Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.2017 poz. 1289 z późn. zm.),t. j.: Dz. U. 2018.1454) właściciele nieruchomości zabudowanej mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach.

Obowiązkowa ankieta

Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.2017 poz. 1289 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków obowiązany jest do wypełnienia ankiety informacyjnej i złożenia jej do Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, Biuro Gospodarki Odpadami, pokój 15 w godzinach: poniedziałek od 8.00  do 16.00, wtorek – piątek od 7.30 -15.30.

ANKIETA

Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

Właściciele nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia oraz niedopuszczenia do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.

Odbiór trzeba udokumentować!

Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków zobowiązany jest do zawarcia z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, a także posiadania dowodów opłat za powyższe usługi.

Stawka opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych

Rada Miejska w Mielcu Uchwałą nr XLIII/373/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określiła górną stawkę opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 30 zł za 1m3 nieczystości ciekłych.