Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

REKRUTACJA DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Rekrutacja do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Prezydent Miasta Mielca informuje, że od dnia 21 grudnia 2023r. rozpoczyna rekrutację do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Rekrutacja do Programu prowadzona będzie w sposób ciągły, począwszy od dnia 21 grudnia 2023r. Wsparcie adresowane jest do osób dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która jest osobą z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach Programu, zobowiązana jest złożyć w formie papierowej, następujące dokumenty:

  1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
  2. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych;
  3. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 w pokoju 9a, w godzinach pracy Urzędu.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie.

Regulamin rekrutacji i udziału w programie, kartę zgłoszeniową do Programu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, można pobrać ze strony internetowej pod adresem Zarządzenie nr 2108/2023 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 20 grudnia 2023r. (bip.gov.pl) bądź w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23. Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu 17 7874393.

 Środki Finansowe na realizację Programu, Gmina Miejska w Mielcu pozyskała z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Edward Tabor
Data publikacji: