projekt nr 2 – rondo Ryczaja)
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy wewnętrznej na działce nr 932/4 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu – ulica Bursztynowa
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1416/8 (obr. 2. Osiedle) w Mielcu – ulica Miodowa
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu – Sądu Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 2 lipca (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 11. Podjęcie apelu Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 9 czerwca (wtorek) 2020 roku o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 6. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXI sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 28 maja (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu (w częściach po dokonaniu podziału) nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w obrębie 3. Przemysłowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Mielcu w obrębie 7. Rzochów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Cyranowskiej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działek nr 1625/2, 1643/3, 1645/14).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działki nr 1642/1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1897 (obr. 6. Wojsław) w Mielcu – ulica Pastelowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr XX/192/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 24. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2019 z prognozą na rok po ocenie.
 25. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za rok 2019.
 26. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
 27. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z w o ł u j ę

XX sesję Rady Miejskiej w Mielcu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania) w dniu 24 kwietnia (piątek) 2020 roku o godz. 17:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. 
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok. 
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa. 
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 12 marca (czwartek) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mielca.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                                      za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 20 lutego (czwartek) 2020 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 stycznia (środa) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na budowie zespołu 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Mielcu w rejonie ul. Matki Teresy i Powstańców Warszawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2019 oraz sprawozdanie za okres kadencji 2015-2019.
 9. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

 

mielec.tv

XLVII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z dn. 21.04.2018

mielec.tv

XLVI Sesja Rady Miejskiej z dn. 12.04.2018

mielec.tv

XLV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.03.2018

mielec.tv

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.02.2018

mielec.tv

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 07.02.2018

mielec.tv

XLII Sesja Rady Miejskiej w mielcu z dn. 25.01.2018

mielec.tv

XLI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2017

mielec.tv

XL Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2017

mielec.tv

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2017

mielec.tv

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.09.2017

mielec.tv

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 14.09.2017

mielec.tv

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.08.2017

mielec.tv

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 22.06.2017

mielec.tv

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.06.2017

mielec.tv

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 26.04.2017

mielec.tv

XXXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.03.2017

mielec.tv

XXXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 6.03.2017

mielec.tv

XXX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.02.2017

mielec.tv

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.12.2016

mielec.tv

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2016

mielec.tv

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2016

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXVI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 10.11.2016

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 10.11.2016 r. (czwartek) o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXV Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.10.2016

Zaproszenie na Uroczystą XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.10.2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im.M.Karłowicza w Mielcu ul.Kościuszki 10.

mielec.tv

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2016

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 20.10.2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.09.2016

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 15.09.2016 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.06.2016

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 23.06.2016 r. (czwartek) o godz.9.30 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zaproszenie na XXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 16.06.2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06.06.2016 cz. I

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06 06 2016 cz. II

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 06.06.2016 r (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27.04.2016

Zaproszenie na XX Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 27.04.2016 r (środa) o godz.10.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 18.03.2016

mielec.tv

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 4.02.2016