Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Czym jest Mielecka Rada Seniorów?

Mielecka Rada Seniorów została powołana Uchwałą nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 19 czerwca 2015 roku.

Inicjatywa utworzenia Mieleckiej Rady Seniorów wypłynęła w lutym 2015 r. od Stowarzyszenia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu, Klubu Seniora „Zacisze” i Klubu Seniora „Pogodna Jesień”.

Na dzień 21 września 2015 r. Prezydent Miasta Mielca zarządził przeprowadzenie zebrania wyborczego do Mieleckiej Rady Seniorów, w wyniku którego wyłoniono w głosowaniu tajnym 12 członków spośród złożonych kandydatur.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbyło się 12 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu. Zgodnie ze Statutem nowa Rada dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Mieleckiej Rady Seniorów pierwszej kadencji. Na funkcję Przewodniczącej MRS została wybrana Pani Stanisława Rzeźnik, natomiast Wiceprzewodniczącym został Pan Wacław Świerczyński.

Dokumentem określającym zasady działania Mieleckiej Rady Seniorów oraz tryb wyboru członków jest statut, stanowiący załącznik do uchwały powołującej Radę. Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Mielca. Rada wybrana została spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz spośród seniorów, którzy uzyskali poparcie 15 osób starszych.

12-osobowa Mielecka Rada Seniorów jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miejskiej Mielec. Jej celem jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym najstarszego pokolenia. Rada wybierana jest na czteroletnią kadencję.