Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Przedsiębiorca jest zobowiązany do:

  1. niezwłocznego zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu,
  2. sporządzania kwartalnych sprawozdań oraz przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.