Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

 podstawa prawna:

 Uchwała Nr XXI/210/2020 rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 2 czerwca 2020 r., poz. 2407), zwana dalej „Uchwałą”

  1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

 Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na wymianie istniejących węglowych źródeł ogrzewania poprzez:

1) demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zakup i montaż kotła gazowego posiadającego minimum klasę A.

Wszystkie kotły montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe.

  1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

 O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy.

W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

  1. Wysokość dotacji:

Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy na dany rok budżetowy, z tym że wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów zakupu kotła, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł.

  1. Wniosek o udzielenie dotacji:

Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła  na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.mielec.pl oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, p. 17 w godz.: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadany przez Wnioskodawcę tytuł prawny do nieruchomości,

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do Regulaminu,

3) oświadczenie, że w przypadku inwestycji wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji celowej nie korzysta i nie będzie w przyszłości korzystał z innej formy dofinansowania, udzielanej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Mielec, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Regulaminu,

4) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz
z elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument potwierdzający wiek kotła węglowego. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie
o przybliżonym wieku kotła.

  1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

 Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy
ul. Żeromskiego 23 (II budynek), w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
I piętro, pokój nr 17, w terminie od 25 czerwca do 10 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Informacje dodatkowe:

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Wnioski o udzielenie dotacji będę rozpatrywane według kolejności wpływu wniosków,
z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności dofinansowanie obejmie kotły mające powyżej 10 lat eksploatacji, w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Miejskiej Mielec.

W terminie do 31 lipca na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca sporządzi
i przekaże do publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, na podstawie nr referencyjnych przypisanych do poszczególnych wniosków.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z Gminą.

Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają  dofinansowaniu.

Zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu pod nr telefonu 17 787 42 32 lub 17 787 42 33

Wniosek – dofinansowanie

 

Edward Tabor
Data publikacji: