Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ochrona Powietrza

 

 

 

Dane dotyczące realizacji PP Czyste Powietrze na terenie Gmin stan na 30.09.2023 r.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze działa w każdą środę w godzinach od 7.30-15.30 w budynku przy ul. Żeromskiego 23 pokój 17 

Kompleksowa termomodernizacja – jakie korzyści

Broszura informacyjna

Program Czyste Powietrze – informacje 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA
POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

1. Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLVII/484/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 282 czerwca 2022 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy
Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz.
Woj. Podk. poz. 2326), zwana dalej „Uchwałą”

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:
1) Dotacji podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegającej na wymianie
istniejących źródeł ciepła w celu trwałego wyłączenia z użytkowania źródeł ciepła na paliwo
stałe i zmianie systemu ogrzewania na nieruchomości, poprzez:
a) montaż kotła gazowego posiadającego certyfikat wystawiony przez producenta, spełniający
wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A,
b) instalację pompy ciepła na potrzeby ogrzewania, tj. pompy ciepła powietrze/woda, pompy
ciepła powietrze/woda o klasie efektywności energetycznej, pompy ciepła
powietrze/powietrze o klasie energetycznej odpowiednio minimum: A+, A++,A+.
2) Wszystkie kotły oraz pompy montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być
fabrycznie nowe i posiadać certyfikat.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:
1) O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy
Miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach
administracyjnych Gminy.
2) W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o
udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

4. Wysokość dotacji:
Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w uchwale budżetowej Gminy na 2023 r., z tym że wysokość dotacji dla jednego
Wnioskodawcy wyniesie:
a) 95% poniesionych kosztów zakupu kotła gazowego, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł,
b) 30 % poniesionych kosztów zakupu pompy ciepła, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł,
niezależnie od wysokości poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów na realizację inwestycji.

5. Wniosek o udzielenie dotacji:
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom
fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie
Gminy Miejskiej Mielec.
2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wniosek-kotly-pompy-ciepla-1.pdf oraz w budynku Urzędu
Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, p. 17 w godz.: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:
a) dokument potwierdzający posiadany przez Wnioskodawcę tytuł prawny do nieruchomości,
b) oświadczenia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do Regulaminu,
c) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz
z elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument
potwierdzający wiek kotła na paliwo stałe. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu
Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie
o wieku źródła ciepła.

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
1) Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy
ul. Żeromskiego 23 (II budynek), w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
I piętro, pokój nr 17, w terminie od 23 stycznia do 23 marca 2023 r. w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego.
2) Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku rezygnacji z dotacji
Wnioskodawców, których wnioski wpłynęły w terminie naboru wniosków, nie przekraczając
przy tym środków zarezerwowanych na ten cel w uchwale budżetowej na 2023 r.

7. Informacje dodatkowe:
1) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2) Wnioski o udzielenie dotacji będę rozpatrywane według kryteriów określonych w § 7 ust. 1
Uchwały, w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.
3) Na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca sporządzi i przekaże do
publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania
dofinansowania, na podstawie nr referencyjnych przypisanych do poszczególnych wniosków.
4) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z
Gminą.
5) Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają dofinansowaniu.
6) Zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia
określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.
7) Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu pod nr telefonu
17 787 42 32.

 


 

W ramach Priorytetowego Programu Czyste Powietrze od początku realizacji programu do Funduszu zostało złożonych 497 wniosków na działania związane z wymianą źródła ogrzewania oraz działania w zakresie termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Liczba zawartych umów z Funduszem wyniosła na dzień 30 grudnia 2022 r. –  434

Pozytywnie zostało rozpatrzonych 296 wniosków, które łącznie uzyskały dofinansowanie na kwotę 4.023.811,98 zł

Jednocześnie przypominamy o dalszej możliwości składania wniosków w Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Miejskiego ul. Żeromskiego 23 pokój nr 17, w poniedziałki od godziny 11.00-16.00 oraz we środy od godziny 8.00- 13.00

 


CZYSTE POWIETRZE – lepsze jutro

Czyste powietrze to komfort dla nas wszystkich. Niestety wielu jeszcze nie widzi problemu w spalaniu odpadów w piecach przydomowych, czy w tym, że jeżdżąc starym autem z silnikiem Diesla powoduje wysoką emisję spalin do powietrza pogarszając drastycznie jego stan na wysokości oddechu człowieka. Dlatego warto zastanowić się nad zmianą przyzwyczajeń i zamiast palić wszystkim co się da w starym piecu, zainwestować w nowy ekologiczny kocioł przy pomocy różnego rodzaju dofinansowań.

 

NISKA EMISJA

Główną przyczyną złego stanu powietrza w sezonie zimowym w naszym mieści jest niska emisja. Niska emisja to nic innego jak emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie  węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza.

Co powoduje niską emisję:

– ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci,

– korzystanie z przestarzałych pieców,

– nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,

– emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy,

– mała popularność odnawialnych źródeł energii.

Największym źródłem niskiej emisji jest produkcja ciepła. Niestety często bywa tak, że mieszkańcy chcąc zaoszczędzić sięgają po złej jakości węgiel. Węgiel o niższej wartości opałowej spalając się w niskich temperaturach domowego paleniska, nie tylko nie wydobywa całej swej wartości energetycznej, ale dodatkowo znaczna część tych niecałkowicie niespalonych związków wydostaje się z domu wraz z dymem – w konsekwencji spalamy większe ilości węgla przy jednoczesnym uwolnieniu do atmosfery szkodliwych związków i pyłów. Kolejny problem to spalanie śmieci! Podczas ich spalania powstają bardzo niebezpieczne związku toksyczne.

Niska emisja negatywnie wpływa na stan zdrowia naszych mieszkańców. Według badań stanowi przyczynę wielu chorób układu oddechowego, zaburzeń centralnego układu nerwowego, alergii, chorób serca oraz chorób oczu. Skutki niskiej emisji odczuwalne są również w skali globalnej – kwaśne deszcze, dziura ozonowa, globalne ocieplenie.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ

Walka z niską emisją jest trudna, ale nie niemożliwa. Jako mieszkańcy mamy największy wpływ na to czy w naszym mieście niska emisja będzie realnym zagrożeniem. W jaki sposób?

Przede wszystkim likwidacja piecy! Najlepszym rozwiązaniem jest przyłączenie domowego układu centralnego do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymiana na kocioł gazowy. Poza aspektem ekologicznym wymiana pieca wiąże się z innymi zyskami w postaci oszczędności czy samej wygody użytkowania.

Co jeżeli nie wymienimy pieca? Jak się okazuje mieszkańcy kupujący opał są wprowadzani w błąd i pomimo chęci zakupu dobrej jakości węgla otrzymują wymieszany węgiel z miałem węglowym oraz drobniejszą frakcją węgla. Skutkuje to wzmożeniem zadymienia podczas rozpalania i w konsekwencji pogarsza stan jakości powietrza na danym osiedlu. Pamiętajmy aby kupować opał dobrej jakości i zawsze żądać świadectwa jakości paliw od sprzedawcy.

Dobrym sposobem na ograniczenie zadymienia – nie wymagającym dużych umiejętności jest rozpalanie w piecu od góry. Polega on na wrzuceniu do kotła określonej ilości opału, rozpalenia i czekania, aż się wypali. Następnie czynność się powtarza. Podczas rozpalania tą metodą nie ma możliwości podłożenia opału od dołu, co ważne wypalony żar powstrzymuje dym powstający z podłożonego niżej węgla, minimalizując jego wydobywanie się (Rys.1 ).

Rys.1 Przykładowy schemat rozpalania w piecu „od góry”.

Warto również pamiętać, że czyste drewno – choć jest materiałem ekologicznym, jeżeli  jest zbyt wilgotne (nie jest sezonowane min. 3 lata – co oznacza że zawartość wilgoci w nim przekracza 20%) również powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Poza tym dostarcza mniej ciepła, bo sporą jego część tracimy na wysuszenie drewna – odparowanie z niego wody. Spalanie wilgotnego drewna może też stać się przyczyną awarii komory spalania oraz przyspiesza osadzanie się sadzy.

Nie pal odpadów – obecnie każda osoba zamieszkująca nieruchomość zobowiązana jest do uiszczania opłaty za produkowane odpady (właściciel nieruchomości zgłasza ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość), w zamian gmina odbiera wszystkie powstające odpady. Spalanie odpadów np. lakierowanych części mebli, framug okiennych i balustradowych czy kartonów po mleku/soku, a także często stosowane do rozpalania w piecu gofrowane kartony – powoduje tworzenie się toksycznych związków, a przede wszystkim związków rakotwórczych.

WYMIEŃ KOPCIUCHA

Koszt wymiany pieca dla części mieszkańców może zdecydowanie przekraczać możliwości finansowe. Jednak jest rozwiązanie tego problemu. Obecnie w naszym mieście ruszył miejski nabór na wymianę źródeł ogrzewania z węglowego na piece gazowe, który potrwa do 19 marca 2021 r. Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania podyktowane jest nie tylko potrzebą wsparcia mieszkańców z zakresie wymiany urządzeń grzewczych, ale także obowiązkiem narzuconym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego – a konkretnie Uchwałą Antysmogową, która obowiązuje od czerwca 2018 r. dla całej strefy podkarpackiej (w tym miasta Mielca). Uchwała wojewódzka wskazuje między innymi, że do końca 2021 r. właściciele pieców starszych niż 10 lat mają obowiązek ich wymiany. W przeciwnym razie podczas przeprowadzania kontroli, Straż Miejska nałoży mandat karny – zgodnie z art. 334. Prawo Ochrony Środowiska [Brak przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej]- kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Dotacje miejskie można łączyć także z Rządowym programem Czyste Powietrze – wówczas poniesione koszty znacznie się minimalizują. Po rozliczeniu dotacji z programu Gminnego, mieszkaniec może wnioskować o dofinansowanie do 30% pozostałej części poniesionych kosztów. Warto przy tym zwrócić uwagę, że pozostałe koszty można jeszcze odliczyć od podatku w ramach ulgi podatkowej i w PIT-cie wówczas praktycznie odzyskuje się  100% wydatkowanych pieniędzy.

Program Czyste Powietrze w przypadku posiadania ekologicznego źródła ogrzewania (w tym także wymienionego w ramach programu Gminnego), daje również możliwość zrealizowania działań termomodernizacyjnych, a także dofinansowanie np. do wymiany grzejników, okien, drzwi czy skorzystania z dofinansowania do paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

AKCJE INFORMACYJNE ORAZ KONTROLNE

W mieście prowadzone są również rutynowe kontrole edukacyjno – informacyjne w asyście Straży Miejskiej. Mieszkańcy informowani są o terminie i konieczności wymiany źródła ogrzewania, otrzymują ulotki informacyjne nt. zakazów i obowiązków wynikających z Uchwały Antysmogowej, a także o możliwości wsparcia z programów dotacyjnych.

W okresie grzewczym przeprowadzane są kontrole podczas których Straż Miejska sprawdza czy w piecach nie są spalane np. odpady. Jednym z narzędzi kontrolnych są pomiary bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem), który wlatuje bezpośrednio w strugę dymu w konkretnym budynku i pokazuje jakie odpady prawdopodobnie są spalane w piecu. Kontrole te są nasilone głównie na osiedlach, które rok rocznie wykazują się przekroczeniami wynikającymi ze spalania złej jakości węgla oraz nierzadko mokrego drewna. Każdy wykazany negatywny pomiar, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kontroli przez uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego i może skutkować ukaraniem mandatem w wysokości od 50 – 500 zł.

Na terenie Gminy nadal przeprowadzana jest ankietyzacja, mająca na celu wskazanie na zapotrzebowanie do wymiany źródeł ogrzewania. Dzięki zebranym informacjom możliwe jest  zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania. Pozyskane dane posłużą również w celu zobrazowania problemu na terenie Gminy jakim jest występowanie przestarzałych systemów grzewczych.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ O JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA?

Na stronie miasta pod ikonką Monitoring Powietrza STACJA BADAWCZA zamieszczone są informacje o jakości powietrza. Zebrane dane pochodzą z mobilnej stacji zakupionej w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Stacja ta wykorzystywana jest nie tylko do pomiaru zanieczyszczeń pyłowych ale również do pomiaru natężenia hałasu i warunków aerosanitarnych. Dzięki tej stacji Urząd realizuje kilkanaście raportów rocznie, badając głownie zabudowę jednorodzinną ale też i tereny przy budynkach użyteczności publicznej. Chcesz wiedzieć więcej wejdź na stronę: Strona Startowa – Mielec- Stacja Badawcza (powietrzemieleckie.pl)

Na budynkach szkół podstawowych umieszczone są tablice informacyjne o stanie jakości powietrza. Dzięki wyświetlanym informacjom dyrektorzy placówek mogą w bezpieczny sposób organizować zajęcia poza budynkiem szkolnym. W pobliżu tych tablic umieszczone są czujniki Airly które przekazują do tablic zebrane dane w czasie rzeczywistym.

Szkoły uczestniczą również w projekcie ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa) – w którym edukuje się dzieci poprzez quizy, łamigówki, prospekty w zakresie niskiej emisji czy zasad segregacji odpadów. Rodzice wraz z pociechami mogą również przyłączyć się do zabawy wchodząc na stronę www.esa.nask.pl

Na terenie miasta zainstalowana jest również sieć czujników Airly. Czujniki zlokalizowane są tak aby zasięgiem objąć całe miasto. Już od kilku lat mieszkańcy Mielca mogą śledzić co dzieje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania i dopasowywać do panujących warunków swój plan dnia. W celu dowiedzenia się jakie warunki panują w twoim otoczeniu – wejdź na stronę https://airly.org/map/pl/

Informacje o jakości powietrza można znaleźć również na tablicach w pobliżu przystanków. Przedstawiane dane pobierane są z najbliżej zainstalowanego czujnika.

Na stronie miasta znajduje się również miejska aplikacja BLISKO. Aplikacja ta pozwala mieszkańcom na zgłaszanie sytuacji problemowych występujących z danym momencie. Jeżeli zauważysz, że ktoś powoduje uciążliwość w postaci wydobywania się np. dymu z komina – wyślij informację o tym zdarzeniu, dodaj zdjęcie lub komentarz, a Urząd zajmie się resztą.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków na kotły – 2021

2 Wniosek kotły, pompy ciepła

Walka o Czyste Powietrze to nie tylko sprawa ważna ale długoterminowa, dlatego zacznijmy już dziś dbać o siebie i swoich bliskich wybierając ekologiczne rozwiązania i stosując przepisy wspierające działania proekologiczne.

1. Czyste Powietrze

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Więcej pieniędzy na wymianę źródła ciepła, wyższe progi dochodowe oraz urealnienie kosztów jednostkowych – wylicza zmiany w programie „Czyste powietrze” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 3 stycznia 2023 r. rusza kolejna edycja rzędowych opłat. W odświeżonym naborze wrośnie kwota dofinansowania na wymianę kopciucha i kompleksową termomodernizację. Maksymalnie będzie można otrzymać do 136,2 tys. zł.

Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

O dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” może wnioskować właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych. W nowym naborze wnioski o dofinansowanie będą mogli złożyć także beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę kotła.

 

Dotacja z programu „Czyste powietrze”
Poziom dofinansowania Dochód na osobę w rodzinie Maksymalna kwota dotacji
Podstawowy do 135 000 zł rocznie 66 000 zł
Podwyższony 1894 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 99 000 zł
2651 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym
Najwyższy 1090 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 135 000 zł
1526 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym

Nie w każdym przypadku beneficjent otrzyma kwotę dofinansowania wskazaną w tabeli powyżej. Maksymalna suma dotacji, w nowej odsłonie rządowego programu, będzie uzależniona od rodzaju inwestycji, na jaką zdecyduje się wnioskodawca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał dwie stawki dla każdego wariantu dopłaty.

„Czyste powietrze” – ile pieniędzy można dostać w formie dotacji?
Wysokość dotacji Podstawowy Podwyższony Najwyższy
Bez kompleksowej termomodernizacji z PV 41 000 zł 59 000 zł 79 000 zł
Z kompleksową termomodernizacją z PV 66 000 zł 99 000 zł 135 000 zł

Po zmianach będzie to oznaczać, że w wariancie podstawowego poziomu dofinansowania można wnioskować o 41 tys. zł na wymianę źródła ciepła lub o 66 tys. zł na kompleksową modernizację (z fotowoltaiką). Jak podaje NFOŚiGW “aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/ (m2*rok), lub o minimum 40 proc.”

Link do programu PP „Czyste Powietrze”:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/dokumenty/DOKUMENTY_OD_20230103/01_program_priorytetowy_czyste_powietrze-3.01.2023_oznakowane.pdf

 

 


W ramach programu “Czyste Powietrze” – Od 21 października 2020 mieszkańcy naszego miasta mogą starać się o podwyższony poziom dofinansowania.

Działania na które można otrzymać dofinansowanie:

Dla mieszkańców spełniających poziom podstawowy do dofinansowania (gdzie dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł):

 • Termomodernizacja (bez wymiany źródła) – do 10 000 zł
 • Wymiana źródła na pompę ciepła gruntowa/ powietrzna/woda – 25 000 zł
 • Wymiana na kocioł kondensacyjny gazowy – max. 30 % nie więcej niż 4 500 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda – max. 30 % nie więcej niż 9 000 zł
 • Wentylacja mechaniczna (rekuperacja) – max. 30% nie więcej niż 5 000 zł
 • Ocieplenie przegród budowlanych – max. 30% nie więcej niż 45zł/m²

Dla mieszkańców spełniających warunki dla podwyższonego poziomu dofinansowania (obowiązkowe zaświadczenie z MOPS o dochodach przypadających na jednego członka rodziny):

 • Termomodernizacja (bez wymiany źródła) – do 15 000 zł
 • Wymiana źródła na pompę ciepła gruntowa/ powietrzna/woda – 32 000 zł
 • Wymiana na kocioł kondensacyjny gazowy – max. 60 % nie więcej niż 9 000 zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda – max. 60 % nie więcej niż 18 000 zł
 • Wentylacja mechaniczna (rekuperacja) – max. 30% nie więcej niż 10 000 zł
 • Ocieplenie przegród budowlanych – max. 60% nie więcej niż 90 zł/m²

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka nie może przekroczyć kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Ponadto:

We wnioskach składanych na powyższe działania, można również starać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w kwocie 5 000 zł.

Audyt energetyczny dofinansowywany jest w 100 % i wynosi max. 1 000 zł.

Informacje dodatkowe

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Nowo wybudowane budynki oraz budynki w budowie, nie mogą zostać objęte żadnym dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” można uzyskać pod numerem telefonu 17 787 42 32, p. 17 (po uprzednim kontakcie telefonicznym  – budynek przy ul. Żeromskiego 23),
17 853 63 61 (wew. 222 lub 333) oraz poprzez dedykowane adresy e-mail:

czystepowietrze@um.mielec.pl

 portal@wfosigw.rzeszow.pl

filip.kotula@wfosigw.rzeszow.pl lub kamil.szpara@wfosigw.rzeszow.pl

logowanie w celu wypełnienia wniosku https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

Link: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Informacje prasowe „Czyste Powietrze”

Link: https://czystepowietrze.gov.pl/informacje-prasowe/

2. Mój Prąd

Link: https://mojprad.gov.pl/

3. Moja woda

Link: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/ogloszenie-o-naborze-2021/

 

Monitoring wizyjny

CEEB – OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA OD 1 LIPCA

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków zbliża się wielkimi krokami. Na początek ma objąć rejestr źródeł ogrzewania. Kto będzie musiał złożyć deklarację i co trzeba będzie w niej uwzględnić? Na początek informacji ma być niewiele, z czasem baza zostanie rozbudowana.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z początkiem 2021 roku, przewiduje stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ogromna baza informatyczna będzie grupowała dane z dostępnych już rejestrów, ale też wiele informacji zostanie do niej przekazane po raz pierwszy.  Jednym z pierwszych modułów ma być rejestr źródeł ogrzewania i spalania paliw do mocy 1 MW, które teraz nie wymagają zezwolenia.

Jeszcze w tym roku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta trzeba będzie zgłosić, czym się ogrzewa mieszkania, domy i lokale. Obowiązek złożenia deklaracji będzie ciążył na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. Szacuje się, że takich budynków jest ponad 5 mln. Deklaracji może być jednak więcej.

Kto będzie składał deklaracje?

W budynkach wielorodzinnych w imieniu mieszkańców deklarację będzie mógł złożyć zarządca budynku. Zdarza się jednak, że mieszkańcy na własną rękę montują sobie dodatkowe ogrzewanie, np. kozę czy kominek, i to nawet wtedy, gdy budynek ma centralne ogrzewanie, jest podłączony do sieci ciepłowniczej albo ma własną kotłownię. O tych własnych źródłach ogrzewania trzeba będzie także poinformować.

W przypadku posiadania dodatkowego źródła ogrzewania (np. kominek) w budynku wielorodzinnym fakt ten powinien być znany zarządcy budynku, który z kolei powinien to uwzględnić w składanej deklaracji. Jeżeli informacja ta nie jest znana zarządcy budynku, deklaracja uwzględniająca ten fakt powinna zostać złożona przez samego właściciela lokalu.

Co się znajdzie w deklaracji?

Dopuszczono dwie formy składanych deklaracji: w postaci elektronicznej lub w formie pisemnej. Na pewno w deklaracji trzeba będzie podać imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby. Właściciel lub zarządca nieruchomości mają podać numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, o ile takie posiadają. Deklaracja ma zawierać informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Zebranie tych informacji w CEEB ułatwi w przyszłości czasowe ograniczenia lub zakazy eksploatacji instalacji, w szczególności w razie przekroczenia poziomu alarmowego zanieczyszczenia powietrza.

Trzeba będzie zgłosić praktycznie każde ogrzewanie pomieszczenia oraz źródła spalania paliw o mocy do 1 MW, które teraz nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia.

W deklaracjach nie trzeba będzie podawać informacji o źródłach spalania paliw, które nie służą do ogrzewania. – Nie trzeba będzie informować o kuchenkach gazowych czy urządzeniach gazowych do podgrzewania wody.

Dokładny termin, kiedy zacznie się przyjmowanie deklaracji, nie został w ustawie określony. Uzależniono go od gotowości systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB. Według przewidywań, pierwszy moduł ma zacząć się tworzyć wiosną. Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu określi w komunikacie minister ds. budownictwa.

Obowiązek obejmie źródła ciepła lub źródła spalania paliw, które były eksploatowane w dniu ogłoszenia komunikatu. Od tego czasu będzie 12 miesięcy na złożenie deklaracji. W przypadku nowych budynków jest to 14 dni od pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmian dotyczących ogrzewania czy spalania paliw czas na poinformowanie o tym wyniesie też 14 dni.

Obowiązek złożenia deklaracji został wzmocniony sankcjami. Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Link do złożenia deklaracji online:  http://www.zone.gunb.gov.pl/

mielec.tv

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

SMOG

UCHWAŁA_ANTYSMOGOWA

OSZCZĘDNOŚĆ_ENERGII

OCHRONA_POWIETRZA

 

 

 

 

mielec.tv

Smog albo zdrowie

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym [1].

[1] Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości
53 000 zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości – dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego.

Komu przysługuje ulga?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej
w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku
z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego
w budowie !

 

Co podlega odliczeniu?

Odliczeniu podlegają wydatki, które:

– są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych,

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002489/O/D20182489.pdf

– urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz. U. poz. 2489);

– dotyczą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek;

– zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów
i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku;

– nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

– nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów
i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak odlicza się ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin.

Ile można odliczyć?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Utrata prawa do ulgi

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

 

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA STREFY PODKARPACKIEJ

Od 1 stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać na Podkarpaciu niektóre zapisy tzw. Uchwały antysmogowej, która nakazała do końca roku 2021, wymianę wszystkich pozaklasowych kotłów na paliwo stałe, które mają ponad 10 lat lub nie posiadają tabliczki znamionowej. Jak sprawdzić ile lat ma dany kocioł? Informacja poniżej.

Wiek kotła określamy każdorazowo w odniesieniu do dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej tj. 2 czerwca 2018 r. Na tej podstawie określamy w okresach przejściowych czy jest do wymiany czy też nie. Przykładowo: kocioł bezklasowy w dniu 2 czerwca 2018 r. miał 10 lat, w związku z powyższym należy go wymienić do 1 stycznia 2022 r. Natomiast jeżeli kocioł bezklasowy miał w dniu 2 czerwca 2018 r. np. 9 lat w tym wypadku należy go wymienić w terminie do 1 stycznia 2024r. Podobnie postępujemy w przypadku kolejnych okresów przejściowych wskazanych w uchwale.

Z uwagi na to, że producenci kotłów na tabliczkach znamionowych podają tylko rok produkcji kotła, przy braku innych dowodów (np. faktura z datą zakupu), zgodnie z zapisami Kodeksu postepowania administracyjnego, rozstrzyga się na korzyść strony.

Przykładowo: kocioł posiadający na tabliczce znamionowej rok 2008r. należy uznać, że w 2018r. nie miał pełnych 10 lat w chwili ogłoszenia uchwały (tj. 2 czerwca 2018r.) 10 lat minęło dopiero 31.12.2018r. tak wiec graniczną datą wymiany będzie 1 stycznia 2024 r. Podobnie w przypadku kotłów wyprodukowanych w 2013 r. bez dowodu daty zakupu, w dniu 2 czerwca 2018 r. nie miały pełnych 5 lat (5 lat minęło 31.12.2018r.), tak więc ich wymiana powinna nastąpić do 1 stycznia 2026 r.

Poniżej wskazano przedziały czasowe w jakich należy wymienić dane źródło ogrzewania:

– Kotły pozaklasowe oraz kotły z datą produkcji do 2007 r. – wymiana do końca 2021 r.

– Kotły wyprodukowane w 2008 r. do 2013 r. – wymiana do końca 2023 r.

– Kotły wyprodukowane w 2014 r. do 2019 r. – wymiana do końca 2025 r.

– Kotły 3 i 4 klasy – wymiana do końca 2027 r.

 

Uchwała Antysmogowa

 

WAŻNE! – ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA W Mój Prąd 4 – już od dnia 15.12.2022 r. NOWY FORMULARZ WNIOSKU od dnia 15.12.2022 r.

 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
 • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
  – do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
  – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
  – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;
 1. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach), pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
  wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
 • dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
  – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
  – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
  – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Resztę informacji pod linkiem:

https://mojprad.gov.pl/ 

15 kwietnia 2022 roku zostanie uruchomiona czwarta edycja popularnego w Polsce programu Mój Prąd. Na wsparcie fotowoltaiki prosumenckiej NFOŚiGW przeznaczy 350 milionów złotych!

Nabór wniosków w IV edycji potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków. Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Moc instalacji fotowoltaicznej 2-10 kWp. Program wspiera zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, wysokość wynosi do 20,5 tys. zł – premiowany jest zakup i montaż instalacji PV z elementem dodatkowym. Dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu. Dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów, analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

Uwaga – dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu,  a także dla prosumenci korzystający z systemu opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM:  https://twojprad.net/?zrodlo=google-ads&medium=search&kampania=moj-prad&gclid=EAIaIQobChMIwqjKrpH_9gIVhJSyCh0Oeg5PEAAYASAAEgLCfvD_BwE

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Informacja dotycząca przeglądów kominowych oraz inwentaryzacji budynków

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych. 

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby, posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji