Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 Okres sprawozdawczy: 2016-2018

 

24.06.2019

Zmiana Uchwały Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 24 czerwca 2019 r. została podjęta uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Zmiana uchwały dotyczy wyłącznie zaktualizowania oraz wprowadzenia kontynuacji projektów zawartych w pozostałych projektach i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych złożonych przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Niniejsza aktualizacja skutkuje zmianą ram finansowych realizacji programu rewitalizacji. Pozostała treść dokumentu pozostaje bez zmian.

Do pobrania:

UCHWAŁA NR IX/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023

UCHWAŁA Nr 64 / 1637 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

22.06.2018

Zmiana Uchwały Nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 22 czerwca 2018 r. została podjęta uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Zmiana uchwały dotyczy wyłącznie zaktualizowania, dodania i zapewnienia komplementarności dla projektów planowanych do złożenia przez Gminę Miejską Mielec, Starostwo Powiatowe oraz Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu. Niniejsza aktualizacja skutkuje zmianą ram finansowych realizacji programu rewitalizacji. Pozostała treść dokumentu pozostaje bez zmian.

Do pobrania:

UCHWAŁA NR XLIX/482/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 22 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023

26.04.2017

Zmiana Uchwały Nr XXVIII/282//2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 kwietnia 2017 r. została podjęta uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Zmiana uchwały wynika z konieczności uwzględnienia uwag Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 (uchwała Zarządu Nr 283/5638/17 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zaopiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mielca na lata 2016-2023). Konieczność ta wynika z uczestnictwa Gminy Miejskiej Mielec w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego (umowa nr RR.II.052.8.77.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.)

Do pobrania:

Uchwała nr XXXIII/335/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023

 

Wykaz ulic znajdujących się w obszarze rewitalizacji

Mapa dla podobszaru A – centrum Niepodległości

Mapa dla podobszaru B – Stare Miasto

 

Streszczenie Programu Rewitalizacji

 

27.12.2016

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023” realizowany jest z udziałem dotacji celowej pochodzącej w 90% ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.

Wartość projektu wynosi 72 830 zł brutto.

Celem i efektem projektu jest przygotowanie programu rewitalizacji oraz upowszechnienie rozumienia rewitalizacji i wzmocnienie w tworzeniu mechanizmów partycypacji społecznej.

22.12.2016

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023” uchwalony

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 19 grudnia uchwalony został „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”.

Przyjęty Program jest podstawowym dokumentem mającym na celu rewitalizację wyznaczonych obszarów zdegradowanych w Mielcu czyli obszaru Niepodległości oraz Starego Miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

Do pobrania:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Streszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Wykaz ulic znajdujących się w obszarze rewitalizacji.

Mapa dla podobszaru A – centrum Niepodległości

Mapa dla podobszaru B – Stare Miasto

05.12.2016

Projekt programu rewitalizacji skonsultowany z mieszkańcami

W dniu 1 grudnia br. o godzinie 16.00 odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców prezentujące projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Tego samego dnia o godzinie 11.00 projekt dokumentu został przedstawiony radnym Rady Miejskiej w Mielcu, przewodniczącym rad osiedlowych oraz zainteresowanym instytucjom działającym na obszarach rewitalizacji.

Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w dyskusji na temat projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”. Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie spotkań oraz w pisemnie zostały zredagowane w formie raportu z konsultacji, który będzie stanowił integralną część Programu. Sugestie i uwagi będą wykorzystane w pracach nad ostatecznym kształtem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”.

Ostatnim etapem prac będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023”, które planowane jest na grudniową sesję Rady Miejskiej w Mielcu.

Do pobrania: raport z konsultacji

25.11.2016

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Mielca zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych liderów oraz partnerów społecznych na otwarte spotkanie konsultacyjne prezentujące projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023, które odbędzie się 1 grudnia br. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Celem spotkania będzie omówienie projektu Programu, a także zgłaszanie sugestii do zaprezentowanych kart projektów inwestycyjnych, społecznych i gospodarczych, które realizowane będą na obszarze rewitalizacji tj. Starego Miasta oraz Niepodległości.

Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 z dnia 30.11.2016

Link do plakatu

14.10.2016

Zakończył się cykl spotkań mieszkańców z wykonującym zadania Prezydenta Miasta Mielca Janem Myśliwcem poświęconych opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Podczas spotkań przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o, – wykonawcy programu  zaprezentowali ogólne informacje dotyczące zagadnienia rewitalizacji oraz przedstawili wyniki przeprowadzonej diagnozy problemów dla miasta Mielca. Badania te ukazują, że szczególne nasilenie zjawisk negatywnych występuje na dwóch pod-obszarach tj. Stare Miasto oraz Centrum Niepodległości, które zostają wyznaczone obszarami do rewitalizacji.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy brali czynny udział w dyskusji zgłaszając problemy jakie zauważają w swojej okolicy. Uwagi dotyczyły spraw infrastrukturalnych, komunikacyjnych, gospodarczych i społecznych. Wszystkie zostały spisane i będą wykorzystane podczas tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Dziękujemy wszystkim przybyłym na spotkanie i udział w dialogu oraz zapraszamy do włączenia się w tworzenie programu rewitalizacji poprzez zgłaszanie  swoich pomysłów (karta projektu).

Do pobrania: prezentacja ze spotkań z mieszkańcami

 

12.10.2016 

Lokalny Program  Rewitalizacji Dla Miasta Mielca Na Lata 2016-2023 – zaproszenie do zgłaszania projektów

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Przeprowadzona diagnoza wskazała, że szczególna kumulacja zjawisk negatywnych występuje na dwóch podobszarach tj. Stare Miasto oraz centrum Niepodległości, które zostają wyznaczone obszarami do rewitalizacji. Szczegółowe mapy oraz wykaz ulic wchodzących w obszar rewitalizacji dostępne są pod adresem http://www.mielec.pl/lokalny-program-rewitalizacji-dla-miasta-mielca/.

Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach do rewitalizacji, które zgłaszane są przez interesariuszy tego programu.

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane do 2023 roku na wskazanych obszarach do rewitalizacji.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko JEDNEGO konkretnego przedsięwzięcia. Natomiast jedna osoba może złożyć kilka kart projektowych.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne – począwszy od mieszkańców miasta poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów.

Zgłaszać można zadania dotyczące przestrzeni publicznych, remontowo-budowlane, projekty o charakterze społecznym, środowiskowym, gospodarczym, pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni, przeprowadzenie akcji sąsiedzkich itp.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Wypełnione formularze prosimy przekazywać w formie elektronicznej (edytowalnej) przesyłając na adres: rewitalizacja@um.mielec.pl do dnia 31.10.2016 r.

Do pobrania: Karta Projektu

 

10.10.2016

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

15.05.2016

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023

W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców naszego miasta Urząd Miejski w Mielcu przystąpił do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023, który jest kontynuacją dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, podejmowanych w ramach poprzedniego programu rewitalizacji.

Przedmiotowy program jest niezbędny do aplikowania o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na projekty o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów problemowych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Prace nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczynają się od analizy zjawisk kryzysowych we wszystkich badanych sferach, dokonanej na podstawie danych statystycznych, oraz po przeprowadzeniu badań ilościowych i jakościowych. Po zidentyfikowaniu zdegradowanych części miasta, wyznaczone zostaną obszary do rewitalizacji, na których koncentrować się będą działania wyprowadzające je ze stanu kryzysowego.

Równolegle do procesu diagnozowania problemów miasta rozpoczyna się proces konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczący ich potrzeb i przyszłych projektów rewitalizacyjnych. W tym celu na stronie internetowej Urzędu zamieszczona została krótka ankieta diagnostyczna, która będzie źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb mielczan. Ponadto, w najbliższym czasie planowany jest cykl spotkań przeprowadzonych w formie wywiadów fokusowych oraz warsztatów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami. O kolejnych etapach opracowania Programu interesariusze procesu rewitalizacji będą na bieżąco informowani poprzez stronię internetową Urzędu oraz poprzez ulotki i plakaty.

Za opracowanie “Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023” odpowiedzialne jest konsorcjum – Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o z Wrocławia, które zostało wyłonione w przeprowadzonym przez Gminę Miejską Mielec postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wszelkie zapytania dotyczące Programu proszę kierować do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia pod nr tel. 177888574 lub na adres e-mail: rewitalizacja@um.mielec.pl.

 

Link do ankiety dla mieszkańców

 

 

DOKUMENTY:

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca (2011 r.)
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. Poz. 1777)
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa, 3 lipca 2015r.
Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014