Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Sesje Rady Miejskiej

Mielec, 23 września 2020 r.

                                                                       

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 września (środa) 2020 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Mielec udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu – Sądu Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z Aleją Kwiatkowskiego i ulicą Partyzantów w Mielcu – Rondo Stefana Bastyra.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działkach nr 832/3, 832/2, 832/10, 832/17, 832/9, 831/5, 832/8, 831/3, 831/4, 767/3, 768/6, 768/9 
  (obr. 1. Stare Miasto) w Mielcu – ulica Skrzydlata.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Mielcu.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2019 r.
 5. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 sierpnia (czwartek) 2020 roku o godz. 09:00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043
 5. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu przy ul. Solskiego 10).
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dotyczy lokalu przy ul. Biernackiego 1).
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, do gminnego zasobu, nieruchomości niezabudowanej położonej w Mielcu, w rejonie ul. Korczaka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową w Mielcu. (projekt nr 1 – rondo Bastyra; projekt nr 2 – rondo Ryczaja)
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy wewnętrznej na działce nr 932/4 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu – ulica Bursztynowa
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1416/8 (obr. 2. Osiedle) w Mielcu – ulica Miodowa
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Mielcu – Sądu Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 14. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 2 lipca (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 11. Podjęcie apelu Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie wdrożenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXII sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 9 czerwca (wtorek) 2020 roku o godz. 16:00

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu”.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 6. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXI sesję Rady Miejskiej w Mielcu
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)
w dniu 28 maja (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu (w częściach po dokonaniu podziału) nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w obrębie 3. Przemysłowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Mielcu w obrębie 7. Rzochów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Cyranowskiej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działek nr 1625/2, 1643/3, 1645/14).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działki nr 1642/1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1897 (obr. 6. Wojsław) w Mielcu – ulica Pastelowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr XX/192/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 24. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2019 z prognozą na rok po ocenie.
 25. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za rok 2019.
 26. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
 27. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)

z w o ł u j ę

XX sesję Rady Miejskiej w Mielcu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania) w dniu 24 kwietnia (piątek) 2020 roku o godz. 17:00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.  
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zwolnienia od ponoszenia miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Mielec. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19. 
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok. 
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020 – 2043. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa. 
 12. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XIX sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 12 marca (czwartek) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Mielca.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia na rzecz Gminy Miejskiej Mielec opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                                      za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Skarbem Państwa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XVIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu (sesja nadzwyczajna) w dniu 20 lutego (czwartek) 2020 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Bieniek

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 29 stycznia (środa) 2020 roku

o godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na budowie zespołu 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Mielcu w rejonie ul. Matki Teresy i Powstańców Warszawy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta Mielca stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w rejonie ul. Iwaszkiewicza na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Mielec na rok szkolny 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2019 oraz sprawozdanie za okres kadencji 2015-2019.
 9. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Bieniek

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

 

 

 

mielec.tv

XLVII Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z dn. 21.04.2018

mielec.tv

XLVI Sesja Rady Miejskiej z dn. 12.04.2018

mielec.tv

XLV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.03.2018

mielec.tv

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.02.2018

mielec.tv

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 07.02.2018

mielec.tv

XLII Sesja Rady Miejskiej w mielcu z dn. 25.01.2018

mielec.tv

XLI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2017

mielec.tv

XL Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2017

mielec.tv

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2017

mielec.tv

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.09.2017

mielec.tv

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 14.09.2017

mielec.tv

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.08.2017

mielec.tv

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 22.06.2017

mielec.tv

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.06.2017

mielec.tv

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 26.04.2017

mielec.tv

XXXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.03.2017

mielec.tv

XXXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 6.03.2017

mielec.tv

XXX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.02.2017

mielec.tv

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.12.2016

mielec.tv

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2016

mielec.tv

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2016

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXVI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 10.11.2016

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 10.11.2016 r. (czwartek) o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXV Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.10.2016

Zaproszenie na Uroczystą XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.10.2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im.M.Karłowicza w Mielcu ul.Kościuszki 10.

mielec.tv

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2016

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 20.10.2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.09.2016

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 15.09.2016 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.06.2016

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 23.06.2016 r. (czwartek) o godz.9.30 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zaproszenie na XXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 16.06.2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06.06.2016 cz. I

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06 06 2016 cz. II

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 06.06.2016 r (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27.04.2016

Zaproszenie na XX Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 27.04.2016 r (środa) o godz.10.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 18.03.2016

mielec.tv

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 4.02.2016