Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO zamieszczamy poniżej klauzule
informacyjne, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Mielcu w związku z:

 • ustawą z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności: klauzula
 • ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych: klauzula
 • ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw: klauzula w związku z wprowadzaniem danych osób fizycznych do Rejestru Danych Kontaktowych 

ZMIANY NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA MIELCA W ZWIĄZKU Z USTAWĄ DEKOMUNIZACYJNĄ

W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz.744) na terenie miasta Mielca dokonano zmian ulic na podstawie następujących aktów prawa:

 • uchwałą nr XXXIII/336/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy istniejącej ulicy na działce nr 807 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu zmienia się dotychczasową nazwę ulicy z:Rudnickiegona „Borodzika Feliksa” ,
 • uchwałą nr XXXIII/338/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy istniejącej ulicy na działce nr 1846 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu zmienia się dotychczasową nazwę ulicy z: „Szenwalda” , na „mjr. Tumanowicza Waleriana” ,
 • uchwałą nr XXXIII/337/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy istniejącej ulicy na działce nr 2123/3 (obręb 1 – Stare Miasto) w Mielcu zmienia się dotychczasową nazwę ulicy z: „Dąbala” , na „Grzybowskiego Tadeusza”
 • zarządzeniem zastępczym Nr P.II.4131.2.249.2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.12.2017 r. ulicy „6 Sierpnia” położonej w mieście Mielcu nadaje się nazwę „Związku Strzeleckiego” .

Zmiana nazw ww. ulic nie wymaga podejmowania przez osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy czynności meldunkowych, gdyż dokonuje tego z urzędu organ gminy.

Ponadto zgodnie z zapisami artykułu 5 ustęp 2 ustawy dekomunizacyjnej zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tego aktu pozostaje bez wpływu na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę.

 


USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI 

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.

 • Forma wykonania obowiązku meldunkowego

Dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. W przypadku zameldowania wymagane jest osobiste stawienie się w urzędzie lub upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej sprawy.

Zameldowania można dokonać w formie pisemnej na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Do zameldowania jest wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych czynności niezbędne jest okazanie do wglądu ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, a także oryginału tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Od 1 stycznia 2018 r. zgłoszenia zameldowania można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości w której się zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym lub profilem zaufanym ePUAP

Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Wymeldowania  z pobytu stałego lub czasowego, poza złożeniem tradycyjnego pisemnego wniosku,  można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na platformie ePUAP , pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym lub profilem zaufanym ePUAP.

Zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu

Z urzędu nieodpłatnie wydawane jest jedynie zaświadczenie w przypadku zameldowania na pobyt stały, wówczas takie zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. W każdym innym przypadku (tj. zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowania bez jednoczesnego zgłoszenia zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie jest wydawane jedynie na indywidualny wniosek osoby.  Za takie zaświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.  U. z 2018 poz.1044 j.t.), pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

W celu zgłoszenia zameldowania w formie pisemne należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim przy ul. Żeromskiego 26, tel. 17 787 40 54 lub 17 787 40 55.

Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela  w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

W przypadku zameldowania cudzoziemca należy dodatkowo przedłożyć dokument  uprawniający do legalnego pobytu na terytorium RP (np. wiza, karta pobytu stałego, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony itp.). Obowiązek meldunkowy cudzoziemców reguluje rozdział 5 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.  (Dz. U. z 2018 poz. 1382 j.t. ze zm.).

Zameldowania można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika – Formularz pełnomocnictwa

Zameldowania na pobyt stały i czasowy można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego, korzystając z usług centralnych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji  na stronach obywatel.gov.pl lub epuap.gov.pl.

Po zameldowaniu na pobyt stały z urzędu wydawane jest bezpłatne zaświadczenie. Pozostałe zaświadczenia wydawane są na wniosek i za opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego    

W celu zgłoszenia wymeldowania w formie pisemnej należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim przy ul. Żeromskiego 26, tel. 17 787 40 54 lub 17 787 40 55.

Wymeldowania można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika – formularz pełnomocnictwa

Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego

Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego, korzystając z usług centralnych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji  na stronach obywatel.gov.pl lub epuap.gov.pl.

 • Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

– Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego,

– Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

– Zgłoszeń tych dokonuje się  najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

1) w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której jest się zameldowanym, przedstawiając do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny paszport(formularz do pobrania na stronie).

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości w której jest się zameldowanym, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP powyżej 6 miesięcy lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26, tel. 17 787 40 54 lub 17 787 40 55.

Zgłoszenia wyjazdu można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika – formularz pełnomocnictwa

Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP

Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można również dokonać, w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego, korzystając z usług centralnych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji  na stronie epuap.gov.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące spraw meldunkowych dostępne są również na stronie MSWiA https://obywatel.gov.pl/meldunek

 • Tryb administracyjny

1. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej 

W przypadkach, w których nie można dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (w tzw. „trybie zwykłym”), gdy dane zgłoszone we wniosku budzą wątpliwości (brak jest potwierdzenia przez właściciela lokalu  przebywania tej osoby pod wskazanym adresem) można wystąpić do urzędu  z wnioskiem o zameldowanie. Na tej podstawie zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zakończone wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej.

We wniosku o zameldowanie w trybie administracyjnym należy podać przyczyny braku możliwości zameldowania w „trybie zwykłym”. 

Do wniosku o zameldowanie administracyjne należy dołączyć: 

 • wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego) lub (zgłoszenie pobytu czasowego) ; dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), pamiętając, że w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego lub tylko jedno miejsce pobytu czasowego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10 zł (od każdej osoby, której dotyczy wniosek);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł, jeżeli w sprawie działa pełnomocnik. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny (np. mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

2. Wymeldowanie w trybie administracyjnym 

Postępowanie o wymeldowanie w trybie administracyjnym zostaje wszczęte na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie, w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do wykonania obowiązku meldunkowego (wymeldowania) nie realizuje tego obowiązku mimo opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Głównymi przesłankami badanymi w ramach prowadzonego postępowania o wymeldowanie jest trwałość i dobrowolność opuszczenia lokalu. 

Do wniosku o wymeldowanie w trybie administracyjnym należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu podmiotu występującego z wnioskiem o wymeldowanie, oryginał do wglądu (tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10 zł  (od każdej osoby, której dotyczy wniosek);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł, jeżeli w sprawie działa pełnomocnik. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny (np. mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie (np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o podziale majątku, orzeczenie nakazujące opróżnienie lokalu, protokół z wykonania eksmisji przez komornika itp.). 

3. Anulowanie zameldowania/uchylenie zameldowania w trybie administracyjnym 

Postępowanie o anulowanie/uchylenie materialno – technicznej czynności zameldowania zostaje wszczęte na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, jeżeli dana osoba mimo zameldowania, nigdy nie mieszkała i nadal nie mieszka w lokalu. 

Do wniosku o wymeldowanie w tym trybie należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu podmiotu występującego z wnioskiem o wymeldowanie, oryginał do wglądu (tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10 zł (od każdej osoby, której dotyczy wniosek);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł, jeżeli w sprawie działa pełnomocnik. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny (np. mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 za pośrednictwem poczty, składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP, przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego. Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych prowadzone są w pokoju nr 3, tel. 17 787 40 53.

Od decyzji w sprawie zameldowania/wymeldowania/anulowania zameldowania w trybie administracyjnym przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 


ZAŚWIADCZENIA

 • Zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu

Z urzędu nieodpłatnie wydawane jest jedynie zaświadczenie w przypadku zameldowania na pobyt stały, wówczas takie zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. W każdym innym przypadku (tj. zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowania bez jednoczesnego zgłoszenia zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie jest wydawane jedynie na indywidualny wniosek osoby.  Za takie zaświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 t.j. ze zm.), pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

 • Zaświadczenie z rejestru mieszkańców 

W celu uzyskania zaświadczenia należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego lub w pokoju nr 3 przy ul. Żeromskiego 26.

W przypadku uzyskiwania zaświadczenia o braku zameldowania osób w lokalu należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale.

Wnioski o uzyskanie zaświadczenia można też złożyć w formie elektronicznej, korzystając z platformy ePUAP przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego.

Ponadto na stronie Urzędu Miejskiego w Mielcu https://eurzad.um.mielec.pl zostały udostępnione trzy e-usługi z zakresu wydawania zaświadczeń:

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych pod wspólnym adresem

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.  U. z 2018 poz. 1044 j.t..), wynosi 17 zł. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m. in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, zdrowia.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec: PKO Bank Polski 04102043910000670201889583.

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

 • Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r.) celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony. Formularz ten nie może pozostawać w obiegu między państwami członkowskimi jako dokument niezależny. Wielojęzyczny standardowy formularz oddaje treść dokumentu urzędowego, do którego jest załączony. Organ, któremu dokument urzędowy jest przekładany, może jednak zażądać – gdy jest to konieczne do nadania biegu sprawie w oparciu o dany dokument urzędowy – tłumaczenia lub transliteracji informacji zawartych w wielojęzycznym standardowym formularzu. 

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie zaświadczenia (w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – platforma ePUAP).

 1. W celu uzyskania wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenia pomocniczego do  urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – należy zgłosić się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego lub w pokoju nr 3 przy ul. Żeromskiego 26 i przedłożyć:
 • ważny dowód osobisty lub paszport,
 • wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk przelewu bankowego,
 • oryginał zaświadczenia, jeżeli zostało wydane wcześniej, do którego ma być wydany formularz wielojęzyczny,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale

Wnioski o uzyskanie wielojęzycznego formularza standardowego można też składać w formie elektronicznej, korzystając z platformy ePUAP przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego. 

2. Wielojęzyczny formularz standardowy jest wydawany do zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy
3. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia
4. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz
5. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

Opłaty:

1. Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy – 17 zł. Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza do zaświadczenia o zameldowaniu stałym lub czasowym nie podlega zwolnieniu.
2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców – 17 zł (przy jednoczesnym składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu). Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
4. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec: PKO Bank Polski 04102043910000670201889583.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

Uzyskiwanie informacji adresowej – udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności z dnia 1 lipca 2019 r. ( Dz.U. 2019 poz. 1016)  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1397 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2018 poz. 2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2017, poz. 2482).

Termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki – nie później niż 30 dni

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych
 2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 4. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych

Złożenia wniosku można dokonać również drogą elektroniczną przez platformę ePUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 luty 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:

 • wezwanie sądowe
 • wezwanie komornicze
 • dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione

Osobom i podmiotom, które wykażą interes faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.

Tryb odwoławczy

Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy miejskiej Mielec: PKO Bank Polski  62102043910000640201838440.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) wynosi 17 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec: PKO Bank Polski 04102043910000670201889583.

UWAGA! Opłaty za udostępnienie danych i opłaty skarbowe należy wnosić na osobne konta

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art.46 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018 1382 t.j ze zm.).

Uwagi:

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion
i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 za pośrednictwem poczty, składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP, przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego. Sprawy związane z udostępnieniem danych prowadzone są w pokoju nr 3, tel. 17 787 40 52  lub 17 787 40 55.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018, poz. 1382 t.j. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 t.j),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2018 poz. 2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2017, poz. 2482).

Termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki – nie później niż 30 dni

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych
 2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 4. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych

Złożenia wniosku można dokonać również drogą elektroniczną przez platformę ePUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 luty 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:

 • wezwanie sądowe
 • wezwanie komornicze
 • dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione

Osobom i podmiotom, które wykażą interes faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.

Tryb odwoławczy

Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy miejskiej Mielec: PKO Bank Polski  62102043910000640201838440.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) wynosi 17 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec: PKO Bank Polski 04102043910000670201889583.

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art.46 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018 1382 t.j ze zm.).

Uwagi

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Opłaty za udostępnienie danych i opłaty skarbowe należy wnosić na osobne konta.

 

Złożenie wniosku lub przesłanie pocztą – Urząd Miejski w Mielcu, Referat Spraw Obywatelskich
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26 – pokój nr 3, tel. 17 787 40 52  lub 17 787 40 55.

 

 

USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH  (Ustawa o dowodach osobistych z dnia 06.08.2010)

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie ma informacji o wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie ma konieczności ich wymiany na dokument nowego typu. Konieczność wymiany dowodu osobistego zachodzi jedynie wówczas gdy upłynie termin ważności, zmienią się dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty jest wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 dni i jest on wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia – okres ważności 5 lat.

Sprawy związane z obsługą dowodów osobistych załatwiane są w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 26, tel. 17 788 85 26.

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego jak również odbioru, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator.

Do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej – kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Dopuszcza się złożenie fotografii:
  • w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
  • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 • W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 • Dowód osobisty do wglądu.
 • W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej należy załączyć plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 X 45 mm i spełniała wskazane wymogi fotografii w przypadku składania wniosku  w formie tradycyjnej.
 • Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 6 sierpnia  2010 r.  o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.), odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć:

 • W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę.
 • W postaci elektronicznej  opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Odbiór dowodu osobistego odbywa się osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dostępna jest e- usługa umożliwiająca sprawdzenie, czy dowód osobisty jest już gotowy.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można zgłosić osobiście w siedzibie dowolnej gminy w Polsce lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszają utratę dowodu osobistego w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osobistego zgłoszenia utraty dowodu osobistego należy przedłożyć do wglądu dokument pozwalający ustalić tożsamości.

Dodatkowe informacje na temat zgłaszania utraty albo uszkodzenia dowodu osobistego znajdują się na stronie  obywatel.gov.pl 

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Informacja o systemie zabezpieczeń nowego dowodu osobistego 

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

Od 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego odbywa się w centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego, obsługiwanym przez aplikację Źródło.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Elektroniczna rejestracja umożliwia uzyskanie przez obywatela odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu zostanie złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje niezwłocznie. W przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu do kierownika USC, który nie przechowuje księgi, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Rejestracja bieżąca urodzeń, małżeństw i zgonów

Rejestracji urodzenia i zgonu dokonuje się wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zdarzenia.

Nastąpiła zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Obecnie zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu (bezpłatnie) wydawany tylko jeden odpis aktu. W przypadku potrzeby uzyskania większej ilości odpisów można złożyć odrębny wniosek o ich wydanie.

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi również można otrzymać w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego.

Możliwe jest zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł.

W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk została zniesiona właściwość miejscowa. Po 1 marca 2015 r. podanie w tych sprawach można składać do wybranego kierownika USC.

Usługi z zakresu rejestracji stanu cywilnego udostępnione są przez Ministerstwo Cyfryzacji na portalu obywatel.gov.pl